• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-11Toon alle posts

Beleidsbesluit fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen herzien naar aanleiding van wetswijzigingen per 1 januari 2011. Onderdelen uit een eerder beleidsbesluit die nu in de wet zijn geregeld zijn niet meer opgenomen. Verder is de goedkeuring voor binnenschippers vervallen. Op grond van deze goedkeuring waren twee ongehuwde meerderjarigen die samen woonden aan boord van een binnenschip zonder vaste ligplaats elkaars fiscale partner. Nieuw...

 • 25-11-2011
Lees meer 

Toepassing nultarief op reizigersbagage

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het onderdeel van het besluit Voorschrift in- en uitvoer dat ziet op de heffing van omzetbelasting bij de uitvoer van goederen als reizigersbagage aangepast en in een afzonderlijk besluit opgenomen. De rest van het Voorschrift is ingetrokken.Het nultarief mag worden toegepast op de levering van goederen aan particulieren, die niet in de EU wonen of die zich vóór het einde van de derde maand na...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Intrekking beleidsbesluiten IB 2001

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal beleidsbesluiten ingetrokken die betrekking hebben op de invoering van de Wet IB 2001 en die niet meer van belang zijn. Het gaat om een drietal vraag- en antwoordbesluiten uit 2000 en 2001.

 • 23-11-2011
Lees meer 

Begrip terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2001 bestaat de terbeschikkingstellingsregeling. Op grond van deze regeling is het resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door de eigenaar aan een BV, waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, belast in box 1 in plaats van in box 3. Uit de parlementaire geschiedenis van het betreffende wetsartikel is af te leiden dat het begrip 'ter beschikking stellen' ruim moet worden uitgelegd. Die...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Waardering pand bij aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Een vermogensbestanddeel dat door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld aan een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. Die regeling is per 1 januari 2001 bij de invoering van de Wet IB 2001 van kracht geworden. Onder de terbeschikkingstellingsregeling zijn niet alleen de periodieke opbrengsten minus de kosten belast. Ook de waardemutaties van het vermogensbestanddeel tijdens de terbeschikkingstelling zijn - bij het...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Voordeel uit onroerende zaaktransactie makelaar belast

Inkomstenbelasting

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent voor de heffing van inkomstenbelasting dat de voordelen die een particulier behaalt met transacties in dergelijke vermogensbestanddelen onbelast zijn. Onder omstandigheden is het resultaat van dergelijke transacties echter belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De opbrengsten vallen onder het resultaat uit overige werkzaamheden als er werkzaamheden worden verricht die naar hun aard en omvang zijn...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

Sociale verzekeringen

Het wetsvoorstel dat de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen verschuift van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar de dag waarop iemand 65 wordt, is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 april 2012. De voorgestelde wetswijziging heeft gevolgen voor bestaande en...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Werkgever vordert vergoeding van schade aan auto van de zaak

Arbeidsrecht

Een werknemer is in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst toebrengt aan zijn werkgever, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever kan van deze regeling afwijken ten nadele van de werknemer door een schriftelijke overeenkomst, maar slechts voor zover de werknemer verzekerd is voor deze schade.  Een werkgever had in de gebruikersregeling voor werknemers...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Achteraf opgestelde akte verhindert aftrek als periodieke gift

Inkomstenbelasting

Giften die een belastingplichtige doet aan daarvoor kwalificerende instellingen zijn aftrekbaar van het inkomen. Voor periodieke giften geldt in tegenstelling tot overige giften geen drempel voor de aftrekbaarheid. Wel geldt voor periodieke giften als voorwaarde dat zij berusten op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende een reeks van minimaal vijf jaren te doen. Aan die voorwaarde is niet voldaan als de notariële akte van...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Bewijslast hoofdzakelijkheids- en gebruikelijkheidscriterium

Inkomstenbelasting

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op faciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Wanneer echtgenoten in een samenwerkingsverband een onderneming drijven tellen niet zonder meer alle gewerkte uren mee voor het urencriterium. Is het samenwerkingsverband ongebruikelijk omdat een dergelijk samenwerkingsverband niet zou worden aangegaan door personen die geen band met elkaar hebben en zijn de werkzaamheden van een van de samenwerkingspartners hoofdzakelijk van ondersteunende aard, dan tellen die uren niet...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Recht op privacy werknemer

Arbeidsrecht

Werknemers hebben recht op privacy. Dat recht gaat zover, dat ook e-mailberichten die de werknemer vanaf zijn werkplek verstuurt, daaronder vallen. De werkgever kan op grond van rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens e-mailberichten van werknemers alleen maar controleren als dat voor de werknemers kenbaar was of kenbaar had kunnen zijn. Daar komt nog bij dat de werkgever een gerechtvaardigd doel moet hebben voor deze...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Doorspelen van tentamen leidde tot ontslag docent

Arbeidsrecht

De kantonrechter heeft het dienstverband tussen een hogeschool en een docent ontbonden zonder vergoeding voor de docent. De aanleiding voor het verzoek tot ontbinding was het doorspelen van een tentamen met uitwerkingen aan een student. De zaak kwam aan het licht toen de student alle vragen op het tentamen nagenoeg gelijkluidend aan de standaarduitwerking beantwoordde. De docent ontkende dat van opzet sprake was en beriep zich op een vergissing, omdat...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Toegang voor Bulgaren en Roemenen blijft beperkt

Arbeidsrecht

In een brief heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen om de arbeidsmigratie uit de Europese Unie in goede banen te leiden. Het kabinet is voorstander van vrij werknemersverkeer in Europa, maar vindt het onwenselijk dat het bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigranten aantrekt terwijl er in ons land mensen zijn die kunnen werken maar een uitkering krijgen.Mede daarom is het kabinet van plan...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Verhoogde NHG-limiet blijft tot 1 juli 2012

