• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2012-01Toon alle posts

Kamervragen verlaging reiskostenvergoeding

Loonbelasting

In de Tweede Kamer is aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd of hij van plan is de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer te verlagen tot 13 cent. In zijn antwoord laat de staatssecretaris weten dat op dit moment diverse mogelijkheden worden onderzocht om fiscale middelen in te zetten ter bestrijding van files. Het mobiliteitseffect van verlaging van de onbelaste kilometervergoeding is een van de zaken die onderzocht worden.De...

 • 27-01-2012
Lees meer 

Geen navordering verrekend verlies zonder nieuwe beschikking

Inkomstenbelasting

Wanneer het inkomen in box 1 negatief is, stelt de inspecteur het bedrag van het verlies vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur heeft de bevoegdheid om een eerder vastgesteld verlies te herzien als het aanvankelijk te hoog is vastgesteld. Deze herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking. Een eenmaal bij beschikking vastgesteld verlies is voor verrekening met inkomens uit andere jaren vatbaar zolang de verliesbeschikking niet is...

 • 27-01-2012
Lees meer 

Verkenning loonsomheffing

Loonbelasting

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet streeft naar de invoering van een eenvoudige loonsomheffing, waarbij de werkgever geen rekening hoeft te houden met individuele kenmerken van zijn werknemers. In plaats van een heffing op individueel werknemersniveau moet er een heffing op bedrijfsniveau komen. De kenmerken van een dergelijke heffing zijn een uniforme grondslag en één uniform tarief. Het is niet de bedoeling dat op macroniveau een andere opbrengst...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Verdeling nalatenschap na twee jaar

Successiewet

Een echtpaar dreef een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma. Het aandeel in de stille reserves van de man bedroeg 60%; het aandeel van zijn echtgenote was 40%. Het echtpaar was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. De man had een testament opgesteld waarin hij zijn echtgenote en hun twee kinderen ieder voor 1/3 deel tot erfgenaam benoemde. Aan de echtgenote werd het vruchtgebruik gelegateerd van de...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Aansprakelijkheid aannemer van werk

Invordering

Volgens de Invorderingswet is een aannemer die werk heeft uitbesteed aan een onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de onderaannemer verschuldigd is in verband met zijn aandeel in het werk. Aannemer is degene die zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden om een werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een te betalen prijs. In een procedure over de aansprakelijkheid voor belasting- en premieschulden van een BV oordeelde Hof...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Geen kleine ondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

Omzetbelasting

Natuurlijke personen die ondernemer zijn voor de omzetbelasting hebben recht op toepassing van de kleine ondernemersregeling wanneer de door hen af te dragen omzetbelasting een zeker bedrag niet overschrijdt. Volgens de tekst van de Wet op de Omzetbelasting 1968 geldt als vereiste dat de ondernemer in Nederland is gevestigd of hier ook een vaste inrichting heeft. Op grond van een arrest van het Hof van Justitie EU uit 2010 over...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Overname pensioenverplichting geen uitdeling

Vennootschapsbelasting

Werkgevers kunnen aan hun werknemers pensioenrechten toekennen. Pensioenrechten moeten worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Voor bepaalde werknemers, zoals de dga, geldt een uitzondering op deze verplichting. De BV mag als werkgever de pensioentoezegging voor de dga in eigen beheer uitvoeren.  Een BV kende in 1976 pensioenaanspraken toe aan twee dga’s. De pensioenverplichtingen werden ondergebracht in een pensioenstichting. Tot en met 1991 werden jaarlijks pensioenpremies aan de pensioenstichting...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Tijdstip belastingheffing opties

Loonbelasting

Verbintenissen kunnen onder een ontbindende of opschortende voorwaarde worden aangegaan. Zo kan ook een loonbetaling onder ontbindende of opschortende voorwaarde worden gedaan. Dat leidt tot verschillende fiscale genietingsmomenten. Loon dat onder een ontbindende voorwaarde wordt ontvangen, is loon op het tijdstip van ontvangst. Zolang de ontbindende voorwaarde niet is ingetreden, komt daaraan geen betekenis toe. Loon dat onder een opschortende voorwaarde wordt ontvangen, is pas loon als de opschortende voorwaarde...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Echtgenote niet betrokken bij rechtshandeling

