• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-10Toon alle posts

Omzet vereniging toegerekend aan feitelijke bestuurder

Omzetbelasting

De belastingdienst rekende de winst die een vereniging behaalde met de exploitatie van een rijschool als inkomen toe aan de enige bestuurder van de vereniging. Hof Arnhem was het daarmee eens. Uit de statuten en de inschrijving in het handelsregister bleek dat de bestuurder de statuten kon wijzigen en dus over het vermogen en de inkomsten van de vereniging kon beschikken alsof het om zijn eigen vermogen en inkomsten ging.

 • 29-10-2010
Lees meer 

Ontslag genomen of gekregen?

Arbeidsrecht

Soms loopt de discussie tussen een werkgever en een werknemer zo hoog op, dat een van hen aangeeft dat de dienstbetrekking beëindigd is. Niet altijd is duidelijk wie de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en wat daarvan de gevolgen zijn. Naar aanleiding van een discussie over een door de werknemer gewenste vrije middag, leverde de werknemer zijn sleutels van het bedrijfspand in bij de werkgever onder de mededeling “ik vertrek”. De werkgever reageerde...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Geen verlenging herinvesteringstermijn

Ondernemingswinst

Belastingheffing over de winst die een onderneming behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld als de ondernemer het voornemen heeft om tot herinvestering over te gaan. De behaalde winst wordt dan gereserveerd in een herinvesteringsreserve. Herinvestering moet uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd plaatsvinden. Onder bijzondere omstandigheden is verlenging van deze termijn mogelijk.  Het traag verlopen van de onderhandelingen over...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Mondelinge verlenging arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een werkneemster had aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden. Daarna volgde een tweede arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Op 18 september 2008, de laatste werkdag van deze tweede overeenkomst, deed de werkgever mondeling een voorstel om de arbeidsovereenkomst tot en met 31 december 2008 voort te zetten. De werkneemster aanvaardde dit voorstel aanvankelijk, maar kwam daarop terug toen haar een week later een schriftelijke arbeidsovereenkomst...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Intrekking diverse besluiten

Ondernemingswinst

De minister van Financiën heeft een aantal beleidsbesluiten op het gebied van de inkomstenbelasting/winst en de vennootschapsbelasting ingetrokken. Het gaat om besluiten met standpunten die zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie. Daarnaast zijn enkele besluiten ingetrokken die beschrijvend of casuïstisch van aard zijn.

 • 29-10-2010
Lees meer 

Aanloop naar ondernemerschap

Inkomstenbelasting

Er is sprake van een bron van inkomen wanneer iemand deelneemt aan het economische verkeer met de bedoeling daarmee voordeel te behalen dat redelijkerwijs kan worden verwacht. In een procedure over het bestaan van een bron van inkomen waren de deelname aan het economische verkeer en het beogen van voordeel niet in geschil. De vraag was alleen of dat voordeel redelijkerwijs te verwachten was. Het ging om iemand die naast...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Nota van wijziging Belastingplan 2011

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Belastingplan 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.  De nota van wijziging bevat enkele aanpassingen in de geruisloze terugkeerregeling uit de BV die samenhangen met de structurele verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting. Het tarief van 20% wordt voortaan als uitgangspunt genomen voor de geruisloze terugkeerregeling. De huidige percentages van...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2011

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat maatregelen die weinig budgettaire- en koopkrachtgevolgen hebben en beleidsmatig van aard zijn.  In de nota van wijziging wordt de middelingsregeling uit de Wet IB 2001 aangepast in verband met een recente uitspraak van Hof Den Bosch. Volgens deze...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

In de arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer vast welke afspraken tussen hen gelden. Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Als aan de ontbindende voorwaarde is voldaan, vervalt de arbeidsovereenkomst. De ontbindende voorwaarde mag niet in strijd zijn met het gesloten stelsel van regels met betrekking tot de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Een ontbindende voorwaarde die inhoudt dat de werknemer binnen zekere termijn over bepaalde diploma’s moet beschikken is toelaatbaar als...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Besluit beleid landbouwproblematiek

