• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-02Toon alle posts

Waardedaling grond omdat bestemming niet werd gewijzigd

Inkomstenbelasting

De waardeverandering van landbouwgrond behoort niet tot de winst uit onderneming voor zover deze waardeverandering het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van het gebruik van de grond in het kader van een landbouwbedrijf. Voor de toepassing van de landbouwvrijstelling is niet voldoende dat grond tot het bedrijfsvermogen van een landbouwbedrijf behoort, maar is daarnaast vereist dat de grond dienstbaar is aan...

 • 29-02-2012
Lees meer 

Geen belang bij beroep in cassatie

Formeel recht

Hof Amsterdam vernietigde in hoger beroep de aan een BV over het jaar 2000 opgelegde navorderingsaanslag vennootschapsbelasting en de bijbehorende boete. De BV stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in. Omdat het beroep in cassatie voor de BV niet kan leiden tot een gunstiger resultaat dan de uitspraak van het hof, heeft de BV geen belang bij dat beroep. De Hoge Raad heeft het beroep in...

 • 29-02-2012
Lees meer 

Voorbelasting vennoot in VOF

Omzetbelasting

In het zogenaamde advocatenarrest uit 1983 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een maatschap of een vennootschap onder firma de aan een lid van de maatschap in rekening gebrachte omzetbelasting als voorbelasting in aftrek kan brengen. Wel geldt als beperking dat de omzetbelasting betrekking heeft op goederen of diensten die in het kader van de gezamenlijke onderneming worden gebruikt. Volgens een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2004 is dat niet...

 • 29-02-2012
Lees meer 

Geen toepassing aandelenfusieregeling

Inkomstenbelasting

Volgens de Fusierichtlijn omvat het begrip vennootschap ook een coöperatie of een coöperatieve vereniging. Het begrip aandelen omvat ook lidmaatschapsrechten in een coöperatie. De Nederlandse wet schrijft niet voor dat een coöperatie een in aandelen of soortgelijke bewijzen van deelgerechtigdheid verdeeld kapitaal heeft. Wanneer een coöperatie in zijn statuten niet voor een dergelijke verdeling van het kapitaal heeft gekozen, kunnen geen bewijzen van deelgerechtigdheid worden uitgegeven. De bijschrijving op individuele ledenrekeningen...

 • 29-02-2012
Lees meer 

Omkering en verzwaring bewijslast geen reden tot verlaging boete

Formeel recht

De Belastingdienst legde aan iemand over de jaren 2002 en 2003 navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting op met boetes. Wegens het niet doen van de vereiste aangiften was de bewijslast omgekeerd en verzwaard. De belanghebbende meende dat de omkering en verzwaring van de bewijslast een reden was voor vermindering van de boetes. Die opvatting is volgens de Hoge Raad in zijn algemeenheid niet juist.

 • 24-02-2012
Lees meer 

Toepassing eigenwoningregeling

Inkomstenbelasting

De eigenwoningregeling van de Wet IB 2001 houdt kort gezegd in dat er een bedrag bij het inkomen in box 1 geteld moet worden voor het woongenot en dat de financieringskosten aftrekbaar zijn. De regeling geldt alleen voor een woning die dient als duurzaam hoofdverblijf voor de belastingplichtige en zijn huishouden en die hem ter beschikking staat op grond van eigendom. Dat hoeft geen juridische eigendom te zijn; economische eigendom volstaat.

 • 24-02-2012
Lees meer 

Forfaitaire btw-heffing privégebruik auto moet proportioneel zijn

Omzetbelasting

Tot 1 juli 2011 moest een ondernemer die een auto van de zaak ook privé gebruikte in zijn laatste aangifte omzetbelasting over een kalenderjaar een bedrag aan btw opnemen. Deze btw-correctie was 12% van de forfaitaire bijtelling in de inkomstenbelasting. Het percentage van de forfaitaire bijtelling is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd. In een procedure over de btw-correctie heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof...

 • 24-02-2012
Lees meer 

Middellijke aandeelhouders in dienstbetrekking?

Sociale verzekeringen

Voor de toepassing van de werknemersverzekeringen moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie kenmerken:- de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten;- de verplichting om loon te betalen voor de verrichte arbeid en- het bestaan van een gezagsverhouding. Alle omstandigheden van het geval bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij gaat het niet alleen om wat...

