• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-07Toon alle posts

Uitkering ongevallenverzekering belast

Loonbelasting

Het loonbegrip van de Wet op de Loonbelasting is ruim en omvat alle voordelen die een werknemer in het kader van zijn dienstbetrekking ontvangt. Onderdeel van het loon vormen door de werkgever verstrekte aanspraken op uitkeringen. Sommige aanspraken zijn uitgezonderd van het loonbegrip. In die gevallen is niet de aanspraak belast, maar de uitkeringen die uit die aanspraak voortkomen. Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een...

 • 30-07-2010
Lees meer 

Werknemer wilde auto van de zaak niet inleveren

Arbeidsrecht

Een werkgever kan in beginsel de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet eenzijdig wijzigen, tenzij de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Werkgever en werknemer zijn wettelijk verplicht om zich ten opzichte van elkaar als een goede werkgever en een goede werknemer te gedragen. Dat betekent dat een werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever, die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief hoort te reageren. Vanwege slechte...

 • 30-07-2010
Lees meer 

Onterecht aangebrachte winstcorrectie

Ondernemingswinst

De belastingdienst was van mening dat een BV een pand voor een te lage prijs had verkocht aan de dga en wilde de winst van de BV corrigeren in verband met een onttrekking van winst. Voor een onttrekking van winst moeten partijen bij de verkoop van het pand zich ervan bewust zijn geweest dat de dga wordt bevoordeeld met het verschil tussen de waarde van het pand en de overeengekomen...

 • 30-07-2010
Lees meer 

Gemeentelijke belastingverordening deels onverbindend

Overige heffingen

Gemeentelijke heffingen kennen een wettelijke beperking die inhoudt dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan de lasten die met de heffing worden bestreden. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest uiteengezet hoe de rechter moet omgaan met een beroep op overschrijding van deze limiet. De gemeentelijke heffingsambtenaar is degene die over de noodzakelijke gegevens beschikt voor de beoordeling van dat geschilpunt. Als de heffingsambtenaar de limietoverschrijding betwist,...

 • 30-07-2010
Lees meer 

Geen toepassing vertrouwensbeginsel

Algemeen

Het feit dat iemand fiscaal in dezelfde situatie verkeert als een ander wil niet zeggen dat hij ook gelijk behandeld wordt als deze ander. Het is namelijk mogelijk dat bij de beoordeling van de positie van de andere persoon een fout is gemaakt, waardoor zijn aanslag lager is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de inspecteur de betreffende aangifte niet uitdrukkelijk heeft beoordeeld en niet bewust op een ingenomen standpunt...

 • 30-07-2010
Lees meer 

Gezamenlijke huur bedrijfspand

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is in beginsel een van omzetbelasting vrijgestelde prestatie. Op verzoek van verhuurder en huurder is voor bedrijfsmatige onroerende zaken belaste verhuur mogelijk als de huurder het gehuurde voor tenminste 90% gebruikt voor belaste prestaties. Aan deze eis werd volgens de rechtbank Haarlem niet voldaan in een geval van gezamenlijke huur van een bedrijfsruimte. Het ging om een bedrijfsruimte die aan twee huurders was verhuurd. Er...

 • 30-07-2010
Lees meer 

Nieuw besluit beleid deelnemingsvrijstelling

Vennootschapsbelasting

De minister van Financiën heeft het besluit waarin het beleid is opgenomen over de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting geactualiseerd. Op 1 januari 2010 is de wet Overige Fiscale Maatregelen 2010 in werking getreden. Daardoor heeft een deel van het beleid uit het voorgaande besluit uit 2008 zijn belang verloren. Het huidige besluit bevat nieuwe standpunten die betrekking hebben op de wet Overige Fiscale Maatregelen 2010.  1. De minister heeft goedgekeurd...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Geen cassatie tegen uitspraak stichting busvervoer ouderen

Successiewet

Hof Den Haag heeft onlangs in een procedure een stichting die busvervoer voor senioren uitvoert, aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De minister van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen deze uitspraak.De rechtbank en het hof waren van oordeel dat de doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de stichting voor ten minste 50% waren gericht op het dienen van een algemeen belang. Volgens de...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Toepassing doorschuiffaciliteit