Ondernemingswinst

De minister van Financiën heeft het fiscale beleid voor ondernemers in de agrarische sector geactualiseerd. Een aantal oude besluiten is vervallen met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit. Eén van de nu vervallen besluiten bevatte een goedkeuring over de toepassing van het zogenaamde tweede pachtersvoordeel. Deze goedkeuring werd in bepaalde gevallen te ruim toegepast, waardoor winsten ten onrechte buiten de heffing van de inkomstenbelasting bleven. In het nieuwe besluit is...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Geërfd appartement geen eigen woning

Inkomstenbelasting

Hypotheekrente is aftrekbaar voor zover deze betrekking heeft op de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning. Een eigen woning is de woning die een belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat. Een appartement dat iemand erft van zijn vader en dat voor zijn vader een eigen woning vormde, is geen eigen woning voor de erfgenaam. Het appartement stond de erfgenaam niet als hoofdverblijf ter beschikking. De hypotheekrente...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Splitsing pand voor verkoop

Inkomstenbelasting

Een ondernemer behaalde met de aankoop en splitsing van een woning en verkoop van de appartementen een voordeel van € 125.000. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat dit onderdeel was van de winst uit onderneming, omdat de ondernemer als taxateur een beroepsmatige en specifieke deskundigheid had op het gebied van onroerende zaken. Indien geen sprake was van winst uit onderneming dan diende het voordeel belast te worden als...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Overgangsregeling douane Bonaire

Douane en Accijnzen

Per 1 januari 2011 treedt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar verwachting de Douane- en Accijnswet BES in werking. Op 10 oktober 2010 zijn deze onderdelen van de voormalige Nederlandse Antillen onderdeel geworden van Nederland met de status van openbaar lichaam. Om de heffing en inning van belastingen ter zake van de invoer van goederen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te kunnen waarborgen geldt in de periode van...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Berekeningswijze premiedifferentiatie

Sociale verzekeringen

Een werkgever viel volgens het UWV voor het jaar 2006 in de categorie kleine werkgevers van sector 43. De gedifferentieerde premie voor de WAO voor dat jaar bedroeg 0,75% van het premieplichtige loon. De werkgever was van mening dat de wijze waarop dit premiepercentage door het UWV was vastgesteld in strijd was met de wet. Het UWV had rekening gehouden met (een deel van de) indirecte uitkeringslasten die zijn toe...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Invloed MKB-winstvrijstelling in aftrek elders belast

Internationaal

Een in Nederland wonende ondernemer had een vaste inrichting in Engeland. De winst uit de vaste inrichting was zowel in Engeland als in Nederland belast. Nederland verleende een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Deze werd berekend volgens het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. De vermindering vindt plaats naar de verhouding tussen het buitenlandse inkomen en het wereldinkomen. De ondernemer had recht op toepassing van de MKB-winstvrijstelling. De vraag was...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Monsters en geschenken van geringe waarde

Omzetbelasting

Volgens de btw-richtlijn van de EU zijn leveringen van goederen en diensten die door een ondernemer onder bezwarende titel worden verricht onderworpen aan de btw. Met een levering onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld het door de ondernemer onttrekken van een goed voor privédoeleinden en verstrekkingen om niet. De onttrekking van goederen voor bedrijfsdoeleinden als geschenk van geringe waarde of als monster wordt niet als een levering onder bezwarende titel beschouwd.Het...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Inkomend werknemer met specifieke deskundigheid

Loonbelasting

De loonbelasting kent een bijzondere regeling voor werknemers die uit het buitenland afkomstig zijn en in Nederland in dienstbetrekking werken. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan kan 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding van zogenaamde extraterritoriale kosten worden beschouwd. Deze 30%-regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. De looptijd van de regeling wordt verkort met perioden van eerder verblijf of eerdere tewerkstelling in Nederland.

