• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-03Toon alle posts

Geen belang bij beroep in cassatie

Formeel recht

Tegen beschikkingen van een overheidsorgaan staan de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. Een bezwaar- of beroepschrift moet ontvankelijk zijn om inhoudelijk beoordeeld te worden. Ontvankelijkheid is afhankelijk van het voldoen aan voorwaarden als vormvoorschriften en termijnen. Wanneer duidelijk is dat het belang ontbreekt bij een bezwaar- of beroepschrift, leidt dat tot niet-ontvankelijkheid. Iemand ging in beroep bij de rechtbank tegen een hem opgelegde navorderingsaanslag. Nog voor de procedure was afgerond...

 • 30-03-2012
Lees meer 

Opzegging door werkneemster

Arbeidsrecht

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen moet deze worden opgezegd. Opzegging is een eenzijdige wilsverklaring, die is gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In verband met de bescherming van de positie van de werknemer is voor opzegging door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte wilsverklaring vereist. Ten tijde van de opzegging kunnen er omstandigheden zijn die tot gevolg hebben dat...

 • 30-03-2012
Lees meer 

Uitleg begrip kavelruil

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal verkrijgingen bestaat een vrijstelling. Zo geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens Wet inrichting landelijk gebied. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden als opvolger van de Landinrichtingswet. De gedachte achter deze vrijstelling is dat op die manier de verbetering van de inrichting van landelijke gebieden wordt gestimuleerd. Landinrichting kan plaatsvinden in de...

 • 29-03-2012
Lees meer 

Invloed verkrijgingsprijs op belastbaarheid terugbetaling kapitaal

Inkomstenbelasting

Per 1 januari 1997 is de aanmerkelijk belangregeling in de toenmalige Wet op de Inkomstenbelasting 1964 ingrijpend gewijzigd. Een van de zaken die daarbij werd aangepakt was de aantrekkelijkheid van de zogenaamde turbo-BV. Dat is een BV met een hoog gestort aandelenkapitaal en een laag vermogen. De aantrekkelijkheid school hem in de mogelijkheid om de belastingheffing te voorkomen over de waardeaangroei van de aandelen tot het bedrag van het gestorte kapitaal.

 • 29-03-2012
Lees meer 

Geen vrijstelling BPM bij verhuizing naar Nederland

Autobelastingen

Er geldt een vrijstelling van BPM voor een uit het buitenland afkomstige auto die behoort tot de verhuisboedel van een persoon die in Nederland komt wonen. Voor toepassing van de vrijstelling is van belang of de normale verblijfplaats van de betrokkene in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van verhuizing naar Nederland buiten Nederland was gelegen. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU is...

 • 29-03-2012
Lees meer 

Wijziging meststoffenwet

Agro

Binnenkort wordt een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat er een nieuw stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking wordt ingevoerd. Veehouders mogen dan niet meer mest produceren dan ze op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Wie meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een deel van het overschot te laten verwerken tot...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Belediging werkgever reden voor ontslag

Arbeidsrecht

Iedere werknemer is wettelijk verplicht zich als een goed werknemer te gedragen. Gedragingen van een werknemer die in strijd zijn met die verplichting kunnen aanleiding vormen voor ontslag. Dat geldt niet alleen voor gedragingen op de werkvloer, maar ook voor gedragingen daarbuiten.  Onlangs werd een werknemer ontslagen omdat hij zich op Facebook negatief had uitgelaten over zijn werkgever. De werknemer had op Facebook berichten geplaatst waarin hij zijn werkgever op grove...

 • 28-03-2012
Lees meer 

VAR

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 kent de mogelijkheid om zekerheid te vragen aan de inspecteur over de kwalificatie van een arbeidsrelatie (VAR). De inspecteur beslist op een dergelijk verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking; de zogenaamde verklaring arbeidsrelatie. In deze verklaring staat of de inkomsten uit de arbeidsrelatie worden aangemerkt als winst uit onderneming, als loon uit dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden.  Een firmant in een VOF diende een...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Geen negatief loon, geen aftrekbare lijfrentepremie

