• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-05Toon alle posts

Herinvesteringsreserve en ruilarresten

Ondernemingswinst

Er is geen ruimte voor toepassing van de ruilarresten wanneer een belastingplichtige in beginsel een herinvesteringsreserve had kunnen vormen. De belastingplichtige heeft niet de keuze tussen vorming van een herinvesteringsreserve of toepassing van de ruilarresten. Dat is de strekking van een arrest van de Hoge Raad.De casus was als volgt. Direct na de verkoop en levering van de aandelen van een BV verkocht de BV een pand aan haar voormalige dga.

 • 28-05-2014
Lees meer 

Wetsvoorstellen pensioenhervorming aangenomen

Loonbelasting

De versobering van de fiscale faciliteiten voor de opbouw van pensioen gaat door. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel betreffende de fiscale hervorming van pensioenen aangenomen. Dat betekent dat per 1 januari 2015 de toegestane opbouwpercentages voor pensioen omlaag gaan. Voor pensioen op basis van middelloon geldt dan een opbouwpercentage van 1,875%. Hiermee moet in 40 jaar een pensioen kunnen worden opgebouwd van 75% van het gemiddeld verdiende inkomen. Tot...

 • 27-05-2014
Lees meer 

Tijdstip van herinvesteren

Vennootschapsbelasting

De Hoge Raad heeft zich in een reeks arresten uitgelaten over de toepassing van de herinvesteringsreserve en de bepaling in de Wet op de Vennootschapsbelasting die handel in BV’s met een herinvesteringsreserve moet voorkomen. Deze laatste bepaling houdt in dat een bestaande herinvesteringsreserve vrijvalt ten gunste van de winst wanneer het belang in de BV wijzigt. In dat kader kan het moment van herinvestering van belang zijn.Een van deze arresten...

 • 27-05-2014
Lees meer 

Stelselwijziging in verband met landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardeverandering van grond binnen een landbouwbedrijf is vrijgesteld. De vrijstelling is beperkt tot de waardeverandering die is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik. Waardeverandering die het gevolg is van andere oorzaken is niet vrijgesteld.De Wet IB 2001 omschrijft de winst uit onderneming als het totaal van de voordelen die daaruit worden verkregen. Deze...

 • 22-05-2014
Lees meer 

Brede agenda Belastingdienst

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij rapporteert over de situatie bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van recente problemen met betrekking tot belastingen en toeslagen is een onderzoek ingesteld. In zijn brief maakt de staatssecretaris duidelijk dat de problemen niet zijn op te lossen door reorganisatie of verandering van bedrijfsprocessen van de Belastingdienst. De kern van het probleem is dat de Belastingdienst steeds...

 • 21-05-2014
Lees meer 

Ontslag op staande voet

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet is een ingrijpende manier van beëindiging van een dienstbetrekking. Daarom vereist ontslag op staande voet een dringende reden en moet het ontslag onverwijld worden aangezegd. Een ontslag op staande voet wordt vaak gevolgd door een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zeker te stellen voor het geval niet aan de voorwaarden voor het ontslag op staande voet zou zijn voldaan.Een op staande...

 • 21-05-2014
Lees meer 

Verlies schaarse deskundigheid

Loonbelasting

Tijdens de looptijd van de 30%-regeling mag de buitenlandse werknemer van baan wisselen. Wel dienen de nieuwe werkgever en de werknemer een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de regeling voort te mogen zetten. Er mag een periode van niet meer dan drie maanden liggen tussen het einde van de ene baan en het begin van de andere baan. Uitgangspunt is dat bij overschrijding van de driemaandsperiode de...

 • 21-05-2014
Lees meer 

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel modernisering verlofregelingen

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tweede nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat de volgende aanpassingen:de invoering van het recht op partnerverlof in aansluiting op het recht op kraamverlof;de uitbreiding van de personenkring voor het kort- en langdurend zorgverlof; ende uitbreiding van het langdurend zorgverlof met de zorg voor zieken en...

 • 14-05-2014
Lees meer 

Pseudo-eindheffing hoge lonen

Loonbelasting

Een van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de pseudo-eindheffing hoog loon. Deze maatregel zou aanvankelijk alleen gelden voor 2013. Het gaat om een eindheffing die de werkgever moet betalen over het in 2012 betaalde loon van zijn werknemers voor zover dat meer bedroeg dan € 150.000. De pseudo-eindheffing hoog loon geldt ook voor het jaar 2014.Een werkgever had twee werknemers met een jaarsalaris in 2012 van meer...

 • 14-05-2014
Lees meer 

Regresvordering op echtgenoot

Inkomstenbelasting

Een regresvordering op de echtgenoot die een onderneming drijft is een werkzaamheid voor de inkomstenbelasting. Een regresvordering kan ontstaan uit een borgstelling of uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor een schuld van de echtgenoot. Een procedure bij de Hoge Raad heeft betrekking op de omvang van de regresvordering en de vraag of afwaardering daarvan ten laste van het resultaat kan worden gebracht.De casus is als volgt. In een schuldbekentenis aan de bank...

 • 14-05-2014
Lees meer 

Opvolgend werkgeverschap

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent een zogenaamde ketenbepaling. Die bepaling houdt in dat er een maximum wordt gesteld aan de duur van en het aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer. Is de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 36 maanden, dan geldt de arbeidsovereenkomst na 36 maanden als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook als er meer dan drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Arbeidsovereenkomsten zijn opvolgend als zij...

 • 14-05-2014
Lees meer 

Buitenlandse boetes binnenkort niet meer aftrekbaar van winst

Ondernemingswinst

In reactie op vragen van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat buitenlandse boetes binnenkort niet langer aftrekbaar van de winst zullen zijn. In beginsel zijn alle kosten van een onderneming aftrekbaar van de winst. Dat geldt ook voor geldboetes. Vanaf 1 januari 1991 zijn geldboetes die worden betaald aan de Nederlandse overheid of aan instellingen van de Europese Unie niet meer aftrekbaar. De achtergrond van deze...

 • 08-05-2014
Lees meer 

Verbouwing woning werknemer voor rekening werkgever

Loonbelasting

Loon is het totaal van alle voordelen die een werknemer uit zijn dienstbetrekking geniet. Daaronder vallen ook voordelen die de werknemer heeft kunnen behalen omdat zijn dienstbetrekking hem daartoe in staat stelde. Dat kunnen ook voordelen zijn die niet door de werkgever maar door derden aan de werknemer worden betaald.De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een BV. De naheffingsaanslag had betrekking op de kosten van de verbouwing van...

 • 07-05-2014
Lees meer 

Brief over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Successiewet

In een brief aan de Tweede Kamer over fiscale moties en toezeggingen gaat de staatssecretaris van Financiën in op de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR). Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de verschillende bedrijfsopvolgingsregelingen, waaronder de BOR.De BOR is in 1984 ingevoerd als een betaalfaciliteit voor bedrijfsopvolgingen in het MKB. Sindsdien heeft de BOR zich ontwikkeld tot een (vrijwel) volledige voorwaardelijke vrijstelling van ondernemingsvermogen voor de erf-...

 • 07-05-2014
Lees meer 

Koopsom lager door huurvrijstelling

Onroerende zaken

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor dat jaarlijks de waarde van onroerende zaken wordt vastgesteld. De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer op de peildatum. De Wet WOZ bevat waarderingsvoorschriften. Die voorschriften bevatten enkele ficties. De eerste fictie is dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak wordt overgedragen. De tweede fictie is dat de verkrijger de onroerende zaak onmiddellijk en in volle omvang...

 • 01-05-2014
Lees meer