• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-02Toon alle posts

Ontbindingsverzoek werknemer na intrekking eerder werkgeversverzoek

Arbeidsrecht

Een werkgever trok een door hem ingediend verzoek om ontbinding in omdat de kantonrechter een hoge ontslagvergoeding als voorwaarde voor het ontslag toekende. Vervolgens diende de werknemer een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Werkgever en werknemer waren het erover eens zijn dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moest worden. De kantonrechter wees daarom het verzoek toe. Ook waren partijen het er over eens dat de werknemer recht...

 • 26-02-2015
Lees meer 

Kabinet geen voorstander flexibele AOW

Sociale verzekeringen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheden van het invoeren van een flexibele AOW gepresenteerd. Bij een flexibele AOW kan zowel worden gekozen voor het eerder laten ingaan van de uitkeringen als voor het later laten ingaan van de uitkeringen. Eerder zijn er wetsvoorstellen geweest van die strekking. De belangrijkste aanleiding daarvoor was het stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouderen en...

 • 26-02-2015
Lees meer 

Alternatief voor beschikking geen loonheffing?

Loonbelasting

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen in behandeling. De beschikking geen loonheffingen (BGL) is de beoogde vervanger van de VAR. Door de vakbonden van zzp’ers en door werkgeversorganisaties zijn alternatieven voor de BGL aangedragen. De strekking is dat het systeem wordt vereenvoudigd en dat opdrachtnemer en opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de feiten en omstandigheden die aan de Belastingdienst zijn gepresenteerd. Het kabinet...

 • 26-02-2015
Lees meer 

Eigenwoningregeling en detachering

Inkomstenbelasting

De eigen woning van iemand die door zijn werkgever wordt uitgezonden naar het buitenland blijft onder voorwaarden gelden als eigen woning gedurende de uitzendperiode. De woning mag gedurende de uitzendperiode niet worden verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld. Wordt daar niet (meer) aan voldaan, dan gaat de woning van box 1 naar box 3. Volgens de Hoge Raad kan de woning niet tijdens de uitzendperiode terugkeren...

 • 26-02-2015
Lees meer 

Kinderopvangkosten geen uitgaven voor extra gezinshulp

Inkomstenbelasting

Volgens de Hoge Raad zijn kosten van een kinderdagverblijf niet aftrekbaar als zorgkosten wanneer de thuisblijvende ouder om medische redenen de kinderen niet kan verzorgen. De Wet IB 2001 bevat een limitatieve opsomming van specifieke zorgkosten die in aanmerking komen voor aftrek. Uitgaven voor kinderopvang buitenshuis worden in die opsomming niet genoemd. Dergelijke uitgaven vallen ook niet onder de uitgaven voor extra gezinshulp. Uitgaven voor extra gezinshulp zijn aftrekbaar boven...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Verlengde proeftijd te laat overeengekomen

Arbeidsrecht

Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat een proeftijd schriftelijk moet worden overeengekomen en wel bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar mag de proeftijd niet langer zijn dan één maand. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan daarvan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.Hof Arnhem-Leeuwarden moest onlangs oordelen over een arbeidsovereenkomst met een proeftijd van twee maanden bij een looptijd van de arbeidsovereenkomst...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Paraplufinanciering

Ondernemingswinst

Wanneer een moedervennootschap zich garant stelt voor schulden van haar dochtervennootschappen, moet dat op zakelijke condities gebeuren. Loopt de moeder een debiteurenrisico dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, dan geldt als uitgangspunt dat dit is gedaan in de hoedanigheid van aandeelhouder. Een eventueel verlies dat door die garantstelling wordt veroorzaakt komt niet in mindering op de winst van de moedervennootschap. In 2013 heeft de Hoge Raad het zogenaamde...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Beoordeling re-integratieverplichtingen

Arbeidsrecht

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op doorbetaling van ten minste 70% van zijn loon gedurende een tijdvak van 104 weken. De werknemer die na een wachttijd van 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt is heeft aanspraak op een WIA-uitkering. Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende re-integratieinspanningen hebben verricht. Wanneer de werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht, kan...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door overval

Arbeidsrecht

De werkgever is aansprakelijk voor schade die zijn werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dat vloeit voort uit de wettelijke zorgplicht die de werkgever heeft voor de veiligheid van zijn werknemers. Die zorgplicht vormt geen absolute waarborg tegen ongelukken op het werk, maar de zorgplicht gaat wel zo ver dat niet snel wordt aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Aftrek kosten buitenlands monumentenpand

Europese regelgeving

De Wet IB 2001 bevat een regeling voor de aftrek van de kosten van een monumentenpand. Voorwaarde voor de aftrek van kosten is dat het pand is ingeschreven in een van de registers van de Monumentenwet 1988. De mogelijkheid van aftrek van kosten bestaat zowel voor eigen woningen als voor monumentenpanden in box 3. De Monumentenwet stelt niet expliciet de voorwaarde dat een monument op het Nederlandse grondgebied moet zijn...

