• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-10Toon alle posts

Kosten emissie ten behoeve van financiering deelneming

Vennootschapsbelasting

De rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat bepaalde kosten van een aandelenemissie aftrekbaar waren van de winst van de vennootschap. Het ging om een zogenaamde 'underwriting discount' en om advieskosten. De kosten van wijziging van het kapitaal van een vennootschap zijn namelijk volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting aftrekbaar. Dergelijke kosten zijn eigen aan de rechtsvorm van een vennootschap en kunnen niet worden gerekend tot kosten die verband houden met een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging FVW 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 ingediend. Op grond van deze nota van wijziging is het met ingang van 1 januari 2011 weer mogelijk om in een overlijdensjaar de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aan de partner toe te rekenen. Door een voorgestelde wijziging sluit de nieuwe systematiek van herzien van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting goed aan op de regelingen van de...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Verlet is meer dan tijdverzuim door zitting

Formeel recht

In een bezwaarschrift tegen een drietal WOZ-beschikkingen claimde de indiener vergoeding van de door hem gemaakte kosten van de bezwaarprocedure. Het ging om kosten van taxatieverslagen, reiskosten om de panden en de zogenaamde referentiepanden te bezichtigen en de kosten van het opnemen van verlofdagen. In de uitspraak op de bezwaarschriften vergoedde de gemeente slechts de kosten van de taxatieverslagen.In beroep tegen de proceskostenvergoeding stelde de rechtbank de gemeente in het...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Tijdige melding betalingsonmacht

Algemeen

Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en de omzetbelasting die de vennootschap verschuldigd is als de vennootschap geen melding heeft gedaan van betalingsonmacht. Een mededeling van betalingsonmacht moet gedaan zijn binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting betaald had moeten worden. Als de melding van de betalingsonmacht op de juiste wijze is gedaan, is een bestuurder aansprakelijk wanneer het niet betalen van...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Wielen in bruikleen gegeven aan wielrenners

Omzetbelasting

Een producent van wielen voor racefietsen stelde een aantal dure carbon wielen gratis ter beschikking aan wielrenners. In ruil daarvoor deden de wielrenners verslag aan de producent van hun ervaringen met de wielen. De vraag was of de producent in verband hiermee omzetbelasting was verschuldigd. Volgens de belastingdienst vormden de ingeleverde testresultaten een tegenprestatie voor het tijdelijk mogen gebruiken van de producten. Het belang van de wielrenners bij het testen...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Kluisjesverhuur

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting merkt het geven van onderwijs aan als een vrijgestelde prestatie. De vrijstelling geldt ook voor met het geven van onderwijs nauw samenhangende leveringen en diensten. In het arrest Horizon College uit 2007 heeft het Hof van Justitie EG beslist dat diensten en goederenleveringen alleen kunnen worden aangemerkt als ‘nauw samenhangend’ met het onderwijs wanneer zij daadwerkelijk worden verstrekt als nevenprestatie bij dat onderwijs. Een nevenprestatie...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Vervanging vakantiepark door beleggingspand

Ondernemingswinst

Voor de bij de verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinst kan een herinvesteringsreserve worden gevormd. De boekwinst wordt dan niet belast maar afgeboekt op de aanschafwaarde van nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. Onder de voorloper van de huidige Wet IB 2001, de Wet IB 1964, gold een vergelijkbare regeling, de vervangingsreserve. De vervangingsreserve stelde als voorwaarde dat de vervangende bedrijfsmiddelen in de onderneming dezelfde economische functie vervullen als de verkochte bedrijfsmiddelen. Een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Overgangsregeling belaste verhuur

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is een van omzetbelasting vrijgestelde dienst. Onder voorwaarden en op verzoek van verhuurder en huurder gezamenlijk is belaste verhuur van bedrijfsmatige onroerende zaken mogelijk. Met ingang van 31 maart 1995 gelden voor de belaste verhuur van onroerende zaken strengere regels. De huurder moet de onroerende zaak voor 90% of meer gebruiken voor belaste prestaties om belaste verhuur mogelijk te maken. Voor bestaande verhuurovereenkomsten gold een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Bevoegdheid tot invordering douanerechten

