• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2011-04Toon alle posts

Verblijfkosten eigen rijders 2011

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit goedgekeurd dat transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken een bepaald bedrag per gereden dag als verblijfkosten ten laste van hun winst mogen brengen. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op www.belastingdienst.nl. De transportondernemers hoeven op deze manier niet de werkelijk gemaakte verblijfkosten bij te houden.Meerdaagse internationale ritten zijn ritten die langer dan 24 uur duren waarbij de verste bestemming buiten Nederland...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Beperking aflossingsvrij deel geldt niet voor bestaande leningen

Inkomstenbelasting

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën gezegd dat hij niet van plan is om de voorstellen voor aanscherping van de normen voor hypothecaire kredieten ook van toepassing te laten zijn op bestaande aflossingsvrije hypotheken. Volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt het aflossingsvrije deel van nieuwe hypotheken beperkt tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De gedragscode is van toepassing op iedere nieuwe hypothecaire financiering die...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Beleid bedrijfsopvolgingsregeling 2010

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de schenk- en erfbelasting, zoals die met ingang van 2010 geldt, gepubliceerd. Het besluit, waarin dit beleid is opgenomen, treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 in werking. Ten opzichte van de voorganger van het huidige besluit zijn de volgende onderdelen aangepast of toegevoegd. Goedkeuring finaal verrekenbeding Met behulp van een finaal verrekenbeding kunnen echtgenoten die...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Subsidie voor rijden op biogas

Subsidies

Met ingang van 1 juli 2011 is binnen het subsidieprogramma "proeftuinen duurzame mobiliteit" een bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar als bijdrage in de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen. Aanvragen kunnen van 1 juli tot uiterlijk 30 december 2011 worden ingediend.Bedrijven en instellingen die tenminste drie nieuwe bedrijfswagens (personenauto’s of bestelauto’s) aanschaffen die aan de voorwaarden voldoen ontvangen een subsidie van...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Export uitkeringen wordt aan banden gelegd

Sociale verzekeringen

Het kabinet heeft aangekondigd dat de hoogte van diverse uitkeringen aan mensen die buiten Europa wonen, zal worden aangepast aan het lokale niveau van de kosten van levensonderhoud. Een uitkering buiten Europa kan nooit hoger zijn dan in Nederland. Het is de bedoeling dat dit zogenoemde woonlandbeginsel met ingang van 1 juli 2012 wordt toegepast. De maatregel zal gelden voor de Algemene Nabestaandenwet, de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, de kinderbijslag en het...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen'

Sociale verzekeringen

Het kabinet wil op 1 januari 2013 de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) invoeren. Die wet moet een uniforme regeling zijn die meer mensen met een beperking aan werk helpt. Doelstelling is om de arbeidsparticipatie te verhogen om het stelsel van sociale zekerheid te behouden. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een notitie op hoofdlijnen naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie zijn de afspraken opgenomen...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Nota naar aanleiding verslag korting AOW-toeslag

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel om de Algemene Ouderdomswet te wijzigen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van de wijziging is het toepassen van een korting op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel worden met het huidige voorstel jaarlijks ca. 40.000 extra huishoudens uitgezonderd van de...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten op het gebied van het bestuursrecht samengevoegd. Het gaat om het beleid over de totstandkoming van het fiscaal uitvoeringsbeleid, over vaststellingsovereenkomsten en over de bewaarplicht. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de mogelijkheid van bezwaar en beroep bij toepassing van artikel 64 van de AWR te verduidelijken. Dat artikel biedt de inspecteur de mogelijkheid om ter bevordering van een doelmatige formalisering van...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Overheid stimuleert energieprojecten

Subsidies

Burgers, bedrijven en anderen zoeken steeds vaker zelf oplossingen om slimmer en duurzamer met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen of door zelf energie op te wekken. Vaak gaat het om projecten die zichzelf kunnen terugverdienen, maar die door allerlei oorzaken niet van de grond komen. De overheid gaat daarom helpen bij het realiseren van energieprojecten door waar mogelijk knelpunten weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door...

 • 29-04-2011
Lees meer 

Ontslag wegens verplaatsing bedrijfsactiviteiten kennelijk onredelijk

Arbeidsrecht

Wanneer een werkgever een van zijn bedrijfsactiviteiten of zijn hele onderneming overdraagt, gaat het personeel mee over naar de nieuwe werkgever met handhaving van de bestaande arbeidsvoorwaarden. De overdracht van een bedrijfsactiviteit kan ook gevolgen hebben voor personeel dat niet in dienst is bij de werkgever zelf, maar door een tot hetzelfde concern behorende werkgever ter beschikking wordt gesteld en zijn werk verricht ten behoeve van de overgedragen bedrijfsactiviteit. Het...

