• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-08Toon alle posts

Aftrap voor nationale pensioendialoog

Arbeidsrecht

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe website gelanceerd: http://denationalepensioendialoog.nl/. Via deze website wil de staatssecretaris onderzoeken hoe het pensioenstelsel beter kan aansluiten op de wijze waarop mensen werken en leven.  Dat gebeurt in samenspraak met de pensioensector en de bevolking. De uitkomsten van de pensioendialoog worden verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in 2015 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. De Nationale Pensioendialoog staat los van...

 • 29-08-2014
Lees meer 

EU pleit voor lagere belasting op arbeid

Inkomstenbelasting

De ministers van Financiën van de Eurogroep pleiten voor een lagere belasting op arbeid. Die zou gecompenseerd moeten worden door een verhoging van de belasting op consumptiegoederen en/of milieubelastingen. Over dat advies zijn Kamervragen gesteld. In reactie daarop zegt de staatssecretaris van Financiën dat de keuze voor een verschuiving van belastingen niet aan de EU maar aan de lidstaten zelf toekomt. De lidstaten van de EU zijn immers soeverein op...

 • 28-08-2014
Lees meer 

Teruggaaf btw uit ander EU-land

Omzetbelasting

In Nederland gevestigde ondernemers die btw hebben betaald in een ander EU-land kunnen deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt via een speciaal formulier dat te vinden is op deze website: https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/. Voor een verzoek om teruggaaf gelden de volgende voorwaarden:- de onderneming is in Nederland gevestigd;- in het andere EU-land doet de onderneming geen aangifte omzetbelasting;- de in het andere EU-land betaalde btw heeft betrekking op goederen, diensten of invoer...

 • 27-08-2014
Lees meer 

Vorderingen binnen samenwerkingsverband

Ondernemingswinst

Een echtpaar dreef met hun zoon een onderneming in maatschapsverband. De drie maten van een maatschap hadden op 31 december 2006 ieder een negatief kapitaal. De hoogste negatieve kapitaalstand bedroeg € 334.152. De andere maten hadden een negatief kapitaal van € 107.192. Het negatieve kapitaal was aanwezig vanaf het begin van de maatschap en in de loop der jaren toegenomen door bedrijfsverliezen en privéopnamen. De maatschapsakte bood de mogelijkheid om...

 • 21-08-2014
Lees meer 

Werktijdverkorting mogelijk door Russische boycot

Sociale verzekeringen

De Russische boycot van producten uit de EU is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid die niet tot het gewone ondernemersrisico kan worden gerekend. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de regeling werktijdverkorting (WTV) opengesteld. Bedrijven die door de boycot getroffen zijn, zoals groentetelers en transportbedrijven, kunnen bij het ministerie van SZW een aanvraag indienen voor de WTV. Voorwaarde voor toepassing van de WTV is een...

 • 20-08-2014
Lees meer 

Vergoeding deskundigenrapport

Formeel recht

Bij een bezwaar- of beroepprocedure kan gevraagd worden om een vergoeding voor gemaakte kosten. Het gaat om kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en om kosten van een ingeschakelde deskundige. Om in aanmerking te komen voor toekenning van een vergoeding voor de kosten van een deskundige is niet nodig dat zijn rapport een bijdrage levert aan de beslissing van de rechter over het geschilpunt waarop het deskundigenrapport betrekking...

 • 20-08-2014
Lees meer 

Voorstel invoering dwangakkoord buiten faillissement

Civiel recht

Waar voor particulieren de mogelijkheid bestaat om met de schuldsaneringsregeling een faillissement te voorkomen, ontbreekt een dergelijke mogelijkheid voor ondernemingen. In voorbereiding is een aanpassing van de Faillissementswet die het mogelijk moet maken om een dwangakkoord buiten faillissement tot stand te brengen. Op die manier moeten onnodige faillissementen zoveel mogelijk voorkomen worden. De kern is dat herstructurering van problematische schulden kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming...

 • 20-08-2014
Lees meer 

Subsidie voor plannen ter vermindering ammoniakuitstoot

Agro

De staatssecretaris van Economische Zaken stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor vernieuwende plannen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. De regeling geldt voor voorstellen die zijn gericht op innovatieve voer- en managementmaatregelen of op vernieuwing in stallen. De staatssecretaris wil met deze regeling de hoeveelheid stikstof vanuit de veehouderij in Natura-2000 gebieden terugdringen. Binnen de regeling krijgen ondernemers met de beste voorstellen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. Ondernemers...

 • 20-08-2014
Lees meer 

Nieuw besluit onderwijsvrijstelling

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over de toepassing van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting geactualiseerd. In deze versie van het besluit wordt ingegaan op het onderscheid tussen openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en op de gevolgen daarvan. Met ingang van 1 januari 2014 is het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) gesplitst in twee registers: een Instellingenregister Beroepsonderwijs en een Docentenregister Beroepsonderwijs. Een zelfstandige docent moet zich voor toepassing van de...

 • 14-08-2014
Lees meer 

Herziening na overgang algemeenheid van goederen

Omzetbelasting

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor de omzetbelasting. Degene op wie de goederen overgaan, treedt in de plaats van de ondernemer die de goederen overdraagt. Dat in de plaats treden houdt in dat rechten en verplichtingen van de overdrager overgaan op de overnemer. Dat heeft gevolgen voor de toepassing van de herzieningsregeling voor de aftrek van voorbelasting. Herziening van de aftrek van voorbelasting vindt plaats bij...

 • 13-08-2014
Lees meer 

Pseudo-eindheffing hoog loon

Loonbelasting

Eén van de maatregelen om het begrotingstekort terug te brengen is de invoering van de tijdelijke pseudo-eindheffing hoog loon. Deze heffing is per 1 januari 2013 opgenomen in de Wet op de Loonbelasting. De regeling houdt in dat de werkgever in 2013 een eindheffing verschuldigd was over het loon van werknemers voor zover dat in 2012 meer bedroeg dan € 150.000. Hoewel de regeling aanvankelijk eenmalig zou zijn, is deze...

 • 06-08-2014
Lees meer 

Omzetting huurschuld in lening

Ondernemingswinst

Bij een geldlening tussen gelieerde partijen wordt voor de fiscale winstberekening uitgegaan van een zakelijke rente. De hoogte van de rente hangt ondermeer af van de verstrekte zekerheden en de looptijd van de lening. Wanneer geen rente kan worden bepaald waartegen een onafhankelijke derde deze lening zou willen verstrekken onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, wordt de lening als onzakelijk aangemerkt. Er wordt dan verondersteld dat de geldverstrekker een debiteurenrisico loopt dat...

 • 06-08-2014
Lees meer