Douane en Accijnzen

Wanneer goederen onder douanetoezicht worden vervoerd naar het buitenland, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de douane in het land van vertrek. Op de aangifte wordt de aard en de hoeveelheid van de goederen vermeld. Verder wordt de bestemming van de goederen vermeld in de vorm van een douanekantoor van bestemming. Na aankomst op de bestemming moet het douanekantoor van bestemming een stempel plaatsen op het voor terugzending aan de...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Horecadiensten door crematorium

Omzetbelasting

Over de kwalificatie van een samenstel van diensten in de omzetbelasting als een of als meerdere diensten heeft het Hof van Justitie EG in 1999 een arrest gewezen waarnaar nog steeds wordt teruggegrepen. Het belang van de kwalificatie is gelegen in de tarieftoepassing. Hof Den Bosch merkte onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie EG het aanbieden van een koffietafel ter gelegenheid van een crematie aan als...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Lagere bedrijfwaarde?

Ondernemingswinst

Investeringen worden niet in een keer ten laste van de winst gebracht. In plaats daarvan wordt het investeringsbedrag op de balans als bezitting opgenomen en afgeschreven in een reeks van jaren volgens een vast regime. Het investeringsbedrag verminderd met de afschrijvingen over verstreken jaren is de boekwaarde. Een lagere waardering dan de boekwaarde is in het algemeen niet toegestaan. Onder omstandigheden is het mogelijk om een bedrijfsmiddel af te waarderen...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Afschaffing vliegbelasting

Overige heffingen

De vliegbelasting is bij het Belastingplan 2008 per 1 juli 2008 opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. De belasting is ingevoerd om de maatschappelijke kosten van het vliegen meer tot uitdrukking te brengen in de prijs. In het kader van de bestrijding van de economische crisis heeft het kabinet de argumenten voor de invoering van een nationale vliegbelasting opnieuw gewogen. Deze afweging heeft ertoe geleid dat het kabinet in...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging Fiscale Onderhoudswet 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Fiscale onderhoudswet 2010 ingediend. De nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen van redactionele aard.

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging OFM 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt op een aantal punten gewijzigd.- Het wetsvoorstel bevat een faciliteit in de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting voor de inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV. Deze faciliteit gaat ook gelden bij de inbreng van de vrije mede-eigendom van een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging Belastingplan 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2010 ingediend. De nota van wijziging bevat een aanpassing van het banksparen voor een stamrecht, een tijdelijke verlaging van de BPM voor zuinige dieselauto’s, indexatie van verzuimboeten en een verduidelijking van de tekst van het verlaagd btw-tarief op isolatiewerkzaamheden. StamrechtbanksparenVolgens het oorspronkelijke wetsvoorstel ging het recht op uitkeringen uit een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht over op de erfgenamen indien...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Uniformering loonbegrip

Sociale verzekeringen

De huidige loonheffingen kennen verschillende loonbegrippen. Dat leidt tot ingewikkelde berekeningen om van een bruto loon tot een netto loon te komen. Al jaren wordt gepleit voor een eenduidig loonbegrip. Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet door het indienen van het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip. Hoewel dit wetsvoorstel tegelijk met het Belastingplan 2010 is ingediend, is de bedoeling dat het pas per 1 januari 2011 wordt ingevoerd om alle betrokkenen...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Verzoek herziening

Formeel recht

Herziening van uitspraken van de rechter is alleen onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Er moeten feiten en omstandigheden aan het licht komen die zich hebben voorgedaan voor het moment waarop de rechter uitspraak deed, maar die ten tijde van de uitspraak niet bekend waren bij de rechter.Aan een persoon werden naheffingsaanslagen opgelegd die verband hielden met de exploitatie van een illegaal casino. De persoon in kwestie bestreed dat hij de exploitant...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Invorderingskosten geen boete

