• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-10Toon alle posts

Tweede nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2014

Belastingplan

De tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat naast een aantal technische wijzigingen een wijziging in de omzetbelasting. Deze laatste wijziging is het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU. Het arrest heeft betrekking op de wijze waarop in Nederland een onterechte belaste levering op verzoek van een onroerende zaak wordt gecorrigeerd. Een belaste levering op verzoek is alleen mogelijk als de...

 • 31-10-2013
Lees meer 

Verlenging thuiskopieheffing

Algemeen

De bestaande regeling voor de thuiskopieheffing zou per 1 januari 2014 vervallen. Inmiddels is besloten deze heffing te verlengen tot 1 januari 2016. De thuiskopieheffing is geregeld in de Auteurswet. Deze bevat een delegatiebepaling om voorwerpen aan te wijzen die onder de heffing vallen en om nadere regels en voorwaarden te stellen met betrekking tot de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de vergoeding. Deze delegatiebepaling laat geen ruimte om voor...

 • 30-10-2013
Lees meer 

Vergoeding achteraf voorkomt bijtelling niet

Loonbelasting

Een werknemer met een auto van de zaak kreeg op zijn verzoek voor de jaren 2006 en 2007 een verklaring geen privégebruik auto. Zijn werkgever hield daarom geen rekening met een bijtelling voor privégebruik. De werknemer hield een rittenregistratie bij die niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen. Zo ontbraken adressen en specificaties per dag van gereden kilometers. Omdat de rittenregistratie onvoldoende was had er een bijtelling bij het loon...

 • 30-10-2013
Lees meer 

Bewijs dat niet meer dan 500 km per jaar privé is gereden

Loonbelasting

Het privégebruik van een auto van de zaak is loon voor de werknemer aan wie de auto ter  beschikking is gesteld. De bewijslast dat een auto beschikbaar is gesteld ligt bij de inspecteur. Wanneer een auto ter beschikking is gesteld, wordt verondersteld dat deze ook privé wordt gebruikt. De werknemer kan tegenbewijs leveren door te laten blijken dat de auto niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. In dat...

 • 30-10-2013
Lees meer 

Vrijval herinvesteringsreserve door belangenwijziging

Vennootschapsbelasting

Om de handel in BV's met een herinvesteringsreserve tegen te gaan, bevat de wet een bepaling die erop neer komt dat een bestaande herinvesteringsreserve aan de winst moet worden toegevoegd als het belang in een BV voor tenminste 30% is gewijzigd. Volgens de Hoge Raad gaat het om het financiële belang in de BV. Aan dat criterium kan ook zijn voldaan als minder dan 30% van het aandelenkapitaal wordt overgedragen, zo...

 • 24-10-2013
Lees meer 

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

Belastingplan

De fiscale maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 zijn verwerkt in een concept tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014. Daarnaast bevat deze nota van wijziging een verlenging van de regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen tot 3 jaar. Deze regelingen zouden op 31 december 2013 eindigen. Dat wordt nu een jaar later.De bestaande fiscale aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten voor...

 • 24-10-2013
Lees meer 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Successiewet

Voor de erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen bestaat een fiscale faciliteit. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit stelt een deel van het verkregen ondernemingsvermogen vrij op voorwaarde van voortzetting van de onderneming. De faciliteit is in een reeks van jaren steeds verder uitgebreid. Een uitspraak van de rechtbank Breda heeft de discussie over deze faciliteit en over de mogelijk ongelijke behandeling van ander vermogen dan ondernemingsvermogen doen oplaaien. Er ligt momenteel een aantal zaken bij...

 • 23-10-2013
Lees meer 

Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de percentages van de belasting- en invorderingsrente naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel gaan minimumpercentages van 4 respectievelijk 8% gelden. Naar de mening van het kabinet zijn deze minimumpercentages niet veel hoger dan de werkelijke percentages van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties en voor handelstransacties.

 • 23-10-2013
Lees meer 

Begrotingsafspraken 2014

Belastingplan

Het kabinet heeft met een aantal oppositiepartijen afspraken gemaakt over de begroting voor volgend jaar. Deze begrotingsafspraken vergroten de haalbaarheid van de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Belastingplan 2014. Onderstaand een beknopt overzicht van de maatregelen. De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt en zullen via een nota van wijziging in het Belastingplan worden verwerkt.Lastenverlichtingen- De verlaging van de zelfstandigenaftrek vervalt.- De huidige fiscale voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten...

 • 17-10-2013
Lees meer 

Toepassing foutenleer na overdracht pensioen

Ondernemingswinst

Een BV had voor haar dga een pensioenvoorziening in eigen beheer gevormd. In 2006 droeg zij de pensioenverplichting over aan een andere BV. In de overnamevergoeding was een bedrag van € 600.000 opgenomen voor na-indexatie in verband met loon- en prijswijzigingen. De BV bracht het verschil tussen de betaalde overnamevergoeding en de boekwaarde van de pensioenverplichting in 2006 ten laste van haar winst. De aanslag Vpb 2006 werd conform de...

 • 17-10-2013
Lees meer 

Zelfstandige anesthesiemedewerker valt onder vrijstelling btw

Omzetbelasting

Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van omzetbelasting. Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking heeft op een zzp’er. Omdat deze ondernemer geen personeel in dienst heeft, is er geen sprake van het uitlenen van personeel. Het verrichten van anesthesiewerkzaamheden vormt een essentieel onderdeel van de behandeling die is gericht op de genezing van een patiënt. Deze dienst valt onder...