 • 23-02-2012
Lees meer 

Overdracht pand via aandelentransactie

Overdrachtsbelasting

In de jurisprudentie is het leerstuk van fraus legis ontwikkeld. Dat leerstuk houdt in dat iemand door te handelen in strijd met doel en strekking van de wet op oneigenlijke wijze belasting bespaart. Wil dit leerstuk van toepassing zijn, dan moet iemand een rechtshandeling of een complex van met elkaar samenhangende rechtshandelingen hebben verricht waardoor de belasting die zonder die handeling(en) zou zijn geheven, geheel of gedeeltelijk niet kan worden...

 • 23-02-2012
Lees meer 

Aanpassing keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen

Inkomstenbelasting

Wie niet in Nederland woont, maar 90% of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft recht op de persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen die voor inwoners van Nederland gelden. De hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning valt daaronder. De Wet IB 2001 kent voor buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Wie daarvoor kiest, heeft onder andere recht op aftrek van de betaalde hypotheekrente. De staatssecretaris van...

 • 23-02-2012
Lees meer 

Overdrachtsbelasting tussen woningbouwcorporaties

Overdrachtsbelasting

In een resolutie uit 1988 die bekend staat als de kwijtscheldingsresolutie heeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht gegeven van gevallen waarin met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule een vermindering of kwijtschelding van overdrachtsbelasting kan worden gegeven. De bevoegdheid om de hardheidsclausule toe te passen is voor de in deze resolutie omschreven gevallen gedelegeerd aan de inspecteur. Een van de beschreven gevallen betreft de fusie, reorganisatie of wijziging van rechtsvorm...

 • 23-02-2012
Lees meer 

Rijvaardigheidstrainingen niet zakelijk

Loonbelasting

De directeur en enig aandeelhouder van een BV had als auto van de zaak een Porsche ter beschikking gesteld gekregen. Ter voorkoming van een bijtelling voor privégebruik hield hij een rittenregistratie bij. Volgens de rittenregistratie reed de dga in 2007 250 kilometer privé en in 2008 90 kilometer privé met de auto. Wel volgde hij in deze jaren steeds een tweetal door de importeur van Porsche georganiseerde rijvaardigheidstrainingen in Finland...

 • 23-02-2012
Lees meer 

Levering nieuw schoolgebouw

Omzetbelasting

Een gemeente liet een school bouwen op haar toebehorende grond. De omzetbelasting ter zake van de bouw bracht de gemeente in aftrek. De gemeente verkocht en leverde het schoolgebouw aan een stichting die meerdere scholen beheert. Bij de levering werd over de vergoeding omzetbelasting in rekening gebracht. De vergoeding was overigens lager dan het totale bedrag van de bouwkosten. Na een boekenonderzoek corrigeerde de inspecteur de aftrek van voorbelasting.Volgens Hof...

 • 23-02-2012
Lees meer 

Nieuwe internationale standaard tegen witwassen en terrorismefinanciering

Algemeen

Er komen strengere internationale en nationale regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De Financial Action Task Force heeft daarover een akkoord bereikt, dat geldt met ingang van 16 februari 2012. Het akkoord kent strengere eisen voor transparantie bij rechtspersonen en bij grensoverschrijdend betalingsverkeer en stelt meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingsmogelijkheden van opsporingsdiensten.

 • 23-02-2012
Lees meer 

Leidraad Invordering aangepast

Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd onder meer in verband met aanpassingen van de Invorderingswet 1990 en door de Hoge Raad gewezen arresten over betalingsonmacht. De vorige wijziging van de Leidraad Invordering 2008 dateert van 14 juni 2011.

 • 22-02-2012
Lees meer 

Reclamebelasting wegens oude aanduiding op pand

Overige heffingen

Een gemeente kende een reclamebelasting. De belasting werd geheven van openbare aankondigingen in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, die zichtbaar waren vanaf de openbare weg en gelegen of aangebracht waren binnen het centrumgebied van de gemeente. De gemeentelijke heffingsambtenaar legde een aanslag reclamebelasting op aan een ondernemer die was gevestigd in een oud pand. Bij de bouw van het pand was op de gevel tussen de begane...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Arbeidsrecht

