• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-06Toon alle posts

Stichting ouderenvervoer is ANBI

Successiewet

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Kinderopvanginstelling geen ANBI

Successiewet

Een instelling kan door de inspecteur bij beschikking worden aangewezen als ANBI als uit de doelomschrijving en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft en dat de instelling het algemeen belang dient. Een winstoogmerk is niet aanwezig als een instelling incidenteel exploitatieoverschotten behaalt die worden aangewend ten bate van algemeen nut. Een instelling die structureel overschotten behaalt, heeft wel een winstoogmerk, ongeacht de wijze waarop de overschotten...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Besluit eigenwoningrente

Inkomstenbelasting

De minister van Financiën heeft het besluit met het beleid over de eigenwoningrente aangepast. Het begrip eigenwoningrente omvat de rente van eigenwoningschulden en de kosten van geldleningen. Het vorige besluit dateerde van oktober 2009. Het besluit bevat een aantal nieuwe beleidsstandpunten. De nieuwe beleidsstandpunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen.Gemengde leningen. Bij de overgang van een deel van de woning naar box 3 bedraagt de eigenwoningschuld niet meer dan het...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Besluit BPM

Autobelastingen

De minister van Financiën heeft in het Besluit belastingen van personenauto’s en motorrijwielen standpunten uit de Leidraad belastingen van personenauto’s en motorrijwielen 2006 overgenomen waaraan een specifiek beleidsstandpunt ten grondslag ligt. Ten opzichte van de Leidraad uit 2006 zijn de standpunten over de inrichtingseisen voor bestelauto’s, de ondernemersvrijstelling voor de directeur-grootaandeelhouder, de onbedoelde tenaamstelling, de teruggaaf voor motorrijtuigen in gebruik bij reddingsbrigades en het herstelbeleid gewijzigd. Daarnaast is het beleid...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting

Autobelastingen

De minister van Financiën heeft het zogenaamde kaderbesluit over de Motorrijtuigenbelasting uit 2007 geactualiseerd en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten. Er gelden nieuwe inrichtingseisen voor bestelauto’s, de meetmethoden voor de laadruimte van pick-ups en de vereisten voor containers in een open laadbak van pick-ups zijn veranderd. Verdere wijzigingen betreffen de positie van de directeur-grootaandeelhouder en de gevolgen van het arrest Van der Steen van het Hof van Justitie EG, de gehandicaptenregeling,...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Afwaardering regresvordering op BV

Inkomstenbelasting

In een besluit uit 2008 heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeuring gegeven voor de waardering van een regresvordering die onder de terbeschikkingstellingsregeling valt. De goedkeuring houdt in dat een dga, die als borg wordt aangesproken of hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de BV, de regresvordering op de balans mag waarderen op het aan de bank betaalde bedrag. Een dga die een borgtocht van € 50.000 had afgegeven en...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Onregelmatige opzegging arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zomaar beëindigen. Ook al biedt de arbeidsovereenkomst de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging, dan is voor opzegging toestemming nodig van UWV Werkbedrijf of moet aan de kantonrechter om een ontbindingsbeschikking worden gevraagd. Is dat niet het geval, dan is sprake van een onregelmatige opzegging, tenzij de werkgever de werknemer op staande voet heeft ontslagen. Voor ontslag op staande voet is een dringende...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Ter beschikking stellen van helikopter

Omzetbelasting

Een verhuurder van zeeschepen gold als ondernemer voor de omzetbelasting. Daarnaast was de verhuurder eigenaar van een helikopter. De verhuurder stelde de helikopter ter beschikking aan de huurder van drie schepen. De helikopter werd gebruikt voor het filmen van door de huurder met zeeschepen uitgevoerde publicitaire acties.Volgens de belastingdienst was het ter beschikking stellen van de helikopter geen ondernemersactiviteit. Daarom had de verhuurder geen recht op teruggaaf van de voorbelasting,...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Gedeelde bijtelling privégebruik auto

Inkomstenbelasting

Het voordeel van het privégebruik van een auto van de zaak werd tot het jaar 2006 in de inkomstenbelasting betrokken. Een auto van de zaak wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld tenzij blijkt dat de auto niet meer dan 500 km per jaar privé wordt gebruikt. Een zwakkere vorm van bewijs dan overtuigend aantonen is onvoldoende. Een werkneemster die veelvuldig gebruik maakte van een auto van...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Heffingsrente vormde buitensporige last

Invordering

Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend over het op de aanslag te betalen bedrag. Vanaf 2005 tot en met 2009 werd heffingsrente berekend over de periode van 1 juli van het aanslagjaar tot de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Dat systeem had tot gevolg dat heffingsrente werd berekend over een periode voordat een bate was ontvangen als de bate na 1 juli werd ontvangen.

