• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2010-03Toon alle posts

Verstrekking tweede telefoon

Loonbelasting

Het begrip loon in de Wet op de Loonbelasting is zeer ruim en omvat alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking ontvangt. Het privégebruik van zaken, die de werkgever ter beschikking stelt of die de werkgever integraal vergoedt, is onderdeel van het loon. In een aantal gevallen gelden bijzondere waarderingsregels voor de bepaling van het loon. Daarnaast is in een aantal gevallen belastingvrije vergoeding of verstrekking mogelijk. Dat geldt tegenwoordig...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Beleidsbesluit afschrijving op bedrijfsmiddelen

Ondernemingswinst

De minister van Financiën heeft de bestaande beleidsbesluiten over de afschrijving op bedrijfsmiddelen samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat nieuwe standpunten over de afschrijving op verhuurde personeelswoningen, immateriële activa, gebouwen en onderhanden werk. Onderhanden werk moet sinds 2007 worden gewaardeerd op een gedeelte van de overeengekomen vergoeding. De kosten van het aangenomen werk komen in beginsel in aftrek in het jaar waarop zij drukken, tenzij een aftrekbeperking van toepassing is.

 • 26-03-2010
Lees meer 

Voldaan aan groepsvereiste

Vennootschapsbelasting

Wanneer een vennootschap onderdeel uitmaakt van een groep van vennootschappen en de vennootschap een teveel aan vreemd vermogen heeft, is de rente die de vennootschap betaalt beperkt aftrekbaar. Een groep kan grensoverschrijdend zijn. Een Belgische CVA is naar Nederlands recht een vennootschap waarvan de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Door de opname van een Nederlandse BV in de geconsolideerde jaarrekening van de CVA was aan het groepsvereiste voldaan. Omdat de Nederlandse...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Verwerking teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet 2009

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat werkgevers kleine teruggaven van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2009 niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Daarnaast mogen werkgevers die kleine teruggaven netto doorbetalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen. Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 14 per werknemer. De werkgever hoeft ook een hogere teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2009 niet in de loonadministratie te verwerken, op...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Vrijstelling voor kleine correcties

Loonbelasting

In een besluit uit 2007 over correctieberichten in de loonheffing heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat werkgevers in bepaalde gevallen geen correctieberichten hoeven in te sturen op werknemersniveau. Dit besluit is nu geactualiseerd. Werkgevers moeten per tijdvak een gecombineerde aangifte doen voor de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De aangifte bevat onder meer loongegevens van de werknemers. Eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de loonaangifte moet...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Partiële onverbindendheid tarief rioolrechten

Overige heffingen

Gemeentelijke belastingen zijn gebonden aan de in de Gemeentewet opgenomen beperking dat de geraamde opbrengsten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Bij het instellen van een belasting moet de gemeente in een bekostigingsbesluit zowel de opbrengstenraming aangeven als een raming van de lasten met een onderverdeling naar de afzonderlijke posten. Voldoet de belasting niet aan dit voorschrift, dan is de tariefstelling in de gemeentelijke verordening in principe slechts gedeeltelijk onverbindend.

 • 26-03-2010
Lees meer 

Beperkte voortzetting deeltijd-WW

Sociale verzekeringen

De deeltijd-WW is een tijdelijke crisismaatregel die aanvankelijk op 1 april 2010 zou stoppen. Deeltijd-WW is bedoeld voor bedrijven die gedurende de crisis hun vakkrachten willen behouden. Werknemers krijgen voor de uren waarin zij niet werken een WW-uitkering. De noodzaak voor deeltijd-WW in het algemeen neemt af. Voor bedrijven in sectoren zoals de bouw en de scheepsbouw, die langlopende opdrachten kennen, is dit anders. Zij lopen de kans om pas later in...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Accijnsverlaging voor E85

Autobelastingen

Met ingang van 1 april 2010 geldt voor E85, dat is een mengsel van bio-ethanol en benzine, een verlaging van accijns ter correctie van het verschil in energiewaarde met benzine. De energiewaarde van E85 ligt gemiddeld 27% lager dan de energiewaarde van benzine. Toch geldt tot nu toe een gelijk accijnstarief. Onder voorwaarden en beperkingen wordt vanaf 1 april 2010 een teruggaaf van accijns verleend van 27% van het accijnstarief...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Spaartegoed en deposito bij DSB

