• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-10Toon alle posts

Waardedruk zelfbewoond pand ten laste van ondernemingswinst

Ondernemingswinst

De waardering van zaken die tot het ondernemingsvermogen worden gerekend vormt nogal eens aanleiding tot discussie tussen de ondernemer en de Belastingdienst. De discussie betreft met name de waardering bij inbreng van zaken in het ondernemingsvermogen en de waardering op het moment waarop zaken het ondernemingsvermogen verlaten. Een bijzonder geval betreft de door de ondernemer en zijn gezin bewoonde woning, die mede voor de onderneming is gebruikt. Hof Den Bosch...

 • 28-10-2011
Lees meer 

Derde nota van wijziging Belastingplan 2012

Inkomstenbelasting

In de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 worden wijzigingen aangebracht in de overgangsregeling voor spaarloontegoeden, de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling en de maatregelen tegen overnameholdingconstructies in de vennootschapsbelasting.Belangrijkste wijziging is, dat voor de vrijstelling in box 3 van spaarloontegoeden met ingang van 1 januari 2012 niet meer hoeft te worden voldaan aan het vereiste dat het saldo is geblokkeerd. Na een tussentijdse opname van een deel van het saldo...

 • 28-10-2011
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Autobelastingen

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2012 in behandeling. Onderdeel daarvan is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. De staatssecretaris van financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is ondermeer de btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak aan de orde gekomen. De staatssecretaris geeft aan dat voor de per 1 juli 2011...

 • 27-10-2011
Lees meer 

Nota van wijziging wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Autobelastingen

Een van de onderdelen van het Belastingplan 2012 is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. Dat wetsvoorstel bevat maatregelen die zijn aangekondigd in de zogenaamde Autobrief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft nu een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend. Het gaat om enkele technische aanpassingen. De bepaling in de Wet IB 2001 dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen iemand...

 • 27-10-2011
Lees meer 

Vrijval herinvesteringsreserve

Ondernemingswinst

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt vervolgens als eerste afschrijving in mindering gebracht op de aanschafwaarde van bedrijfsmiddelen waarin wordt geherinvesteerd. Voorwaarde om een herinvesteringsreserve te kunnen vormen is het bestaan van een voornemen om tot herinvestering over te gaan. Ontbreekt dat voornemen of bestaat het niet langer, dan wordt de herinvesteringsreserve toegevoegd aan...

 • 27-10-2011
Lees meer 

Boete in KB-Luxzaak

Formeel recht

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Amsterdam vernietigd. De uitspraak heeft betrekking op navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over de jaren 1990 tot en met 2000. Tegelijk met de navorderingsaanslagen zijn boetes opgelegd. Het hof verklaarde de tegen de uitspraken op bezwaar ingestelde beroepen gegrond en verminderde de navorderingsaanslagen en de boetebeschikkingen.In zijn uitspraak heeft het hof niet voldoende rekening gehouden voor wat betreft de beoordeling van de boetes met een...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Tussenevaluatie werkkostenregeling

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de tussenevaluatie van de werkkostenregeling. Conclusie daarvan is dat de systematiek van de werkkostenregeling goed is. De forfaitaire ruimte van 1,4% van de loonsom wordt als krap ervaren, terwijl niet alle werkgevers de gerichte vrijstellingen nodig hebben. Bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013 zal de forfaitaire ruimte naar verwachting stijgen naar 1,6%.Ongeveer 10%...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Geefwet

Successiewet

Bij de Tweede Kamer is als onderdeel van het Belastingplan 2012 het wetsvoorstel Geefwet in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

 • 26-10-2011
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen

Toeslagen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen in behandeling. Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat bij een late beslissing over toekenning van toeslagen de overheid een dwangsom moet betalen. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd.