 • 25-06-2010
Lees meer 

Opdrachtgever niet inhoudingsplichitg

Loonbelasting

Volgens de Wet op de Loonbelasting geldt een natuurlijke persoon als werknemer wanneer hij in een dienstbetrekking staat tot een inhoudingsplichtige. Daarnaast kent de wet de fictieve dienstbetrekking. Dat is de arbeidsverhouding van iemand die als aannemer persoonlijk een werk tot stand brengt, terwijl hij niet als zelfstandige optreedt. De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de overeenkomst van aanneming is aangegaan met een natuurlijk persoon als opdrachtgever en de overeenkomst...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Aftrek voorbelasting bij tijdelijk privégebruik

Omzetbelasting

Ondernemers die belaste prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen. De aftrek van voorbelasting is beperkt tot goederen en diensten die in het kader van de onderneming worden gebruikt. De vraag is hoe het zit met het recht op aftrek van voorbelasting op investeringen in een bedrijfsmiddel als deze investeringen uitsluitend worden gedaan ten behoeve van privégebruik door de...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Uitleg duurzaam gescheiden leven

Inkomstenbelasting

Naast de standaard heffingskorting in de inkomstenbelasting zijn er diverse aanvullende heffingskortingen, die afhankelijk van de feitelijke situatie van toepassing kunnen zijn. Een gehuwde vrouw, die nooit had samengewoond met haar echtgenoot, claimde in haar aangifte de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting, de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. De inspecteur weigerde deze aanvullende heffingskortingen met als argument dat de echtgenoten niet duurzaam gescheiden leefden. Voor de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Aanslag grondwaterbelasting voor houder van inrichting

Overige heffingen

Een van de belastingen op milieugrondslag is de grondwaterbelasting. Deze belasting wordt geheven voor het onttrekken van grondwater aan de bodem met behulp van een inrichting. In geval van bronbemaling om een bouwput droog te houden bestaat de inrichting uit pompen, slangen en de bouwput van waaruit het grondwater wordt onttrokken. De belasting wordt geheven van de houder van de inrichting. De wet omschrijft niet wie de houder is van...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Salaire differé en executeursbeloning

Successiewet

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2004 over de fiscale behandeling van het zogenoemde salaire differé en de executeursbeloning aangepast in verband met de herziening van de Successiewet. Het besluit bevat een toelichting op de samenloop van successierecht met loon- of inkomstenbelasting bij erfrechtelijke verkrijgingen die het karakter hebben van een (achterstallige) beloning voor verrichte werkzaamheden. Het erfrecht bevat bepalingen over het zogenoemde salaire differé. Die zijn bedoeld...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Waardering voor Successiewet

Successiewet

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2006 over de waardering voor toepassing van de Successiewet aangepast aan de wijzigingen per 1 januari 2010. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In het oude besluit werd bij de waardering van een vruchtgebruik met interingsbevoegdheid een vergelijking gemaakt met het fideï-commis de residio Het fideï-commis bestaat sinds 2002 niet meer. De strekking van het...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Kwijtschelding schenkbelasting

Successiewet

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2007 over kwijtschelding van schenkbelasting redactioneel aangepast aan de wijzigingen per 1 januari 2010 van de Successiewet. Deze aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging. De zogenaamde wederkerigheidsregeling uit het vorige besluit is per 1 januari 2008 vervallen. In plaats daarvan geldt vanaf 1 januari 2008 een vrijstelling voor een buitenlandse instelling die is aangemerkt als ANBI. Vanaf 1 januari 2010 geldt...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Herzien besluit aftrekposten nalatenschap

