• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2014-02Toon alle posts

Personeel vervangen door zzp'ers?

Arbeidsrecht

Het staat iedere ondernemer vrij om zijn onderneming naar eigen inzicht in te richten, ook als daardoor arbeidsplaatsen vervallen. Dat kan betekenen dat ontslagvergunningen worden aangevraagd of verzoeken tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten worden ingediend. Als er geen werkzaamheden of arbeidsplaatsen vervallen, maar de ondernemer zijn activiteiten alleen maar anders wil vormgeven, is dat geen reden voor ontbinding van arbeidsovereenkomsten. Dat ondervond een werkgever die zijn personeel wilde vervangen door zzp’ers.

 • 27-02-2014
Lees meer 

Invloed leegstand pand op herziening aftrek voorbelasting

Omzetbelasting

De omzetbelasting die drukt op de aanschaf van investeringsgoederen komt ineens in aanmerking voor aftrek naar rato van het voorgenomen gebruik voor belaste prestaties. In de volgende jaren wordt aftrek van voorbelasting herzien als het werkelijk gebruik afwijkt van het voorgenomen gebruik. Bij de Hoge Raad ligt nu een procedure die betrekking heeft op de herziening van voorbelasting over een kantoorpand, dat eerst enkele jaren vrijgesteld is verhuurd, vervolgens leeg...

 • 26-02-2014
Lees meer 

Aftrek elders belast voor aan Duitsland toe te rekenen deel ontslagvergoeding

Internationaal

Ontslagvergoedingen voor werknemers zijn belast als loon uit dienstbetrekking. Heeft de ontslagvergoeding (mede) betrekking op in het buitenland verrichte arbeid, dan heeft de werknemer mogelijk recht op aftrek elders belast omdat een deel van de ontslagvergoeding aan de buitenlandse arbeid kan worden toegerekend.Een in Nederland wonende werknemer ontving van zijn werkgever in 2007 een ontslagvergoeding. De werknemer werkte voor 58% in Nederland en voor 42% in Duitsland voor een in...

 • 26-02-2014
Lees meer 

Door eerdere afgifte kenteken is auto gebruikt

Autobelastingen

Voor de heffing van BPM bij de invoer van een auto was de vraag of het ging om een nieuwe of een gebruikte auto. Afhankelijk van het antwoord op die vraag had de Belastingdienst al dan niet terecht een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Het ging om een auto van modeljaar 2009, waarvoor op 26 november 2009 in Duitsland voor de auto een kenteken was afgegeven. Een inwoner van Nederland kocht de...

 • 26-02-2014
Lees meer 

Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop

Algemeen

Er zijn weer valse e-mails in omloop die van de Belastingdienst afkomstig zouden zijn. Het gaat om berichten waarin gevraagd om een openstaande vordering zo snel mogelijk te betalen. De e-mails bevatten een link naar een website om online te kunnen betalen. De Belastingdienst raadt iedereen die een dergelijk bericht heeft ontvangen aan om vooral niet op de link te klikken en om de e-mail te verwijderen.

 • 25-02-2014
Lees meer 

Banen weg in finance en accountany door automatisering?

IT-audit

Er komt een revolutie op ons af, die dezelfde impact zal hebben als de industriële revolutie in de 19de eeuw. Dat stellen de auteurs van 'The Second Machine Age'. Het proces van exponentiële technologische vernieuwing zal ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen voor banen in finance en accounting? En hoe kun je voorkomen dat je overbodig wordt?

 • 19-02-2014
Lees meer 

Toepassing volksverzekeringen voor niet-ingezetene?

Sociale verzekeringen

Inwoners van Nederland zijn verzekerd voor de volksverzekeringen. Wie gedurende enige tijd niet in Nederland heeft gewoond, kan worden geconfronteerd met een korting op zijn AOW-uitkering omdat hij niet verzekerd is geweest. De korting bedraagt 2% per niet verzekerd jaar. Niet-ingezetenen zijn in Nederland in beginsel alleen verzekerd als zij hier werken.Er is geen sprake van discriminatie voor zover iemand niet is verzekerd in de periode waarin hij buiten Nederland...

 • 19-02-2014
Lees meer 

Handel in opties viel buiten normale activiteiten

Ondernemingswinst

Wanneer een ondernemer geld uit zijn onderneming gebruikt voor doeleinden die niet vallen binnen de normale uitoefening van zijn onderneming, behoort dat geld niet meer tot zijn ondernemingsvermogen. De daarmee behaalde resultaten hebben dus geen invloed op de winst uit de onderneming. Er geldt een uitzondering voor de belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen, mits dat zodanig gebeurt dat de belegde middelen tijdig in de onderneming beschikbaar zullen zijn. Dat...

 • 19-02-2014
Lees meer 

Tussentijdse opzegging nulurencontract

Arbeidsrecht

Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst was aangegaan voor de duur van één jaar en voor beide partijen direct opzegbaar. De werkneemster werkte enige maanden gemiddeld 23 uur per week voor de werkgever. Op enig moment deelde de werkgever de werkneemster mee dat hij haar niet meer zou oproepen. De laatste salarisspecificatie bevatte een datum waarop het dienstverband volgens de werkgever was geëindigd. De werkneemster beriep zich...

 • 19-02-2014
Lees meer 

Afwijking pro rata aftrek

Omzetbelasting

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht in aftrek brengen voor zover zij de afgenomen goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Worden goederen of diensten gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties, dan vindt de aftrek van voorbelasting plaats in de verhouding van de omzet met belaste prestaties tot de totale omzet. Als het werkelijke gebruik afwijkt van deze verhouding, dan mag de aftrek van voorbelasting worden...

