• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-05Toon alle posts

Uitbreiding toepassing wettelijk minimumloon

Arbeidsrecht

Wie in dienstbetrekking werkzaam is, heeft als beloning voor zijn werkzaamheden tenminste recht op het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel ingediend om de Wet Minimumloon uit te breiden tot overeenkomsten van opdracht. De bedoeling van het wetsvoorstel is om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De uitbreiding van de toepassing van het wettelijk minimumloon geldt niet voor ondernemers die...

 • 29-05-2013
Lees meer 

150 km-grens in 30%-regeling niet discriminerend volgens AG

Loonbelasting

De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is van mening dat de 150 km-grens in de 30%-regeling geen verboden discriminatie oplevert. Door de 150 km-grens is de 30%-regeling met ingang van 2012 niet meer van toepassing op uit het buitenland afkomstige werknemers die in een periode van 24 maanden voor hun tewerkstelling in Nederland op minder dan 150 km van de Nederlandse grens woonden. De 30%-regeling is een bewijsregel voor...

 • 29-05-2013
Lees meer 

Vestigingsplaats kasgeld-BV met buitenlandse aandeelhouder

Internationaal

Door een juridische splitsing gingen de bedrijfsactiviteiten van een BV over naar een nieuw opgerichte dochtervennootschap. Na de verkoop van de dochtervennootschap resteerde een BV met als bezittingen alleen liquide middelen. Omdat de aandeelhouder van de BV een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap was, claimde de BV dat zij na de splitsing feitelijk in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd. Op verzoek van de BV tekende de inspecteur een brief...

 • 29-05-2013
Lees meer 

Bijtelling voor bestelauto door verplicht gebruik

Loonbelasting

Een werknemer die ook privé gebruik mag maken van een auto van de zaak moet daarvoor een bedrag bij zijn loon tellen. De bijtelling geldt ongeacht of de auto van de zaak een bestelauto of een personenauto is. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km bedraagt of als het gaat om een bestelauto die door...

 • 29-05-2013
Lees meer 

Geen giftenaftrek zonder recht op vergoeding

Inkomstenbelasting

Giften, die iemand doet aan instellingen die het algemeen nut beogen (ANBI’s) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel voor de aftrek van 1% van het verzamelinkomen. Op grond van de vrijwilligersregeling zijn beloningen van vrijwilligers onder bepaalde voorwaarden niet belast. Het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding kan worden aangemerkt als gift. Wanneer het gaat om een andere vergoeding dan een vergoeding van door de vrijwilliger gemaakte...

 • 29-05-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 ingediend

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal technische en redactionele wijzigingen. LoonbelastingBij de behandeling van het Belastingplan 2013 is gezegd dat de per 1 januari 2013 in de Wet IB 2001 opgenomen werkbonus per 1 januari 2014 zal worden opgenomen in de Wet op de Loonbelasting 1964. In dit wetsvoorstel wordt dat geregeld. De werkbonus is een...

 • 29-05-2013
Lees meer 

Na minnelijke beëindiging geen vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging

Arbeidsrecht

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen anders dan door opzegging door een der partijen is met wederzijds goedvinden. Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd wordt meestal een vaststellingsovereenkomst opgesteld, waarin de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst bindt beide partijen. Dat betekent dat daarvan behoudens bijzondere omstandigheden niet van kan worden afgeweken.Door met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen is geen sprake van een...

 • 23-05-2013
Lees meer 

BTW-correctie privégebruik pand

Omzetbelasting

Het gebruik van zakelijke goederen voor privédoeleinden van een ondernemer wordt voor de heffing van de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel. De omzetbelasting over deze diensten moet worden verwerkt in de aangifte over het laatste tijdvak van een kalenderjaar. De vergoeding die als grondslag voor de berekening van omzetbelasting over het privégebruik wordt genomen, is volgens de wet het totaal van de door de ondernemer gemaakte uitgaven.

 • 23-05-2013
Lees meer 

Belastingdienst controleert op omzetbelastingschulden

Omzetbelasting

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij ondernemers gaat controleren op nog openstaande omzetbelastingschulden over verstreken jaren. De controle gebeurt door vergelijking van de ingediende aangiften met de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.Vaak blijkt bij het opstellen van de jaarrekening dat er een omzetbelastingschuld is. Ter voorkoming van hoge boetes roept de Belastingdienst ondernemers op om in voorkomende gevallen vóór 1 juni 2013 met behulp van het daarvoor bestemde formulier een suppletie...

 • 16-05-2013
Lees meer 

Aanpassing keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 biedt buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige. Wie van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet zijn wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning kunnen in mindering worden gebracht. Deze negatieve inkomsten uit eigen woning kunnen in bepaalde gevallen worden teruggenomen. De staatssecretaris van Financiën meent dat dit in strijd is met het EU-recht als...

 • 15-05-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen aangenomen

Invordering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitstel van betalingen exitheffingen aangenomen. Onder de exitheffingen vallen de eindafrekeningsbepalingen in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb ’69. Het wetsvoorstel wijzigt de Invorderingswet 1990 en is een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU (arrest National Grid Indus) van 29 november 2011 inzake exitheffingen. Het Hof van Justitie EU heeft in dit arrest beslist dat op het tijdstip...

