• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-05Toon alle posts

Niet meewerken aan re-integratie

Arbeidsrecht

Een werknemer die zich ernstig misdraagt, kan op staande voet worden ontslagen. Ontslag op staande voet is een zware sanctie die alleen maar gegeven kan worden als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren tot deze op andere wijze is beëindigd. Volgens de kantonrechter is geen sprake van een dringende reden voor ontslag wanneer een werknemer die al maanden ziek thuis zit...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Bepaling voortzettingswaarde onderneming

Successiewet

Wanneer een onderneming deel uitmaakt van een nalatenschap kunnen de erfgenamen een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter vermindering van het successierecht. Die faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat de erfgenamen worden gedwongen het bedrijf te verkopen om de successierechten te kunnen betalen. Onder de voorwaarde van voortzetting van de onderneming wordt een deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld en wordt voor een deel een conserverende aanslag...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Hof herstelt fout in uitspraak

Formeel recht

Hof Den Bosch heeft een eerder gedane uitspraak hersteld omdat deze een fout bevatte. In de rechtsoverwegingen stond dat de boete verminderd moest worden tot € 31.326,40. In de beslissing stond echter dat de boete was verminderd tot € 25.061,12. Nadat het hof partijen in de gelegenheid had gesteld hun reactie te geven over deze verbetering bleek dat ook het bedrag van de kostenvergoeding in de beslissing niet overeenkwam met...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Onzakelijke winstverdeling VOF

Inkomstenbelasting

De firmanten van een VOF maken doorgaans afspraken over de verdeling van de winst voor langere tijd. Dergelijke afspraken kunnen afhangen van de arbeidsprestatie of van de kapitaalinbreng van een firmant. De firmanten kunnen in een jaar afwijken van de eerder overeengekomen winstverdeling. Als deze nieuwe afspraken sterk afwijken van de oude kan van een firmant gevraagd worden om te onderbouwen waarom de nieuwe winstverdeling meer recht doet aan de...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Gebrek aan initiatief leidt tot niet-ontvankelijkheid

Formeel recht

De rechtbank Leeuwarden verklaarde het beroep tegen een beschikking tot aansprakelijkstelling niet-ontvankelijk omdat de belanghebbende zijn beroep niet had gemotiveerd. De rechtbank had de belanghebbende in de gelegenheid gesteld om zijn beroep te motiveren. Verder dan een aantal verzoeken tot verlenging van de termijn waarbinnen de motivering moest worden ingediend kwam het echter niet. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring staat de mogelijkheid van verzet open. De rechtbank verklaarde het door de belanghebbende...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Aanpassing gebruikelijk loon door latere salarisstijging

Loonbelasting

Een werknemer die arbeid verricht voor een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Voor de dga van een optiekzaak stelde de inspecteur het salaris voor het jaar 2001 vast op € 120.000. Dit salaris was gebaseerd op het in 2002 sterk verhoogde salaris van de dga. Hof Amsterdam was van oordeel dat de inspecteur dit salaris aannemelijk had gemaakt. In het...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Besluit inzake lijfrenten aangepast

Inkomstenbelasting

De minister van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en de aftrek van premies voor lijfrenten aangepast. Met ingang van 1 januari 2009 is het lijfrenteregime gewijzigd. Het splitsen van lijfrenten in een box 1 en een box 3-component is sindsdien niet meer nodig. Met ingang van 2009 wordt op een andere wijze rekening gehouden met niet afgetrokken lijfrentepremies. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen premies die vóór 2009 niet zijn...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Wijziging uitvoeringsvoorschriften verdrag USA

Internationaal

De minister van Financiën heeft de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften bij het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika opnieuw vastgesteld. Vrijgestelde pensioenfondsen konden met behulp van door de Nederlandse belastingdienst afgegeven kwalificatiebeschikking dividend zonder inhouding van dividendbelasting uitgekeerd krijgen. Met ingang van 1 april 2010 geeft de belastingdienst geen kwalificatiebeschikkingen meer af.  De regeling is van toepassing op dividenden die betaald zijn op of na 1 april 2010. Eerder afgegeven en...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Wijziging willekeurige afschrijving

