• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-08Toon alle posts

Toerekening belastinglatentie aan te conserveren waarde

Successiewet

Voor de berekening van het successierecht bij de verkrijging van een onderneming mag rekening gehouden worden met latent verschuldigde inkomstenbelasting over meerwaarden in het ondernemingsvermogen. De vraag in een procedure was of de latente inkomstenbelasting al dan niet gedeeltelijk aan de te conserveren waarden kan worden toegerekend. Over een deel van de waarde van het ondernemingsvermogen hoeft namelijk geen successierecht betaald te worden indien de onderneming wordt voortgezet door de...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Bijdrag levensonderhoud studerend kind te laag

Inkomstenbelasting

Onder voorwaarden zijn de bijdragen van ouders in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen aftrekbaar. Vereist is dat een kind tenminste in belangrijke mate door de ouder wordt onderhouden. Is aan dat vereiste voldaan, dan is een forfaitair bedrag per kalenderkwartaal aftrekbaar. Geen aftrek is mogelijk als het kind recht heeft op studiefinanciering of als de ouder recht heeft op kinderbijslag voor het kind. Daarnaast moet de ouder zich...

 • 27-08-2010
Lees meer 

BPM bij invoer gebruikte auto

Autobelastingen

Bij de registratie van een personenauto in Nederland moet BPM worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor gebruikte auto’s. Bij de invoer van gebruikte auto's hoeft uiteraard niet over de volledige nieuwwaarde BPM te worden betaald, maar wordt rekening gehouden met de afschrijving. Volgens de Hoge Raad moet bij de waardebepaling van een gebruikte auto voor de heffing van BPM de inruilwaarde zoals de handel...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Nieuw verdrag met Japan ondertekend

Internationaal

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Japan is ondertekend. Het nieuwe belastingverdrag wordt zowel in Nederland als in Japan ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement. Naar verwachting treedt het nieuwe verdrag per 2012 in werking. Belangrijke wijziging is een verlaging van de bronbelasting. Dat maakt het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker om zaken te doen in Japan en voor Japanse bedrijven interessanter om te investeren in Nederland. Daarnaast is in het...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Geen nieuw feit, wel kwade trouw

Formeel recht

Na een boekenonderzoek bij een BV legde de inspecteur een navorderingsaanslag op aan de BV over het jaar 2002. Ten opzichte van de aangegeven winst had de inspecteur vier correcties aangebracht. Het betrof een correctie op afschrijving goodwill, een correctie op de oprenting van een stamrecht, een correctie van de geboekte inkopen en correctie van de representatiekosten. In de procedure over de navorderingsaanslag oordeelde de rechtbank dat de inspecteur voor...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2010

Invordering

De minister van Financiën heeft de tarieven van de heffings- en invorderingsrente voor het vierde kwartaal van 2010 vastgesteld. Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal is de rente ongewijzigd. De rente bedraagt 2,50%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2007 is als volgt:4e kwartaal 2010: 2,50%3e kwartaal 2010: 2,50%2e kwartaal 2010: 2,50%1e kwartaal 2010: 2,50%4e kwartaal 2009: 2,50%3e kwartaal 2009: 2,75%2e kwartaal 2009: 3,50%1e kwartaal 2009: 4,90%4e kwartaal 2008:...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Besluit over goedkoopmansgebruik en voorziening

Ondernemingswinst

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1998 aangegeven wanneer ten laste van de jaarwinst van een onderneming een voorziening voor toekomstige uitgaven mag worden gevormd. Deze toekomstige uitgaven moeten voldoen aan drie cumulatieve eisen, namelijk de oorsprongeis, de toerekeningseis en de zekerheidseis. De oorsprongeis houdt in dat de uitgaven moeten zijn ontstaan uit feiten of omstandigheden, die zich voor de balansdatum hebben voorgedaan. De toerekeningseis houdt in dat...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Wijziging uitvoeringsregeling accijns

Douane en Accijnzen

De Uitvoeringsregeling Accijns bevat voorschriften over de netto inhoud van verpakkingen van tabaksproducten. Tabaksproducten mogen alleen in voorgeschreven hoeveelheden verkocht worden. Op verzoek van de branche kan rooktabak met ingang van 1 oktober ook in een verpakking van 95 gram worden verkocht. De Uitvoeringsregeling is in die zin aangepast.

