• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-09Toon alle posts

Limited niet fiscaal transparant

Vennootschapsbelasting

Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse samenwerkingsvorm voor de toepassing van het Nederlandse belastingrecht als transparant moet worden aangemerkt, is onder meer van belang het antwoord op de vraag of de vennoten of leden van die samenwerkingsvorm beperkt aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inleg.  Hof Arnhem hanteerde bij de beoordeling van deze vraag als uitgangspunt dat beslissend is in hoeverre de leden volgens het van...

 • 30-09-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel wijziging kinderopvang

Algemeen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd ter wijzigingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel zijn:1. het afschaffen van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen; 2. het regelen dat een ouder bij werkloosheid nog drie maanden lang hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt en dat deze termijn kan doorlopen naar het volgende...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel wijziging sociale verzekeringswetgeving

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om een aantal wetten op het terrein van de sociale zekerheid te wijzigen. Het wetsvoorstel beoogt een aantal door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering op te lossen. Daarnaast worden eerder gemaakte beleidskeuzes verduidelijkt of nader ingevuld en worden enkele bestaande fouten hersteld. Een ingrijpende beleidswijzing is niet bedoeld.

 • 29-09-2011
Lees meer 

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget

Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget in verband met bezuiniging naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is bedoeld om in het kindgebonden budget rekening te houden met grote gezinnen. De eerder voorgestelde beperking van het kindgebonden budget tot twee kinderen komt hiermee te vervallen.Voorgesteld wordt nu om voor het derde kind een...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget

Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget in verband met bezuiniging naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is bedoeld om gezinnen met lage en middeninkomens te compenseren voor het achterblijven in koopkracht ten opzichte van andere gezinnen. Daarom worden de bedragen van de kinderbijslag verlaagd en de bedragen van het kindgebonden budget verhoogd. Het...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Zetelverplaatsing pensioen-BV en afzien van pensioenrechten

Ondernemingswinst

De pensioentoezegging die een BV doet aan haar dga hoeft niet bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds te worden ondergebracht, maar mag door de BV in eigen beheer worden gehouden. Een dga was aandeelhouder van de helft van de aandelen van een BV. Zijn broer had de andere helft van de aandelen. De BV had aan beide broers een pensioen toegezegd dat in eigen beheer werd gehouden. De dga richtte vervolgens...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Fiscale eenheid over de grenzen

Vennootschapsbelasting

Wanneer een moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit van ten minste 95% van de aandelen van een dochtermaatschappij kan op verzoek een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevormd. Het maakt daarbij niet uit of de moedermaatschappij het aandelenbelang direct of indirect houdt, mits bij indirect gehouden aandelen ook de tussenliggende vennootschap deel uitmaakt van de fiscale eenheid. Om deel uit te kunnen maken van de fiscale eenheid dienen...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel intrekking WWIK

Sociale verzekeringen

Bij de Tweede Kamer is een voorstel om de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) in te trekken in behandeling. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag inzake dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • 29-09-2011
Lees meer 

Spoedwet heffingsgrondslag ID-kaart

Overige heffingen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het mogelijk moet maken om op korte termijn te voorzien in een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Door een arrest van de Hoge Raad van 9 september 2011 was duidelijk geworden dat de bestaande grondslag voor heffing geen stand hield. Het is de bedoeling dat de wet met terugwerkende kracht in...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Vrijgestelde kwijtscheldingswinst

Ondernemingswinst

Drie vennootschappen vormden per 1 juni 2001 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De enige activiteit van de kleindochtermaatschappij bestond uit de participatie in twee vastgoedmaatschappen. Op 31 december 2001 werden de vastgoedmaatschappen ontbonden wegens tegenvallende exploitatie. De participanten gaven de bank de onherroepelijke volmacht om de onroerende zaken te verkopen. De bank verleende aan de participanten kwijting voor hetgeen zij uit hoofde van de kredietovereenkomsten waren verschuldigd. De kleindochter...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Passivering terugbetalingsverplichting entreegelden

Ondernemingswinst

Nieuwe leden van een golfclub moesten bij hun toetreding entreegeld betalen. Daarnaast betaalden de leden jaarlijks een speelvergoeding. Volgens overeenkomst werd het betaalde entreegeld voor minimaal 70% gerestitueerd bij het beëindigen van het lidmaatschap, mits er op dat moment tenminste 10 personen op de wachtlijst staan. Jaarlijks zegt ongeveer 10% van de leden het lidmaatschap van de golfclub op. Over de jaren 2004 tot en met 2009 is in totaal...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Gebruik pand voor belaste prestaties

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken geldt voor de omzetbelasting als een vrijgestelde prestatie. Over de huur wordt geen omzetbelasting berekend, terwijl de verhuurder geen recht heeft op aftrek van hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Op verzoek van verhuurder en huurder geldt een uitzondering van de vrijstelling voor de verhuur van bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken als de zaken worden gebruikt voor belaste prestaties. In een procedure voor de Hoge Raad was...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Rechtsvermoeden werkgeverschap

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht om aan werknemers tenminste het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen. Het niet nakomen van deze verplichting is een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd. Daarnaast kan aan de werkgever een dwangsom worden opgelegd om af te dwingen dat de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen jegens de werknemer voldoet. Het komt regelmatig voor dat door het ontbreken van administratieve gegevens niet kan worden vastgesteld of de Wet...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel aanpassing WMCO

