• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-11Toon alle posts

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing

Loonbelasting

De wet op de loonbelasting kent een zogenaamde stamrechtvrijstelling. Dat is een vrijstelling voor aanspraken van werknemers op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. De periodieke uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. De stamrechtvrijstelling wordt in de praktijk benut om de belastingheffing over ontslaguitkeringen te verschuiven naar de toekomst. Voorwaarde voor toepassing van de stamrechtvrijstelling is...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Verkorting arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd

Arbeidsrecht

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een proeftijd afspreken. Binnen de proeftijd kan iedere partij de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. De wet beperkt de duur van een proeftijd. Een arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden kende een proeftijd van één maand. Kort voor het einde van de proeftijd wenste de werkgever de duur van de arbeidsovereenkomst terug te brengen tot een half jaar omdat hij het risico dat de...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Verzamelbesluit dividendbelasting

Dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een verzamelbesluit over de dividendbelasting gepubliceerd. Het nieuwe besluit bevat de volgende wijzigingen.  Een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen kan een verzoek indienen om teruggaaf van de dividendbelasting die in een kalenderjaar is ingehouden op door de rechtspersoon ontvangen dividend. Sinds 2007 mogen maximaal vier verzoeken om een tussentijdse teruggaaf per jaar worden gedaan. Omdat deze verzoeken sinds 2009...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Overdracht onderneming tegen winstrecht

Ondernemingswinst

Een echtpaar dat in maatschapsverband een onderneming dreef, richtte een BV op en ging met de BV een maatschap aan. Tegen verkrijging van een winstrecht stelde het echtpaar bedrijfsmiddelen permanent ter beschikking van de BV. De waarde van het winstrecht was bij het echtpaar belast als winst uit onderneming. De BV passiveerde de winstrechtverplichting. De inspecteur was van mening dat de uitkeringen uit het winstrecht niet ten laste van de...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Overeenkomst niet getekend, wel compromis

Formeel recht

Tussen een werkgever en de belastingdienst was over een naheffingsaanslag loonbelasting een geldige vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. De inspecteur had zich in een brief akkoord verklaard met de in een namens de werkgever gestuurde brief genoemde uitgangspunten en na te heffen bedragen behoudens enkele afwijkingen. De werkgever verklaarde zich vervolgens ondubbelzinnig akkoord met het door de inspecteur gewijzigde voorstel. Dat de conceptovereenkomst uiteindelijk niet door partijen was ondertekend vond de...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Kwijtscheldingsresolutie niet van toepassing

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. In de zogenaamde kwijtscheldingsresolutie van het ministerie van Financiën is bepaald dat de overdrachtsbelasting wordt kwijtgescholden als een in Nederland gevestigde instelling die werkzaam is in het algemeen belang een gedeelte van haar taak overdraagt aan een andere instelling inclusief de bijbehorende activa en passiva. Bij deze overdracht mogen commerciële factoren geen rol spelen, terwijl de overgedragen onroerende goederen...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Ontslag statutair directeur

Arbeidsrecht

De bevoegdheid om een statutaire bestuurder te benoemen en te ontslaan berust bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Het vennootschaprechtelijk besluit om een bestuurder te ontslaan heeft doorgaans ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder tot gevolg. Dat is alleen anders wanneer er een wettelijk ontslagverbod van toepassing is of wanneer partijen anders zijn overeengekomen. Op grond van de wet heeft de bestuurder een raadgevende stem in de...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Precariobelasting niet toegestaan

Overige heffingen

Vier gemeenten zetten het door hen beheerste waterleidingbedrijf om in een NV. De gemeenten stelden een aandeelhoudersconvenant op waarin ondermeer was opgenomen dat zij afzagen van het heffen van gemeentelijke belastingen van de NV. Bij de verkoop van de aandelen in de NV werd in de koopovereenkomst een vergelijkbare clausule opgenomen. Enkele jaren later legde een van de betrokken gemeenten een aanslag precariobelasting op aan de NV. Precariobelasting is een...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2011 aan

