• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-10Toon alle posts

Kluisjesverhuur

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting merkt het geven van onderwijs aan als een vrijgestelde prestatie. De vrijstelling geldt ook voor met het geven van onderwijs nauw samenhangende leveringen en diensten. In het arrest Horizon College uit 2007 heeft het Hof van Justitie EG beslist dat diensten en goederenleveringen alleen kunnen worden aangemerkt als ‘nauw samenhangend’ met het onderwijs wanneer zij daadwerkelijk worden verstrekt als nevenprestatie bij dat onderwijs. Een nevenprestatie...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Vervanging vakantiepark door beleggingspand

Ondernemingswinst

Voor de bij de verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinst kan een herinvesteringsreserve worden gevormd. De boekwinst wordt dan niet belast maar afgeboekt op de aanschafwaarde van nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. Onder de voorloper van de huidige Wet IB 2001, de Wet IB 1964, gold een vergelijkbare regeling, de vervangingsreserve. De vervangingsreserve stelde als voorwaarde dat de vervangende bedrijfsmiddelen in de onderneming dezelfde economische functie vervullen als de verkochte bedrijfsmiddelen. Een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Overgangsregeling belaste verhuur

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is een van omzetbelasting vrijgestelde dienst. Onder voorwaarden en op verzoek van verhuurder en huurder gezamenlijk is belaste verhuur van bedrijfsmatige onroerende zaken mogelijk. Met ingang van 31 maart 1995 gelden voor de belaste verhuur van onroerende zaken strengere regels. De huurder moet de onroerende zaak voor 90% of meer gebruiken voor belaste prestaties om belaste verhuur mogelijk te maken. Voor bestaande verhuurovereenkomsten gold een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Bevoegdheid tot invordering douanerechten

Douane en Accijnzen

Wanneer goederen onder douanetoezicht worden vervoerd naar het buitenland, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de douane in het land van vertrek. Op de aangifte wordt de aard en de hoeveelheid van de goederen vermeld. Verder wordt de bestemming van de goederen vermeld in de vorm van een douanekantoor van bestemming. Na aankomst op de bestemming moet het douanekantoor van bestemming een stempel plaatsen op het voor terugzending aan de...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Horecadiensten door crematorium

Omzetbelasting

Over de kwalificatie van een samenstel van diensten in de omzetbelasting als een of als meerdere diensten heeft het Hof van Justitie EG in 1999 een arrest gewezen waarnaar nog steeds wordt teruggegrepen. Het belang van de kwalificatie is gelegen in de tarieftoepassing. Hof Den Bosch merkte onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie EG het aanbieden van een koffietafel ter gelegenheid van een crematie aan als...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Lagere bedrijfwaarde?

Ondernemingswinst

Investeringen worden niet in een keer ten laste van de winst gebracht. In plaats daarvan wordt het investeringsbedrag op de balans als bezitting opgenomen en afgeschreven in een reeks van jaren volgens een vast regime. Het investeringsbedrag verminderd met de afschrijvingen over verstreken jaren is de boekwaarde. Een lagere waardering dan de boekwaarde is in het algemeen niet toegestaan. Onder omstandigheden is het mogelijk om een bedrijfsmiddel af te waarderen...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging FVW 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 ingediend. Op grond van deze nota van wijziging is het met ingang van 1 januari 2011 weer mogelijk om in een overlijdensjaar de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aan de partner toe te rekenen. Door een voorgestelde wijziging sluit de nieuwe systematiek van herzien van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting goed aan op de regelingen van de...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Uniformering loonbegrip

Sociale verzekeringen

De huidige loonheffingen kennen verschillende loonbegrippen. Dat leidt tot ingewikkelde berekeningen om van een bruto loon tot een netto loon te komen. Al jaren wordt gepleit voor een eenduidig loonbegrip. Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet door het indienen van het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip. Hoewel dit wetsvoorstel tegelijk met het Belastingplan 2010 is ingediend, is de bedoeling dat het pas per 1 januari 2011 wordt ingevoerd om alle betrokkenen...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Afschaffing vliegbelasting

Overige heffingen

De vliegbelasting is bij het Belastingplan 2008 per 1 juli 2008 opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. De belasting is ingevoerd om de maatschappelijke kosten van het vliegen meer tot uitdrukking te brengen in de prijs. In het kader van de bestrijding van de economische crisis heeft het kabinet de argumenten voor de invoering van een nationale vliegbelasting opnieuw gewogen. Deze afweging heeft ertoe geleid dat het kabinet in...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging Fiscale Onderhoudswet 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Fiscale onderhoudswet 2010 ingediend. De nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen van redactionele aard.

