• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-08Toon alle posts

Bijtelling voor dga wegens hobbykilometers

Loonbelasting

Een dga had autoracen als hobby. Zijn raceauto werd door het bedrijf gesponsord. De dga had ook een auto van de zaak. Die auto gebruikte hij ondermeer voor ritten naar autoraces en andere autosportevenementen. In zijn kilometerregistratie merkte hij deze ritten aan als zakelijk. Omdat het aantal privékilometers volgens de registratie niet hoger was dan 500 per jaar, hield de BV geen rekening met een bijtelling voor privégebruik in de...

 • 30-08-2013
Lees meer 

Kabinetsplannen 2014 uitgelekt

Algemeen

Dagblad De Telegraaf maakt melding van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren. Voor een deel gaat het om eerder aangekondigde maatregelen, die zijn uitgesteld door het Sociaal Akkoord. De maatregelen omvatten ondermeer het achterwege laten van de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting in 2014, het bevriezen van de salarissen in de collectieve sector en de voortzetting van de (eenmalige) werkgeversheffing voor hoge inkomens in 2014. Deze heffing...

 • 29-08-2013
Lees meer 

Excel of consolidatietool?

IT-audit

Excel is nog altijd de meest gebruikte software bij het consolidatieproces door bedrijven. Hier kleven voor- en nadelen aan. Excel is goedkoop in licentie, het is al in huis en veel financials zijn er bekend mee. Maar het is ook foutgevoelig en er zijn verborgen kosten in de vorm van tijdsbesteding en beheersbaarheid. Een consolidatietool daarentegen zorgt voor meer snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, maar vergt wel een investering in tijd en geld in de opstartfase. Hoe maak je de juiste afweging? Enkele fundamentele argumenten op een rij.

 • 28-08-2013
Lees meer 

Bewijs gebruik auto uit handelsvoorraad niet geleverd

Autobelastingen

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting op aan een autohandelaar. Het ging om een auto die tot de bedrijfsvoorraad behoorde, maar die niet was voorzien van een handelaarskenteken. Dat is een reden voor naheffing als de Belastingdienst kan bewijzen dat met een auto uit de bedrijfsvoorraad is gereden. In dit geval voerde de Belastingdienst als bewijs een foto van een Volvo aan. Het kenteken van die auto kwam overeen met...

 • 28-08-2013
Lees meer 

Afwijken van VAR toegestaan

Inkomstenbelasting

Bij het regelen van aanslagen inkomstenbelasting is de Belastingdienst niet gebonden aan een eerder afgegeven VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie - Winst uit onderneming). De Belastingdienst mag het door de belastingplichtige gestelde ondernemerschap ten tijde van de behandeling van de aangifte opnieuw beoordelen. Dat is de uitkomst van een procedure bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank stond toe, dat de Belastingdienst een uitspraak van het Hof Den Haag over de afgifte van...

 • 28-08-2013
Lees meer 

Bovenmatige rentevergoeding onderbedelingsvordering

Successiewet

De Successiewet sluit in beginsel aan bij het civiele erfrecht. In diverse gevallen wordt van het erfrecht afgeweken en wordt met ficties gewerkt. Een van de ficties heeft betrekking op de rente over onderbedelingsvorderingen. Deze vorderingen ontstaan wanneer na iemands overlijden alle goederen van zijn nalatenschap naar een van de erfgenamen gaan. Deze erfgenaam wordt daarbij overbedeeld en krijgt een schuld aan de andere erfgenamen. Doorgaans is het de langstlevende...

 • 28-08-2013
Lees meer 

Vrijval herinvesteringsreserve door termijnoverschrijding

Ondernemingswinst

Een herinvesteringsreserve moet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin zij is gevormd worden benut. Op verzoek van de ondernemer kan de Belastingdienst de termijn van drie jaar verlengen. Voorwaarde voor verlenging van de termijn is dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de herinvestering is vertraagd. Wel moet in ieder geval begonnen zijn met de uitvoering van het voornemen tot herinvestering.De Belastingdienst wees een tweede...

 • 22-08-2013
Lees meer 

Data-analyse in het mkb-kantoor: een praktijkvoorbeeld

IT-audit

Bron: Accountant.nl. De mogelijkheden voor het gebruik en de analyse van elektronische data is de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld. Met een begrip als big data is er in een bredere groep binnen de maatschappij en ook de board rooms meer aandacht voor. Wat kan de mkb-accountant ermee? Een praktijktoepassing van elektronische data(-analyse) in de controlepraktijk.

 • 21-08-2013
Lees meer 

CFO is sceptisch over cloud computing

IT-audit

Bron: Computable. De uitgaven aan clouddiensten nemen wereldwijd toe, maar bij veel organisaties stokt de adoptie bij de chief financial officer (cfo). Uit het IDG Enterprise Cloud Research 2013 blijkt namelijk dat zij het moeilijkst te overtuigen zijn van de voordelen.

 • 20-08-2013
Lees meer 

Vermelding btw-nummer op website wel verplicht!

Omzetbelasting

De Belastingdienst meldt nu dat ondernemers toch verplicht zijn hun btw-nummer op hun website te vermelden. In een eerdere versie van dit bericht van de Belastingdienst stond nog dat dit niet verplicht was. Anders dan wellicht verwacht, is deze verplichting niet opgenomen in de Wet op de Omzetbelasting 1968, maar in het Burgerlijk Wetboek.

 • 20-08-2013
Lees meer 

Hoge leeftijd geen reden voor ontslag

Arbeidsrecht

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding. Een uitzondering op dit verbod vraagt om een objectieve rechtvaardigingsgrond. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod op het maken van onderscheid naar leeftijd niet geldt. Dat kan op grond van wettelijke regelingen die de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën willen stimuleren of als...