Ondernemingswinst

Een van de maatregelen ter bestrijding van de huidige economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het jaar waarin verplichtingen zijn aangegaan en voor maximaal 50% in het daaropvolgende jaar. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel niet...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Jaarverslag Arbeidsinspectie

Algemeen

Het jaarverslag 2009 van de Arbeidsinspectie is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2009 het aantal geconstateerde gevallen van illegale werknemers is toegenomen tot ruim 2.500. In 2007 en 2008 was nog sprake van een daling van het aantal gevallen. Een derde van de aangetroffen illegale werknemers komt uit Bulgarije of Roemenië. Werkgevers laten vaak buitenlandse stagiairs en studenten zonder vergunning werken. Verder heeft de Arbeidsinspectie in 540 gevallen geconstateerd dat...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Pilot loondispensatie van start

Sociale verzekeringen

In een aantal gemeenten kunnen werkgevers gebruik maken van de tijdelijke wet pilot loondispensatie. De werkgever kan op basis van deze wet minder dan het minimumloon betalen aan een werknemer die door een arbeidsbeperking minder productief is. De gemeente verstrekt aan de werknemer een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering is maximaal gelijk aan het minimumloon als de werknemer naar vermogen werkt. De bedoeling van de wet is de kans op...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Geen cassatie hofuitspraak uitponden appartementen

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 noemt het uitponden van onroerende zaken als een voorbeeld van progressief belaste inkomsten uit arbeid die niet in dienstbetrekking wordt verricht. Toch is, net als voorheen onder de Wet IB 1964, bij het uitponden van onroerende zaken onder de Wet IB 2001 niet altijd sprake van belastbare arbeidsinkomsten. Daarvoor is nodig dat er meer of andere werkzaamheden worden verricht dan bij normaal actief vermogensbeheer het geval...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Mobiele applicatie Douane

Douane en Accijnzen

De Douane heeft een applicatie voor bepaalde mobiele telefoons ontwikkeld, waarmee reizigers in binnen- en buitenland op de hoogte zijn van wat ze wel en niet mogen meenemen. Deze zogenaamde “OK-app” bevat een informatief gedeelte met alle regelingen voor namaakartikelen, bedreigde dier- en plantsoorten, nepwapens en contant geld. De OK-app bevat ook een scanfunctie en kan worden gedownload van de website van de Douane.

 • 28-05-2010
Lees meer 

Belastingplicht binnenvaartschippers

Internationaal

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de belastingplicht van binnenvaartschippers en de werking van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland voor Rijnvaartschippers. Het recht tot belastingheffing over de winst van een binnenvaartonderneming onder de werking van het belastingverdrag met Duitsland sluit aan bij de plaats van leiding. De leiding van een binnenvaartonderneming kan zich bevinden aan boord van het schip waarop de ondernemer...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Invoering dollar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Algemeen

Per 10 oktober 2010 verandert de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden). Deze eilanden worden dan onderdeel van Nederland met de status van openbaar lichaam. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel om per 1 januari 2011 op de BES-eilanden de Antilliaanse gulden als munteenheid te vervangen door de Amerikaanse dollar. Tot 1 februari 2011 kan nog met Antilliaanse guldens betaald worden. De Tweede Kamer...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Voortzetting regeling sloopvoertuigen

Invordering

Wanneer iemand zijn belastingschulden niet betaalt kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op goederen van de belastingschuldige. Dergelijke goederen worden verkocht indien de belastingschuldige niet alsnog zijn schulden betaalt. Het komt voor dat beslag gelegd wordt op een auto die kwalificeert voor toepassing van de sloopregeling. De belastingdienst zal in die gevallen de auto niet verkopen maar ter sloop aanbieden. Daaraan voorafgaand stelt de dienst Domeinen Roerende Zaken een taxatierapport van...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Motie verbod short selling

Algemeen

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om nationaal en internationaal te komen tot een verbod op short selling en om andere maatregelen te onderzoeken om speculeren aan banden te leggen. Ter uitvoering van deze motie heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij de AFM zal vragen om onderzoek te doen. De uitkomst van het onderzoek zal naar verwachting op korte termijn aan...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Kosten medische behandeling vader

