• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-04Toon alle posts

Kamervragen fiscale stimulering elektrische auto

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de kosten van de stimuleringsregelingen voor elektrische auto’s beantwoord. De vragenstellers gingen ervan uit dat de kosten voor de staat minstens een half miljard euro bedragen. Volgens de staatssecretaris is dat niet het geval, al zijn de precieze kosten niet bekend op dit moment. De staatssecretaris wijst er op dat er met ingang van 2014 maatregelen zijn genomen om de kans op overschrijding...

 • 30-04-2014
Lees meer 

Nieuwe staffels beschikbare premieregeling

Loonbelasting

Vooruitlopend op de invoering van de aanpassing van de fiscale regels voor de opbouw van pensioen zijn de nieuwe staffels voor beschikbare premieregelingen gepubliceerd. De Eerste Kamer moet de aanpassing van de fiscale regels nog goedkeuren. De nieuwe premiestaffels zijn aangepast aan de voorgestelde verlaging van het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen naar 1,875%. Ten opzichte van de oude regeling zijn de premiestaffels dus eveneens verlaagd.

 • 30-04-2014
Lees meer 

Cultuurgrondvrijstelling voor ondergrond opstallen

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal gevallen geldt een vrijstelling. Een van deze vrijstellingen is de cultuurgrondvrijstelling. De cultuurgrondvrijstelling heeft betrekking op binnen de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond inclusief de ondergrond van glasopstanden.Naar het oordeel van Hof Den Haag valt ook grond onder andere opstallen dan glasopstanden onder de cultuurgrondvrijstelling. Dat valt af te leiden uit de wetsgeschiedenis. De strekking van de cultuurgrondvrijstelling...

 • 24-04-2014
Lees meer 

Bevoegdheid opleggen aanslag

Formeel recht

De bevoegdheid om een aanslag vast te stellen vervalt drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De dagtekening van het aanslagbiljet geldt in beginsel als datum van het vaststellen van de aanslag. Dat is anders als de aanslag pas na de dagtekening van het aanslagbiljet is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking komt dan in de plaats van de dagtekening van het aanslagbiljet. Valt de dagtekening van het...

 • 24-04-2014
Lees meer 

Loon echtgenote staat los van loon dga

Loonbelasting

Volgens de Hoge Raad moet bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van een dga geen rekening gehouden te worden met het loon van zijn echtgenote. Een dga moet voor zijn werkzaamheden voor zijn BV tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Wat een gebruikelijk loon is wordt bepaald aan de hand van de beloning van werknemers in vergelijkbare functies die geen aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken. Er geldt...

 • 24-04-2014
Lees meer 

Zonder eigendom woning geen aftrek hypotheekrente

Inkomstenbelasting

Een van de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente is (mede)eigendom van de woning. Er moet een belang bij waardeveranderingen van de woning zijn om recht te hebben op aftrek. Hoofdelijke verbondenheid voor de hypotheekschuld is niet voldoende om de betaalde hypotheekrente in aftrek te kunnen brengen. De procedure had betrekking op een dubbele woning die door twee zussen was aangekocht. Zij hadden de woning gefinancierd met een gezamenlijke hypotheek. De...

 • 23-04-2014
Lees meer 

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV

Successiewet

De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijging van ondernemingsvermogen is (grotendeels) vrijgesteld als de verkrijger voldoet aan de voorwaarde dat hij de onderneming voortzet. Aandelen die bij de schenker of erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden vallen onder ondernemingsvermogen. De vennootschap moet wel een materiële onderneming drijven.Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de schenking van een aandeel door een aanmerkelijkbelanghouder aan zijn...

 • 23-04-2014
Lees meer 

Huishoudentoeslag komt er niet

Toeslagen

De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag moest de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag vervangen. Tegelijk zou er een nieuwe ouderencomponent worden toegevoegd. Op die manier moest er één toeslag per huishouden komen. De bedoeling was dat het stelsel van toeslagen daarmee zowel werd versoberd als vereenvoudigd. Bij de uitwerking is gebleken dat er teveel complicaties in de uitvoering optreden,...

 • 17-04-2014
Lees meer 

Werking vertrouwensbeginsel

Formeel recht

Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de gemeentelijke belastingen geharmoniseerd. Vóór deze datum werden in een van de voormalige gemeenten aanslagen rioolrecht opgelegd voor stacaravans op recreatieterreinen. In de andere voormalige gemeente gebeurde dat niet. Na harmonisering van de belastingen werden in de hele nieuwe gemeente dergelijke aanslagen opgelegd.Een huurder van een standplaats voor een stacaravan ontving eind 2009 een aanslag rioolrecht over het jaar 2007. In...

 • 17-04-2014
Lees meer 

Afbouw arbeidskorting wordt beperkt

Inkomstenbelasting

In ruil voor het niet strafbaar stellen van illegaliteit wordt de arbeidskorting aangepast. Met ingang van 2015 begint de afbouw van de arbeidskorting bij een inkomen van circa € 49.000. Zonder deze aanpassing zou de vermindering van de arbeidskorting beginnen bij een inkomen van ongeveer € 42.000. In 2014 bedraagt de arbeidskorting maximaal € 2.097. Vanaf een inkomen van € 40.721 neemt de arbeidskorting af. De daling stopt bij een...

 • 16-04-2014
Lees meer 

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Onroerende zaken

Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet zich voor als een erfgenaam een overbedelingsvordering krijgt omdat alle goederen van de nalatenschap naar de langstlevende partner gaan. Behoort een woning tot de nalatenschap, dan heeft de erfgenaam belang heeft bij de vaststelling van de WOZ-waarde daarvan. Dat belang is gelegen in de hoogte van de erfbelasting die hij moet betalen. Dat betekent dat de...