Inkomstenbelasting

In 2010 kan een onroerende zaak die ter beschikking wordt gesteld geruisloos, dat wil zeggen zonder belastingheffing bij de inbrenger, worden overgedragen aan een NV of BV. De minister van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over de toepassing van deze doorschuiffaciliteit. Deze geruisloze inbreng geldt niet alleen voor een ter beschikking gesteld pand, maar voor alle onroerende zaken die ter beschikking worden gesteld. Bij de terbeschikkingstelling van landbouwgronden is de landbouwvrijstelling...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Uitstel evaluatie bedrijfsbeeindigingsregelingen

Ondernemingswinst

Alle belastinguitgaven worden periodiek geëvalueerd. De stakingsaftrek, de doorschuiving van stakingswinst en de doorschuiving van inkomen uit aanmerkelijk belang bij aandelenfusie in de inkomstenbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 en de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij overdracht aan de volgende generatie vallen onder de belastinguitgaven. De evaluatie van belastinguitgaven heeft als doel om inzicht te verkrijgen in doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid van de regelingen. Het doelbereik is de mate waarin...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Wijziging uitvoeringsregeling zorgkosten

Inkomstenbelasting

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 zijn gewijzigd in verband met de vervanging van de regeling tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven door de regeling tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten. In de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 is de dieetkostentabel vervangen door een nieuwe tabel omdat in de oude tabel enkele onjuistheden stonden.

 • 29-07-2010
Lees meer 

Gewijzigd besluit tonnageregeling

Ondernemingswinst

Ondernemers die activiteiten ontplooien op het gebied van de zeescheepvaart kunnen in afwijking van de normale wijze van winstbepaling kiezen voor de tonnageregeling. Dat is een forfaitaire wijze van winstvaststelling. In het Belastingplan 2010 is de tonnageregeling uitgebreid met de vervoersactiviteiten van kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2010 in werking getreden. Voor ondernemers die al onder de tonnageregeling vielen en die ook schepen als...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Minister geen voorstander langer zwangerschapsverlof

Sociale verzekeringen

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat verlenging van het zwangerschapsverlof meer kost dan het oplevert. Het zwangerschapsverlof bedraagt nu zestien weken. Verlenging met twee weken kost € 117 miljoen, verlenging met vier weken kost € 322 miljoen. Langer verlof heeft weinig effect op het ziekteverzuim en geen effect op de gezondheid van kinderen. Het Europees Parlement stemt dit najaar over een verlenging van...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Besluit vrijval spaarloon

Loonbelasting

Spaarloon moet ten minste vier jaar op een geblokkeerde rekening staan wil de werknemer het bedrag onbelast kunnen ontvangen. Gedurende de blokkeringsperiode geldt ook een vrijstelling van het tegoed op de rekening in box 3. Op basis van een wetsvoorstel zal de wettelijke blokkeringsverplichting voor spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 vervallen met ingang van 15 september 2010. De behandeling van dit wetsvoorstel zal niet voor die...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Geactualiseerd besluit schenking echtgenoten

Successiewet

De minister van Financiën heeft twee besluiten waarin het beleid is opgenomen voor de schenk- en erfbelasting voor een verkrijging door de aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, door een echtgenoot bij wijziging van het huwelijksgoederenregime en door een pleegkind samengevoegd. Tegelijkertijd is het beleid geactualiseerd. Het besluit bevat nieuw beleid voor echtgenoten die van tafel en bed zijn gescheiden. Zij worden voor toepassing van de Successiewet vanaf 2010 aangemerkt...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Verdrag Hong Kong aangepast

Internationaal

Hong Kong en Nederland zijn overeengekomen het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tekstueel te wijzigen. Met de herziene tekst is verduidelijkt dat ook banken, verzekeringsmaatschappijen en internationale hoofdkantoren enkel gerechtigd kunnen zijn tot het 0%-tarief voor deelnemingsdividenden, als zij ten minste 10% bezitten van het aandelenkapitaal van het lichaam dat de dividenden uitdeelt. In verband hiermee is het Protocol bij het Verdrag aangepast.

 • 29-07-2010
Lees meer 

Aansprakelijkheid voor opzettelijk onjuiste aangifte

Invordering

De bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor niet betaalde belastingen en premies van de rechtspersoon. Wanneer de rechtspersoon niet in staat is om de verschuldigde belasting te betalen, moet daarvan mededeling gedaan worden aan de ontvanger. De melding van betalingsonmacht moet, als een naheffingsaanslag wegens niet betalen van verschuldigde omzetbelasting is opgelegd, binnen twee weken na de vervaldag van de aanslag gedaan zijn. Als het niet betalen door...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Toepassing cultuurgrondvrijstelling