 • 15-05-2013
Lees meer 

Bepaling opzegtermijn werkgever

Arbeidsrecht

De normale termijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst door een werknemer is een maand. Het is mogelijk om een langere opzegtermijn overeen te komen. De opzegtermijn voor een werknemer mag niet langer zijn dan zes maanden. Wanneer de opzegtermijn voor de werknemer langer is dan één maand, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die het dubbele is van die voor de werknemer. Volgens Hof Den Haag betekent deze laatste...

 • 15-05-2013
Lees meer 

Verhuur auto aan partner voorkomt bijtelling niet

Ondernemingswinst

Een ondernemer, die een auto van de zaak ook privé gebruikt, moet daarvoor een bijtelling bij zijn inkomen doen. In beginsel bedraagt de bijtelling op jaarbasis 25% van de waarde van de auto. Voor zuinige auto's gelden lagere percentages. De bijtelling is nihil als de ondernemer kan bewijzen dat met de auto op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers is gereden.Een ondernemer trachtte aan de bijtelling te ontkomen door de...

 • 15-05-2013
Lees meer 

Ontslag wegens overtreding huisregels

Arbeidsrecht

Volgens de huisregels van een werkgever moest sloopmateriaal dat vrijkwam bij de werkzaamheden in de daarvoor bestemde containers worden gedumpt. Het was de werknemers verboden om dergelijke materialen mee te nemen of te verkopen. Op overtreding van dat verbod stonden zware sancties, waaronder de mogelijkheid van ontslag op staande voet.De werkgever ontsloeg een meewerkend voorman, die een partij oud lood had meegenomen, op staande voet. Vervolgens diende de werkgever een voorwaardelijk...

 • 10-05-2013
Lees meer 

Giftenaftrek voor erfgenamen

Inkomstenbelasting

Giften die iemand doet aan een algemeen nut beogende instelling zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Wanneer de schenking bestaat uit een periodieke uitkering geldt geen drempel voor aftrek van de gift. Tot het vermogen dat iemand naliet aan haar erfgenamen behoorde de verplichting om gedurende een reeks van jaren een aantal certificaten van aandelen in een NV vrij van recht over te dragen aan een algemeen nut beogende...

 • 08-05-2013
Lees meer 

Aandeelhouderschap vloeide voort uit lening

Inkomstenbelasting

Een lening die iemand verstrekt aan een BV voordat hij aandeelhouder is van deze BV, kan geen onzakelijke lening zijn. Dat betekent dat een eventuele afwaardering van de lening ten laste van het inkomen kan worden gebracht.Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is een lening die een aandeelhouder aan een vennootschap verstrekt onzakelijk als de aandeelhouder een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde niet zou hebben aanvaard, ook niet voor een...

 • 08-05-2013
Lees meer 

Aanpassing overgangsregeling bestaande eigenwoningschuld

Inkomstenbelasting

Voor nieuwe leningen voor de financiering van een eigen woning gelden sinds 1 januari 2013 strengere voorwaarden om voor aftrek van betaalde rente in aanmerking te komen. Deze voorwaarden gelden niet voor bestaande schulden. Bestaande schulden vallen onder een overgangsregeling. Volgens de tekst van deze regeling blijft sprake van een bestaande eigenwoningschuld als de hele schuld wordt afgelost en vervolgens uiterlijk in het op de aflossing volgende jaar voor hetzelfde...

 • 08-05-2013
Lees meer 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 0,57% omhoog

Arbeidsrecht

Ieder half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Per 1 juli 2013 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.477,80 per maand. Per week is het minimumloon € 341,05 en per dag bedraagt dit € 68,21. Ten opzichte van 1 januari 2013 zijn de bedragen met 0,57% verhoogd. De wettelijke minimumjeugdlonen worden eveneens aangepast. De minimumjeugdlonen bedragen een leeftijdsafhankelijk deel van het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2013...

 • 08-05-2013
Lees meer 

Geen bijtelling voor verhuisauto

Ondernemingswinst

De winst van een ondernemer moet worden gecorrigeerd met een onttrekking voor het privégebruik van een auto van de zaak. Dat geldt niet alleen voor het privégebruik van een personenauto, maar ook voor het privégebruik van een bestelauto. Er geldt een uitzondering voor een bestelauto waarvan de mogelijkheid voor personenvervoer niet meer dan bijkomstig is. De mogelijkheid voor personenvervoer wordt vastgesteld aan de hand van de aard of de inrichting...

 • 02-05-2013
Lees meer 

Rechtbank Breda handhaaft opvatting ongelijke behandeling bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Successiewet

De rechtbank Breda heeft onlangs haar standpunt, dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet leidt tot ongelijke behandeling, bevestigd. Vorig jaar deed de rechtbank een geruchtmakende uitspraak, die inmiddels door Hof Den Bosch is gecorrigeerd. Uitgangspunt van de Successiewet is dat erfbelasting wordt geheven over alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Andere in de wet opgenomen vrijstellingen dan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit hangen samen met de verwantschap tussen erflater en verkrijger. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit...

 • 01-05-2013
Lees meer