 • 28-04-2011
Lees meer 

Uitvoering schenking overledene geen gift erfgenaam

Inkomstenbelasting

Giften die iemand doet aan het algemeen nut beogende instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Voor giften in de vorm van een periodieke uitkering geldt geen drempel; deze zijn volledig aftrekbaar indien aan de daaraan gestelde voorwaarden is voldaan. Wil er sprake zijn van een gift, dan moet er een waardeverschuiving plaatsvinden uit het vermogen van de gever naar dat van de begiftigde, waardoor...

 • 28-04-2011
Lees meer 

Verkoop van onroerende zaken of van aandelen?

Omzetbelasting

Een makelaar in onroerende zaken bemiddelt bij de aan- en verkoop van onroerende zaken. Dergelijke diensten zijn belast met omzetbelasting in het land waar de onroerende zaken zijn gelegen. Diensten met betrekking tot effecten, zoals de bemiddeling bij aan- en verkoop, zijn vrijgestelde prestaties. De vraag in een procedure was wat de gevolgen zijn voor de heffing van omzetbelasting wanneer een makelaar in onroerende zaken bemiddelt bij de verkoop van...

 • 28-04-2011
Lees meer 

Vrijval terugbetalingsverplichting ontwikkelingskrediet

Ondernemingswinst

Een ondernemer die een technisch ontwikkelingskrediet had gekregen verwerkte de vrijval van het na tien jaar resterende krediet als onbelaste kwijtscheldingswinst. De rechtbank wees het beroep op de vrijstelling af omdat uit de bewoordingen van de kredietovereenkomst volgde dat de staat als schuldeiser na tien jaar geen recht meer had op aflossing van het krediet en betaling van de rente, zodat er op dat moment niets kan worden kwijtgescholden. De...

 • 27-04-2011
Lees meer 

Voorhanden hebben van accijnsgoederen

Douane en Accijnzen

Het voorhanden hebben van accijnsgoederen is een belastbaar feit voor de heffing van accijns. Aan iemand die accijnsgoederen voorhanden heeft kan een naheffingsaanslag accijns worden opgelegd wanneer niet op de normale wijze aan de accijnsverplichtingen wordt voldaan. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2004 over de heffing van accijns een uiteenzetting gegeven van het begrip feitelijke beschikkingsmacht over accijnsgoederen. Wanneer aan alle aspecten daarvan is voldaan, heeft iemand...

 • 27-04-2011
Lees meer 

Teruggaaf dividendbelasting via verzoek om aangiftebiljet

Vennootschapsbelasting

Een in Spanje gevestigde vennootschap had een deelneming van 5,48% in een Nederlandse NV. De NV keerde in de jaren 2003 tot en met 2005 dividend uit aan de Spaanse vennootschap en hield daarop 15% dividendbelasting in. Dat percentage was gebaseerd op het Nederlands-Spaanse belastingverdrag. De Spaanse vennootschap verzocht eind 2006 de Nederlandse belastingdienst om teruggave van de ingehouden dividendbelasting. De inspecteur wees dit verzoek af omdat het te laat...

 • 27-04-2011
Lees meer 

Recht op aftrek voorbelasting bij intracommunautaire verwerving in ander land

Omzetbelasting

Bij een intracommunautaire verwerving moet de ondernemer die goederen uit een andere lidstaat inkoopt de omzetbelasting over deze inkoop afdragen op zijn aangifte. Wanneer hij de goederen bestemt voor belaste prestaties kan hij deze omzetbelasting direct in aftrek brengen. Het is echter mogelijk dat een transactie in een andere lidstaat wordt verwerkt dan de lidstaat waar de feitelijke verwerving heeft plaatsgehad omdat de ondernemer niet in die lidstaat geregistreerd is...

