• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-09Toon alle posts

Belastingplan 2011

Belastingplan

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Het Belastingplan 2011 bestaat uit twee wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2011 en de Overige Fiscale Maatregelen 2011. Het Belastingplan 2011 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor het komende jaar. Alle andere fiscale maatregelen die niet in het...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Beleid 2011 SZW

Sociale verzekeringen

Beleid SZWDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de beleidsagenda bij de begroting van SZW voor 2011 gewezen op de gevaren van een dalende beroepsbevolking en groeiende arbeidstekorten. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021 structureel. Door het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar moeten mensen langer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten er vanuit de sociale zekerheid meer...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Herziening te lage toeslagen

Belastingplan

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) voorziet niet in de mogelijkheid om op verzoek van de burger een definitief toegekende toeslag te verhogen die eigenlijk te laag is als de bezwaartermijn is verstreken. Herziening van een onherroepelijk geworden tegemoetkoming in het voordeel van de belanghebbende wordt nu mogelijk gemaakt. Hiermee wordt bereikt dat een te laat ingediend bezwaarschrift inhoudelijk kan worden beoordeeld. De regeling komt daarmee overeen met de regeling...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Wijzigingen belastingen op milieugrondslag

Belastingplan

EnergiebelastingEr gelden verlaagde tarieven in de energiebelasting voor aardgas dat bestemd is voor de glastuinbouw. Als er geen aardgasaansluiting is, geldt een verlaagd accijnstarief voor minerale oliën. Het hanteren van verlaagde tarieven is aangemerkt als steunmaatregel in de zin van de Europese staatssteunregels. De laatst afgegeven goedkeurende beschikking van de Europese Commissie loopt tot en met 31 december 2010. De aanvraag voor een verlenging van deze goedkeuring voor een nieuwe...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Dividendnota niet nodig

Belastingplan

Bij de uitbetaling van dividend moet ook een dividendnota worden uitgereikt aan de ontvanger van het dividend. In een aantal gevallen is dat niet meer nodig. Wanneer geen dividendbelasting wordt ingehouden op grond van een wettelijke vrijstelling of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hoeft geen dividendnota te worden uitgereikt omdat geen inzicht in de ingehouden dividendbelasting behoeft te worden verstrekt en er geen recht bestaat op verrekening, vermindering...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Aanpassingen invordering

Belastingplan

Een door een derde gelegd beslag op een uit te betalen bedrag op grond van een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting of een voorschot op een toeslag kan doorlopen over de jaargrens. Met deze maatregel wordt bespaard op de kosten die in rekening worden gebracht bij de schuldenaar in verband met het leggen van een nieuw beslag en op de uitvoeringskosten bij de belastingdienst. De Kostenwet en de Invorderingswet 1990 bepalen dat een...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Btw-regeling reisbureaus

Belastingplan

Voor reisbureaus geldt een speciale regeling in de omzetbelasting. Reisbureaus zijn btw verschuldigd over de behaalde winstmarge in het land van vestiging. De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs van de reis en de kosten voor ingekochte goederen en diensten van andere ondernemers die de reiziger rechtstreeks ten goede komen. De betaalde btw op deze ingekochte goederen en diensten kunnen de reisbureaus niet als voorbelasting in aftrek brengen.De huidige...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Partnerbegrip

Belastingplan

Per 1 januari 2011 treedt het basispartnerbegrip van de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) in werking. Het basispartnerbegrip geldt voor alle belastingwetten, dus ook voor de Successiewet 1956. Het partnerbegrip van de AWR en het partnerbegrip van de Successiewet 1956 stemmen niet geheel overeen, omdat de schenk- en erfbelasting een aantal aanvullende eisen stelt. Deze eisen komen voort uit het specifieke karakter van de schenk- en erfbelasting, waarbij partners een aanzienlijk...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Aanpassingen loonbelasting