 • 18-02-2014
Lees meer 

Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten

Invordering

Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap moet betalen. Als de vennootschap niet kan betalen, moet daarvan melding gedaan worden bij de Ontvanger. Wordt de melding niet tijdig gedaan, dan kan de Ontvanger de bestuurder aansprakelijk stellen, uitgaande van het vermoeden dat de niet-betaling is te wijten aan onbehoorlijk bestuur.Een BV nam in haar jaarrekeningen over de jaren 2007, 2008 en 2009 steeds...

 • 13-02-2014
Lees meer 

Kostenbesparen door verhogen datakwaliteit

IT-audit

Voor u als financieel manager zijn alle kosten zichtbaar. Toch? Het is de vraag of dit het geval is. In uw organisatie zijn data en informatie de verbindende schakel. Bij 90% van de organisaties is de kwaliteit van onder meer klantcontactdata echter niet op peil. Op korte termijn kunt u door het verbeteren van de datakwaliteit besparen. In Harvard Business Review is namelijk becijferd dat elke procent datavervuiling zorgt voor 10% stijging van de operationele kosten. Lees verder wat u kunt doen snel resultaten te bereiken.

 • 13-02-2014
Lees meer 

Aandelenkapitaal wordt fiscaal niet als lening aangemerkt

Ondernemingswinst

De fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting is verschillend. Vergoedingen voor vreemd vermogen zijn aftrekbaar van de winst en belast bij de verstrekker. Vergoedingen voor eigen vermogen zijn niet aftrekbaar van de winst en onder voorwaarden vrijgesteld bij de ontvanger. De kwalificatie van een geldverstrekking als eigen of als vreemd vermogen is dus fiscaalrechtelijk van belang. Uitgangspunt voor de fiscale beoordeling van een geldverstrekking door een...

 • 13-02-2014
Lees meer 

Sociaal plan voorkwam ontbinding arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een werkgever besloot tot reorganisatie van een afdeling van de onderneming. Gevolg van de reorganisatie was dat 47 functies vervielen. De betrokken medewerkers werden boventallig verklaard en vrijgesteld van werkzaamheden. Er gold bij de werkgever een sociaal plan, dat van toepassing was op de betrokken medewerkers. Het sociaal plan bepaalde onder meer dat geen gedwongen ontslagen zouden plaatsvinden.Omdat herplaatsing van een van de boventallige werknemers niet lukte binnen de voorziene termijn...

 • 13-02-2014
Lees meer 

Groeiende stroom rapportages en dashboards vernietigt waarde

IT-audit

Bij veel organisaties zijn er vele tientallen en soms zelfs honderden rapportages beschikbaar om het management informatie te geven over hoe de zaken er voor staan. Hele afdelingen (soms 'Business Intelligence Competence Centers' (BICC) genoemd) worden opgetuigd als goed geoliede 'rapportage- en dashboardfabrieken'. Big Data staat blijkbaar ook garant voor Big Volume met direct verdrinkingsgevaar voor de managers die al die rapporten moeten verwerken. Miljoenen euro's zijn hiermee gemoeid.

 • 10-02-2014
Lees meer 

Wetsvoorstel moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden in nalatenschap

Civiel recht

Een erfenis is niet per definitie een positief vermogen. De erfenis kan ook uit alleen schulden bestaan of op andere wijze een negatief vermogen vormen. Een voorbeeld daarvan is een erfenis die bestaat uit een huis en een daarop rustende hypotheekschuld. Zelfs als de verkoopopbrengst van het huis de schuld overtreft, kan de erfenis negatief zijn als het huis na lange tijd wordt verkocht en de erfgenamen in de tussentijd...

 • 06-02-2014
Lees meer 

Afwijking van gebruikelijk loon niet bewezen

Loonbelasting

Een dga moet per jaar ten minste een bedrag van € 44.000 aan salaris ontvangen. Wanneer het gebruikelijke salaris, dat is het salaris dat iemand die geen dga is in een soortgelijke dienstbetrekking verdient, meer dan 30% hoger is, moet het salaris van de dga worden gecorrigeerd tot het niet meer dan 30% afwijkt van het gebruikelijke salaris.Als het werkelijk betaalde salaris van de dga hoger is dan het hiervoor...

 • 05-02-2014
Lees meer 

Ondanks jarenlange verliezen toch bron van inkomen

Inkomstenbelasting

Voor belastbaarheid van opbrengsten en aftrekbaarheid van verliezen moet er een bron van inkomen zijn. Daarvoor is het volgende vereist:• deelname aan het economische verkeer;• het beogen van geldelijk voordeel en • de redelijke verwachting dat er, al dan niet in de toekomst, positieve resultaten worden behaald.Volgens Hof Arnhem is aan de derde voorwaarde voldaan als in de verre toekomst redelijkerwijs winst zal worden behaald. Het hof kwam tot dit oordeel in een...

 • 05-02-2014
Lees meer 

Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige

Inkomstenbelasting

Een inwoner van België had inkomen uit Nederland. Op grond van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting mocht Nederland alleen belasting heffen over zijn winst uit onderneming. Belastingheffing over zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering was aan België toegewezen. Dat gold ook voor de inkomsten uit de in België gelegen eigen woning. Deze persoon maakte gebruik van de mogelijkheid die de Wet IB 2001 aan buitenlandse belastingplichtigen geeft om te kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige.

 • 05-02-2014
Lees meer