 • 26-10-2011
Lees meer 

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2012

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat een aanpassing van de werkkostenregeling. Bij de aanwijzing van een verstrekking als eindheffingsbestanddeel is onder de werkkostenregeling een individuele vastlegging per werknemer van de verstrekkingen niet nodig. Het verwerken van een eigen bijdrage van de werknemers...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Details nieuw verdrag met Japan

Internationaal

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het huidige en het nieuwe belastingverdrag met Japan. De bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s worden verlaagd. Voor deelnemingsdividenden geldt een 0%-tarief bij een bezit van 50% of meer. De bronbelasting op royalty’s is verlaagd van 10% naar nihil. Het nieuwe verdrag bevat enkele anti-misbruikbepalingen die samenhangen met de verlaging van...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Rioolheffing van garageboxen

Overige heffingen

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de rioolheffing. Dat is een belasting ter bestrijding van de kosten die de gemeente moet maken voor de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater en hemelwater. De belasting wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken. Een gemeente legde aan de eigenaar van 85 garageboxen, die onderdeel waren van een complex van 126 garageboxen, evenzoveel aanslagen rioolheffing op. Het complex was...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Advocaat altijd vertegenwoordigingsbevoegd

Formeel recht

Een erflater had twee erfgenamen. Na haar overlijden werden ten name van de erflater enkele belastingaanslagen opgelegd en beschikkingen vastgesteld. Deze werden toegezonden aan de erven op het adres van een van hen. De tweede erfgenaam was onvindbaar en daarom niet in kennis gesteld van de belastingaanslagen en beschikkingen. De eerste erfgenaam verwierp de nalatenschap van de erflater. In naam van deze erfgenaam diende een advocaat bezwaarschriften in tegen de...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. In dat kader gaat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar. In 2025 gaat de AOW-leeftijd naar verwachting verder omhoog naar 67 jaar. Eerder had de minister al een zogenaamd voorontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsontwerp bevat de volgende maatregelen: - Koppeling...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Integrale vergoeding proceskosten

Formeel recht

Wie in een procedure tegen de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld, heeft, als hij daarom heeft gevraagd, recht op een proceskostenvergoeding. In normale gevallen worden niet de werkelijk gemaakte kosten vergoed, maar gelden forfaitaire bedragen. In bijzondere gevallen kan de rechter besluiten dat een belanghebbende recht heeft op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. Daarvoor is nodig dat de Belastingdienst zeer onzorgvuldig handelt, bijvoorbeeld door een aanslag op te...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Criteria fiscale eenheid omzetbelasting

Omzetbelasting

Ondernemers voor de omzetbelasting die juridisch zelfstandig zijn, maar die financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen samen als één belastingplichtige worden aangemerkt voor de omzetbelasting. De voorwaarde van verwevenheid geldt zowel in financieel als in organisatorisch en economisch opzicht. Is in een van die opzichten niet aan de voorwaarde voldaan, dan is er geen fiscale eenheid voor de omzetbelasting.Verwevenheid in economisch opzicht houdt in dat de...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Vaststelling vervangingswaarde grond

Onroerende zaken

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een universiteitscomplex stelde de gemeentelijke heffingsambtenaar de vervangingswaarde van de grond vast op een bedrag inclusief omzetbelasting. Hof Amsterdam deelde deze opvatting. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht als uitgangspunt genomen dat de vervangingswaarde van de grond gelijk is aan de kosten die de huidige eigenaar zou moeten maken om die grond te verwerven. Tot deze kosten behoort de omzetbelasting als de...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Identificatie als rekeninghouder onvoldoende gemotiveerd

Formeel recht

In een van de vele zaken betreffende in Nederland wonende rekeninghouders van de Kredietbank Luxemburg (KB-Lux) stelde Hof Amsterdam vast dat alleen de belanghebbende in aanmerking kwam als houder van een aantal rekeningen. Bij een vergelijking van het cliëntenbestand KB Lux met het bevolkingsregister kwamen drie personen naar voren met dezelfde naam. Omdat één van hen destijds nog maar 9 jaar oud was, werd door de Belastingdienst geconcludeerd dat hij...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Tijdstip ongefrankeerde verzending bezwaarschrift

Formeel recht

Wie het niet eens is met een aan hem opgelegde aanslag, heeft zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag. De bezwaartermijn vangt aan op de dag na de dagtekening van de aanslag. Een bezwaarschrift dat na het verstrijken van de bezwaartermijn binnenkomt bij de inspecteur, kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Als het bezwaarschrift per post is verstuurd, voor het einde van de bezwaartermijn is gepost en...

