• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-07Toon alle posts

Besluit vrije vergoedingen en verstrekkingen

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over vrije vergoedingen en verstrekkingen en vrijgesteld loon aangepast. De wijzigingen betreffen het onderscheid tussen communicatiemiddelen en computers en het opnemen van een handreiking voor de vraag wanneer een geschenk geen loon is. Werkgevers kunnen communicatiemiddelen onbelast vergoeden of verstrekken als het zakelijke gebruik groter is dan 10%. Voor computers e.d. is een vrije vergoeding of verstrekking pas mogelijk als het gebruik nagenoeg geheel...

 • 29-07-2011
Lees meer 

Eisen aan pensioen in eigen beheer

Loonbelasting

De pensioenvoorziening voor een dga kan worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij, maar mag ook in eigen beheer door de BV worden gehouden. De Wet op de Loonbelasting bevat een aantal voorwaarden waaraan een pensioenvoorziening moet voldoen om fiscaal acceptabel te zijn. Voor een pensioenregeling in eigen beheer geldt als aanvullende eis dat het pensioen niet hoger mag zijn dan wat in collectieve regelingen gangbaar is. In het...

 • 29-07-2011
Lees meer 

Toepassing 30%-regeling

Loonbelasting

De loonbelasting kent een bijzondere regeling voor werknemers die uit het buitenland afkomstig zijn en in Nederland in dienstbetrekking werken. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan kan 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding van zogenaamde extraterritoriale kosten worden beschouwd. Deze 30%-regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. De looptijd van de regeling wordt verkort met perioden van eerder verblijf of eerdere tewerkstelling in Nederland.

 • 28-07-2011
Lees meer 

Hoge borgstelling ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Een vordering van een aanmerkelijk belanghouder op zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. Ook een vordering op de onderneming van bepaalde familieleden of op een BV waarin een tot die groep behorend familielid een aanmerkelijk belang heeft kan onder de terbeschikkingstellingsregeling vallen. Daartoe is vereist dat het gaat om een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Een borgstelling voor de zakelijke schulden van ondernemingen van familieleden is op zichzelf niet ongebruikelijk,...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Tijdstip staking onderneming

Invordering

Wanneer iemand een schenking ontvangt die de geldende vrijstelling overschrijdt, is hij daarover schenkbelasting (in het verleden schenkingsrecht) verschuldigd. Bij de schenking van (een deel van) een onderneming gold in het verleden een kwijtscheldingsregeling voor het verschuldigde schenkingsrecht. De kwijtschelding werd definitief wanneer de onderneming gedurende 10 jaar was voortgezet. Een procedure voor de Rechtbank Haarlem had betrekking op de vraag of aan het voortzettingsvereiste was voldaan. Een door vader en...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Afschaffing ouderschapsverlofkorting niet in Belastingplan 2012

Inkomstenbelasting

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigd dat de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting geen deel zal uitmaken van het Belastingplan 2012. Uit de brief wordt niet duidelijk of de ouderschapsverlofkorting op een ander moment of in een andere vorm zal worden afgeschaft.

 • 28-07-2011
Lees meer 

Besluit overdrachtsbelasting geactualiseerd

Overdrachtsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat een goedkeuring voor verkrijgingen door de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap of een nalatenschap na herverkaveling. Het beleid over de certificering, inkoop en uitgifte van aandelen in onroerendezaaklichamen is aangepast.  Bij de verkrijging van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Een aantal verkrijgingen is uitgezonderd van overdrachtsbelasting. Dat betreft...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Giftenaftrek vrijwilligers

Inkomstenbelasting

De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2011 een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om geen inkomstenbelasting na te vorderen over in de jaren 2008 tot en met 2010 als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen. In een reactie op deze motie geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat de strekking van de motie is dat de wet niet wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Controle op ingediende aangiften is een kernactiviteit van...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van een Europese richtlijn waarin maatregelen zijn opgenomen tegen werkgevers die mensen die illegaal in de EU verblijven in dienst nemen. Werkgevers zijn verplicht om te melden wanneer zij mensen van buiten de EU tewerkstellen. Daarnaast bevat de richtlijn een ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen en zijn werkgevers die illegalen tewerkstellen uitgesloten van subsidies en aanbestedingen. De Nederlandse wetgeving...