 • 16-10-2013
Lees meer 

Duitse tandarts heeft recht op 30%-regeling

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is, kent de belastingwetgeving een bijzondere faciliteit. Deze faciliteit, die bekend staat onder de naam 30%-regeling, houdt in dat 30% van de bruto beloning als onbelaste vergoeding kan worden gegeven voor de extra kosten van verblijf buiten het eigen land. Een uit Duitsland afkomstige tandarts diende een verzoek in om toepassing van de...

 • 16-10-2013
Lees meer 

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Arbeidsrecht

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen dan overeen dat de arbeidsovereenkomst op een zeker moment eindigt. Een werknemer deelde de werkgever op 29 mei 2012 mee dat hij per 31 mei 2012 de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. De werkgever stemde daarmee in en hield de werknemer niet aan de voor hem geldende opzegtermijn. Door de opzegging en de instemming kwam...

 • 10-10-2013
Lees meer 

Ondernemerschap verhuur deel eigen woning

Omzetbelasting

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet het begrip economische activiteit ruim worden uitgelegd. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met het oogmerk of het resultaat van de activiteit. Wanneer een zaak zowel voor economische als voor privé doeleinden kan worden gebruikt, moeten alle exploitatieomstandigheden worden onderzocht, om vast te stellen of deze zaak wordt gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. De gezamenlijke eigenaren van...

 • 10-10-2013
Lees meer 

Verruiming kinderopvangtoeslag 2014

Toeslagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de zogenaamde kindregelingen de kinderopvangtoeslag te verruimen. Vanaf 1 januari 2014 worden de toeslagpercentages voor het eerste kind voor ouders met inkomens tussen circa € 50.000 en € 105.000 verhoogd. Voor ouders met een inkomen vanaf € 105.000 geldt vanaf 1 januari 2014 een vast tarief van 18%. Tot en met 2012 gold...

 • 10-10-2013
Lees meer 

Besluit goedkeuring verhoogde schenkingsvrijstelling

Successiewet

Het Belastingplan 2014 omvat een voorstel om een schenking voor de aflossing van een restschuld, die overblijft na de verkoop van een eigen woning, vrij te stellen van schenkbelasting. Verder wordt in het Belastingplan voorgesteld om de bestaande vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning tijdelijk (tot 31 december 2014) te verruimen tot een bedrag van € 100.000 zonder de beperking van familierelatie en leeftijd van de verkrijger. Vooruitlopend op...

 • 10-10-2013
Lees meer 

Kabinet neemt pensioenvoorstellen terug!

Loonbelasting

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen op pensioengebied hebben de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken verzocht om aanhouding van de wetsvoorstellen. Het kabinet zal, gezien de kritiek in de Eerste Kamer, de voorstellen inhoudelijk moeten aanpassen. Duidelijk is wel dat de voorstellen in de huidige vorm kansloos zijn in de Eerste Kamer. Het gaat om het wetsvoorstel ter verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages...

 • 10-10-2013
Lees meer 

Cybercrime en -security: wegredeneren kan niet

IT-audit

Bron: Accountancynieuws, auteur Jan Matto (partner bij Mazars)

Bij de jaarrekeningcontrole maakt een accountant meestal gebruik van gegevens uit geautomatiseerde systemen. Hierbij is het van belang om vast te stellen dat IT-systemen betrouwbaar functioneren en dat de integriteit van gegevens is gewaarborgd. Cybersecurity is hierbij een randvoorwaarde..

 • 09-10-2013
Lees meer 

Formulier opgaaf lening eigen woning

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft het online formulier Opgaaf lening eigen woning gepubliceerd. Dat formulier kan de leningnemer gebruiken om de gegevens van een lening door te geven aan de Belastingdienst als de lening is afgesloten bij iemand die niet verplicht is om die gegevens door te geven. Deze gegevens hoeven alleen doorgegeven te worden als het gaat om lening voor de eigen woning die moet worden afgelost om renteaftrek te krijgen.

 • 03-10-2013
Lees meer 

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Het Burgerlijk Wetboek regelt dat wanneer tussen dezelfde partijen meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Van 1 januari 2010 tot 1 januari 2012 gold voor werknemers jonger dan 27 jaar een aantal van vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.Een procedure bij de kantonrechter had betrekking op de...

 • 03-10-2013
Lees meer 

Ontslag wegens schending re-integratieverplichtingen

Arbeidsrecht

Een werknemer werd tijdens arbeidsongeschiktheid op staande voet ontslagen. Als reden voor het ontslag werd schending van de re-integratieverplichtingen aangevoerd. De werknemer had al langere tijd fysieke klachten aan polsen, handen, nek, schouders en knieën. Tijdens de re-integratie bleek dat de werknemer regelmatig meedeed aan hardloopwedstrijden tot aan marathons toe. Daarnaast was de werknemer gefilmd terwijl hij op opeenvolgende dagen werkzaamheden aan zijn woning uitvoerde. Volgens de opgestelde lijst met...

 • 03-10-2013
Lees meer 

Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken

Algemeen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2014 diverse zorgkostenregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het is de bedoeling dat deze regelingen vervolgens in afgeslankte vorm door de gemeenten worden voorgezet via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).De volgende regelingen worden in het wetsvoorstel afgeschaft:de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;de compensatieregeling voor het verplichte eigen risico in de zorgverzekering;de aftrek in...

 • 03-10-2013
Lees meer 

Geen naheffing over teveel ingehouden pensioenpremie

Loonbelasting

Over het belastbare loon wordt loonbelasting geheven. Loon is alles wat iemand uit een (vroegere) dienstbetrekking geniet. Bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor een pensioenregeling zijn geen onderdeel van het loon.Een werkgever hield ten onrechte meer premie in dan zijn werknemers aan bijdrage verschuldigd waren. Volgens de pensioenregeling kwam een derde deel van de premie voor rekening van de werknemers. De werkgever hield in plaats daarvan twee derde deel...

 • 03-10-2013
Lees meer