 • 16-04-2014
Lees meer 

Voorstel versoepeling cookiewetgeving

Algemeen

Sinds juni 2012 schrijft de Telecommunicatiewet voor dat toestemming aan de bezoeker van een website moet worden gevraagd voor het gebruik van cookies. Die regeling dient ter bescherming van de privacy. Niet alle cookies zijn privacygevoelig. Het gaat alleen om de cookies die gegevens van bezoekers verzamelen en opslaan. De minister van Economische Zaken heeft nu een voorstel ingediend om de regeling te versoepelen. Na invoering daarvan hoeft geen toestemming...

 • 16-04-2014
Lees meer 

Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting

Via het internet kan gereageerd worden op een ontwerpwetsvoorstel dat de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen wil moderniseren. Het doel van deze modernisering is het voorkomen van concurrentieverstoring tussen niet belastingplichtige overheidsbedrijven en wel belastingplichtige private ondernemingen. Reageren kan tot en met 12 mei 2014.

 • 16-04-2014
Lees meer 

Bovenmatig deel vergoeding vormt loon

Loonbelasting

Een werkgever kan de kosten van vervoer van een werknemer belastingvrij vergoeden tot een bedrag van € 0,19 per kilometer. Is de vergoeding hoger dan € 0,19 per kilometer, dan vormt het meerdere loon waarover loonbelasting moet worden ingehouden en afgedragen.Een werknemer die van zijn werkgever een vergoeding van € 0,38 per kilometer ontving, meende dat geen sprake was van een te belasten deel van de vergoeding. In de arbeidsovereenkomst...

 • 10-04-2014
Lees meer 

Uitstel van betaling

Invordering

Naar aanleiding van berichten in de media zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de omvang van en de voorwaarden voor uitstel van betaling aan ondernemers. Volgens de staatssecretaris loopt het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend sinds 2008 op, maar daalt het bedrag dat de Belastingdienst misloopt door faillissementen van ondernemers. De staatssecretaris ziet geen reden om de werkwijze van de Belastingdienst bij het beoordelen van...

 • 09-04-2014
Lees meer 

Wel of geen overgang onderneming?

Arbeidsrecht

Bij de overgang van een onderneming blijven de arbeidsovereenkomsten van het in de onderneming werkzame personeel in stand. Voor de overgang van een onderneming is nodig dat er een economische eenheid die haar identiteit behoudt wordt overgedragen. Een economische eenheid is in dit verband een geheel van georganiseerde middelen dat is bestemd om activiteiten te verrichten.De regeling is bedoeld ter bescherming van de werknemers bij overdracht van hun onderneming. Volgens...

 • 09-04-2014
Lees meer 

Gedeeltelijke herroeping beschikking fiscale eenheid

Omzetbelasting

Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zijn verweven worden, al dan niet op verzoek, bij beschikking van de inspecteur als een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aangemerkt. Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de inspecteur de beschikking heeft afgegeven. Een van de rechtsgevolgen van een beschikking fiscale eenheid is hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle...

 • 09-04-2014
Lees meer 

Beperking inkoopregeling AOW aangekondigd

Sociale verzekeringen

Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de AOW en bouwt in 50 jaar een volledig AOW-pensioen op. Per jaar wordt 2% van de aanspraak op AOW opgebouwd. Mensen die zich voor het eerst in Nederland vestigen missen mogelijk een aantal opbouwjaren en krijgen te zijner tijd dan geen volledige AOW-uitkering. Door gebruik te maken van de inkoopregeling kunnen immigranten een AOW-tekort inlopen. De premie daarvoor is gebaseerd op...

 • 03-04-2014
Lees meer 

Gebruikelijk loon dga als BV overig personeel heeft

Loonbelasting

Het gebruikelijk loon mag niet worden vastgesteld met de afroommethode als een BV ander personeel heeft naast de dga. Dat is de strekking van een arrest van de Hoge Raad uit 2012. Na dit arrest moest Hof Amsterdam beoordelen of de inspecteur de hoogte van het loon van de dga terecht had gecorrigeerd op grond van de gebruikelijkloonregeling.De inspecteur wilde het gebruikelijk loon vervolgens berekenen door de gehele omzet van...

 • 03-04-2014
Lees meer 

Erfenis wordt onderdeel bedrijfsvermogen

Successiewet

Volgens de Hoge Raad is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet van toepassing op vermogensbestanddelen die pas na de verkrijging tot het ondernemingsvermogen gaan behoren.De BOF is een faciliteit in de Successiewet die inhoudt dat de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen onder voorwaarden geheel of grotendeels is vrijgesteld. De BOF moet voorkomen dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt door de heffing van erfbelasting.De vraag in deze procedure was of de...

 • 03-04-2014
Lees meer 

Wereldwijd non-concurrentiebeding

Arbeidsrecht

De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet onredelijk hoeft te zijn. De werkgever was een bedrijf dat zich bezig houdt met het online boeken van hotels en dergelijke. Online boeken van hotels kan vanaf iedere plek op de wereld gebeuren. Het non-concurrentiebeding was niet onredelijk ruim omdat het niet verbood om voor een ander online boekingsbedrijf te gaan werken, maar zich beperkte tot directe concurrenten.

 • 03-04-2014
Lees meer 

Invoering depotrekeningen uitgesteld

Loonbelasting

Wordt het depotstelsel nu wel of niet ingevoerd? Dat is de vraag nu de Belastingdienst heeft meegedeeld dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet is gehaald. In november 2013 werd nog aangekondigd dat de lang geplande omschakeling van het stelsel van g-rekeningen op het depotstelsel per 1 juli 2014 zijn beslag zou krijgen en per 1 juli 2015 afgerond zou zijn. Het wetsvoorstel waarin de invoering van het...

 • 03-04-2014
Lees meer