• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-05Toon alle posts

Kamervragen doorbelasten boete illegale arbeid

Formeel recht

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Kamervragen gesteld over het doorbelasten van de volledige ketenboete voor illegale werknemers aan kleine ondernemers. Illegale werknemers zijn vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. De boete wordt doorbelast omdat opdrachtgevers dat contractueel hebben vastgelegd of doordat zij de boete verrekenen met betalingen terwijl er niets geregeld is. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kent een ruim werkgeversbegrip. Een opdrachtgever die werk uitbesteedt aan een (onder)aannemer is...

 • 31-05-2012
Lees meer 

In plaats van hoger beroep legt inspecteur nieuwe naheffing op

Formeel recht

Naar aanleiding van een onderzoek legde de Belastingdienst een naheffingsaanslag accijns minerale oliën op aan een handelaar in minerale oliën met een vergunning accijnsgoederenplaats. De rechtbank verklaarde het beroep van de handelaar gegrond en vernietigde de naheffingsaanslag en de opgelegde boete. De inspecteur was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, maar stelde geen hoger beroep in. In plaats daarvan legde hij een nieuwe naheffingsaanslag op naar een...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Kostenegalisatiereserve valt vrij bij verkoop vermogensbestanddeel

Ondernemingswinst

De boekwinst die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel is onderdeel van zijn winst. De ondernemer kan de winstneming en dus de belastingheffing uitstellen door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve, onder de voorwaarde dat hij het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op investeringen in bedrijfsmiddelen in het jaar van vervreemding en de drie jaar daarna. Voor kosten...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Wel of geen werknemer?

Sociale verzekeringen

De arbeidsverhouding van een persoon, die directeur-grootaandeelhouder (dga) is van een BV, wordt voor de toepassing van de werknemersverzekeringen niet als dienstbetrekking beschouwd. In de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder wordt aangegeven welke personen als dga worden aangemerkt. Een bestuurder, die alleen of met zijn echtgenoot zoveel aandelen heeft dat hij ten minste de helft van het stemrecht heeft of een besluit tot schorsing of ontslag kan tegenhouden, is dga. Dat geldt...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Inspecteur bewees bestaan nieuw feit niet

Formeel recht

Wanneer een aanslag inkomstenbelasting te laag is vastgesteld kan de inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen. Voorwaarde om te kunnen navorderen is dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit. Dat is een feit wat ten tijde van het vaststellen van de aanslag de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn  Iemand diende een door de Belastingdienst deels vooraf ingevuld aangiftebiljet IB/PVV 2006 in. Op deze...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Aansprakelijkstelling en uitstel van betaling

Invordering

Bedrijven die personeel inlenen van andere bedrijven zijn aansprakelijk voor de loonbelasting en premieheffing die deze andere bedrijven moeten betalen voor het uitgeleende personeel. Een BV, die personeel had ingehuurd van een limited, werd door de Ontvanger in 2002 aansprakelijk gesteld voor door de limited verschuldigde loonbelasting. De BV was het niet eens met de aansprakelijkstelling en ging in bezwaar en vervolgens in beroep. Hof Den Bosch verklaarde het ingestelde beroep...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Inspecteur moet bewijs van beboetbaar feit leveren

Formeel recht

Het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig doen van een aangifte Inkomstenbelasting is een vergrijp van de belastingplichtige. De inspecteur kan aan de belastingplichtige in een dergelijk geval een boete opleggen van maximaal 100% van de verschuldigde belasting. Het bewijs van opzet van de belastingplichtige moet door de inspecteur worden geleverd.In een arrest uit 2010 heeft de Hoge Raad met betrekking tot het opleggen van een boete gezegd dat geen boete...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Kamervragen weekenduitgaven gehandicapten

Inkomstenbelasting

Naar aanleiding van een publicatie op de website van de Belastingdienst zijn Kamervragen aan de staatssecretaris van Financiën gesteld over de aftrek van uitgaven voor weekendzorg voor gehandicapten. Het gaat om de kosten die een ouder of verzorger maakt voor het verblijf thuis van een gehandicapte, die door de week elders verblijft. Het in aftrek te brengen bedrag wordt forfaitair bepaald. Er geldt geen drempel voor aftrek. Om voor aftrek...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Erfpachtconstructie mislukt