 • 19-02-2015
Lees meer 

Belastingdienst maakt naam tipgever niet bekend

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst sloot een overeenkomst met een tipgever die informatie had over buitenlandse bankrekeningen van Nederlandse belastingplichtigen. In ruil voor deze informatie zou de tipgever betaald worden uit de belasting en de heffingsrente op aanslagen die aan de hand van deze informatie zouden worden opgelegd. De Belastingdienst heeft beloofd de identiteit van de tipgever niet bekend te maken.In een procedure over navorderingsaanslagen die werden opgelegd naar aanleiding van informatie die...

 • 12-02-2015
Lees meer 

Duur van werkzaamheid

Inkomstenbelasting

Een werkzaamheid die bestaat uit de bouw van een appartementencomplex met de bedoeling deze te verkopen of te verhuren, duurt voort zolang het beoogde resultaat niet is bereikt. Bij de beëindiging van de werkzaamheid gaan de vermogensbestanddelen die ter belegging worden aangewend tegen de waarde in het economische verkeer over naar het privévermogen van de belastingplichtige.Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in een procedure dat de belanghebbende in 2006 zijn werkzaamheid had beëindigd.

 • 12-02-2015
Lees meer 

Gewijzigd besluit lijfrenten en periodieke uitkeringen

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en periodieke uitkeringen uit 2012 gewijzigd. In het besluit is een besluit van 3 februari 2014 (nr. BLKB2014/195M) opgenomen. Dat besluit bevatte goedkeuringen met betrekking tot de vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso’s in 2013 door de omzetting van bestaande bankrekeningnummers in IBAN-rekeningnummers. Het gewijzigde besluit bevat een vergelijkbare goedkeuring voor vertraagde uitvoering automatische premie-incasso’s in de tweede helft van december 2014.

 • 12-02-2015
Lees meer 

Kamerbrief loondoorbetalingsplicht

Sociale verzekeringen

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie van zieke werknemers maken deel uit van de verplichtingen van werkgevers jegens werknemers. Ter uitvoering van een afspraak in het begrotingsakkoord 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek laten doen naar de ervaringen van werkgevers met en de knelpunten in de loondoorbetalingplicht. Ook is onderzoek gedaan naar het aanbod van verzuimverzekeringen en de verzekeringsgraad van werkgevers.Uit de onderzoeken komt naar voren dat...

 • 12-02-2015
Lees meer 

Voorlopig geen laag btw-tarief voor digitale krant

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op een motie om het verlaagde btw-tarief in te voeren voor digitale kranten. In België hebben de bedrijven in de perssector en het Ministerie van Financiën een protocol ondertekend. In dat protocol is afgesproken welke producten onder het specifiek voor kranten geldende verlaagde btw-tarief vallen en welke niet. De download van een digitale replica van een krant valt volgens deze afspraken onder het...

 • 12-02-2015
Lees meer 

WOZ-beschikking 2015

Inkomstenbelasting

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. De WOZ-waarde van uw woning is niet alleen van belang voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting en andere lokale heffingen, maar met name voor de bepaling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Wanneer u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dient u tijdig bezwaar te maken.WOZ-waardeDe WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch...

 • 10-02-2015
Lees meer 

Onterechte aansprakelijkstelling inlener

Invordering

Volgens de Invorderingwet kunnen anderen dan de belastingschuldige aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van belasting. Voorbeelden daarvan zijn de bestuurder van een BV en de ondernemer die personeel van een ander inleent. Aansprakelijkstelling mag niet plaatsvinden vóór het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld. Met een beroep op die laatste bepaling in de Invorderingswet bestreed een ondernemer de aansprakelijkstelling door de Ontvanger.

 • 10-02-2015
Lees meer 

Teruggaaf BPM

Autobelastingen

Bij de uitvoer van een auto uit Nederland wordt op verzoek de resterende BPM teruggegeven. Bij de bepaling van het bedrag aan terug te geven BPM hoeft de Belastingdienst geen rekening te houden met een onjuiste datum van eerste toelating van de auto.Bij de invoer in juli 2009 van een gebruikte auto uit Duitsland werd op aangifte een bedrag van € 9.984 betaald. De auto was in Duitsland voor het...

 • 05-02-2015
Lees meer