• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-08Toon alle posts

Geen cassatie tegen hofuitspraak verlaging boete

Formeel recht

De staatssecretaris gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over een aan een ondernemer opgelegde boete bij een naheffingsaanslag omzetbelasting. De inspecteur had wegens het niet indienen van suppletieaangiften een naheffingsaanslag met 50% boete opgelegd. Het Hof verminderde de boete tot 25%. Volgens het Hof was er geen sprake van opzet, omdat wel was voldaan aan het kennisvereiste, maar niet aan het wilsvereiste. Anders dan de inspecteur...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Geen cassatie tegen hofuitspraak toepassing nultarief

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën stelt geen beroep in cassatie in tegen een sterk feitelijke uitspraak van Hof Den Bosch. De procedure heeft betrekking op een vermeende carrouselfraude met omzetbelasting. De staatssecretaris is van mening dat het Hof de bewijslast niet onjuist heeft verdeeld. De betreffende ondernemer heeft volgens het Hof aangetoond dat de goederen naar Spanje zijn verzonden of vervoerd en dat de goederen het grondgebied van Nederland door de...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Tijdstip tweede levering

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. De overdrachtsbelasting is 6% van de waarde van de onroerende zaak. Vindt de verkrijging plaats binnen zes maanden na een eerdere verkrijging van de onroerende zaak, dan hoeft slechts over een gedeelte van de waarde overdrachtsbelasting te worden betaald. De vaststelling van het tijdstip van de tweede verkrijging kan daarbij van groot belang zijn. De Wet bepaalt dat,...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Vaststelling legaat bij samenloop met eerdere schenking

Successiewet

Voor bloedverwanten in de rechte lijn, niet zijnde kinderen van de erflater, geldt een vrijstelling van het successierecht als de verkrijging niet hoger is dan € 10.000 (2007). Een schenking die de erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan is een fictieve erfrechtelijke verkrijging. De schenking wordt bij hetgeen bij overlijden wordt verkregen geteld en verhoogt op die manier het successierecht. Een erflaatster bepaalde in haar testament dat...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Inkeerlijn zwartspaarders

Formeel recht

Het niet aangeven van spaartegoeden en rente-inkomsten uit het buitenland wordt door het opheffen van het bankgeheim en door afspraken over het uitwisselen van informatie steeds minder aantrekkelijk. Het achteraf betalen van belasting en boete over deze bedragen weerhoudt mensen ervan om schoon schip te maken. Om die drempel te verlagen is de inkeerregeling tot stand gekomen. Aan mensen die vrijwillig opgaaf doen van hun buitenlandse spaartegoeden en rente-inkomsten legt...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Waardedruk bodemverontreiniging

Onroerende zaken

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken moet periodiek de waarde van een woning worden vastgesteld. De WOZ-waarde is de waarde van de woning in het economisch verkeer. Daarbij moet rekening worden gehouden met feiten en omstandigheden die zich op of rond de waardepeildatum voordoen. De waarde die op een vorige waardepeildatum aan de onroerende zaak is toegekend is daarbij niet van belang. De aanwezigheid van bodemverontreiniging is een...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Lidmaatschap golfvereniging

Loonbelasting

Een werkgever kan de kosten die een werknemer maakt in verband met zijn dienstbetrekking belastingvrij vergoeden. Op deze regel zijn uitzonderingen en beperkingen van toepassing. Als de werkgever uitgaven van de werknemer met een overwegend privékarakter vergoedt, is sprake van loon en niet van een belastingvrije vergoeding. Een beheermaatschappij vergoedde een deel van de kosten van het lidmaatschap van een golfclub van haar directeur en enig aandeelhouder. Deze vergoeding vormde...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Verzoek ambtshalve vermindering geen beroepschrift

Formeel recht

De termijn om in beroep te gaan tegen een uitspraak op bezwaar bedraagt zes weken. Een beroepschrift dat na het verstrijken van deze termijn wordt ingediend is in principe niet-ontvankelijk. Een professionele rechtsbijstandverlener verzocht de inspecteur in een brief twee dagen na de uitspraak op een bezwaarschrift om alsnog rekening te houden met de stukken die hij de inspecteur had toegezonden. De rechtbank was van oordeel dat met deze brief...

