• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2013-04Toon alle posts

De 10 key indicatoren voor een goede dashboard performance

IT-audit

Dashboards bestaan er in vele vormen, soorten en maten. De meeste systemen worden met veel budget, zweet en tranen geïmplementeerd, maar worden niet of sporadisch gebruikt.

 • 29-04-2013
Lees meer 

Tips & tricks voor verbeteren Financial Supply Chain Management

IT-audit

Benchmark studies geven aan dat Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en andere IT initiatieven weliswaar klant- en supply chain-processen flink hebben veranderd, maar dat de prestaties van de financieële functie nauwelijks zijn gewijzigd.

 • 29-04-2013
Lees meer 

Toch beperkte vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers

Autobelastingen

Er komt toch een alternatief voor de afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Nadat de staatssecretaris van Financiën eerder had meegedeeld dat er geen overeenstemming was bereikt, heeft hij op aandringen van de Tweede Kamer nogmaals overleg gevoerd met de oldtimerbranche. Dat heeft geleid tot de volgende regeling.Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van MRB, ongeacht de brandstof of het...

 • 25-04-2013
Lees meer 

Rechter in kort geding legt dwangsom op voor nakoming informatieverplichting

Formeel recht

Onlangs kondigde de staatssecretaris van Financiën aan dat de gang naar de burgerlijke rechter zou worden gemaakt om mensen van wie vermoed wordt dat zij in het buitenland bankrekeningen aanhouden door het opleggen van een dwangsom te laten voldoen aan hun informatieverplichtingen.De voorzieningenrechter Alkmaar heeft nu iemand veroordeeld om aan de Belastingdienst mee te delen welke buitenlandse bankrekeningen hij heeft (gehad) sinds 1994 en om kopieën van alle afschriften van...

 • 25-04-2013
Lees meer 

Geen terbeschikkingstelling zonder aanmerkelijk belang

Inkomstenbelasting

De vordering die een aanmerkelijkbelanghouder heeft op zijn BV, valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat komt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling geldt ook als de BV deel uit maakt van een fiscaal transparant samenwerkingsverband en het vermogensbestanddeel aan het samenwerkingsverband ter beschikking wordt gesteld. Een samenwerkingsverband is fiscaal transparant als de resultaten daarvan bij de deelnemers worden belast en niet bij het samenwerkingsverband zelf.Volgens de Hoge Raad geldt, als het...

 • 24-04-2013
Lees meer 

Vrijstelling btw voor zelfstandige anesthesiemedewerker

Omzetbelasting

De rechtbank Breda heeft onlangs geoordeeld dat een zelfstandig handelende anesthesiemedewerker vrijgestelde prestaties verricht voor de omzetbelasting. De opleiding tot anesthesiemedewerker valt niet onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), maar de betrokkene had eerder een opleiding tot verpleegkundige gevolgd en was daarom opgenomen in het BIG-register. Als zelfstandige sloot de anesthesiemedewerker overeenkomsten van opdracht met ziekenhuizen en klinieken. Als de anesthesiemedewerker omzetbelasting had moeten...

 • 24-04-2013
Lees meer 

Goedkeurend besluit kleine ondernemers

Omzetbelasting

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers. Deze regeling geeft een ondernemer, die in een jaar minder dan € 1.883 omzetbelasting moet afdragen, recht op een vermindering van omzetbelasting. De regeling voor kleine ondernemers geldt alleen voor natuurlijke personen. In sommige gevallen hoeft een ondernemer niet aan de administratieve verplichtingen van het ondernemerschap te voldoen. Een ondernemer die daarvoor in aanmerking wil komen moet een verzoek bij de...

 • 18-04-2013
Lees meer 

Sociaal akkoord met werkgevers en werknemers

Algemeen

Het kabinet heeft onlangs met werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Dat akkoord heeft ondermeer betrekking op aanpassingen van de WW, het ontslagrecht en de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidshandicap.De hervormingen van het stelsel voor mensen met een arbeidsbeperking gaan in 2015 in. De aanpassingen van de WW en het ontslagrecht worden uitgesteld tot 2016. Onderdeel van het sociaal akkoord is dat het aanvullende pakket...

 • 18-04-2013
Lees meer 

Verdere beperking pensioenmogelijkheden aangekondigd

Inkomstenbelasting

Nadat eerder de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd zijn verhoogd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) wordt nu een verdere stap gezet om pensioenregelingen te versoberen. Dat gebeurt door de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te beperken. Om dat te bereiken is een wetsvoorstel ingediend, dat per 1 januari 2015 de opbouw van een ouderdomspensioen van 70% van het gemiddelde inkomen in 40 jaar mogelijk maakt. De maximaal toegestane opbouw per dienstjaar voor...

 • 18-04-2013
Lees meer 

Voordelen cloud onderbenut door accountants

IT-audit

De verschuiving naar werken in de cloud is inmiddels een duidelijke trend. Toch aarzelen veel accountants nog om over te stappen. Terwijl samenwerken in de cloud flinke voordelen kan opleveren voor accountants zelf en zijn klanten. Waarom deze afwachtendheid?