Inkomstenbelasting

Premies voor oudedagsvoorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De verplichte premie voor de pensioenverzekering die een werkgever inhoudt op het loon van een werknemer vermindert het belastbare loon. Voor lijfrenteverzekeringen geldt als voorwaarde ondermeer dat het moet gaan om een aanspraak op periodieke uitkeringen die niet kan worden afgekocht of vervreemd. Een werknemer had een vrijwillige Anw-vangnetverzekering afgesloten bij het pensioenfonds waarbij zijn werkgever was aangesloten. De werkgever was...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Invoering vermogenstoets zorgtoeslag

Toeslagen

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een vermogenstoets invoert in de Wet op de Zorgtoeslag. Momenteel is het recht op zorgtoeslag inkomensafhankelijk en wordt niet gekeken naar de aanwezigheid van vermogen bij de aanvrager. In de nadere memorie van antwoord reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op opmerkingen over de keuze van de grondslag voor de vermogenstoets.Evenals bij de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen is...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Vragen Europese Commissie over arbeidsmigratie

Sociale verzekeringen

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over vragen die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gesteld over arbeidsmigratie en sociale zekerheid. De Europese Commissie heeft de volgende vragen en opmerkingen:1. Het kabinet wil de procedure voor het vaststellen van het recht op bijstand en het toetsen van het verblijfsrecht omdraaien. De Commissie vraagt hoe het kabinet kan...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Kamervragen teruggaaf dividendbelasting

Internationaal

Onlangs besliste Hof Den Bosch dat een in Finland gevestigd beleggingsfonds recht heeft op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het beleggingsfonds is in Finland vrijgesteld van belastingheffing. Het hof is van oordeel dat het Finse beleggingsfonds vergelijkbaar is met een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen. Dergelijke Nederlandse rechtspersonen hebben recht op teruggaaf van dividendbelasting. Volgens het hof heeft het Finse beleggingsfonds op basis van de vrijheid...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Boete bij fraude omhoog

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de boetes voor fraudeurs met de sociale zekerheid per 1 januari 2013 fors omhoog gaan. Dat is de strekking van het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ dat onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer.Zowel frauderende bedrijven als frauderende uitkeringsgerechtigden worden aangepakt. Voor bedrijven wordt de boete bij iedere volgende constatering van fraude verhoogd. Bedrijven die herhaaldelijk op fraude worden...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Tegenprestatie verkoop grond

Inkomstenbelasting

Bij de verkoop van landbouwgrond in 1999 bedong de verkoper van de koper het recht tot koop van twee bouwpercelen onder de voorwaarde dat de bestemming van de verkochte grond zou worden gewijzigd. De grond werd verkocht toen de verkoper nog een onderneming exploiteerde en niet bij de beëindiging van zijn bedrijf. De verkoper rekende het voorwaardelijke recht tot koop tot zijn ondernemingsvermogen. In het algemeen gaan bij staking van...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Tijdsduur vergoeding dubbele huisvesting

Loonbelasting

Werkgevers kunnen de kosten van dubbele huisvesting van werknemers gedurende een periode van maximaal twee jaar onbelast vergoeden. In een procedure was inzet van geschil of de tweejaarsperiode geldt per opdracht of voor de dienstbetrekking. De procedure had betrekking op een vergoeding voor dubbele huisvesting die een werkgever betaalde aan een werknemer die telkens voor een periode van ongeveer negen maanden bij een opdrachtgever werd geplaatst.Volgens de rechtbank Den Haag...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Hof Den Bosch beperkt naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Autobelastingen

De persoon die in het kentekenregister staat ingeschreven als houder van een auto of een motorfiets is verplicht het voertuig te verzekeren en motorrijtuigenbelasting te betalen, ongeacht het gebruik van het voertuig. Het is mogelijk om het kenteken te schorsen voor een periode van maximaal een jaar. Verlenging met een periode van weer een jaar is mogelijk. Tijdens de schorsingsperiode hoeft geen belasting te worden betaald, hoeft het voertuig niet...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Kamerbrief fiscale toezeggingen

Algemeen

In een brief aan de Tweede Kamer komt de staatssecretaris van Financiën enkele eerder gedane toezeggingen na. Bij de parlementaire behandeling van de Wet uniformering loonbegrip is een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraag om in overleg met sociale partners te bezien of het uniforme loonbegrip ook kan dienen om het begrip pensioengevend loon te uniformeren. De sociale partners zien daar niets in, maar zien wel mogelijkheden om de...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Eerste Kamer stemt in met woonlandbeginsel

