• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-11Toon alle posts

Vergoeding immateriële schade

Loonbelasting

De Wet op de Loonbelasting 1964 bepaalt dat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten loon is. De Wet IB 2001 verwijst voor de invulling van het loonbegrip naar de Wet op de Loonbelasting. Hoewel de meeste betalingen die een werkgever doet aan een werknemer betrekking hebben op de dienstbetrekking, geldt dat niet voor iedere betaling. De directeur van een fondsenwervende instelling weigerde, nadat publieke commotie...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Leges aanvraag bouwvergunning

Overige heffingen

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning moeten gemeentelijke leges worden betaald. De hoogte van de leges is afhankelijk van de geraamde bouwkosten. Het al dan niet verlenen van de gevraagde vergunning heeft veelal geen invloed op de hoogte van de leges. Het intrekken van een aanvraag nadat deze in behandeling is genomen, leidt vaak wel tot vermindering van de leges, maar meestal niet tot kwijtschelding.

 • 27-11-2009
Lees meer 

Verlengde navorderingstermijn

Formeel recht

Een werknemer in de offshore ontving van zijn werkgever naast salaris een vergoeding. Na een wijziging in zijn arbeidscontract ontving hij van zijn werkgever een tekenvergoeding. Deze bedragen liet de werknemer storten op een Duitse bankrekening. De werknemer heeft het saldo van de Duitse bankrekening nooit aangegeven voor de vermogensbelasting. Ook de op deze rekening ontvangen rente gaf de werknemer niet aan voor de inkomstenbelasting. In 2002 stelde de werknemer...

 • 27-11-2009
Lees meer 

ANBI-beschikking

Inkomstenbelasting

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) worden door de belastingdienst bij beschikking aangewezen. Zonder een dergelijke beschikking zijn giften aan een instelling niet aftrekbaar en heeft de instelling geen recht op de vrijstelling van successierecht. In verband met wijzigingen in de voorwaarden moet een ANBI een nieuwe beschikking aanvragen om ook in het volgende jaar als zodanig erkend te zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft de termijn voor het indienen van...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Beloning voorperiode

Loonbelasting

Wanneer een bestaande onderneming wordt ingebracht in een daartoe op te richten besloten vennootschap worden de resultaten van de onderneming vaak vanaf een zekere datum voor de oprichtingsdatum van de BV al aan de BV toegerekend. De periode tot aan de datum van oprichting wordt aangeduid als voorperiode. De eigenaar van de onderneming geniet in die periode geen winst uit onderneming meer. Omdat de BV nog niet is opgericht kan...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Advies verlaging eigenwoningforfait

Inkomstenbelasting

De Waarderingskamer heeft de staatssecretaris van Financiën geadviseerd om het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor bezitters van een eigen woning, voor 2010 te verlagen. Bij een stijging van de waarde van woningen wordt de bijtelling verlaagd. De gemiddelde landelijke waardestijging van woningen tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 bedroeg 0,4%.

 • 27-11-2009
Lees meer 

Onttrekking aan douanetoezicht

Douane en Accijnzen

Een bedrijf deed bij de douane aangifte van de plaatsing van goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer. Volgens deze regeling was het bedrijf verplicht om de betreffende goederen binnen de gestelde termijn ongeschonden bij de geadresseerde af te leveren. Bij aankomst bleek een deel van de goederen niet aanwezig te zijn. In dergelijke gevallen geldt het vermoeden dat de goederen aan het douanetoezicht zijn onttrokken. Het onttrekken aan het...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Aanspraak op vakantie bij overlijden

Arbeidsrecht

Een werknemer die bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft een wettelijk recht op een uitkering in geld ter compensatie van de niet genoten vakantie. De aanspraak op vakantie vervalt volgens de kantonrechter Assen als de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Dat betekent dat zijn erfgenamen geen vordering hebben op de voormalige werkgever van de overleden werknemer. Volgens de kantonrechter ontstaat de...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Tweede aanslag afvalstoffenheffing