Inkomstenbelasting

Box 3-bezittingen worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. Voor de bepaling van de waarde in het economische verkeer van een bankdeposito of bank is van belang of de houder zijn geld zal krijgen, wanneer hij een eventuele uitkering zal krijgen en hoe groot die eventuele uitkering zal zijn. In verband met het faillissement van DSB heeft de minister van Financiën in een besluit vastgelegd dat...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Souplesse bij beoordeling urencriterium

Inkomstenbelasting

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer per jaar tenminste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. De tijd die een ondernemer besteedt aan acquisitie of het bijhouden van de administratie telt mee voor het urencriterium maar blijkt in de praktijk niet altijd goed te worden bijgehouden. In gevallen waarin twijfel mogelijk...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Investeringsaftrek binnen samenwerkingsverband

Ondernemingswinst

Ondernemers hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor hun investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage daalt naarmate het investeringsbedrag hoger is. Als de onderneming wordt gedreven in een samenwerkingsverband van meerdere ondernemers worden de investeringen van het samenwerkingsverband samengeteld voor de bepaling van de investeringsaftrek. In dat kader deed zich de vraag voor of een ondernemer in een jaar deel uitmaakte van twee samenwerkingsverbanden. De...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Rechter niet gebonden aan boetebeleid belastingdienst

Formeel recht

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag kan de belastingdienst een verzuimboete opleggen. In het geval van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting bedraagt de verzuimboete 100% van de nageheven belasting. De inspecteur is bij het opleggen van een boete gebonden aan de wet en aan het beleid van de belastingdienst. De mogelijkheid om een verzuimboete op te leggen is geregeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). De Wet op de Motorrijtuigenbelasting verwijst...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Havenkranen zijn onroerend

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Staat vast dat een zaak bestemd is om duurzaam ter...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Eigenwoningregeling voor schip met vaste ligplaats

Inkomstenbelasting

De eigenwoningregeling houdt in dat een forfaitair bedrag dat aan de waarde van de woning is gekoppeld bij het inkomen geteld moet worden. De betaalde rente van schulden ter financiering van de eigen woning is aftrekbaar. De eigenwoningregeling kan ook van toepassing zijn op een schip, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het schip moet de bewoner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan en het schip moet...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Geen grondwaterbelasting voor gesloten systeem warmteopslag

Overige heffingen

Voor het onttrekken van grondwater aan de bodem wordt grondwaterbelasting geheven. Deze belasting wordt berekend over de hoeveelheid onttrokken grondwater. Er geldt een vrijstelling voor gebruik van grondwater voor gesloten systemen van koude- en warmteopslag. De gedachte achter deze vrijstelling is dat geen sprake is van blijvend onttrekken van grondwater. Het onttrokken grondwater wordt weer in dezelfde grondlaag teruggevoerd. Ondanks het bestaan van deze vrijstelling legde de inspecteur een naheffingsaanslag...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Onderzoeksplicht inspecteur

Formeel recht

Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de inspecteur een nieuw feit hebben. Dat is een feit wat hem bij het opleggen van de definitieve aanslag nog niet bekend was en ook niet bekend had hoeven zijn. Bij het vaststellen van een aanslag mag de inspecteur uitgaan van de juistheid in de aangifte zonder dat hij een nader onderzoek moet instellen. De verplichting tot nader onderzoek is er wel...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Werktuigenvrijstelling windturbine

Onroerende zaken

De Wet Waardering Onroerende Zaken kent een zogenoemde werktuigenvrijstelling. Op grond van deze vrijstelling blijft een deel van de waarde van een onroerende zaak buiten beschouwing. De werktuigenvrijstelling geldt voor werktuigen die onderdeel vormen van een onroerende zaak maar die verwijderd kunnen worden met behoud van hun waarde als werktuig. De werktuigenvrijstelling is niet beperkt tot relatief kleine werktuigen.   In een procedure over de toepassing van de werktuigenvrijstelling oordeelde...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Geen precariobelasting van bouwperceel

Overige heffingen

Gemeenten mogen een zogenaamde precariobelasting heffen. Dat is een belasting die wordt geheven van lichamen of ondernemers die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben. Voorbeelden van dergelijke voorwerpen zijn leidingen voor nutsvoorzieningen. Om gemeentegrond voor de openbare dienst te bestemmen is meer nodig dan de door de gemeente aan de grond gegeven bestemming. Ook feitelijk moet de grond voor de openbare dienst bestemd zijn.