Sociale verzekeringen

Met ingang van 1 juli 2012 geldt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden het zogenaamde woonlandbeginsel. Dat houdt in dat de hoogte van uitkeringen in landen buiten de Europese Unie wordt aangepast aan het kostenniveau van het land. Voor lopende uitkeringen en voor het kindgebonden budget geldt het woonlandbeginsel met ingang van 1 januari 2013. Het woonlandbeginsel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, de vervolguitkering in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de kinderbijslag en het...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Afschrijvingscapaciteit na afboeking herinvesteringsreserve

Ondernemingswinst

Een ondernemer kan de belastingheffing over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aanschafprijs van andere bedrijfsmiddelen en verlaagt daarmee de afschrijvingsmogelijkheden. Een BV met als activiteit de exploitatie van vastgoed, had een herinvesteringsreserve gevormd voor de in het verleden bij verkopen van onroerende zaken gerealiseerde boekwinsten. Bij de aanschaf van een vervangend pand...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Tijdstip einde werkzaamheid

Inkomstenbelasting

Activiteiten die niet vallen onder de categorie winst uit onderneming of inkomsten uit dienstbetrekking, vallen onder de categorie resultaat uit werkzaamheid. Tot die categorie behoort de exploitatie van vermogensbestanddelen, wanneer de daarmee gepaard gaande werkzaamheden meer omvatten dan gebruikelijk is voor actief vermogensbeheer.  Een dga wilde zijn BV een supermarkt laten exploiteren in een nieuw te bouwen winkelcentrum. In de veronderstelling dat de BV een franchiseovereenkomst zou kunnen sluiten met...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Stallingsvergoeding belast

Loonbelasting

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2001 over de vergoeding van stallingskosten voor een auto van de zaak is de Wet op de Loonbelasting gewijzigd. Daardoor blijkt ondubbelzinnig dat een garagevergoeding voor de auto van de zaak tot het belastbare loon behoort. De Belastingdienst legde aan een werkgever, die een werknemer een vergoeding betaalde van € 100 per maand voor het stallen van diens auto van de...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Ondernemingsvermogen na staking

Inkomstenbelasting

Bij de staking van een onderneming gaan de bestanddelen van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen, voor zover ze niet in het kader van de staking worden verkocht. Wanneer echter vermogensbestanddelen bij de staking van de onderneming worden aangehouden in afwachting van een geschikt moment voor de verkoop daarvan, blijven zij verplicht tot het ondernemingsvermogen behoren. Dat betekent dat staking van de onderneming niet altijd inhoudt dat er geen ondernemingsvermogen meer...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Onjuiste adressering leidde tot vernietiging aanslag

Formeel recht

In het formele recht zijn tijdstippen en termijnen van groot belang en soms doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of een aanslag in stand kan blijven of voor het antwoord op de vraag of iemands bezwaar tegen een aanslag of beslissing inhoudelijk in behandeling wordt genomen. Details als een correcte adressering kunnen daarbij van invloed zijn. Hof Arnhem moest onlangs oordelen over een navorderingsaanslag successierecht. De navorderingsaanslag had betrekking op...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Motorjacht niet gekocht voor zakelijk gebruik

Omzetbelasting

De verhuur van een lichamelijke zaak is een vorm van een economische activiteit in de zin van de Wet op de Omzetbelasting wanneer die verhuur erop is gericht duurzaam opbrengsten te verkrijgen. De exploitant is dan ondernemer, wat inhoudt dat hij recht heeft op aftrek van voorbelasting indien en voor zover de verhuur een belaste prestatie vormt. De koper van een duur motorjacht had zich als ondernemer aangemeld en de hem...

 • 22-03-2012
Lees meer 

Belang bij procedure verloren door verwerping nalatenschap

Formeel recht

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag is voorbehouden aan de belastingplichtige. Tegen de uitspraak op het bezwaar kan de belastingplichtige in beroep gaan bij de rechtbank. Bij het overlijden van een persoon behoort een aanslag inkomstenbelasting tot zijn nalatenschap. De erfgenamen zijn dan degenen aan wie het recht van bezwaar en beroep toekomt. Wanneer de erfgenamen de nalatenschap niet aanvaarden, vervalt hun belang bij de nalatenschap met...

 • 22-03-2012
Lees meer