Algemeen

De Tweede Kamer heeft op 18 november jl. het Belastingplan 2011 aangenomen. De belangrijkste maatregelen die het Belastingplan bevat zijn: • Verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting met 0,5% tot 25%. Het mkb-tarief wordt definitief op 20% gesteld.• Verruiming van de fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en uitbreiding van de innovatiebox.• De belastingdienst krijgt meer mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen met andere landen.• Constructies in de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Geen vergunning met terugwerkende kracht

Douane en Accijnzen

Een bedrijf, dat onderdelen voor zijn producten inkocht bij leveranciers binnen de Europese Gemeenschap (EG) en de ingekochte onderdelen buiten de EG liet assembleren tot eindproducten, diende bij de douane een aanvraag in voor een doorlopende vergunning passieve veredeling. Deze vergunning was nodig om te voorkomen dat invoerheffingen over de eindproducten moesten worden betaald wanneer deze na assemblage binnen de EG werden verkocht. De vergunning werd afgegeven met als ingangsdatum...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Geen nieuw vervaardigd goed

Omzetbelasting

Een van omzetbelasting vrijgestelde ondernemer kocht een woonwinkelpand dat hij liet verbouwen tot kinderdagverblijf. Bij de verbouwing veranderde het uiterlijk van het pand niet, al werd de voorpui op de begane grond vernieuwd. De inspecteur legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan de ondernemer wegens een interne levering, omdat hij meende dat het verbouwde pand een in eigen bedrijf vervaardigd goed was. Hof Den Bosch verwees naar het arrest Van Dijk’s...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Geen herstelbeleid voor aangepaste bestelauto

Autobelastingen

De Wet BPM verstaat onder een bestelauto ondermeer een motorrijtuig dat een laadruimte met een vlakke laadvloer heeft waarvan de lengte ten minste 200 cm en de hoogte ten minste 130 cm bedraagt. Een ondernemer kocht een bestelauto met dubbele cabine. Deze bestelauto had een bank achter de bestuurdersstoel en de naastgelegen passagiersstoel. De ondernemer verwijderde het tussenschot tussen dubbele cabine en de laadruimte van de auto en de bank. Daardoor...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Onzakelijke lening

Ondernemingswinst

In het kader van een herstructurering verkocht de enige aandeelhouder van een holding zogenaamde letteraandelen aan een vennootschap waarvan zijn kinderen alle aandelen bezaten. De koopsom werd omgezet in een schuld uit geldlening en werd gedeeltelijk afgelost uit een dividenduitkering van de holding. Twee jaar later vond een soortgelijke exercitie plaats. De restantvorderingen werden overgedragen aan de holding.De holding verkocht haar werkmaatschappijen aan de houdstermaatschappijen van twee van de kinderen...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Lunchkilometers zijn woon-werkverkeer

Loonbelasting

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Kosten dwangbevel terecht

Invordering

Wanneer iemand een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn betaalt, stuurt de ontvanger hem een schriftelijke aanmaning om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen. De aanmaning bevat de kennisgeving dat de ontvanger bij niet betaling tot dwanginvordering overgaat. Wanneer de belastingschuldige aanvankelijk uitstel van betaling heeft genoten voor een aanslag hoeft de ontvanger hem niet van het vervallen van dat uitstel schriftelijk op de...

 • 25-11-2010
Lees meer 

BV niet in gebreke: dga niet aansprakelijk

Invordering

Nadat een BV was ontbonden en de vereffening was voltooid, kondigde de belastingdienst een boekenonderzoek aan omdat de voormalige dga afstand had gedaan van zijn pensioenrechten. Dat onderzoek leidde tot het opleggen van een navorderingsaanslag die niet betaald werd. Wel werd de aanslag bestreden door het instellen van bezwaar en beroep. De ontvanger diende geen verzoek tot heropening van de vereffening in bij de rechtbank, maar stelde de voormalige dga...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Verzekeringsuitkering arbeidsongeschiktheid belast

Loonbelasting

Het loonbegrip is zeer ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Ook aanspraken om onder voorwaarden iets te ontvangen behoren tot het loon, tenzij zij uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Wanneer de aanspraak belast is, is een latere uitkering niet belast. Is de aanspraak zelf onbelast, dan is de uitkering belast. Zo horen aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens de vervulling...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Nadere conclusie AG aftrek voorbelasting adviesdiensten