 • 27-08-2010
Lees meer 

Door inzage in strafdossier geen nieuw feit

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de belastingdienst dat herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag is vereist dat de belastingdienst beschikt over een nieuw feit, dat is een feit dat bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was. Volgens Hof Arnhem was geen sprake van een nieuw feit in een geval waarin door de FIOD/ECD in 2003 en 2004...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Aansprakelijk voor aan maatschap opgelegde aanslag

Invordering

Een gemeente legde aanslagen onroerende zaakbelastingen op aan een maatschap. De aanslagen hadden betrekking op het gebruik van de door de maatschap gehuurde kantoorruimte. Omdat de maatschap niet betaalde, stelde de invorderingsambtenaar van de gemeente een van de maten aansprakelijk voor de aan de maatschap opgelegde aanslagen. Naar het oordeel van Hof Amsterdam was dat terecht. De invorderingsambtenaar was van mening dat de maat alleen de aansprakelijkstelling kon bestrijden en...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Deelneming in Amerikaanse vennootschap

Vennootschapsbelasting

Een Nederlandse BV had een belang in een limited liability company (LLC) naar het recht van de staat Ohio in de Verenigde Staten. De vraag was of deze LLC fiscaalrechtelijk transparant was. Bij een fiscaal transparante vennootschap worden de resultaten niet bij de vennootschap zelf belast, maar toegerekend aan de participanten naar rato van hun belang. Hof Arnhem stelde eerst vast wat de civielrechtelijke kenmerken van de LLC waren. De...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Verpachte grond mocht naar privé

Ondernemingswinst

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen niet zo maar worden overgebracht naar het privévermogen. Daarvoor is een bijzondere omstandigheid vereist. Verpachting aan derden van voorheen in het eigen bedrijf gebruikte landbouwgrond levert in het algemeen een bijzondere omstandigheid op die overbrenging naar het privévermogen toelaat. In een procedure die betrekking had op een landbouwer die met ingang van 1 januari 2002 een deel van zijn landbouwgrond verpachtte, stelde de inspecteur...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Boete aan dga en BV is dubbel

Formeel recht

Een BV had uitgaven ten laste van haar winst gebracht die betrekking hadden op het woonhuis van de dga en die geen zakelijk belang dienden. De BV had door deze uitgaven ten laste van de winst te brengen een onjuiste aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Omdat de belastingdienst ten tijde van het opleggen van de aanslag niet kon weten dat de aangifte onjuist was, was sprake van een nieuw feit en mocht...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Afwijzing verzoek terugbetaling

Douane en Accijnzen

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG bestaan in het gemeenschapsrecht naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof van Justitie EG de eerbiediging verzekert. De grondrechten maken integrerend deel uit van die algemene rechtsbeginselen. De eerbiediging van de rechten van de verdediging is volgens vaste jurisprudentie te beschouwen als een grondbeginsel van gemeenschapsrecht.In het arrest Sopropé heeft het Hof van Justitie EG bevestigd dat er een...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Opvolgende arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

In het kader van een reorganisatie vervielen bij een werkgever arbeidsplaatsen. Waar het een vermindering van gelijkwaardige arbeidsplaatsen betrof paste de werkgever het zogenaamde afspiegelingsbeginsel toe om vast te stellen welke werknemer diende af te vloeien. Daardoor verloor een jongere werknemer die later in dienst was getreden dan zijn oudere collega zijn baan. De jongere werknemer had voordien echter lange tijd bij dezelfde werkgever gewerkt. Met die periode was geen...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Opleggen loonsanctie terecht

Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht het loon van een werknemer tijdens ziekte door te betalen gedurende een periode van twee jaar. Tijdens ziekte dienen werkgever en werknemer te werken aan een spoedig herstel van de zieke werknemer en aan diens re-integratie in het arbeidsproces. De periode waarin de werkgever verplicht is het loon door te betalen kan bij wijze van sanctie worden verlengd als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In...

