• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-06Toon alle posts

Anti-kraak tijdens verblijf in buitenland

Inkomstenbelasting

In de Wet IB 2001 wordt een eigen woning omschreven als de woning die iemand anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een woning die voorheen als hoofdverblijf werd gebruikt als eigen woning worden aangemerkt. Die situatie kan zich voordoen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, waarbij de woning in Nederland wordt aangehouden. Een van de voorwaarden is dat de woning in die periode...

 • 27-06-2013
Lees meer 

Commissie van Dijkhuizen

Inkomstenbelasting

De Commissie Van Dijkhuizen heeft het kabinet geadviseerd te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen.Lagere tarieven en minder aftrekpostenDe commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6...

 • 27-06-2013
Lees meer 

Levering bouwterrein

Omzetbelasting

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Volgens een recent arrest van het Hof van Justitie EU is sprake van een bouwterrein als een terrein op de datum van de levering bestemd is om te worden bebouwd. De nationale wetgeving op het gebied van de omzetbelasting moet zoveel mogelijk in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU worden uitgelegd. Dat betekent volgens de Hoge Raad...

 • 27-06-2013
Lees meer 

Geen dienstbetrekking voor transporteurs

Loonbelasting

Het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking is van groot belang voor de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Indien er een dienstbetrekking is, dan moet de werkgever over de betaalde vergoedingen premies sociale verzekeringen en loonbelasting inhouden en afdragen.Er is sprake van een dienstbetrekking als is voldaan aan drie criteria:het bestaan van een gezagsverhouding, dat wil zeggen dat de werknemer orders of aanwijzingen krijgt of kan krijgen...

 • 27-06-2013
Lees meer 

Spaarfaciliteit in aanvulling op pensioen

Inkomstenbelasting

Volgens het Sociaal Akkoord mogen werkgevers en werknemers met alternatieven komen voor de fiscale beperkingen voor aanvullend pensioen. Werkgevers en werknemers willen het reeds ingediende en inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel aanvullen met een spaarfaciliteit. De spaarfaciliteit is bedoeld voor aanvulling op de pensioenopbouw. Wie dat wil, kan sparen uit zijn netto inkomen en daarbij gebruik maken van een extra vrijstelling in box 3. Bij de vormgeving van de spaarfaciliteit wordt zoveel mogelijk aangesloten...

 • 20-06-2013
Lees meer 

Staat mogelijk aansprakelijk voor pensioentekorten

Europese regelgeving

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs in een pensioenzaak gezegd dat de staat aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies aan pensioenrechten. Het arrest heeft betrekking op Ierse werknemers die door het faillissement van hun werkgever meer dan de helft van hun pensioenrechten verloren hebben. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de gevolgen van dit arrest voor Nederland. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in...

 • 20-06-2013
Lees meer 

Tijdelijke overbruggingsregeling AOW

Sociale verzekeringen

De tijdelijke regeling voor een overbruggingsuitkering AOW is in de Staatscourant gepubliceerd. Vooruitlopend op de publicatie heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De regeling houdt het volgende in. Mensen met een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering, die door de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies lijden, hebben recht op een overbruggingsuitkering. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de...

 • 13-06-2013
Lees meer 

Partnerregeling mantelzorgers 2010 en 2011

Successiewet

Voor de erf- en schenkbelasting geldt de regel dat bloedverwanten in de rechte lijn geen partners van elkaar kunnen zijn. Voor bloedverwanten in de eerste graad die een mantelzorgcompliment hebben ontvangen geldt een uitzondering op deze regel. Het mantelzorgcompliment moet over het jaar vóór het overlijden van de erflater zijn verleend en verband houden met mantelzorg voor de erflater. Een mantelzorgcompliment kan worden verstrekt als er een CIZ-indicatie voor extramurale...

 • 12-06-2013
Lees meer 

Overgangstermijn KEW, SEW en BEW

Inkomstenbelasting

De staatsecretaris van Financiën heeft het besluit met het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering, de spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) aangepast. Voor de omzetting van een bestaande kapitaalverzekering in box 3 naar een KEW, SEW of BEW gold een overgangstermijn tot 1 april 2013. Deze geldt op grond van een toezegging van het kabinet aan de Eerste Kamer ook voor de omzetting van een aflossingsvrije...

 • 12-06-2013
Lees meer 

Kenmerken van succesvolle ICT-projecten

IT-audit

'Wat kan ik als opdrachtgever doen om de kans op succesvolle IT-projecten te vergroten?'.

 • 12-06-2013
Lees meer 

Verzoek ontbinding afgewezen

Arbeidsrecht

Tegen de afwijzing door het UWV van een verzoek om toestemming om de arbeidsverhouding op te zeggen staan geen rechtsmiddelen open. Hoewel een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter op ieder moment kan worden ingediend, is het niet de bedoeling om op die manier een soort verkapte beroepsmogelijkheid te creëren. De kantonrechter heeft om die reden een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen nadat eerder het UWV...

 • 12-06-2013
Lees meer 

Versoepeling aflossingseis hypotheek

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de hypotheekrenteaftrek beantwoord. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het recht op aftrek van rente over een eigenwoningschuld beperkt tot maximaal 30 jaar. Voor op 1 januari 2013 bestaande leningen geldt door de werking van het overgangsrecht geen verplichte aflossing. Met ingang van 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de verplichting om in maximaal 360 maanden af te lossen. Heeft iemand...

 • 07-06-2013
Lees meer 

Forfaitair rendement van box 3 niet omlaag

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de hoogte van het forfaitaire rendement van box 3 van de Inkomstenbelasting beantwoord. Dit forfaitaire rendement bedraagt 4%. Dat is het langjarig gemiddelde risicovrije rendement dat iemand moet kunnen behalen op zijn vermogen in box 3. Bij de invoering is het rendement op staatsobligaties gebruikt als richtlijn. Hoewel de staatssecretaris onderkent dat het rendement op spaargeld lager is dan 4%, is hij niet van...

 • 06-06-2013
Lees meer 

Ontslag op staande voet voor directeur

Arbeidsrecht

Een directeur en zijn echtgenote werkten in dienstbetrekking voor hetzelfde bedrijf. In de arbeidsovereenkomst van de directeur was uitdrukkelijk bepaald dat het hem zonder toestemming van de werkgever niet was toegestaan elders werkzaam te zijn of zaken voor eigen rekening te doen. De directeur en zijn echtgenote richtten een BV op die met een klant van het bedrijf een joint venture aanging. De joint venture trad in concurrentie met het...

 • 06-06-2013
Lees meer 

Berekening Ziektewetuitkering tijdelijk gratis

Sociale verzekeringen

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de Ziektewetuitkering van hun werknemers. Zij betalen dan minder premie, maar moeten wel de uitkering van zieke werknemers zelf betalen. De Ziektewet (ZW) geeft werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, recht op uitkering. In voorkomende gevallen zijn eigenrisicodragers zelf verantwoordelijk voor de berekening van de uitkering. Zij kunnen die berekening tegen betaling laten uitvoeren door het UWV.

 • 05-06-2013
Lees meer 

Toelichting voorgenomen maatregelen ANBI's

Inkomstenbelasting

Aanpassing regelgeving ANBI’sIn een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën zijn plannen voor aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen uiteengezet. Als bijlage bij de brief heeft de staatssecretaris een concept voor een gewijzigde Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen bijgevoegd. Na de inwerkingtreding van de gewijzigde uitvoeringsregeling zal de Belastingdienst alle ANBI’s attenderen op de nieuwe verplichtingen. De voorwaarden om de ANBI-status...

 • 05-06-2013
Lees meer