Arbeidsrecht

Bij de Tweede Kamer is het voorstel om de Wet melding collectief ontslag (WMCO) te wijzigen in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De WMCO kent een meldingsplicht voor voorgenomen ontslag om bedrijfseconomische redenen van twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden. Het wetsvoorstel breidt...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Wetsvoorstel goedkeuring verdrag Japan

Internationaal

Op 25 augustus 2010 is een nieuw verdrag met Japan gesloten over het vermijden van dubbele belasting. Voordat dit verdrag in werking treedt moet het worden goedgekeurd door het parlement. Het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag is in behandeling bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot dit wetsvoorstel naar de...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Verhuur sportpark tegen symbolische vergoeding

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de gevolgen voor de omzetbelasting van de exploitatie van buitensportaccommodaties door gemeenten en sportstichtingen beantwoord.De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij de opvatting, dat de aftrek van omzetbelasting van gemeenten en sportstichtingen slechts mag worden uitgesloten als sprake is van een symbolische vergoeding, niet deelt. Naast de gevallen waarin de vergoeding te laag is om als een prestatie in het economische verkeer te gelden,...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Bepaling hoogte proceskostenvergoeding

Formeel recht

Bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Bij honorering van het bezwaar of beroep zal een dergelijke vergoeding worden verleend voor gemaakte kosten van professionele rechtsbijstand. In de regel gaat het om een forfaitair vastgestelde vergoeding. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt een wegingsfactor toegepast die afhankelijk is van de zwaarte van de zaak. De wegingsfactor varieert van 0,25...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Horen tijdens verzetprocedure

Formeel recht

Wanneer zowel een belastingaanslag als een boetebeschikking op één aanslagbiljet is vermeld, geldt als regel dat een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag ook is gericht tegen de boete, tenzij uit het bezwaarschrift het tegendeel blijkt. Deze bepaling geldt ook bij het instellen van beroep bij de rechtbank en bij verzet. Verzet is mogelijk tegen een niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank. De rechtbank kan de indiener van het verzet in de gelegenheid stellen...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Beroep ingetrokken tijdens procedure?

Formeel recht

Tijdens een procedure kan degene die beroep heeft ingesteld door een rechtsgeldige intrekking van het beroep de procedure beëindigen. De rechter hoeft op een ingetrokken beroep geen uitspraak te doen. In het proces-verbaal van een procedure bij de rechtbank was vermeld dat de belanghebbende zijn beroep had ingetrokken. De insteller van het beroep bestreed dat hij het beroep had ingetrokken. Tegen een proces-verbaal staan geen rechtsmiddelen open. De rechtbank had...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Ondernemerschap omzetbelasting

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is ondernemer iemand die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het ondernemerschap voor de omzetbelasting is een voorwaarde om omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht in aftrek te kunnen brengen. Een procedure voor de Hoge Raad ging over de vraag of het uitgeven van obligatieleningen om geldmiddelen binnen te krijgen die vervolgens aan een financiële instelling in de vorm van...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Ontbreken van grove schuld

Formeel recht

Voor het opleggen van een vergrijpboete aan een belastingplichtige is vereist dat de belastingplichtige tenminste grove schuld kan worden verweten. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2009 wordt opzet of grove schuld van een door een belastingplichtige ingeschakelde adviseur niet toegerekend aan de belastingplichtige. De belastingdienst legde aan een belastingplichtige een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op met een boete. In hoger beroep tegen de uitspraak op bezwaar...

 • 29-09-2011
Lees meer 

Definitief Pensioenakkoord

Loonbelasting

Op 10 juni 2010 is het zogenaamde Pensioenakkoord tot stand gekomen tussen het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het akkoord bevat een aantal belangrijke afspraken voor de inrichting van het pensioenstelsel. De uitwerking van het Pensioenakkoord is in de vorm van het voorontwerp van de Wet Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Pensioenakkoord...

 • 27-09-2011
Lees meer 

Wijzigingen Loonbelasting

Belastingplan

“loon in - loon over” Loon wordt toegerekend aan het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaald (“loon in”). Bij “loon over” wordt het loon dat in een tijdvak wordt uitbetaald, toegerekend aan eerdere loontijdvakken waarop het loon betrekking heeft. De inhoudingsplichtige mag bij correcties met terugwerkende kracht binnen een kalenderjaar de door hem gevolgde toerekening volgen, mits deze voor hem gebruikelijk is.Uitvraag jaarloongegevensVan een beperkt aantal loonaangiftes zijn...

 • 21-09-2011
Lees meer 

Belastingplan 2012

Belastingplan

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Dit jaar omvat het Belastingplan vijf wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2012, de Overige Fiscale Maatregelen 2012, de Geefwet, de Wet Uitwerking Autobrief en de Wet Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen. Het Belastingplan 2012 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor...

 • 21-09-2011
Lees meer 

Vennootschapsbelasting

Belastingplan

In de vennootschapsbelasting worden de volgende wijzigingen voorgesteld:- de invoering van een beperking in de renteaftrek voor zogenaamde overnameholdings;- de invoering van een objectvrijstelling voor vaste inrichtingen in het buitenland;- aanpassing van de buitenlandse belastingplicht voor stichtingen en verenigingen;- aanpassing van de buitenlandse AB-regeling;- de omvorming van de herbestedingsreserve in een bestedingsreserve;- de invoering van een R&D-aftrek.OvernameholdingsVoor overnames van Nederlandse bedrijven na 1 januari 2012 gaat mogelijk een beperking gelden...

 • 21-09-2011
Lees meer