 • 27-08-2010
Lees meer 

Geen aftrek bemiddelingskosten

Vennootschapsbelasting

De kosten die een onderneming maakt komen ten laste van het resultaat, tenzij het gaat om uitgaven die geen zakelijk belang dienen.Een in Nederland gevestigd bedrijf behaalde het merendeel van zijn omzet met verkopen in het buitenland. Het bedrijf bracht bemiddelingskosten in aftrek op het resultaat. Deze kosten zouden in het buitenland zijn betaald om orders te verwerven. De aftrek van deze kosten werd geweigerd, omdat onduidelijk was of tegenover...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Fosfaatheffing mesttransporteur

Overige heffingen

Een bedrijf dat zich bezighield met het transport en de opslag van mest werd geconfronteerd met een naheffingsaanslag fosfaatheffing. De mest werd aangevoerd in containerbakken. Deze containerbakken werden opgeslagen op het bedrijf en na verloop van tijd weer afgevoerd. De containers werden niet gelost; de mest werd afgevoerd in dezelfde container waarin deze was aangevoerd. Volgens de inspecteur was er een fosfaatoverschot van 106 kg, waarover een bedrag van €...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Intracommunautaire verwerving tandprothesen

Omzetbelasting

Op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 wordt omzetbelasting geheven over intracommunautaire verwervingen van goederen onder bezwarende titel in Nederland door ondernemers. Vanaf 1 januari 2008 is de bestaande vrijstelling van omzetbelasting voor de levering van tandprothesen beperkt tot leveringen door tandartsen en tandtechnici. De vrijstelling is daardoor in overeenstemming met de BTW richtlijn. Onder de tot 1 januari 2008 geldende regelgeving waren intracommunautaire verwervingen van tandprothesen uit...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Inbreng in BV gevolgd door aangaan VOF

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet in het merendeel van de gevallen overdrachtsbelasting worden betaald. Er geldt een vrijstelling bij de inbreng van een onderneming in een BV voor onroerende zaken die tot het vermogen van de onderneming behoren. Aan deze vrijstelling is als voorwaarde verbonden dat de BV de onderneming voortzet. Volgens Hof Den Bosch is aan die voorwaarde niet voldaan als de BV direct na de inbreng...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Eigen verklaring als bewijs voor opzet

Formeel recht

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag omzetbelasting legde de belastingdienst een vergrijpboete op omdat de belastingplichtige opzettelijk te weinig belasting zou hebben aangegeven en voldaan. De belastingplichtige bestreed dat sprake was van opzet. Daarom diende de inspecteur opzet van de belastingplichtige aannemelijk te maken. Als onderbouwing voerde de inspecteur een verklaring van de belastingplichtige aan voor de geconstateerde verschillen tussen de aangiften en de grootboekrekeningen in de administratie. De belastingplichtige...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Bewijslastverdeling auto van de zaak

Inkomstenbelasting

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak voor mensen in dienstbetrekking vond tot 1 januari 2006 plaats in de inkomstenbelasting. Sinds die datum wordt bij de heffing van loonbelasting rekening gehouden met het privégebruik. In een procedure die betrekking had op het jaar 2002 oordeelde Hof Den Bosch dat de inspecteur diende te bewijzen dat een werknemer met een auto van de zaak deze voor privédoeleinden...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Kwade trouw bij doen van aangifte

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven heeft de inspecteur de bevoegdheid om dat te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde voor het opleggen van een navorderingsaanslag is het bestaan van een feit waaruit blijkt dat de oorspronkelijke aanslag te laag is vastgesteld. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn ten tijde van het opleggen van de aanslag verhindert het opleggen van...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Waarnemer in dienstbetrekking ondanks VAR-ROW

Sociale verzekeringen

Een arbeidsverhouding wordt aangemerkt als een dienstbetrekking als aan drie criteria is voldaan. Deze criteria zijn:1. het bestaan van een gezagsverhouding;2. de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten;3. de betaling van loon.Het laatste criterium is zelden doorslaggevend bij de beoordeling van een arbeidsverhouding. Meestal bepaalt een van de eerste twee criteria de aard van de arbeidsverhouding.Een zelfstandige fysiotherapeut maakte in de jaren 2004 en 2005 gedurende enkele maanden gebruik...

 • 20-08-2010
Lees meer 

Aandeel in vermogen VvE

Inkomstenbelasting

De eigenaar van een appartement is automatisch lid van de vereniging van eigenaren van het complex waarvan het appartement deel uitmaakt. Het lidmaatschap van de vereniging is niet afzonderlijk vervreemdbaar en eindigt van rechtswege door de overdracht van de eigendom van het appartement. Ondanks deze samenhang zijn het lidmaatschap van de vereniging en het appartementsrecht aparte rechtsfiguren. Alleen het appartementsrecht valt als eigen woning onder de eigenwoningregeling van box 1...

 • 20-08-2010
Lees meer