 • 28-07-2011
Lees meer 

AOW-uitkering gaat in op verjaardag

Sociale verzekeringen

Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) geldt dat het recht op AOW ontstaat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en dat de uitkering ingaat op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt.Met ingang van 1 januari 2012 verandert dit en gaat het pensioen in op de dag waarop iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze wijziging is opgenomen in een wetsvoorstel dat...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Ziekte geen reden om contract niet te ontbinden

Arbeidsrecht

De kantonrechter kan volgens het Burgerlijk Wetboek een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst pas inwilligen nadat hij heeft vastgesteld dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Arbeidsongeschiktheid van de werknemer is geen reden voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. Het is niet zo dat er in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte een absoluut ontbindingsverbod bestaat. Indien de kantonrechter van oordeel is dat de ziekte...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Vrijval egalisatiereserve bij verkoop bedrijfsmiddel

Ondernemingswinst

Wanneer de opbrengst van een bedrijfsmiddel bij verkoop de boekwaarde daarvan overtreft, kan een herinvesteringsreserve worden gevormd voor het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde, mits de ondernemer het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. Er kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd ter zake van de vrijval van een passiefpost die verband houdt met het verkochte bedrijfsmiddel, zoals een zogenaamde surveyreserve voor schepen. De surveyreserve is een egalisatiereserve...

 • 28-07-2011
Lees meer 

Waardering pand bij aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 valt de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen door een aanmerkelijk belanghouder aan zijn BV onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Bij de aanvang van de terbeschikkingstelling worden de vermogensbestanddelen voor de waarde in het economische verkeer op de openingsbalans gezet. Voor op 1 januari 2001 bestaande gevallen gold bij wijze van goedkeuring dat de waarde in het economische verkeer van ter beschikking gestelde onroerende...

 • 22-07-2011
Lees meer 

Omzetting verzekering in bankspaarproduct

Inkomstenbelasting

Tijdens overleg tussen de minister van Financiën en de Tweede Kamer is gevraagd om fiscale belemmeringen weg te nemen voor de omzetting van een levensverzekering in een bankspaarproduct. Het ging daarbij om de fiscale gevolgen van mogelijke vergoedingen, die verzekeraars aan consumenten betalen als compensatie voor te hoge kosten die in het verleden op beleggingsverzekeringen zijn ingehouden. Daarbij ging het ook om de gevolgen van omzettingen van lijfrenteverzekeringen in een...

 • 22-07-2011
Lees meer 

Ontbinding bij reorganisatie

Arbeidsrecht

Een werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers. De reden van het verzoek was een verandering van omstandigheden. In het kader van een reorganisatie van de werkzaamheden verviel de functie van de werknemer. Overeenkomstig het door de werkgever opgestelde sociaal plan had de werkgever voor deze werknemer bemiddeld bij het vinden van een andere baan. De werknemer accepteerde de overstap niet, omdat hij eerst zekerheid...

 • 22-07-2011
Lees meer 

Maatregelen om ouderen aan het werk te houden of te krijgen

Loonbelasting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het Vitaliteitspakket. De brief bevat kabinetsvoornemens die ertoe moeten leiden dat oudere werknemers langer werken. Werkgevers die een 55-plusser in dienst nemen krijgen een bonus. Als de 55-plusser een uitkering heeft ontvangt de werkgever een hogere bonus. Verder komt er een nieuwe spaarregeling ter vervanging van de spaarloon- en de levensloopregeling. Deelnemers kunnen hieruit...

 • 21-07-2011
Lees meer 

Overzicht Nederlandse belastingverdragen

Internationaal

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van alle belastingverdragen die betrekking hebben op directe belastingen die Nederland heeft gesloten met andere landen. Het overzicht bevat per verdrag de datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding.