Een werknemer van een bouwbedrijf overkwam eind 2006 tijdens het werk een ongeval waarbij hij zijn linkerknie en rechterheup brak. Sindsdien was de werknemer arbeidsongeschikt. Als gevolg daarvan ontving de werknemer sinds eind 2009 een WGA-uitkering. De werkgever heeft, nadat hij een ontslagvergunning had verkregen, de arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 april 2010. De werknemer startte een procedure tegen zijn vroegere werkgever omdat hij meende dat het ontslag kennelijk onredelijk was.Volgens...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Schriftelijkheidsvereiste proeftijdbeding

Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan ieder van de partijen de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen. Een proeftijd moet op straffe van nietigheid van het beding schriftelijk worden overeengekomen. Aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan als de proeftijd in een tussen partijen geldende CAO is opgenomen. In een procedure over het al dan niet bedongen zijn van een proeftijd was tussen partijen niet in geschil dat op...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Werken voor BV leidt tot toepassing gebruikelijkloonregeling

Loonbelasting

Een persoon die werkt voor een BV waarin hij als aandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft, wordt geconfronteerd met de gebruikelijkloonregeling. Wanneer aannemelijk is dat voor de verrichte werkzaamheden in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is dan het betaalde bedrag, wordt het loon gecorrigeerd tot een zodanig bedrag dat het niet meer dan 30% afwijkt van hetgeen gebruikelijk is. Er is sprake van een winstuitdeling als er een vermogensverschuiving...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Leidraad Accijns gewijzigd

Douane en Accijnzen

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het beleid op het terrein van de accijns geactualiseerd. Naast enige aanpassingen van redactionele aard zijn enkele beleidsregels vervallen, gewijzigd of nieuw opgenomen.Vervallen zijn de beleidsregels over rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, de rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht naar een afnemer met een AGP vergunning en de rechtstreekse aflevering van tabaksproducten die...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Melding betalingsonmacht ondanks mogelijkheid verrekening

Invordering

In een procedure over de aansprakelijkstelling van de bestuurder van een BV voor loonbelastingschulden van de BV was aan de orde of er een melding van betalingsonmacht was gedaan. Hof Den Haag was van oordeel dat dit niet het geval was. Er was weliswaar een brief namens de BV verstuurd waarin liquiditeitsproblemen werden aangehaald, maar vanwege de eveneens in de brief aangehaalde mogelijkheid van verrekening met teruggaven omzetbelasting, was volgens...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Kabinetsreactie SER-advies zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

Arbeidsrecht

In 2011 heeft de SER het advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’ aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris de reactie van het kabinet op dit advies verwoord. Voor zelfstandigen geldt in het algemeen een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid dan voor werknemers. Die geldt ook op het terrein van gezond en veilig werken. Het verschil in regelgeving voor...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Waardedruk bedrijfswoning bij staking onderneming

Inkomstenbelasting

In het kader van de beëindiging van een onderneming ging de tot het ondernemingsvermogen behorende bedrijfswoning naar het privévermogen van de ondernemer. De woning bevatte een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Bij de berekening van de stakingswinst werd rekening gehouden met een waardedruk wegens duurzame zelfbewoning voor het woongedeelte van de woning plus ondergrond. De ondernemer meende dat de waardedruk wegens zelfbewoning ook over het bedrijfsgedeelte berekend moest worden, waardoor de...

 • 22-02-2012
Lees meer 

VAR-dga voor bondscoach met BV

Loonbelasting

De directeur en enig aandeelhouder van een BV werkte op basis van een overeenkomst van opdracht als bondscoach- en trainer voor een sportbond. De vraag was of hij voor deze werkzaamheden in aanmerking kwam voor een VAR-dga. Bepalend voor het antwoord op die vraag was of er een gezagsverhouding bestond tussen de dga en de sportbond. Niet in geschil was dat de dga verplicht was de werkzaamheden persoonlijk te verrichten...

 • 22-02-2012
Lees meer 

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Met name bij zogenaamde sleutelfunctionarissen in een onderneming is het niet ongebruikelijk om in de arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding en/of een relatiebeding op te nemen om te verhinderen dat de werknemer na zijn uitdiensttreding bij een directe concurrent in dienst treedt of opdrachtgevers meeneemt naar een nieuwe werkgever. De rechter heeft de bevoegdheid om de duur van dergelijke bedingen te matigen of zelfs de werking daarvan op te schorten. In een...

 • 22-02-2012
Lees meer