Formeel recht

In het belastingrecht geldt als algemene regel dat een eenmaal opgelegde aanslag niet door een tweede aanslag mag worden verhoogd. Gevolg is dat de belastingdienst of de gemeentelijke heffingsambtenaar niet de bevoegdheid heeft om na het opleggen van een aanslag over een periode een tweede primitieve aanslag op te leggen over hetzelfde tijdvak en hetzelfde belastbare feit. Hof Amsterdam vernietigde op die grond een tweede aanslag afvalstoffenheffing. De heffingsambtenaar meende...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Non-discriminatie onder belastingverdrag

Internationaal

Niet alleen inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook inwoners van andere landen zijn belastingplichtig in Nederland als zij inkomen uit Nederland ontvangen. De buitenlandse eigenaar van een onroerende zaak in Nederland valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Een inwoner van Italië die eigenaar was van een in Nederland gelegen woning meende dat de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting in strijd was met het Belastingverdrag met Italië. Dat standpunt...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Proceskostenvergoeding bij intrekking hoger beroep

Formeel recht

Partijen in een procedure in belastingzaken kunnen de rechter vragen om toekenning van een vergoeding voor de gemaakte proceskosten. De vergoeding wordt toegekend als het beroep wordt toegewezen. De vraag is of er een vergoeding kan worden gegeven wanneer de inspecteur het door hem ingestelde hoger beroep intrekt. Volgens Hof Den Bosch heeft de belastingrechter geen wettelijke bevoegdheid om in dergelijke gevallen een proceskostenvergoeding toe te kennen. De regelingen van...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Heffing over aanmerkelijk belang na emigratie

Internationaal

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt de Nederlandse belastingdienst een aanslag op over de meerwaarde van de aandelen. In een aantal belastingverdragen is geregeld dat Nederland binnen een zekere periode na emigratie nog belasting mag heffen bij verkoop van aanmerkelijk belangaandelen. Dat heffingsrecht is veelal beperkt tot emigranten met de Nederlandse nationaliteit. In een procedure stelde een emigrant dat Nederland na het opleggen van een aanslag bij zijn...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Reactie op amendementen Belastingplan 2010

Algemeen

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd schriftelijk te reageren op een aantal amendementen. De staatssecretaris vindt een amendement over MKB-beleggingen onvoldragen. Het gaat om een aanpassing van een amendement bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008. Dat amendement is toen aanvaard en zou in werking treden bij Koninklijk Besluit. Het amendement heeft betrekking op fiscaaltechnisch gecompliceerde materie. De precieze reikwijdte is onduidelijk.

 • 27-11-2009
Lees meer 

Belastingplan 2010 aangenomen

Algemeen

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De wetsvoorstellen zijn niet ongewijzigd door de Kamer aangenomen. De volgende amendementen zijn in de wetsvoorstellen opgenomen.   Vrijstelling MKB-beleggingen Een van de aangenomen amendementen heeft betrekking op een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting voor beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen. De vrijstelling geldt alleen voor aandelen die in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande jaren zijn...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Zakelijkheid kosten

Ondernemingswinst

Alleen zakelijke kosten kunnen ten laste van de winst worden gebracht. De zakelijkheid van kosten kan soms een punt van discussie vormen. Een BV kende aan haar directeur een provisie toe. Deze provisie had betrekking op de aankoop van een stuk bouwgrond ten behoeve van een nieuwbouwproject. De provisie zou in gedeelten worden uitgekeerd, onder meer bij de goedkeuring van het bestemmingsplan, bij de afgifte van de bouwvergunningen en bij...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Geen bedrijfsfusiefaciliteit

Vennootschapsbelasting

Bij de overdracht van een onderneming moet belasting worden betaald over de stille en fiscale reserves, inclusief goodwill. Als de overdracht van de onderneming plaatsvindt tegen uitreiking van aandelen, kan dit tot financiële problemen leiden voor de overdragende partij omdat hij geen contanten ontvangt om de verschuldigde vennootschapsbelasting te kunnen betalen. Om dat probleem op te lossen kent de wet een faciliteit voor bedrijfsfusies. De fiscale claim op de meerwaarde...