 • 21-07-2011
Lees meer 

Verliezen uit paardenfokkerij gecorrigeerd

Inkomstenbelasting

De inspecteur mag bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting uitgaan van de juistheid van de aangifte. Dat betekent dat de inspecteur in beginsel geen nader onderzoek naar de juistheid van de in de aangifte opgenomen gegevens hoeft in te stellen. Pas indien de inspecteur na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de aangifte, aan de juistheid van de inhoud in redelijkheid behoort te twijfelen, moet hij...

 • 21-07-2011
Lees meer 

Inkomen uit aanmerkelijk belang of geldlening?

Inkomstenbelasting

Een holding hield 50% van de aandelen in een werkmaatschappij. De aandeelhoudster van de holding was een van de bestuurders van de werkmaatschappij. De andere aandeelhouder en tevens medebestuurder van de werkmaatschappij stortte een bedrag van € 196.500 op de bankrekening van de holding. De aandeelhoudster van de holding gebruikte dit bedrag voor de aankoop van een vakantiewoning in Spanje.De aandeelhoudster en de belastingdienst verschilden van mening over de fiscale...

 • 21-07-2011
Lees meer 

Gehele boekwinst onder landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

De waardeverandering van landbouwgrond die het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij voortgezet gebruik binnen het landbouwbedrijf valt onder de landbouwvrijstelling en is daardoor niet belast. Voor zover de waardeverandering van landbouwgrond is toe te rekenen aan andere factoren is deze wel belast. Ter bepaling van het vrijgestelde en belaste deel van de meeropbrengst van landbouwgrond bij verkoop wordt daarom de waarde in...

 • 20-07-2011
Lees meer 

Afroommethode gebruikelijk loon

Loonbelasting

Werknemers met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor zij werkzaamheden verrichten moeten tenminste een gebruikelijk loon voor hun werkzaamheden ontvangen. In de praktijk gaat het meestal om de dga en zijn partner. De gebruikelijk loonregeling geldt voor iedere BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. Wanneer aannemelijk is dat het salaris voor een soortgelijke dienstbetrekking waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt hoger ligt...

 • 20-07-2011
Lees meer 

Tijdstip vermogensetikettering omzetbelasting

Omzetbelasting

Ondernemers hebben de keuze om investeringsgoederen die zowel voor zakelijke als voor andere doeleinden worden gebruikt tot hun ondernemingsvermogen of hun privévermogen voor de omzetbelasting te rekenen. Deze keuze dient een ondernemer uiterlijk te maken bij de aangifte omzetbelasting over het tijdvak waarin het investeringsgoed in gebruik is genomen. Als de ondernemer ervoor kiest het goed voor de onderneming te bestemmen, dan heeft hij recht op aftrek c.q. teruggaaf van...

 • 20-07-2011
Lees meer 

Geen afwezigheid alle schuld

Formeel recht

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag Motorrijtuigenbelasting (MRB) kan de inspecteur een verzuimboete van maximaal 100% van de nageheven belasting opleggen. Er is sprake van een verzuim als een belastingplichtige de belasting die hij op aangifte moet voldoen, niet of niet op tijd heeft betaald. Een verzuimboete is bedoeld om de nakoming van fiscale verplichtingen af te dwingen. Wanneer de belastingplichtige geen enkele blaam treft, wordt geen verzuimboete opgelegd. In een...

 • 20-07-2011
Lees meer 

Aandelenfusiefaciliteit

Inkomstenbelasting

De belastingwetgeving kent een faciliteit voor aandelenfusies. Een aandelenfusie houdt in dat een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen meer dan de helft van de aandelen in een andere vennootschap verwerft. De faciliteit houdt in dat geen winst hoeft te worden verantwoord over de meerwaarde op de aandelen die in het kader van de fusie worden vervreemd. De faciliteit is niet van toepassing als de fusie in overwegende mate is...

 • 15-07-2011
Lees meer 

Bezwaar en beroep namens ontbonden vennootschap

Formeel recht

Een rechtspersoon zoals een BV wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij op dat moment op te bestaan. Het bestuur van de rechtspersoon moet daarvan opgaaf doen aan het handelsregister als het gaat om een BV. Zodra een rechtspersoon niet meer bestaat, kunnen op naam van de rechtspersoon geen rechtshandelingen zoals...

 • 15-07-2011
Lees meer