 • 27-04-2011
Lees meer 

Verbetering rechtsbescherming bij controle belastingdienst

Europese regelgeving

In 2006 is door enkele Tweede Kamerleden een initiatiefvoorstel ingediend ter verbetering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de belastingdienst. Het voorstel biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzoek van de belastinginspecteur om informatie te verstrekken. Dergelijke informatieverzoeken kunnen worden vastgelegd in voor beroep vatbare beschikkingen. De belastingplichtige kan dan aan de rechter de vraag voorleggen of een verzoek om informatie rechtmatig is. De...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Toepassing laag tarief op aanvullende leveringen

Omzetbelasting

Voor de levering van bepaalde zaken geldt voor de omzetbelasting niet het normale tarief maar het lage tarief van 6%. De betreffende zaken zijn opgenomen in een tabel bij de Wet OB. De levering van zogenaamde hooglaagbedden, dat zijn in hoogte verstelbare bedden zoals deze in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden gebruikt, valt onder het verlaagde tarief. Volgens een besluit van de staatssecretaris van Financiën geldt het verlaagde tarief echter uitsluitend...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Levering één of meer onroerende zaken?

Omzetbelasting

De levering van nieuwe onroerende zaken is belast met omzetbelasting. Dat geldt ook voor de levering van bouwterreinen. Als bouwterrein merkt de wet aan onbebouwde grond waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond of waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend. Volgens de rechtbank Haarlem is voor het antwoord op de vraag of één of meer zaken...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Inspecteur mocht inkomsten vaststellen met rekenmodel

Inkomstenbelasting

Inmiddels al weer ruim 10 jaar geleden verstrekte de Belgische Bijzondere Belastinginspectie aan het ministerie van Financiën fotokopieën van microfiches met gegevens van bankrekeningen die inwoners van Nederland hadden bij de Kredietbank Luxembourg. Dat leidde tot een grootschalig onderzoek van de FIOD-ECD en de Nederlandse belastingdienst. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn aan veel rekeninghouders navorderingsaanslagen inkomsten- en vermogensbelasting opgelegd. In veel gevallen leidden die navorderingsaanslagen tot procedures.  Een van...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Aansprakelijkstelling ontbonden en vereffende BV

Invordering

Een BV maakte voor haar werkzaamheden gebruik van de diensten van personeel van een andere BV. De inlenende BV werd aansprakelijk gesteld voor een deel van de door de uitlenende BV niet-betaalde belastingschulden. De uitlenende BV was ten tijde van het opleggen van de betreffende aanslagen ontbonden en de vereffening was voltooid. Ten tijde van de vaststelling van de beschikking aansprakelijkstelling was ook de inlenende BV ontbonden en vereffend. De...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Beoordeling kavelruil

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal verkrijgingen bestaat een vrijstelling. Zo geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens de Landinrichtingswet. De gedachte achter landinrichting is verbetering van de inrichting van landelijke gebieden. Landinrichting kan plaatsvinden in de vorm van ruilverkaveling bij overeenkomst. Ruilverkaveling bij overeenkomst is de vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden om bepaalde onroerende zaken...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Wedertewerkstellingsvoorwaarde ontslagtoestemming beperkt tot eigen vestiging

Arbeidsrecht

Een werkgever verzocht UWV-werkbedrijf om in het kader van een reorganisatie de arbeidsovereenkomst met een aantal werknemers van een bepaalde vestiging op te mogen zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De gevraagde toestemming werd verleend onder de voorwaarde dat de werkgever, indien hij binnen een half jaar na bekendmaking van deze toestemming een werknemer in dienst wilde nemen in de betreffende functie, de ontslagen werknemers als eerste de gelegenheid zou bieden om...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Conclusie AG in zaak aftrekbeperking rente

Vennootschapsbelasting

De wet op de Vennootschapsbelasting kent een beperking van de aftrek van rente op leningen van aandeelhouders die feitelijk functioneren als eigen vermogen van een vennootschap. De aftrekbeperking ziet niet alleen op de rente, maar ook op kosten en valutaresultaten. De vraag is wat de gevolgen zijn voor de toepassing van de aftrekbeperking wanneer de vennootschap positieve valutaresultaten behaalt op een dergelijke besmette lening. Zijn deze vrijgesteld of belast of...

 • 22-04-2011
Lees meer 

Bijtelling privégebruik auto

Loonbelasting

Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak bedraagt op jaarbasis tenminste 25% van de waarde van de auto. Geen bijtelling voor privégebruik auto vindt plaats als blijkt dat met de auto in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. De grens van 500 kilometer wordt op jaarbasis bekeken. Dat wil zeggen, dat als een werknemer het hele jaar een auto van...

 • 22-04-2011
Lees meer