 • 27-11-2009
Lees meer 

Geen cassatie tegen uitspraak CRvB

Formeel recht

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste nationale rechter op het gebied van de sociale verzekeringen. Tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kan slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie worden ingesteld. De oordelen van de Centrale Raad van Beroep over de rechtmatigheid van bewijsgaring, de verdeling van de bewijslast of de mate waarin iemand de gelegenheid heeft gekregen om bewijs te leveren horen...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Overzicht aanpassingen wetsvoorstel Successiewet

Successiewet

Het voorstel om de Successiewet te wijzigen is door de Tweede Kamer aangenomen en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. In een brief aan de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht gegeven van de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Het wetsvoorstel is gevolgd door drie nota’s van wijziging. De eerste nota van wijzigingHet partnerbegrip wordt als volgt aangepast. Echtgenoten die van tafel en bed...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Verdragen met Andorra en Liechtenstein

Internationaal

Nederland heeft met Liechtenstein en Andorra verdragen getekend over de uitwisseling van fiscale informatie. De verdragen regelen dat de landen op verzoek informatie in belastingzaken zullen uitwisselen. Hiermee kan belastingontduiking worden tegengegaan. Voordat de verdragen in werking treden moeten zij in de betreffende landen door het parlement worden goedgekeurd.

 • 20-11-2009
Lees meer 

Aansprakelijkstelling dga geliquideerde BV

Invordering

De bestuurder van een BV kan aansprakelijk worden gesteld voor een belastingschuld van de BV als de BV in gebreke is om deze schuld te betalen. Volgens de Invorderingswet maakt de ontvanger een belastingaanslag bekend door toezending of uitreiking van het door de inspecteur opgemaakte aanslagbiljet. Een belastingaanslag is invorderbaar twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Als de belastingschuldige een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald,...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Ontbinding kort na fusie

Arbeidsrecht

Een fusie of overname van bedrijven kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen, waaronder het personeel. Vaak komt er een nieuwe directie met een eigen, afwijkende visie. Ook de nieuwe directie moet zich naar de zittende werknemers als een goede werkgever gedragen. In de volgende casus handelde de nieuwe directie, die aantrad na een fusie van twee bedrijven, niet als een goede werkgever. De salesmanager van een van de bedrijven...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Bezwaar ook tegen boete gericht

Formeel recht

Wanneer een belastingaanslag en een boetebeschikking samen op één biljet zijn vermeld, geldt dat bezwaar en beroep tegen de aanslag ook wordt geacht te zijn gericht tegen de boetebeschikking, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt. Ondanks deze wettelijke fictie verzuimde de rechtbank in een procedure tegen een uitspaak op bezwaar om een beslissing met betrekking tot de gelijktijdig opgelegde verzuimboete te geven. In hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Grondslag BPM bij invoer

Autobelastingen

De Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) is een lastig onderwerp. Naast de voortdurende discussie over de heffing van BPM bij gebruik door een inwoner van Nederland van een auto met een buitenlands kenteken blijft ook over de invoer van gebruikte auto’s de nodige discussie bestaan. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het uitgangspunt voor de heffing van BPM in dergelijke gevallen noch de inkoopprijs in het buitenland is,...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Ontbreken van nieuw feit

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag, mits zij over een nieuw feit beschikt dat navordering rechtvaardigt. Een nieuw feit is een feit dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de primitieve aanslag niet bekend was en ook redelijkerwijs niet bekend kon zijn. Los van het bestaan van een nieuw feit mag de inspecteur navorderen als de...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Heropening onderzoek door rechter

Formeel recht

De rechter heeft de mogelijkheid het onderzoek in een procedure te heropenen wanneer hij  van mening is dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechter mag het onderzoek na heropening beperken tot aanvullend onderzoek met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid. In dat geval hoeft de rechter de procespartijen niet de gelegenheid te geven om andere punten, zoals nieuwe geschilpunten, aan te kaarten. Probeert een van de partijen dat toch,...

 • 20-11-2009
Lees meer