 • 20-08-2013
Lees meer 

Verhuiskosten startende ondernemer aftrekbaar

Ondernemingswinst

Ten laste van de winst uit onderneming komen de gedane zakelijke uitgaven. Voor diverse kostensoorten die zakelijke uitgaven vormen, gelden aftrekbeperkingen. Die leiden ertoe dat de uitgaven niet of slechts gedeeltelijk in aftrek op de winst komen.Verhuiskosten van een ondernemer zijn aftrekbaar als de uitgaven zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Een registerloods is verplicht om in zijn werkgebied te wonen. Een recent gestarte...

 • 20-08-2013
Lees meer 

Topmanagement mist gevoel voor BI

IT-audit

Bron: Computable. Het topmanagement toont in het algemeen weinig interesse in business intelligence (bi), alle lofwaardige pogingen om het daar op de agenda te krijgen ten spijt. Eigenlijk niet zo verbazingwekkend. Bi richt zich immers vooral op interne processen en op signaleren van wat er mis gaat. Leuk voor het middelmanagement maar de top houdt zich liever bezig met de buitenwereld en de kansen die daar liggen. Zie ook dit bericht

 • 20-08-2013
Lees meer 

Vergoeding adviseur geen verkoopkosten deelneming

Vennootschapsbelasting

Aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat zij niet aftrekbaar zijn van de winst. Onder het begrip verkoopkosten vallen uitgaven als advocaatkosten, schadevergoedingen en dergelijke. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1994 het begrip aankoopkosten van een deelneming uitgelegd als de kosten die een vennootschap moet maken om de deelneming aan te kunnen kopen. De rechtbank Breda leidt uit dit arrest af dat...

 • 15-08-2013
Lees meer 

Kamervragen controle box 3

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de controle door de Belastingdienst van box 3-aangiften beantwoord. De controle begint bij het vooraf invullen van de vermogensgegevens in de aangifte die worden aangeleverd door bijvoorbeeld financiële instellingen. Ingediende aangiftes kunnen worden geselecteerd voor specifieke controle op het box 3-vermogen. Ook wordt de box 3-aangifte gecontroleerd wanneer de aangifte om andere redenen voor controle is geselecteerd. Tenslotte komt het voor dat het...

 • 15-08-2013
Lees meer 

Herinvesteringsvoornemen op groepsniveau

Ondernemingswinst

Belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde voor het bestaan van zo’n reserve is dat de onderneming het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. Is de onderneming onderdeel van een groep van vennootschappen dan kan een herinvesteringsvoornemen op groepsniveau volstaan om de reserve in stand te houden. Een herinvesteringsvoornemen op groepsniveau kan niet zonder meer worden...

 • 14-08-2013
Lees meer 

Einde terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Op de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen zijn de regels voor de bepaling van winst uit onderneming van kracht. Komt aan een terbeschikkingstelling een einde omdat de werkzaamheden stoppen, dan gaat het vermogensbestanddeel naar het privévermogen voor de waarde in het economische verkeer. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van het vermogensbestanddeel is belast als resultaat uit de terbeschikkingstelling.Een ondernemer maakte in zijn landbouwbedrijf gebruik van...

 • 14-08-2013
Lees meer 

150km-criterium in 30%-regeling

Loonbelasting

Het 150-kilometercriterium is mogelijk toch discriminerend. De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU om uitleg gevraagd. Er zijn op dit moment geen feitelijke gegevens bekend over het aantal werknemers dat door dit criterium van de 30%-regeling is uitgesloten, ondanks dat zij extraterritoriale kosten moeten maken.Door het 150-kmcriterium geldt de 30%-regeling niet voor werknemers die ten tijde van hun indiensttreding bij een Nederlandse werkgever niet verder dan 150 km...

 • 14-08-2013
Lees meer 

Toepassing fondsenvrijstelling loonbelasting

Loonbelasting

De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamde fondsenvrijstelling. De vrijstelling houdt in, dat uitkeringen uit een fonds aan een werknemer zijn vrijgesteld van loonbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat werknemers bijdragen hebben gestort in het fonds. De werkgever mag ook bijdragen aan het fonds, maar zijn bijdragen over een periode van vijf jaar voor het jaar van uitkering mogen niet hoger zijn dan de stortingen van de werknemers.

 • 14-08-2013
Lees meer 

Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

Loonbelasting

De Belastingdienst en VNO-NCW en EVO hebben een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto. Het verbod op privégebruik van een bestelauto is vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Op deze manier kan een bijtelling voor privégebruik bij het loon van de werknemer, die de bestelauto gebruikt, worden voorkomen. Het advies van de Belastingdienst is de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.Wie gebruik maakt van...

 • 09-08-2013
Lees meer 

Leaseauto als arbeidsvoorwaarde

Arbeidsrecht

De toekenning van een leaseauto kan onderdeel zijn van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Als dat het geval is kan de werkgever die toekenning niet zomaar intrekken. Een werkgever kende bij indiensttreding van een nieuwe werknemer een leaseauto toe als uitkomst van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. De leaseregeling van de werkgever kende een kilometernorm. De werknemer in kwestie voldeed tijdens de looptijd van het leasecontract niet aan deze norm.

 • 08-08-2013
Lees meer 

Wisseling van baan en arbeidsongeschiktheidspensioen

Sociale verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers om van werkgever te wisselen met behoud van arbeidsongeschiktheidspensioen. Met deze afspraken is een belangrijke belemmering weggenomen voor deze groep werknemers om hun loopbaan elders voort te zetten. De afspraken gelden voor werknemers die na 1 januari 2014 recht krijgen op een uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en daarna wisselen van...

 • 01-08-2013
Lees meer