Inkomstenbelasting

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doel het bevorderen van het eigen woningbezit. De overheid stelt zich garant voor de aflossing van de hypotheek. Toepassing van de NHG leidt tot een verlaging van het rentepercentage. In juli 2009 besloot het kabinet om de grens voor de toepassing van de NHG tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000. Deze maatregel was onderdeel van een pakket maatregelen ter bestrijding...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Rectificatie besluit toelichting laag tarief omzetbelasting

Omzetbelasting

Onlangs is in de Staatscourant een besluit over de toepassing van het lage tarief in de omzetbelasting gepubliceerd. Inmiddels is een rectificatie van dat besluit gepubliceerd. Het lage tarief is ondermeer van toepassing op het gebruik van sportaccommodaties. In de toelichting op dat onderdeel staat in het oorspronkelijke besluit dat naast de accommodatie attributen en aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en/of doucheruimten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten worden gesteld door...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Uitleg groepsbegrip beperking renteaftrek

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een aantal renteaftrekbeperkingen. Een van deze aftrekbeperkingen betreft vennootschappen die met een overmaat aan vreemd vermogen zijn gefinancierd en die deel uitmaken van een groep met andere vennootschappen. Er is sprake van een overmaat aan vreemd vermogen als het gemiddelde vreemd vermogen meer dan € 500.000 groter is dan driemaal het gemiddelde eigen vermogen.  De Hoge Raad heeft het begrip “met andere lichamen verbonden...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Woningstichting aangemerkt als ANBI

Successiewet

Om als een het algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden aangemerkt, moet een instelling het dienen van het algemene belang beogen en moeten de werkzaamheden van de instelling daar rechtstreeks op zijn gericht. Een stichting die als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet werkzaam was op het gebied van de volkshuisvesting kwalificeert volgens Hof Den Haag als ANBI. Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector was...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel afschaffing WWIK

Sociale verzekeringen

Het is de bedoeling van de regering om de bijzondere inkomensregeling voor kunstenaars, de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) in te trekken. Na de afschaffing van de WWIK geldt voor kunstenaars die niet in een inkomen kunnen voorzien dat zij een beroep moeten doen op de bijstand. Het is de bedoeling dat de WWIK per 1 januari 2012 wordt beëindigd. Het wetsvoorstel ter intrekking van de WWIK is momenteel...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel implementatie richtlijn factureringsregels

Omzetbelasting

Bij de Tweede Kamer is een voorstel in behandeling om de Wet op de Omzetbelasting te wijzigen ter invoering van nieuwe factureringsregels. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris is van plan om een beleidsbesluit uit 2009 rondom factureringsverplichtingen binnen drie maanden nadat dit wetsvoorstel is aangenomen aan te passen. De nieuwe factureringsregels gelden met ingang van 1...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Overzicht gewijzigd Belastingplan

Algemeen

Het Belastingplan 2012 is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Het Belastingplan 2012 is een pakket van vijf wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan 2012, Overige fiscale maatregelen 2012, de Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen, de Geefwet en de Wet uitwerking autobrief. De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Eerste Kamer een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wetsvoorstellen.Belastingplan 2012Er...

 • 23-11-2011
Lees meer 

Belastingplan 2012 door Tweede Kamer

Algemeen

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2012 vormen, aangenomen. Wel heeft de Kamer een aantal wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke wetsvoorstellen door het aannemen van enkele amendementen. Het gaat om de volgende punten.Auto van de zaakVoor auto’s van de zaak met een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer, die in 2012 of 2013 op naam worden gesteld, geldt gedurende maximaal 60 maanden een...

 • 18-11-2011
Lees meer 

Woon-werkverkeer kan meerdere ritten per dag omvatten

Loonbelasting

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

 • 17-11-2011
Lees meer 

Onterechte aanpassing proceskostenvergoeding

Formeel recht

Bij het instellen van bezwaar en beroep kan gevraagd worden om een vergoeding van de gemaakte kosten van professionele rechtsbijstand. Wanneer een belanghebbende geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, heeft hij recht op een dergelijke vergoeding. Doorgaans betreft het niet een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, maar een lagere forfaitaire vergoeding.  Een belanghebbende verzocht Hof Arnhem, nadat de procedure door de Hoge Raad was verwezen, om vergoeding van...

 • 17-11-2011
Lees meer 

Tijdstip belastingheffing ontslagvergoeding

Loonbelasting

Loon wordt belast op het moment van betaling of op het moment waarop het loon vorderbaar en inbaar is. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was in welk jaar een ontslaguitkering belast moest worden. Na een slepende procedure over het ontslag en de eventuele vergoeding, bereikten werkgever en werknemer in 2002 overeenstemming over de hoogte van de ontslagvergoeding. Aanvankelijk wilde de werknemer de vergoeding gebruiken voor een...

 • 17-11-2011
Lees meer 

Reclamebelasting voor ondernemers in het centrum

Overige heffingen

Op verzoek van de plaatselijke ondernemersvereniging heeft de gemeente Doetinchem een reclamebelasting ingevoerd. De heffing van deze belasting heeft de gemeente beperkt tot het centrumgebied, omdat met name dat gebied zou profiteren van de activiteiten die met de opbrengst van de belasting werden gefinancierd. Een ondernemer wiens bedrijf in het centrum van Doetinchem was gevestigd, vocht de opgelegde aanslag reclamebelasting aan. Hof Arnhem was van oordeel dat er voor de beperking...

 • 17-11-2011
Lees meer