• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-12Toon alle posts

Modernisering verlof en arbeidstijden

Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden aangenomen. De meeste maatregelen gaan in op 1 januari 2015. De wet bevat maatregelen die het combineren van werk en zorgtaken moeten vereenvoudigen.Partners krijgen een onvoorwaardelijk recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van een kind, naast het bestaande kraamverlof van twee dagen.Het bevallingsverlof bij een langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind wordt verlengd.Het bevallingsverlof gaat over...

 • 24-12-2014
Lees meer 

Regime fiscale eenheid wordt aangepast

Vennootschapsbelasting

Het Hof van Justitie EU heeft eerder dit jaar in reactie op prejudiciële vragen van Hof Amsterdam geoordeeld dat het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen tekort schiet. De vragen van Hof Amsterdam betroffen de onmogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen tussen een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij wanneer de tussenliggende dochtermaatschappij in het buitenland is gevestigd. Het Hof van Justitie EU is van oordeel...

 • 24-12-2014
Lees meer 

Uitkoopsom medevennoot niet in een keer ten laste van winst

Vennootschapsbelasting

In een procedure over de uitkoop van een vennoot en de aan de uittreder betaalde goodwill ging het over de vraag of de overblijvende vennoten hun aandeel in de goodwill moesten activeren en vervolgens jaarlijks afschrijven of in een keer in aftrek van de winst mocht brengen. Bepalend daarvoor was of de uitkoop noodzakelijk was om de maatschap te vrijwaren van verdere verliezen.Hof Den Haag was van oordeel dat in...

 • 24-12-2014
Lees meer 

Vooraf ingevulde aangifte voor 1 mei 2015 indienen

Inkomstenbelasting

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting over 2014 staat vanaf 1 maart 2015 klaar. Anders dan in voorgaande jaren moet de aangifte niet vóór 1 april maar voor 1 mei 2015 binnen zijn. De gegevens die de Belastingdienst vooraf op de aangifte heeft ingevuld, moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld. Wie zijn aangifte zonder wijzigingen wil indienen, kan gebruikmaken van de aangifte-app. De app bevat dit jaar ook de...

 • 24-12-2014
Lees meer 

Hypotheekrenteaftrek woning in aanbouw

Inkomstenbelasting

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de wet hypotheekrenteaftrek voor een eigen woning niet toestaat voor het moment waarop met heien of het leggen van de fundering is begonnen. Deze uitleg van het begrip woning in aanbouw is beperkter dan de wetgever heeft bedoeld. Volgens die bedoeling is al sprake van een eigen woning wanneer de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen. Vooruitlopend op een aanpassing van de wet...

 • 18-12-2014
Lees meer 

Verwijtbaar werkloos

Sociale verzekeringen

Wil een werknemer na beëindiging van zijn dienstbetrekking recht hebben op een WW-uitkering, dan mag hij niet verwijtbaar werkloos zijn. Een werknemer is onder meer verwijtbaar werkloos als de dienstbetrekking op zijn verzoek is beëindigd terwijl voortzetting daarvan niet zo bezwaarlijk was dat dit niet van hem kon worden verlangd.Het UWV weigerde een WW-uitkering te verstrekken aan iemand die, nadat hij zijn arbeidsovereenkomst per 31 december 2011 had opgezegd, van...

 • 18-12-2014
Lees meer 

Kamervragen wijzigingen pensioengebied

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de wijzigingen op pensioengebied beantwoord. Het gaat om de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2015. Pensioenregelingen moeten per die datum worden aangepast aan de pensioenmaximering op € 100.000 en de verlaging van de opbouw. Als de nieuwe pensioenregeling nog vóór 1 januari 2015 aan de Belastingdienst wordt voorgelegd, geldt de glijclausule van de Wet op de Loonbelasting 1964 voor wijzigingen die in...

 • 18-12-2014
Lees meer 

Belastingplan 2015 aangenomen

Belastingplan

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft tijdens het debat een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om uiterlijk op Prinsjesdag 2015 een uitgebreid voorstel voor belastingherziening te presenteren, inclusief de eerste concrete stappen. Een motie om het bevorderen van duurzaamheid toe te voegen aan de doelstellingen voor herziening van het belastingstelsel werd verworpen. Diverse fracties in de Kamer hebben kritische geluiden laten horen over het...

 • 18-12-2014
Lees meer 

Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012

Loonbelasting

Een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de tijdelijke crisisheffing voor lonen boven € 150.000. Deze crisisheffing was aanvankelijk bedoeld als eenmalige heffing in 2013 over het loon van 2012. De crisisheffing was gegoten in de vorm van een (pseudo) eindheffing met een tarief van 16%. De crisisheffing bleef beperkt tot inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking.Een BV bestreed in een procedure de aan haar opgelegde crisisheffing. De BV deed...