 • 17-04-2013
Lees meer 

Geen toepassing 30%-regeling zonder beschikking inspecteur

Loonbelasting

De extra kosten die een werknemer maakt voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst kunnen belastingvrij worden vergoed. Voor bepaalde groepen werknemers die door een werkgever uit het buitenland in dienst zijn genomen kan in dat kader gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling. Volgens deze regeling kan onder zekere voorwaarden 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding voor deze zogenaamde extraterritoriale kosten worden aangemerkt. Voor toepassing van...

 • 11-04-2013
Lees meer 

Kort geding om informatieverstrekking af te dwingen

Algemeen

In het al jaren lopende Rekeningenproject probeert de Belastingdienst met behulp van via de Belgische Belastingdienst verkregen gegevens een aantal Nederlandse belastingplichtigen, van wie vermoed wordt dat zij een bankrekening bij de KB-Luxbank hebben, aan te pakken. Er resteert een kleine groep van personen die ontkennen een dergelijke rekening te hebben (gehad) of weigeren de gevraagde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Via een kort gedingprocedure bij de civiele rechter...

 • 11-04-2013
Lees meer 

Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

IT-audit

Onlangs is met de tweede uitgave van de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen de eerste versie volledig herzien. Dit was niet alleen nodig om aansluiting te houden met de opgedane praktijkervaringen en de ontvangen reacties van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst, maar ook vanwege de uitkomsten van de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (de commissie-Stevens).

 • 11-04-2013
Lees meer 

Te late betaling griffierecht leidt tot niet-ontvankelijk beroep

Formeel recht

Aan het voeren van procedures bij de rechter zijn kosten verbonden. Dat geldt ook voor procedures in belastingzaken. Wanneer iemand een beroepschrift indient moet hij griffierecht betalen. De griffier zal de indiener van het beroepschrift daarop wijzen. Te laat betalen van het griffierecht leidt tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. Dat volgt uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze wet schrijft voor dat het griffierecht binnen vier weken moet zijn betaald op...

 • 10-04-2013
Lees meer 

Bedrijf starten met behoud van WW-uitkering

Sociale verzekeringen

Voor mensen met een WW-uitkering bestaat de mogelijkheid om gedurende een zekere periode met behoud van uitkering een eigen bedrijf op te zetten. De WW-uitkering loopt tijdens de startperiode weliswaar door, maar dan in de vorm van een voorschot. 70% van de in de startperiode als zelfstandige verdiende inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering. Dat kan tot gevolg hebben dat de gehele uitkering over de startperiode moet worden...

 • 10-04-2013
Lees meer 

Customer Analytics - Financiele afdeling zit op gouden berg aan informatie

IT-audit

Wereldwijd worden er zo'n 5 miljoen financiële transacties per seconde gedaan. Maar niemand weet precies wat de bijdrage is van één transactie aan de winst van een organisatie.

 • 08-04-2013
Lees meer 

30%-regeling geldt ook voor tweede, gelijktijdige dienstbetrekking

Loonbelasting

De extra kosten die een uit het buitenland afkomstige werknemer heeft als hij in Nederland komt werken, kunnen belastingvrij vergoed worden. Indien aan zekere voorwaarden is voldaan, kan de 30%-regeling worden toegepast. Deze regeling houdt in, dat 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Wil deze regeling van toepassing zijn dan moet het gaan om een uit een ander land aangeworven werknemer die een...

 • 05-04-2013
Lees meer 

Verkenning aanpassing werkkostenregeling

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een verkenning naar vereenvoudiging en verbetering van de systematiek van de werkkostenregeling laten uitvoeren. Het verslag daarvan is naar de Tweede Kamer gestuurd en dient als uitgangspunt voor de internetconsultatie. Een van de ideeën is de introductie van het noodzakelijkheidscriterium. Dat houdt in dat de vergoeding van kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking, ook al zit daarin een privévoordeel, niet tot...

 • 04-04-2013
Lees meer 

Provisieverbod beleggingsondernemingen per 1 januari 2014

Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de invoering van een provisieverbod voor beleggingsondernemingen aangekondigd. Het is niet gelukt om dit op Europees niveau te doen, maar de lidstaten hebben de mogelijkheid om dit individueel te regelen.Voor financiële dienstverleners geldt sinds 1 januari 2013 een provisieverbod. Het is de bedoeling dat het provisieverbod voor beleggingsondernemingen per 1 januari 2014 van kracht wordt. Zowel het ontvangen als het...

 • 04-04-2013
Lees meer 

Voorwaarden verminderen pensioen in eigen beheer

Loonbelasting

Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om zonder gevolgen voor de loonbelasting pensioenaanspraken die door een BV in eigen beheer worden gehouden te verminderen. Dat kan alleen op de pensioeningangsdatum als het vermogen van de BV ontoereikend is om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. De vermindering van pensioenaanspraken kan plaatsvinden in door de minister van Financiën aangewezen gevallen, als is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden.

 • 04-04-2013
Lees meer 

Verruiming termijn aanvraag kinderopvangtoeslag

Toeslagen

Ter bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag is de termijn om deze toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen sinds 2012 beperkt tot maximaal twee maanden. Door deze maatregel heeft een grote groep rechthebbenden over 2012 en een deel van 2013 geen toeslag gehad omdat zij te laat waren met het indienen van hun aanvraag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom besloten deze maategel voor de jaren...

 • 03-04-2013
Lees meer