Invordering

De belastingdeurwaarder brengt bij de betekening van een dwangbevel bij beschikking kosten in rekening. Het bedrag aan kosten volgt uit de Kostenwet. Deze wet biedt niet de mogelijkheid van een afwijkende normering. De rechter heeft niet de bevoegdheid om te beoordelen of de in rekening gebrachte kosten buiten proporties zijn. De Kostenwet spreekt van het in rekening brengen van "kosten", maar het gaat om forfaitaire bedragen die ook in rekening...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Ondertekening uitspraak op bezwaar

Formeel recht

De uitspraak op een bezwaarschrift dat was ingediend tegen een WOZ-beschikking was gedaan door de heffingsambtenaar. De uitspraak op bezwaar was ondertekend door een andere ambtenaar in opdracht van de heffingsambtenaar. Dat is geen grond om de uitspraak op het bezwaar te vernietigen, omdat deze is gedaan door het bevoegde bestuursorgaan. In het geval van WOZ-beschikkingen is dat de heffingsambtenaar. De ondertekening van het schriftelijke besluit door een ander dan...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Bewijslast hoeveelheid aangevoerde mest

Overige heffingen

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de vernietiging van een naheffingsaanslag in de verfijnde fosfaatheffing afgewezen. Het beroep was door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld tegen een uitspraak van Hof Amsterdam. De zaak had betrekking op de hoeveelheid fosfaat die zou zijn afgeleverd door een mestleverancier. De grondeigenaar had vijf afleveringsbewijzen ontvangen, waarop stond dat zij betrekking hadden op leveringen van dierlijke meststoffen op...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Voortzetting 30%-regeling

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid geldt op verzoek een bijzondere regeling. Volgens deze regeling geldt 30% van de totale beloning als onbelaste vergoeding vanwege het verblijf buiten het land van herkomst. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. Een buitenlandse profvoetballer die op 1 juli 2000 in dienst trad bij een Nederlandse voetbalclub, diende met zijn werkgever een verzoek in om toepassing...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Premiekorting voor oudere nabestaande

Sociale verzekeringen

Per 1 januari 2010 wordt de bestaande premiekortingsregeling voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder met een uitkering uitgebreid. De kortingsregeling geldt dan ook voor werkgevers die iemand in dienst nemen met een ANW-uitkering. De premiekorting bedraagt € 6.500 euro per jaar. De nieuwe werknemer moet 50 jaar of ouder zijn en twee jaar niet hebben gewerkt. De korting geldt maximaal drie jaar. Om de...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Anderhalvecabine-auto met extra zitjes

Autobelastingen

Een pick-uptruck met anderhalve cabine geldt voor de motorrijtuigenbelasting als een bestelwagen met dubbele cabine. Achter de bestuurderszitplaats was een ruimte waarin een vaste gereedschapskist was gemonteerd waarop twee opklapbare zitkussens waren gemonteerd. Daarboven tegen de achterwand van de cabine zat over de volle breedte een rugkussen. Hof Den Bosch meende dat de auto voldeed aan de voorwaarden waaronder een auto was uitgezonderd van het begrip personenauto. Het hof ging...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Waardedruk zelfbewoning na terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2001 valt de verhuur van een pand aan een BV waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft in box 1 onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Wanneer de verhuur wordt beëindigd, komt er een einde aan de terbeschikkingstelling en gaat het pand van box 1 naar box 3. Over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer op het moment van beëindiging en de boekwaarde van...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Geen onderwijsvrijstelling voor dirigent

Omzetbelasting

Een beroepsdirigent claimde voor een gedeelte van zijn werk toepassing van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting. Het betrof het deel van zijn werk dat betrekking had op personen jonger dan 21 jaar. De dirigent onderbouwde zijn standpunt door te wijzen op het wezenlijk verschil tussen het dirigeren van een beroepsorkest en het dirigeren van een amateurorkest. Bij amateurorkesten ligt de nadruk van het werk op het muziekonderwijs en niet op...

 • 23-10-2009
Lees meer