Omzetbelasting

De heffing van omzetbelasting en met name het recht op aftrek van voorbelasting bij houdstermaatschappijen die een aandelenbelang verkopen is lastige materie. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid jurisprudentie die daarover is gewezen, ondermeer door het Hof van Justitie EU. Die jurisprudentie is niet zo eenduidig als werd aangenomen. In een lopende procedure heeft de Hoge Raad besloten het arrest van het Hof van Justitie EU in de zaak SKF...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Thincapregeling niet in strijd met EG-recht

Vennootschapsbelasting

De wet op de vennootschapsbelasting kent een aftrekbeperking voor betaalde rente in concernverhoudingen wanneer een vennootschap bovenmatig met vreemd vermogen is gefinancierd. Deze regeling is bekend onder de naam thincapregeling. Een vennootschap is bovenmatig met vreemd vermogen gefinancierd wanneer het gemiddelde vreemde vermogen meer dan driemaal het gemiddelde eigen vermogen bedraagt en dit meerdere een bedrag van € 500.000 overschrijdt. In een procedure over de toepassing van de thincapregeling voor de...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Zakelijke lening aan BV

Inkomstenbelasting

Een lening die een directeur-groot aandeelhouder verstrekt aan zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling in box 1. Dat houdt in dat niet alleen de ontvangen rente progressief belast is, maar dat ook waardeveranderingen van de vorderingen fiscaal van belang zijn. Om een waardevermindering van een vordering ten laste van het inkomen te brengen moet de lening wel op zakelijke voorwaarden zijn aangegaan. Een dga waardeerde de aan zijn BV verstrekte lening...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Hoofdprijs oudejaarsloterij in box 3

Inkomstenbelasting

Alle bezittingen en schulden die niet behoren tot iemands vermogen in box 1 of box 2 van de inkomstenbelasting vallen in beginsel in box 3. Behoudens enkele bijzondere waarderingsvoorschriften moeten de bezittingen en schulden worden opgenomen tegen de waarde in het economische verkeer.  Voor de winnaar van de hoofdprijs van de oudejaarsloterij 2004 betekende dit dat een bedrag van € 20.000.000 onderdeel vormde van de rendementsgrondslag op 31 december 2004.

 • 19-11-2010
Lees meer 

Versoepeling aanpassing partnerbegrip

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota bevat twee wijzigingen.  De eerste wijziging dient tot herstel van een onbedoelde uitsluiting van duurzaam gescheiden levende echtgenoten van de echtscheidingsregeling in het eigenwoningregime door de invoering van het nieuwe partnerbegrip. De echtscheidingsregeling houdt in dat als één van beide (ex)partners alleen in de eigen woning...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Derde nota van wijziging Belastingplan 2011

Assurantiebelasting

In de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2011 wordt de invoering van de verhoging van het tarief van de assurantiebelasting uitgesteld van 1 januari 2011 naar 1 maart 2011. De verwachte budgettaire derving die het gevolg is van dit uitstel wordt gecompenseerd door het tarief van de assurantiebelasting structureel te verhogen naar 9,7% in plaats van naar 9,5%. Het uitstel van de invoering van de tariefverhoging gebeurt...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Voortgang goedkeuring verdrag VK

Internationaal

In een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om een snelle behandeling van het voorstel van wet tot goedkeuring van het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met het Verenigd Koninkrijk. Als dat wetsvoorstel voor 31 december 2010 wordt aangenomen kan het verdrag per 1 januari 2011 in werking treden voor Nederland. In het Verenigd Koninkrijk zou het verdrag dan per...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Beëindiging TASK en verlenging exportkredietgarantiefaciliteit

Subsidies

Ter bevordering van de Nederlandse export zijn in 2009 de tijdelijke aanvullende staatskredietverzekering (TASK), de werkkapitaaldekking en de exportkredietgarantiefaciliteit (EKG) ingevoerd. In verband met het herstel van de markt voor kredietverzekeringen heeft de minister van Financiën besloten TASK te laten eindigen per 31 december 2010.De minister is van plan om van de werkkapitaaldekking een permanent exportkredietverzekeringsproduct te maken.De EKG is met name bedoeld voor omvangrijke transacties. Naar verwachting gaat het...

 • 19-11-2010
Lees meer