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging OFM 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt op een aantal punten gewijzigd. - Het wetsvoorstel bevat een faciliteit in de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting voor de inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV. Deze faciliteit gaat ook gelden bij de inbreng van de vrije mede-eigendom van...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Nota van wijziging Belastingplan 2010

Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2010 ingediend. De nota van wijziging bevat een aanpassing van het banksparen voor een stamrecht, een tijdelijke verlaging van de BPM voor zuinige dieselauto’s, indexatie van verzuimboeten en een verduidelijking van de tekst van het verlaagd btw-tarief op isolatiewerkzaamheden.   Stamrechtbanksparen Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel ging het recht op uitkeringen uit een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht over op...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Verzoek herziening

Formeel recht

Herziening van uitspraken van de rechter is alleen onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Er moeten feiten en omstandigheden aan het licht komen die zich hebben voorgedaan voor het moment waarop de rechter uitspraak deed, maar die ten tijde van de uitspraak niet bekend waren bij de rechter. Aan een persoon werden naheffingsaanslagen opgelegd die verband hielden met de exploitatie van een illegaal casino. De persoon in kwestie bestreed dat hij de...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Invorderingskosten geen boete

Invordering

De belastingdeurwaarder brengt bij de betekening van een dwangbevel bij beschikking kosten in rekening. Het bedrag aan kosten volgt uit de Kostenwet. Deze wet biedt niet de mogelijkheid van een afwijkende normering. De rechter heeft niet de bevoegdheid om te beoordelen of de in rekening gebrachte kosten buiten proporties zijn. De Kostenwet spreekt van het in rekening brengen van "kosten", maar het gaat om forfaitaire bedragen die ook in rekening...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Kosten emissie ten behoeve van financiering deelneming

Vennootschapsbelasting

De rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat bepaalde kosten van een aandelenemissie aftrekbaar waren van de winst van de vennootschap. Het ging om een zogenaamde 'underwriting discount' en om advieskosten. De kosten van wijziging van het kapitaal van een vennootschap zijn namelijk volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting aftrekbaar. Dergelijke kosten zijn eigen aan de rechtsvorm van een vennootschap en kunnen niet worden gerekend tot kosten die verband houden met een...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Tijdige melding betalingsonmacht

Algemeen

Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en de omzetbelasting die de vennootschap verschuldigd is als de vennootschap geen melding heeft gedaan van betalingsonmacht. Een mededeling van betalingsonmacht moet gedaan zijn binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting betaald had moeten worden. Als de melding van de betalingsonmacht op de juiste wijze is gedaan, is een bestuurder aansprakelijk wanneer het niet betalen van...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Wielen in bruikleen gegeven aan wielrenners

Omzetbelasting

Een producent van wielen voor racefietsen stelde een aantal dure carbon wielen gratis ter beschikking aan wielrenners. In ruil daarvoor deden de wielrenners verslag aan de producent van hun ervaringen met de wielen. De vraag was of de producent in verband hiermee omzetbelasting was verschuldigd. Volgens de belastingdienst vormden de ingeleverde testresultaten een tegenprestatie voor het tijdelijk mogen gebruiken van de producten. Het belang van de wielrenners bij het testen...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Verlet is meer dan tijdverzuim door zitting

Formeel recht

In een bezwaarschrift tegen een drietal WOZ-beschikkingen claimde de indiener vergoeding van de door hem gemaakte kosten van de bezwaarprocedure. Het ging om kosten van taxatieverslagen, reiskosten om de panden en de zogenaamde referentiepanden te bezichtigen en de kosten van het opnemen van verlofdagen. In de uitspraak op de bezwaarschriften vergoedde de gemeente slechts de kosten van de taxatieverslagen. In beroep tegen de proceskostenvergoeding stelde de rechtbank de gemeente in...