Successiewet

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2006 aangepast aan de per 1 januari 2010 gewijzigde Successiewet. De tekst van het besluit is redactioneel aangepast aan de wijzigingen. Een inhoudelijke wijziging van het beleid is niet bedoeld. Het besluit uit 2006 (CPP2005/2787M) is vervallen per 1 januari 2010.Het besluit uit 2006 was een samenvoeging van besluiten over aftrekposten van de nalatenschap voor de Successiewet. Het besluit bevat de volgende...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Geen vrijval spaarloon

Loonbelasting

In de Tweede Kamer is gevraagd of de minister van Financiën bereid is om spaarloontegoeden te deblokkeren. De achtergrond van de vraag is de mogelijke stimulans van de economie wanneer mensen hun vrijgevallen spaarloontegoed gaan besteden. De minister heeft geantwoord dat het kabinet niet van plan is om de spaarloontegoeden te deblokkeren. De verwachte stimulans voor de economie is zeer bescheiden. Daarnaast speelt een rol dat in de afgelopen 10...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Beperking renteaftrek niet van toepassing

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een aftrekbeperking voor rente als in een jaar sprake is van een overschot aan vreemd vermogen. Het deel van de rente dat niet aftrekbaar is wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen het teveel aan vreemd vermogen en het gemiddelde vreemd vermogen. Het niet aftrekbare bedrag aan rente is maximaal gelijk aan het verschil tussen de aan verbonden lichamen betaalde en van...

 • 25-06-2010
Lees meer 

Vrijgestelde kwijtscheldingswinst

Ondernemingswinst

Een onroerendgoedmaatschap was deels hypothecair gefinancierd. In verband met een tegenvallende exploitatie gaven de maten aan de financier het recht om de onroerende zaken te verkopen en de opbrengst te behouden, waartegenover de financier de restschulden van de maten zou kwijtschelden. De vraag was of de vrijval van de schuld aan de financier onder de kwijtscheldingswinstvrijstelling viel. De vraag was met name of goed koopmansgebruik vanwege de samenhang tussen de...

 • 18-06-2010
Lees meer 

Liggeldverordening onverbindend

Overige heffingen

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid een aantal heffingen in te stellen. De tarieven moeten volgens de Gemeentewet zodanig worden vastgesteld dat de geraamde opbrengsten van een heffing niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. De heffingen mogen dus slechts kostendekkend zijn. De kostendekkendheid van het gehanteerde tarief moet worden beoordeeld voor het totaal van de geraamde baten van de rechten die in een verordening zijn geregeld en het...

 • 18-06-2010
Lees meer 

Boete passend en geboden?

Formeel recht

Hof Den Bosch verminderde in een procedure over een aantal naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting de boetes die waren opgelegd bij de naheffingsaanslagen loonbelasting. Tegen deze uitspraak stelde zowel de belanghebbende als de staatssecretaris van Financiën beroep in cassatie in. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het hof moeten beoordelen of de boete gelet op de omstandigheden van het geval een bij het begane vergrijp passende en geboden sanctie...

 • 18-06-2010
Lees meer 

Zelfstandig gedeelte moet afsluitbaar zijn

Onroerende zaken

Voor de toepassing van de Wet WOZ wordt een gedeelte van een onroerende zaak als een afzonderlijke onroerende zaak beschouwd wanneer dat gedeelte bestemd is om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Een voorwaarde om een gedeelte als zelfstandige onroerende zaak aan te merken is dat het betreffende gedeelte afsluitbaar is. De aanwezigheid van een niet afsluitbare tussendeur heeft niet tot gevolg dat twee gedeelten van een onroerende zaak...

 • 18-06-2010
Lees meer 

Verbouwing pand geen investeringsgoed

Omzetbelasting

Een ondernemer was eigenaar van een woonboerderij. Bij de levering was destijds geen omzetbelasting in rekening gebracht. Enkele jaren later liet hij de boerderij verbouwen, gedeeltelijk tot kantoorruimte en voor het overige tot woonhuis. De ondernemer bracht de omzetbelasting op de verbouwingskosten geheel in aftrek, ondanks dat de boerderij tot zijn privévermogen behoorde en slechts een deel daarvan zakelijk werd gebruikt. Het recht op aftrek van voorbelasting geldt echter slechts...

 • 18-06-2010
Lees meer