 • 12-12-2014
Lees meer 

Memorie van antwoord Belastingplan 2015

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Twee belangrijke onderwerpen die worden aangesneden in de memorie van antwoord zijn de herziening van het belastingstelsel en de toekomst van pensioenvoorzieningen in eigen beheer.Het kabinet vindt dat een integrale belastingherziening noodzakelijk is. Eén van de hoofddoelen van deze herziening is het verlagen van de lasten op arbeid. Het kabinet zoekt...

 • 11-12-2014
Lees meer 

Innovatiebox blijft

Vennootschapsbelasting

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat het afschaffen van de innovatiebox niet aan de orde is. De G20 landen zouden op het punt staan om dergelijke regelingen af te schaffen, maar dat blijkt niet juist te zijn. De discussie in de G20 gaat over het voorkomen van misbruik van dergelijke regelingen. Met een Duits-Brits compromis wordt erkend dat een innovatiebox belangrijk is om onderzoek en...

 • 11-12-2014
Lees meer 

Niet bedongen rente was uitdeling

Inkomstenbelasting

Transacties tussen een dga en zijn BV moeten zakelijk zijn. Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot winstcorrecties bij de BV en tot uitdelingen van winst aan de dga. Het niet bedingen van rente over een vordering kan onzakelijk zijn.Een dga met een 50%-belang had een schuld van € 136.500 aan de BV. Volgens de overeenkomst van geldlening had de lening een looptijd van 10 jaar. De aflossing...

 • 11-12-2014
Lees meer 

Aansprakelijkheid belasting fiscale eenheid

Omzetbelasting

De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn op grond van de Invorderingswet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan als de fiscale eenheid er niet meer is, maar de inspecteur niet schriftelijk in kennis is gesteld van dat feit. Aan deze schriftelijke mededeling worden verder geen eisen gesteld, zodat de enkele melding dat een ondernemer geen deel meer...

 • 11-12-2014
Lees meer 

Verdeling box 3-vermogen bij inkeer

Inkomstenbelasting

Een belastingplichtige en zijn fiscale partner kunnen in hun aangiften inkomstenbelasting zelf de verdeling kiezen van hun vermogen in box 3. Maken zij geen keuze, dan gaat de wet uit van de veronderstelling dat ieder van hen 50% van het vermogen in box 3 bezit. Tot het moment waarop de aanslagen inkomstenbelasting van de belastingplichtige en zijn partner onherroepelijk vaststaan kunnen zij hun keuze herzien. Herziening van de gemaakte keuze moet door de belastingplichtige...

 • 11-12-2014
Lees meer 

Verlengde betaaltermijn aanslag IB 2014

Inkomstenbelasting

Voor de aanslag inkomstenbelasting 2014 geldt een langere betaaltermijn. De gebruikelijke termijn voor het betalen van een belastingaanslag is zes weken. Voor de aanslagen inkomstenbelasting 2014 wordt de termijn met vier maanden verlengd. Over de verlengde betaaltermijn wordt geen invorderingsrente berekend. De verlenging van de betaaltermijn is een reactie op het niet kunnen verwerken in de voorlopige aanslagen 2014 van wijzigingen als het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. De...

 • 04-12-2014
Lees meer 

Geen cassatie tegen ondernemerschap verpleegkundige in thuiszorg

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over het ondernemerschap van een verpleegkundige in de thuiszorg. Volgens de Belastingdienst kwalificeerden de werkzaamheden als resultaat uit overige werkzaamheden. De procedure had betrekking op een gediplomeerd verpleegkundige die was ingeschreven in het BIG-register en in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De verpleegkundige werkte voor verschillende thuiszorginstellingen. Volgens de staatssecretaris is het oordeel van...

 • 04-12-2014
Lees meer 

Gebruikelijk loon

Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in het bedrijf van de werkgever tenminste een gebruikelijk loon voor zijn werkzaamheden moet ontvangen. De Wet op de Loonbelasting bevat een normbedrag, dat voor het jaar 2012 € 42.000 bedroeg. De Belastingdienst kan het loon van een werknemer met een aanmerkelijk belang corrigeren wanneer dit meer dan 30% afwijkt van het gebruikelijke loon. Het gebruikelijke loon is het...

 • 04-12-2014
Lees meer 

Verlies op aandelen in NV werkgever

Loonbelasting

Een werknemer maakte gebruik van de hem geboden mogelijkheid om certificaten van aandelen in het bedrijf van zijn werkgever te kopen. De certificaten van aandelen verkreeg de werknemer in de privésfeer en niet in de loonsfeer. Duidelijk was dat de overeenkomst waarbij de certificaten werden overgedragen geen deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst en dat de aanbieding of verkrijging van de certificaten geen deel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden. Bij uitdiensttreding was...

 • 04-12-2014
Lees meer