 • 29-10-2010
Lees meer 

Geen toepassing aandelenfusiefaciliteit

Inkomstenbelasting

De belastingwetgeving kent een faciliteit voor aandelenfusies. Een aandelenfusie houdt in dat een vennootschap tegen uitreiking van eigen aandelen meer dan de helft van de aandelen in een andere vennootschap verwerft. Deze faciliteit is ook van toepassing op coöperatieve verenigingen. In een procedure voor de rechtbank Haarlem was in geschil of de aandelenfusiefaciliteit van toepassing was op een fusie tussen een coöperatieve vereniging en een BV.Tegenover de verkrijging van aandelen in...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Beperking heffingsrente

Invordering

De rechtbank Den Haag heeft de periode waarover heffingsrente wordt berekend bij een voorlopige aanslag in een bijzondere situatie beperkt tot zes weken. De voorlopige aanslag had betrekking op de in een jaar gerealiseerde aanmerkelijk belangwinst. Daags na de verkoop van de aandelen was een verzoek ingediend om een voorlopige aanslag op te leggen over de behaalde winst van bijna € 42 miljoen. Volgens de rechtbank had eenvoudig aan het...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Onzakelijke lening

Inkomstenbelasting

De vordering die de houder van een aanmerkelijk belang heeft op zijn vennootschap valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. Het resultaat van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen wordt bepaald volgens het winstregime. De afboeking van een tot het ondernemingsvermogen behorende onzakelijke vordering kan niet ten laste van de winst worden gebracht. Ook bij een terbeschikkingstelling moet de invloed van een onzakelijk handelen van de belastingplichtige op het resultaat worden geëlimineerd. Heeft de belastingplichtige...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Toepassing ruilarresten op transacties met voorraad

Ondernemingswinst

Een BV was eigenaar van een perceel grond. De grond lag in een uitbreidingsplan en was aangekocht voor de projectontwikkeling. Vooruitlopend op deze activiteit werd de grond gedurende een aantal jaren verpacht. Vervolgens werd de grond verkocht, waarbij een boekwinst op de grond werd behaald. Volgens Hof Den Bosch was uitstel van belastingheffing met toepassing van de ruilarresten niet mogelijk omdat de verkochte grond vanaf de aankoop voor de omzet...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Aanvullend bewijs geen privégebruik

Inkomstenbelasting

Een werknemer die een auto van de zaak ook privé mag gebruiken wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. Het voordeel van het privégebruik wordt op jaarbasis gesteld op 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor een aantal categorieën geldt een afwijkend percentage. De werknemer kan de bijtelling voorkomen als hij aantoont dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Dat bewijs...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Vooruitbetaalde onderhoudskosten

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 valt de opbrengst van de verhuur van onroerende zaken door een particulier in box 3. De kosten die verband houden met de verhuur zijn niet aftrekbaar. Onder de Wet OB 1964 waren verhuuropbrengsten progressief belast en waren de kosten aftrekbaar. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is per 1 januari 2000 ingevoerd dat vooruitbetaalde kosten van onderhoud van onroerende...

 • 29-10-2010
Lees meer 

Aan buitenlandse verzekeraar betaalde premie aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekbaar van het inkomen in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De Wet IB 2001 stelt als eis aan aftrekbaarheid van de premies dat de verzekeraar in Nederland gevestigd moet zijn. In bepaalde gevallen is uitzondering mogelijk van deze eis. Dat geldt ondermeer voor door de minister van Financiën aangewezen buitenlandse verzekeraars.  Een ondernemer had twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ene verzekering was ondergebracht bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

 • 29-10-2010
Lees meer 

Hoge Raad schaft Fierensmarge af

Onroerende zaken

Ter voorkoming van procedures over kleine waardeverschillen van onroerende zaken bevat de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) sinds enkele jaren een bepaling dat de bij beschikking vastgestelde waarde geacht wordt juist te zijn, indien de werkelijke waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak binnen een bepaalde marge blijft van de waarde volgens de beschikking.Volgens de Hoge Raad is deze regeling in strijd met het EVRM. Volgens dat verdrag...

 • 29-10-2010
Lees meer