 • 30-10-2009
Lees meer 

Conclusie in bpm-zaken

Autobelastingen

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en de mogelijke strijdigheid van deze belasting met het Europese recht. De Advocaat-generaal (AG) bespreekt een viertal zaken. Deze zaken hebben als overeenkomst dat het volledige bedrag aan bpm is geheven bij kortstondig privégebruik van een auto met een buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland. Alle bestuurders werden in Nederland aangehouden in de...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Waardedruk zelfbewoning na terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2001 valt de verhuur van een pand aan een BV waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft in box 1 onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Wanneer de verhuur wordt beëindigd, komt er een einde aan de terbeschikkingstelling en gaat het pand van box 1 naar box 3. Over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer op het moment van beëindiging en de boekwaarde van...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Geen onderwijsvrijstelling voor dirigent

Omzetbelasting

Een beroepsdirigent claimde voor een gedeelte van zijn werk toepassing van de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting. Het betrof het deel van zijn werk dat betrekking had op personen jonger dan 21 jaar. De dirigent onderbouwde zijn standpunt door te wijzen op het wezenlijk verschil tussen het dirigeren van een beroepsorkest en het dirigeren van een amateurorkest. Bij amateurorkesten ligt de nadruk van het werk op het muziekonderwijs en niet op...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Belastingheffing over in buitenland opgebouwd pensioen

Inkomstenbelasting

Een gepensioneerde inwoner van Nederland had gedurende zijn dienstbetrekking pensioen opgebouwd op grond van een Nederlandse pensioenregeling. De pensioenregeling voldeed aan de maatstaven voor fiscale faciliering. Een deel van zijn pensioenrechten had de gepensioneerde opgebouwd in een periode waarin zijn werkgever hem had uitgezonden naar de Verenigde Staten van Amerika. Na zijn pensionering woonde de man aanvankelijk in België. In de loop van het jaar 2003 verhuisde hij naar Nederland. In...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Toepassing thincapregeling

Vennootschapsbelasting

De zogenaamde thincapregeling in de vennootschapsbelasting beperkt de renteaftrek binnen een groepsverband bij een teveel aan vreemd vermogen. Een vennootschap heeft een teveel aan vreemd vermogen als het gemiddelde vreemd vermogen meer bedraagt dan driemaal het gemiddelde eigen vermogen en dit meerdere een bedrag van € 500.000 overschrijdt. Vreemd vermogen is in deze het saldo van verschuldigde en uitstaande geldleningen. Fiscale reserves tellen niet als eigen vermogen. In een procedure...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Fondsenwervingsvrijstelling niet voor kringloopwinkel

Omzetbelasting

Een stichting zonder winstoogmerk richtte zich op buurt- en clubhuiswerk. Ontmoeting, sociale activering, maatschappelijke hulp en ondersteuning van mensen die in de maatschappij zijn vastgelopen waren de kernpunten. Ter financiering van deze activiteiten exploiteerde de stichting een kringloopwinkel. In de kringloopwinkel worden gratis verkregen gebruikte goederen verkocht. De jaarlijkse opbrengsten van de verkopen lagen tussen de € 20.000 en € 30.000. Volgens de belastingdienst was de stichting ondernemer voor de...

 • 23-10-2009
Lees meer 

Verhoging AOW-leeftijd

Sociale verzekeringen

Omdat de sociale partners het niet eens konden worden over een aanpassing van de AOW-leeftijd voor de afgesproken datum, zet het kabinet de eerder aangekondigde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar door. Anders dan eerder aangekondigd gaat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog. In 2020 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2025 67 jaar. Doordat de eerste verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 plaatsvindt, blijven mensen die op...

 • 23-10-2009
Lees meer