Belastingplan

"Loon over"Omdat de eenduidige loonaangifte niet per 1 januari 2011 ingaat, wordt voorgesteld de overgangsregeling met betrekking tot “loon over” met een jaar te verlengen. Ook in 2011 mag de inhoudingsplichtige binnen het kalenderjaar loonbetalingen blijven toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben. JaarloonuitvraagDe tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens wordt met drie jaar verlengd tot 2015. Dit maakt het voor de belastingdienst mogelijk tijdig de ontbrekende of onjuiste, onvolledige of...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Aftrek monumentenpanden

Belastingplan

De regeling voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, die onder de eigenwoningregeling vallen, wordt verruimd. Voortaan kunnen ook uitgaven voor een eigen woning die in de verkoop staat, de woning die in het kader van een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning, de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling en de eigen woning die wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders in...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Facilteiten MKB-beleggingen

Belastingplan

Bij de behandeling van het Belastingplan 2010 is een vrijstelling voor MKB-beleggingen in box 3 ingevoerd. Er geldt een eenmalige heffingskorting in het jaar van verwerving van dergelijke beleggingen, die wordt teruggenomen als de beleggingen binnen drie jaar daarna worden vervreemd. De Europese Commissie heeft de maatregelen beoordeeld op mogelijke staatssteunaspecten. Op grond daarvan moeten aanvullende voorwaarden worden opgenomen. De belangrijkste wijziging is dat de maatregelen alleen mogen gelden voor...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Splitsing lijfrenten

Belastingplan

Sinds het Belastingplan 2009 hoeft een lijfrentecontract niet langer te worden gesplitst in een gedeelte dat wordt belast in box 1 en een gedeelte dat wordt belast in box 3 als niet alle premies in het verleden zijn afgetrokken. Met de niet afgetrokken premies wordt rekening gehouden door op reguliere uitkeringen de saldomethode toe te passen. Twee eerder in een besluit opgenomen goedkeuringen worden nu in de wet opgenomen. Het...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Vooringevulde aangifte

Belastingplan

In 2008 heeft een proef plaatsgevonden met de vooringevulde aangifte (VIA). Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is de wetgeving aangepast om voorinvulling van meer posten mogelijk te maken. Nu worden de volgende aanpassingen voorgesteld:a. De dividendbelasting die van een minderjarig kind wordt geheven wordt als voorheffing toegerekend aan zijn ouder. De inkomsten uit vermogen van het minderjarige kind werden al aan de ouder toegerekend.b. Partners kunnen bepaalde inkomsten en hun...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Verhoging tabaksaccijns

Belastingplan

De accijns op sigaretten en rooktabak (shag) wordt met ingang van 1 maart 2011 verhoogd. Per pakje sigaretten van 19 stuks leidt dit tot een accijnsverhoging van 22,2 cent. Op basis van deze accijnsverhoging mag een prijsverhoging van iets meer dan 26 cent inclusief btw worden verondersteld. Voor shag betekent dit een accijnsverhoging van 22,2 cent per pakje van 45 gram, met een veronderstelde prijsverhoging inclusief btw van iets meer...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Wijzigingen werkkostenregeling

Belastingplan

Per 1 januari 2011 wijzigt het systeem van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan personeel ingrijpend door de invoering van de zogenaamde werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen die tot een bedrag van 1,4% van de totale fiscale loonsom belastingvrij gegeven kunnen worden. Voor een aantal kostensoorten wordt de huidige systematiek voortgezet en geldt een zogenaamde gerichte vrijstelling. Daaronder vallen bijvoorbeeld reiskosten. Mede op verzoek van...