Inkomstenbelasting

Met een beroep op het leerstuk van wetsontduiking kunnen constructies worden bestreden die in strijd zijn met doel en strekking van de wet. Een bestaand feitencomplex wordt dan omgezet waardoor de belastingheffing in overeenstemming wordt gebracht met doel en strekking van de wet, bijvoorbeeld door uit te gaan van de naastbij gelegen situatie die wel tot heffing leidt of door het negeren van een rechtshandeling. Voorwaarde voor de toepassing van...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Overgang onderneming of opvolgend werkgeverschap?

Arbeidsrecht

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. Die regeling geldt echter niet voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op het moment van de overgang is beëindigd, zoals werknemers met een tijdelijk contract dat afloopt voor de datum van de overgang. Dat wordt niet anders als een...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Bezwaarschrift als beroepschrift ingediend bij rechtbank

Formeel recht

Tegen een opgelegde belastingaanslag kan bezwaar gemaakt worden. Dat geldt zowel voor voorlopige aanslagen als voor definitieve en navorderingsaanslagen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Een te laat ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Tegen de uitspraak op een bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De Belastingdienst legde aan iemand twee navorderingsaanslagen Inkomstenbelasting op. De belastingplichtige diende geen bezwaarschrift in bij de inspecteur, maar...

 • 31-05-2012
Lees meer 

Maatregelen btw in Lenteakkoord

Omzetbelasting

Op het terrein van de omzetbelasting bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen. Laag tariefPer 1 juli 2012 geldt voor podiumkunsten, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten het verlaagde btw-tarief. Vooruitlopend op aanpassing van de wet is een beleidsbesluit gepubliceerd met overgangsrecht voor podiumkunsten, waardoor op vooruitbetalingen vanaf de publicatiedatum van het besluit voor voorstellingen op of na 1 juli 2012 het lage btw-tarief mag worden toegepast. Hoog tariefHet algemene (hoge) btw-tarief gaat...

 • 30-05-2012
Lees meer 

Maatregelen Lenteakkoord particulieren

Inkomstenbelasting

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor particulieren bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.PensioenenIn het in 2011 tot stand gekomen Pensioenakkoord is opgenomen dat de AOW-leeftijd zou worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd zou in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar gaan. De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld doorgevoerd. In 2013, 2014...

 • 30-05-2012
Lees meer 

Uitwerking Lenteakkoord voor werkgevers en werknemers

Loonbelasting

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor werkgevers en werknemers bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.Hervorming WW/ontslagHet huidige ontslagsysteem kent twee mogelijke routes, namelijk via het UWV en via de kantonrechter. In plaats daarvan komt er één ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen. Het kabinet heeft een notitie op hoofdlijnen met een nadere uitwerking van de maatregelen toegezegd.Werkgevers gaan maximaal de eerste...

 • 30-05-2012
Lees meer 

Overige maatregelen Lenteakkoord

Algemeen

Het Lenteakkoord bevat een aantal kleinere maatregelen. Zo wordt de Wet Werken naar Vermogen niet ingevoerd en gaat de voorgenomen verhoging van de griffierechten niet door. Ook de voor 2013 aangekondigde afschaffing van het Eurovignet gaat niet door. Op het terrein van de accijnzen bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.- De voor 2013 aangekondigde afschaffing van de frisdrankenbelasting gaat niet door.- De accijnzen op tabak en alcohol worden verhoogd. Voor sigaretten bedraagt de...

 • 30-05-2012
Lees meer 

Aftrekbeperking deelnemingsrente aangekondigd

Vennootschapsbelasting

Als uitvloeisel van het Lenteakkoord komt er een aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting voor rente die verband houdt met deelnemingen in dochtermaatschappijen. De renteaftrekbeperking geldt alleen voor excessieve gevallen. Daarvan is sprake als de waarde van de deelnemingen groter is dan het eigen vermogen. Deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen, worden uitgezonderd bij het bepalen van de deelnemingsschuld, behalve in onwenselijke situaties. Daarvan is sprake als er een hybride lening aan de deelneming...