Successiewet

In een zogenaamd ik-opatestament benoemt de erflater zijn kinderen tot erfgenaam onder de last om aan ieder van hun kinderen een gedeelte van erflaters nalatenschap toe te kennen. De vordering van de kleinkinderen op hun ouders is veelal pas opeisbaar bij het overlijden van de ouders. De bedoeling van een dergelijk testament is besparing van belasting.  Een grootvader benoemde zijn zoon tot enige erfgenaam en legde hem de last op...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Geen beroep tegen tweede uitspraak op bezwaar

Formeel recht

Wie het niet eens is met een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst kan daartegen bezwaar maken. De inspecteur beslist op het bezwaar bij beschikking. Daarmee komt een einde aan de bezwaarfase. Tegen de uitspraak op bezwaar kan in beroep gegaan worden bij de rechtbank. Een eventuele tweede uitspraak op bezwaar van de inspecteur is volgens het wettelijke stelsel van bezwaar en beroep in belastingzaken geen beschikking waartegen beroep...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Correctie te lage heffingsrente

Formeel recht

Bij het vaststellen van een belastingaanslag kan heffingsrente worden berekend. Het bedrag van de heffingsrente wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld. Deze beschikking wordt doorgaans opgenomen op het aanslagbiljet voor de belasting waarop de heffingsrente betrekking heeft. Voor de vaststelling bij beschikking van het verschuldigde bedrag aan heffingsrente gelden dezelfde regels als voor het vaststellen van de belastingschuld waarover de heffingsrente wordt berekend. De belastingschuld wordt vastgesteld door middel...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Bepaling pachtersvoordeel

Ondernemingswinst

Wanneer een pachter de door hem gepachte grond koopt voor de waarde in verpachte staat, geniet hij een voordeel ter grootte van het verschil tussen de waarde vrij van pacht en de waarde in verpachte staat. Dat voordeel staat bekend onder de naam pachtersvoordeel. Het pachtersvoordeel is belast bij latere verkoop van de grond door de vroegere pachter. De landbouwvrijstelling is daar niet op van toepassing. In een procedure was...

 • 26-01-2012
Lees meer 

Eindafrekening bij zetelverplaatsing

Internationaal

In verband met de verplaatsing van de feitelijke leiding van een BV van Nederland naar de Nederlandse Antillen paste de Belastingdienst over de stille reserves in de effectenportefeuille van de BV de eindafrekening van de vennootschapsbelasting toe. Er volgde een procedure over de vraag of de eindafrekening over de stille reserves in strijd is met het Europese recht. Volgens Hof Arnhem is dat niet het geval.  De Hoge Raad heeft...

 • 20-01-2012
Lees meer 

Woonplaatsfictie niet van toepassing

Internationaal

De Wet IB 2001 merkt als belastingplichtigen aan natuurlijke personen die in Nederland wonen en natuurlijke personen die elders wonen en Nederlands inkomen genieten. Wie uit Nederland vertrekt en binnen een jaar weer in Nederland gaat wonen zonder intussen in een ander land te hebben gewoond, wordt geacht tijdens zijn afwezigheid in Nederland te hebben gewoond. Deze bepaling staat bekend onder de naam woonplaatsfictie. Waar iemand woont wordt vastgesteld aan...

 • 20-01-2012
Lees meer 

Besluit fondswerving en kantines

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over de vrijstelling voor fondswerving in de omzetbelasting aangepast. Met ingang van 1 januari 2012 is de goedkeuring betreffende fondswerving door andere organisaties ingetrokken. Deze goedkeuring had betrekking op organisaties op sociaal, recreatief of cultureel terrein. De goedkeuring is ingetrokken wegens strijd met de btw-richtlijn. Voor wereldwinkels mag bij wijze van overgangsregeling tot 1 juli 2012 de goedkeuring worden toegepast. Ook de goedkeuring...

 • 19-01-2012
Lees meer 

Durfkapitaallening te laat geregistreerd

Inkomstenbelasting

Als opvolger voor de zogenaamde Tante Agaathregeling van de Wet IB 1964, kent de Wet IB 2001 een regeling voor beleggingen in durfkapitaal. Onder zekere voorwaarden kunnen verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers in mindering worden gebracht op het inkomen in box 1. Een van de voorwaarden waaraan de lening moet voldoen, is dat de overeenkomst binnen vier weken na totstandkoming moet zijn geregistreerd als bedoeld in de Registratiewet 1970. Wil...