 • 26-03-2010
Lees meer 

Kleding restaurantketen

Loonbelasting

Werkkleding mag door de werkgever belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Volgens de Uitvoeringsregeling Loonbelasting is sprake van werkkleding als kleding alleen maar geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen of is voorzien van logo’s met een oppervlakte van tezamen tenminste 70 cm² per kledingstuk. Uniforme kleding kan ook onder de omschrijving werkkleding vallen. Volgens een besluit van Financiën is sprake van een uniform als werknemers gelijke kleding dragen...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Dividendnota niet altijd meer nodig

Dividendbelasting

De minister van Financiën heeft een verzamelbesluit met het beleid van het ministerie op het terrein van de dividendbelasting uit 2009 geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit is een onderdeel over de positie van certificaathouders vervallen in verband met een wijziging in de wet.   Met betrekking tot het uitreiken van dividendnota’s bevat het besluit een aantal nieuwe goedkeuringen. Volgens de wet moet bij een dividenduitkering een dividendnota worden...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Inhoudingsplichtige

Loonbelasting

De werkgever is verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van loonbelasting. Een niet in Nederland wonende werkgever kan toch inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting als hij in Nederland een vaste inrichting heeft of als hij zich als zodanig heeft gemeld bij de inspecteur omdat hij personeel in dienst heeft van wie het loon in Nederland is onderworpen aan de inkomstenbelasting.   De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een...

 • 19-03-2010
Lees meer 

Inschrijving KvK niet bepalend voor ondernemerschap

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 stelt twee eisen aan het ondernemerschap. De eerste eis is dat de onderneming voor rekening van de belastingplichtige wordt gedreven. De tweede eis is dat de belastingplichtige rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van die onderneming.   In het geval van een VOF tussen echtgenoten bestreed de inspecteur dat aan de tweede eis was voldaan. Omdat een van de echtgenoten niet in het bezit was van de...

 • 19-03-2010
Lees meer 

Beperkt belang voldoende voor ANBI-status

Successiewet

Om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden aangemerkt is een beschikking van de inspecteur nodig. De instelling moet als doelstelling een werkzaamheid hebben die rechtstreeks het algemeen belang raakt. Van algemeen belang kan ook sprake zijn als een zogenaamd beperkt belang wordt nagestreefd. Dat doet zich voor als de activiteiten aan een beperkte groep personen ten goede komen. Een beperkt algemeen belang moet worden onderscheiden van een particulier...

 • 19-03-2010
Lees meer 

Vermindering aanslag of negatieve nadere voorlopige aanslag?

Invordering

De inspecteur kan als de bezwaartermijn is verstreken een opgelegde voorlopige aanslag verminderen door het opleggen van een negatieve nadere voorlopige aanslag of door de oplegde aanslag ambtshalve te verminderen. In dat laatste geval krijgt de belanghebbende een lagere rentevergoeding dan wanneer de inspecteur een nadere voorlopige aanslag oplegt. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillen in de regelingen voor de invorderingsrente en de heffingsrente. De inspecteur moet bij het nemen...

 • 19-03-2010
Lees meer 

Besteding koopsom deelneming niet aftrekbaar

Vennootschapsbelasting

De opbrengst van de verkoop van een deelneming is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Andere winsten zijn normaal belast, terwijl gemaakte kosten aftrekbaar zijn. Dat nodigt ertoe uit om enerzijds zoveel mogelijk toe te rekenen aan de vrijgestelde opbrengst van een deelneming en anderzijds kosten in mindering te brengen op de normaal belaste winst. Die opzet slaagt niet altijd.   In verband met de verkoop van een deelneming verwerkte een BV een...

 • 19-03-2010
Lees meer