 • 30-05-2012
Lees meer 

Onredelijk gebruik procesrecht

Formeel recht

Tegen besluiten die op grond van een belastingwet zijn genomen kan alleen beroep bij de rechtbank worden ingesteld als het gaat om een belastingaanslag of om een voor bezwaar vatbare beschikking. Het instellen van beroep tegen andere besluiten van de Belastingdienst leidt tot niet-ontvankelijkverklaring. De gemachtigde van een belanghebbende ging in beroep tegen het uitblijven van een besluit van de Belastingdienst. Naar de mening van de gemachtigde is het niet tijdig...

 • 24-05-2012
Lees meer 

Afstand vruchtgebruik, gevolgd door nieuw vruchtgebruik

Overdrachtsbelasting

Ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken wordt overdrachtsbelasting geheven. De belasting wordt geheven over de waarde van de verkregen onroerende zaak of over de waarde van het verkregen recht. De wet kent een bijzondere bepaling voor het geval iemand afstand doet van een beperkt recht op een onroerende zaak tegen de verkrijging van een nieuw beperkt...

 • 24-05-2012
Lees meer 

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Invordering

De voormalige bestuurder van een inmiddels ontbonden BV werd aansprakelijk gesteld voor de betaling van een aan de BV opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting. Er volgde een procedure over de vraag of de bestuurder terecht en voor het juiste bedrag aansprakelijk was gesteld. In deze procedure kwam ondermeer aan de orde of de naheffingsaanslag omzetbelasting tijdig was opgelegd en of sprake was geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder.  De naheffingsaanslag...

 • 24-05-2012
Lees meer 

Inlichtingenrecht parlement en fiscale geheimhoudingsplicht

Algemeen

De staatssecretaris heeft een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de verhouding tussen het recht op informatie van het parlement en de fiscale geheimhoudingsplicht beschrijft. De fiscale geheimhoudingsplicht is geregeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Invorderingswet en de Registratiewet. De geheimhoudingsplicht moet voorkomen dat gegevens die bestemd zijn voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering van een rijksbelasting voor andere doeleinden bekend worden gemaakt.

 • 24-05-2012
Lees meer 

Wijziging Invorderingswet exitheffingen

Invordering

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 29 november 2011 over zogeheten exitheffingen heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel tot wijziging van de Invorderingswet ingediend. Volgens het arrest mag bij de verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap het land van vertrek een belastingaanslag vaststellen inclusief de exitheffing. Waardevermindering van vermogensbestanddelen na vertrek heeft geen invloed op de verschuldigde belasting.

 • 24-05-2012
Lees meer 

Aanbrengprovisie beleggingen

Inkomstenbelasting

Box 3 van de Inkomstenbelasting omvat de voordelen uit sparen en beleggen. Daartoe behoren de opbrengsten van normaal, actief vermogensbeheer door een particulier. Wanneer de activiteiten die behoren bij het vermogensbeheer verder gaan, dan vallen de opbrengsten niet meer in box 3, maar in box 1 onder de noemer resultaat uit overige werkzaamheden. Het kan dan gaan om de aanwending van voorkennis of bijzondere vormen van kennis om daarmee rendement...

 • 24-05-2012
Lees meer 

Bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden van buitenlander

Sociale verzekeringen

Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk (VK) ontving uit Nederland een AOW-uitkering en een ouderdomspensioen van het ABP. Op grond van de op 1 januari 2006 in werking getreden Zorgverzekeringswet gold de inwoner als verdragsgerechtigde. Op grond van de EG-verordening 1408/71 had hij recht op zorg in zijn woonland ten laste van Nederland. De inwoner van het VK moest in Nederland de bijdrage voor de zorgverzekering betalen, die werd ingehouden...

 • 24-05-2012
Lees meer