 • 24-09-2010
Lees meer 

WBSO in 2011

Belastingplan

De WBSO is de verzamelnaam voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de Wet IB 2001. In 2009 is de definitie van speur- en ontwikkelingswerk verruimd. Voor de jaren 2009 en 2010 is extra geld beschikbaar gesteld voor intensivering van de afdrachtvermindering S&O.Het kabinet heeft een aantal structurele maatregelen voorgesteld binnen...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Wijzigingen autobelastingen

Belastingplan

KilometerheffingIn verband met de demissionaire status van het kabinet is de invoering van de kilometerheffing controversieel verklaard en zijn alle hiermee samenhangende wetgevingsprocessen stilgezet. Een onderdeel daarvan is de afbouw van de BPM en de verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De afbouw van de BPM, die tot 2013 al in de wetgeving was vastgelegd, wordt stilgezet. De ombouw van de BPM van een belasting gebaseerd op de catalogusprijs naar een belasting...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Maatregelen versterking woningmarkt

Belastingplan

Vooruitlopend op het Belastingplan had de minister van Financiën al een aantal tijdelijke maatregelen om de woningmarkt te stimuleren bekend gemaakt. • Van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 geldt voor renovatie en herstel van woningen het verlaagde btw-tarief van 6% op arbeidsloon. Het lage tarief geldt niet voor de gebruikte materialen.• De verhoogde grens van € 350.000 voor de NHG-garantie op hypotheken geldt ook in het jaar 2011.•...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Fraudebestrijding

Belastingplan

In het kader van de fraudebestrijding wordt de grondslag voor de automatische gegevensuitwisseling van spaartegoeden, effectenbezit en verzekeringsproducten uitgebreid. Een aantal landen waarmee Nederland verdragen heeft gesloten heeft al laten weten bereid te zijn tot wederkerige automatische verstrekking van dergelijke gegevens.

 • 24-09-2010
Lees meer 

Aftrek geen of lage eigenwoningschuld

Belastingplan

De eigenaar van een eigen woning kan de betaalde hypotheekrente in aftrek brengen en moet het eigenwoningforfait bij zijn inkomen tellen. De hypotheekrenteaftrek wordt op die manier beperkt. Eigenaren die geen of een lage eigenwoningschuld hebben en daardoor minder hypotheekrente betalen dan het eigenwoningforfait, hebben recht op een extra aftrek waardoor per saldo geen bijtelling bij het inkomen plaatsvindt. Deze aftrek kan gecreëerd worden door rente op de eigenwoningschuld vooruit...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Verruiming kwartaalaangiften btw blijft

Belastingplan

De tijdelijk verruimde mogelijkheid om de btw per kwartaal aan te geven en te betalen wordt structureel gemaakt.

 • 24-09-2010
Lees meer 

Willekeurige afschrijving ook in 2011

Belastingplan

Eén van de maatregelen die is genomen ter bestrijding van de economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het investeringsjaar. Het restant mag in een of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven. Deze tijdelijke maatregel is met een jaar verlengd en geldt...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Belastingplan

MisbruikbestrijdingDe handel in lege vennootschappen wordt bestreden door verrekening van winsten met eerdere verliezen en verrekening van verliezen met eerdere winsten niet toe te staan. Deze bepaling in de Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een lacune, aangezien de verrekening van verliezen en winsten in het jaar van overdracht mogelijk is. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt. TarievenDe vennootschapsbelasting kent twee tarieven, het zogenaamde MKB-tarief van 20% over een winst tot € 200.000...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Aanpassingen overdrachtsbelasting

Belastingplan

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat overdrachtsbelasting wordt ontgaan door het tussenschuiven van een vennootschap, is ook overdrachtsbelasting verschuldigd bij de overdracht van aandelen in bepaalde rechtspersonen waarin onroerende zaken zijn ondergebracht. Het bezit van de rechtspersoon moet voor 70% of meer bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken om als een zogenaamd onroerende zaaklichaam te worden aangemerkt. Door verwatering van...

 • 24-09-2010
Lees meer 

Ik, opa-vordering

Successiewet

Een grootvader benoemde zijn zoon tot enige erfgenaam en legde hem de last op om aan ieder van zijn kinderen een deel van zijn erfdeel toe te kennen. Dat deel was pas opeisbaar na het overlijden van de zoon en zijn echtgenote. Ter uitvoering van het testament van de grootvader erkende de vader aan zijn kinderen een gezamenlijk bedrag van € 500.000 schuldig. De verkrijging van de vader uit de...

 • 17-09-2010
Lees meer