 • 19-01-2012
Lees meer 

Belegging overtollige liquiditeiten

Ondernemingswinst

Overtollige liquiditeiten, dat zijn liquide middelen die niet nodig zijn voor de financiering van een onderneming, behoren niet tot het ondernemingsvermogen, tenzij het gaat om tijdelijke overtolligheid.  De twee vennoten van een vennootschap onder firma leenden geld uit van hun zakelijke spaarrekening. Het ging om een bedrag van € 50.000. Over de lening zou 1% rente per maand betaald worden. De debiteur had het geleende geld belegd in een bedrijf...

 • 19-01-2012
Lees meer 

Lening van dga niet onzakelijk

Inkomstenbelasting

Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling in box 1. Dat houdt in dat niet alleen de ontvangen rente progressief belast is, maar ook dat waardeveranderingen van de vorderingen fiscaal van belang zijn. Om een waardevermindering van een vordering ten laste van het inkomen te brengen moet de lening wel op zakelijke voorwaarden zijn aangegaan. Een dga waardeerde de aan zijn BV verstrekte lening af...

 • 19-01-2012
Lees meer 

Beoordeling onderneming arbeidsgehandicapte

Inkomstenbelasting

Wil er sprake kunnen zijn van een onderneming in de zin van de Wet IB 2001 dan moet er een redelijke verwachting zijn dat de activiteiten die een persoon ontplooit winstgevend zullen worden. Als er redelijkerwijs geen winst is te verwachten, is geen sprake van ondernemerschap. Voor personen met een arbeidshandicap gelden geen andere criteria dan voor personen die geen arbeidshandicap hebben. Tot dat oordeel kwam de Hoge Raad in een...

 • 19-01-2012
Lees meer 

Wijzigingen fiscale uitvoeringsregelingen

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een aantal fiscale uitvoeringsregelingen gewijzigd. Een deel van deze wijzigingen vloeit voort uit het Belastingplan 2012. Verder zijn bedragen en percentages geactualiseerd en aangepast aan loon- of prijsontwikkelingen, zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd en zijn enige omissies hersteld. Er zijn wijzigingen aangebracht in: de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001,de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001, de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001, de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 en 2001,de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering,de...

 • 19-01-2012
Lees meer 

Wederzijds goedvinden

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer worden beëindigd. Volgens vaste jurisprudentie mag instemming van een werknemer met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst alleen worden aangenomen als dat duidelijk blijkt uit verklaringen en/of gedragingen van de werknemer. De werkgever moet zorgvuldig nagaan of de werknemer vrijwillig instemt met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bewijslast daarvoor rust op de werkgever.  In een procedure waarin een werknemer bestreed dat hij...

 • 18-01-2012
Lees meer 

Overzicht Nederlandse verdragen per 2012

Internationaal

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van alle belastingverdragen waarbij Nederland partij is per 1 januari 2012.

 • 18-01-2012
Lees meer 

Overgangsregeling WWIK

Sociale verzekeringen

Per 1 januari 2012 is de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) afgeschaft. De rechter in kort geding oordeelde dat er een overgangsregeling moet komen voor kunstenaars die voor 1 januari een WWIK-uitkering ontvingen en hun rechten nog niet hebben verbruikt en voor kunstenaars die voor 1 januari 2012 een uitkering hebben aangevraagd. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt de zienswijze van de rechter niet en gaat tegen...

 • 18-01-2012
Lees meer 

InnovatiefondsMKB+

Ondernemingswinst

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen het Innovatiefonds MKB+ ingesteld. Het fonds is ingesteld omdat de financieringsvragen van vernieuwende ondernemers door de bank vaak worden afgewezen. Vanaf 1 januari 2012 kunnen ondernemers ook voor kleinere projecten bij het Innovatiefonds MKB+ terecht. Het fonds verstrekt rechtstreeks innovatiekredieten aan ondernemingen en verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen die risicokapitaal verstrekken aan vernieuwende ondernemingen.

 • 18-01-2012
Lees meer 

Geen vrijstelling werknemersverzekeringen

Sociale verzekeringen

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga en zijn directe familieleden indien zij niet tegen hun wil ontslagen kunnen worden. Als dga geldt in dit verband de directeur met een aandelenbelang van meer dan 50%. Bij meerdere directeuren/aandeelhouders is geen sprake van verplichte verzekering als de zeggenschap gelijk verdeeld is. Bij drie personen betekent dit dat ieder 33 1/3% moet hebben. Toch is...

 • 18-01-2012
Lees meer