Inkomstenbelasting

In 2004 betaalde iemand een groot bedrag aan ziektekosten voor zijn inwonende en niet verzekerde vader. De totale kosten van behandeling en verpleging bedroegen € 21.500. De kosten konden niet worden verhaald op een verzekeringsmaatschappij omdat de vader pas na zijn operatie verzekerd was voor ziektekosten. De belanghebbende bracht dit bedrag, verminderd met de drempel, in zijn aangifte inkomstenbelasting in aftrek als buitengewone uitgave wegens ziekte. De inspecteur weigerde de...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Vaststelling gebruikelijk loon

Loonbelasting

Werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken dienen voor hun werkzaamheden een gebruikelijk salaris te ontvangen. Behoudens tegenbewijs moet dat salaris in ieder geval € 41.000 bedragen. In eerdere jaren was dit bedrag gelijk aan het maximum premieloon voor de WAZ van € 38.118. Na een boekenonderzoek legde de belastingdienst aan een BV een naheffingsaanslag loonheffing op omdat aan de twee aanmerkelijk belanghouders een te...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Navordering over afkoopsom lijfrente

Inkomstenbelasting

Per 1 januari 1992 is de fiscale behandeling van lijfrenten en kapitaalverzekeringen in de inkomstenbelasting ingrijpend gewijzigd als gevolg van de zogenoemde Brede Herwaardering. Voor kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die voor 16 oktober 1990 waren afgesloten gold op grond van een overgangsregeling onder voorwaarden het oude regime. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is in een overgangsregeling bepaald dat voor een dergelijke verzekering voor het bepalen van het inkomen...

 • 28-05-2010
Lees meer 

Gescheiden levering fabriekspand en terrein

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de levering van een gebouw met het erbij behorende terrein uiterlijk twee jaren na de eerste ingebruikneming en voor de levering van een bouwterrein. Deze leveringen zijn belast met omzetbelasting. De term “een erbij behorend terrein” wordt uitgelegd naar maatschappelijke opvattingen. Een ondernemer kocht een voormalig fabriekspand...

 • 21-05-2010
Lees meer 

Kosten behandeling drugsverslaving

Inkomstenbelasting

In het jaar 2004 waren ziektekosten nog als buitengewone uitgaven aftrekbaar voor zover zij hoger waren dan een inkomensafhankelijke drempel. Een ouder die uitgaven had gedaan in verband met de drugsverslaving van haar dochter, claimde aftrek van deze uitgaven. De huisarts had de dochter voor behandeling van haar drugsverslaving verwezen naar een kliniek.  Omdat daar geen plaats was werd de dochter op de wachtlijst geplaatst. Vanwege de ernst van de...

 • 21-05-2010
Lees meer 

Voordeel privétransactie onbelast

Inkomstenbelasting

Naast winst uit onderneming en loon uit dienstbetrekking is het resultaat dat iemand behaalt met werkzaamheden belast in box 1. Resultaat uit werkzaamheden omvat ondermeer de opbrengst van freelance activiteiten en de opbrengst van ter beschikking gesteld vermogen. De vraag in een procedure voor Hof Den Haag was of de opbrengst van een transactie met onroerende zaken als resultaat uit werkzaamheden kon worden aangemerkt. Het ging om een particulier die...

 • 21-05-2010
Lees meer 

Geen beroep op EG-verdrag voor kosten deelneming

Europese regelgeving

Over de aftrekbaarheid van kosten van deelnemingen zijn al vele procedures gevoerd. Een in Nederland gevestigde tussenholding wilde alsnog een bedrag van € 5,5 miljoen aan rentekosten en valutaresultaat in aftrek brengen op haar winst over het jaar 2000. Volgens de wettelijke regeling waren dergelijke kosten van aftrek uitgesloten voor zover ze niet dienstbaar waren aan het behalen van in Nederland belastbare winst. De tussenholding meende dat de uitsluiting strijdig...

 • 21-05-2010
Lees meer 

Chauffeursdienst geen taxivervoer

Omzetbelasting

Een ondernemer bood chauffeursdiensten aan. Wanneer een klant van deze dienst gebruik wilde maken, reed een auto met twee chauffeurs naar de klant, waarna één van de chauffeurs overstapte in de auto van de klant en hem naar zijn bestemming reed. De tweede chauffeur reed met de andere auto naar de plaats van bestemming om zijn collega op te halen en naar een volgende klant te brengen. De klant betaalde...

 • 21-05-2010
Lees meer