 • 21-10-2011
Lees meer 

Berekening invorderingsrente bij vermindering voorlopige aanslag

Invordering

Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting die wordt opgelegd in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, kan in termijnen worden betaald. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal na de dagtekening nog resterende kalendermaanden. Wie een voorlopige aanslag niet in termijnen betaalt maar ineens, heeft recht op een betalingskorting. In een procedure voor de Hoge Raad was in geschil vanaf welke datum invorderingsrente moest worden vergoed als een ineens betaalde voorlopige...

 • 21-10-2011
Lees meer 

Gebruikt water in verontreinigingsheffing oppervlaktewateren

Overige heffingen

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem over een aanslag verontreinigingsheffing oppervlaktewateren vernietigd. De procedure had betrekking op een visfileerbedrijf. De vis werd aangeleverd in bakken die ook water bevatten. Dat water werd samen met het fileerafval met leidingwater via een slib- en vetvang afgevoerd naar de riolering. Door meting was vastgesteld dat er meer water werd afgevoerd dan er aan leidingwater werd ingenomen. Gedurende twee weken was...

 • 21-10-2011
Lees meer 

Tweede woning terecht als ondernemingsvermogen aangemerkt

Inkomstenbelasting

In een uitspraak van januari 2011 oordeelde de Rechtbank Haarlem dat een chirurg, die zijn praktijk dreef in twee ziekenhuizen, de door hem aangeschafte tweede woning terecht tot zijn ondernemingsvermogen had gerekend. Vanwege bereikbaarheidsdiensten was de chirurg verplicht om binnen een bepaalde afstand van beide ziekenhuizen te wonen. Om daaraan te voldoen kocht de chirurg een appartement. In het jaar van staking van de onderneming verkocht de chirurg de tweede...

 • 21-10-2011
Lees meer 

Geen giftenaftrek voor niet gemaakte kosten

Inkomstenbelasting

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar, voor zover zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Giften worden gedaan uit vrijgevigheid en houden in een waardeverschuiving uit het vermogen van de gever naar het vermogen van de ontvanger, waardoor zijn vermogen wordt vergroot. Vrijwilligers die kosten maken voor een algemeen nut beogende instelling, maar afzien van de vergoeding daarvan, kunnen dat bedrag als gift aanmerken. Dat geldt ook als zij...

 • 21-10-2011
Lees meer 

Fondsenwerfvrijstelling

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een bijzondere bepaling voor vennootschappen die fondsen werven voor het algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Uitkeringen die een dergelijke vennootschap doet aan de ANBI komen in aftrek op de winst van de vennootschap. Er gelden enkele voorwaarden. Een daarvan is dat door de aftrek geen ernstige concurrentieverstoring mag optreden. Een andere voorwaarde is dat de fondswervende vennootschap op grond van een schriftelijke overeenkomst verplicht...

 • 20-10-2011
Lees meer 

Werken waar het kan

Arbeidsrecht

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten onderzoeken of het arbeidsrecht, en dan met name de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, belemmeringen opwerpt voor wat hij omschrijft als “het nieuwe werken”. Daarmee wordt bedoeld plaats- en tijdongebonden arbeid. De conclusie van het onderzoek is dat de Arbowet en de Arbeidstijdenwet niet fundamenteel gewijzigd hoeven te worden. De geconstateerde belemmeringen zijn op te lossen met beperkte aanpassingen en nadere interpretatie.Op...

 • 20-10-2011
Lees meer