Onroerende zaken

Bij de waardebepaling van een onroerende zaak voor de Wet WOZ wordt de waarde van binnen de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond buiten beschouwing gelaten. Voor toepassing van deze cultuurgrondvrijstelling moet de grond in gebruik zijn bij een onderneming. Het houden van dieren uit liefhebberij en het houden van een klein aantal dieren waarvan objectief bezien geen winst valt te verwachten, is geen bedrijfsmatige exploitatie van de grond.  Iemand...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Gevolgen onjuiste vermogensetikettering

Inkomstenbelasting

Een ondernemer dreef zijn onderneming in een woonwinkelpand dat eigendom was van zijn echtgenote. De echtgenoten waren buiten iedere gemeenschap van goederen getrouwd. De ondernemer rekende het gehele pand vanaf de aankoop door zijn vrouw tot zijn ondernemingsvermogen. De afschrijvingen op het pand en alle overige kosten bracht de ondernemer ten laste van zijn winst. De kosten van een verbouwing van het pand werden geactiveerd en afgeschreven ten laste van...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Verkoopopbrengst grond geen resultaat werkzaamheid

Inkomstenbelasting

Naast de winst uit onderneming en het inkomen uit dienstbetrekking kent de Wet IB 2001 een derde categorie van progressief belaste inkomsten. Dat is het resultaat uit overige werkzaamheden. In die categorie vallen ook de opbrengsten van vermogenstransacties als daarmee meer activiteiten dan passend bij vermogensbeheer gepaard gaan. Als uitgangspunt geldt dat de door een particulier behaalde voordelen met transacties in onroerende zaken onbelast zijn. De opbrengsten vormen resultaat uit...

 • 29-07-2010
Lees meer 

Samenstel van twee woningen

Onroerende zaken

Voor de Wet WOZ moeten onroerende zaken afzonderlijk worden gewaardeerd, tenzij sprake is van een samenstel van onroerende zaken. Een samenstel wordt als geheel gewaardeerd. Twee afzonderlijke maar aan elkaar grenzende woningen waren eigendom van dezelfde persoon. Op de begane grond en de eerste verdieping waren doorgangen gemaakt tussen beide panden. Op de zolderverdieping van beide panden was een dakkapel aangebracht die van buiten gezien één doorlopende constructie was. Ook de...

 • 22-07-2010
Lees meer 

Aanslag te laat gepost

Formeel recht

De inspecteur moet een aanslag inkomstenbelasting vaststellen binnen drie jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Is voor het doen van aangifte uitstel verleend, dan wordt de termijn van drie jaar met de duur van het verleende uitstel verlengd. Na het verstrijken van de termijn is de inspecteur niet meer bevoegd om een aanslag op te leggen. Een belastingplichtige had vier maanden uitstel gekregen voor het indienen van zijn...

 • 22-07-2010
Lees meer 

Geen cassatie tegen uitspraak over onterecht verworpen administratie

Ondernemingswinst

De minister van Financiën heeft het cassatieberoep tegen een uitspraak van Hof Arnhem over het ten onrechte verwerpen van de administratie van een Chinees restaurant ingetrokken. De minister is het eens met het hof dat er onvoldoende bewijs is dat structureel omzet is verzwegen. Het hofoordeel is feitelijk van aard en niet onbegrijpelijk, zodat van het instellen van cassatie geen succes wordt verwacht.

 • 22-07-2010
Lees meer 

Standaardvoorwaarden geruisloze inbreng

Ondernemingswinst

De minister van Financiën heeft twee besluiten uit 2004 over de geruisloze inbreng van een onderneming in een BV samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat de standaardvoorwaarden die worden gesteld bij toepassing van de geruisloze omzetting en een toelichting daarop. Het nieuwe besluit bevat versoepelingen voor de geruisloze omzetting in verhuursituaties, de geruisloze omzetting door één ondernemer van meerdere ondernemingen en met betrekking tot de indieningstermijn van een verzoek om...

 • 22-07-2010
Lees meer 

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht

Ondernemingsrecht

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Flexibilisering BV-recht ingediend. In het voorstel voor de Invoeringswet wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten van dat wetsvoorstel. De gevolgen daarvan zijn beperkt in die zin dat aanpassing van de bestaande wetgeving nauwelijks nodig is. Hierna wordt de invloed van de flexibilisering op een aantal fiscale onderwerpen bekeken.  VennootschapsbelastingBV’s blijven ook na de herziening van het BV-recht onderworpen aan...

 • 22-07-2010
Lees meer