 • 28-08-2009
Lees meer 

OZB en Forensenbelasting in internationaal verband

Internationaal

De in Zwitserland wonende eigenaar van een woonhuis in Nederland bestreed een aan hem opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting onder verwijzing naar het belastingverdrag dat Nederland en Zwitserland hebben gesloten. Het belastingverdrag is beperkt tot belastingen van het inkomen en van het vermogen. Volgens de eigenaar is de onroerende zaakbelasting een vorm van vermogensbelasting. De rechtbank Arnhem deelt de opvatting dat het verdrag van toepassing is op de heffing van onroerende...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Lunchkilometers zijn woon-werkverkeer

Loonbelasting

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit, dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Vordering is geen bedrijfsmiddel

Assurantiebelasting

In een procedure over de inmiddels afgeschafte kapitaalsbelasting moest de vraag beantwoord worden of vorderingen voor een financieringsmaatschappij bedrijfsmiddelen waren. Indien dat het geval was zou namelijk de reorganisatievrijstelling voor de kapitaalsbelasting kunnen worden toegepast. Deze vrijstelling gold bij de inbreng van alle bedrijfsmiddelen van één soort binnen een concern in een vennootschap tegen uitreiking van aandelen. De werkzaamheden van de financieringsmaatschappij bestonden uit het aantrekken en ter beschikking stellen...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Nota van wijziging wetsvoorstel Successiewet

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de Successiewet ingediend. De nota van wijziging bevat een aantal in de nota naar aanleiding van het verslag aangekondigde wijzigingen. Daarnaast worden enkele verwijzingsfouten hersteld en verduidelijkingen aangebracht. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende. 1. Volgens de wettelijke verdeling gaat de gehele nalatenschap naar de langstlevende echtgenoot en krijgen de kinderen een onderbedelingsvordering op de...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Besluit cafetariaregelingen geactualiseerd

Loonbelasting

Cafetariaregelingen zijn regelingen waarbij een werknemer binnen het arbeidsvoorwaardenpakket kan kiezen uit verschillende vormen van beloning of bepaalde beloningsbestanddelen kan ruilen voor andere. In het belang van de rechtszekerheid en een uniforme behandeling voor de loonheffingen heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid op dat gebied in 2005 in een besluit toegelicht. Het besluit is een geactualiseerde samenvoeging van eerdere beleidsbesluiten op dit punt. Op een paar punten van ondergeschikt...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Ten onrechte ontvangen loon en terugbetaling terecht ontvangen loon

Inkomstenbelasting

In een besluit uit 2001 heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid voor ten onrechte ontvangen looninkomsten uiteengezet. Ten onrechte ontvangen looninkomsten kunnen onder voorwaarden buiten de heffing van de inkomstenbelasting gehouden worden. De ontvanger van deze inkomsten moet binnen een redelijke termijn laten blijken dat hij de inkomsten niet wil behouden. Het kan voorkomen dat in eerste instantie terecht ontvangen looninkomsten terugbetaald moeten worden, bijvoorbeeld omdat zij met terugwerkende...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Nabetaalde zorgtoeslag

Inkomstenbelasting

Tot 1 januari 2008 behoorde de standaardpremie van de Zorgverzekeringswet tot de aftrekbare buitengewone uitgaven. De standaardpremie moest worden verminderd met de ontvangen zorgtoeslag en vermeerderd worden met terugbetaalde zorgtoeslag. Het ging hierbij om de in een kalenderjaar ontvangen en terugbetaalde bedragen en niet om de bedragen die betrekking hadden op het kalenderjaar. Met ingang van 2008 is de standaardpremie Zvw niet meer aftrekbaar en heeft de ontvangen of terugbetaalde...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Groepsrentebox

Vennootschapsbelasting

De Europese Commissie heeft op 9 juli 2009 een positieve beschikking afgegeven voor de groepsrentebox in de vennootschapsbelasting. De inhoud van deze beschikking wordt momenteel op het ministerie van Financiën bestudeerd. Mogelijk wordt bij de aanpassing van de vennootschapsbelasting een verplichte rentebox ingevoerd.

 • 21-08-2009
Lees meer 

Geen aftrek voorbelasting op goederen niet voor bedrijfsdoeleinden

Omzetbelasting

Op prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EG voor recht verklaard dat de voorbelasting op goederen en diensten die door een ondernemer gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan economische activiteiten voor dat gedeelte niet aftrekbaar is. Dat geldt ook voor zogenaamde investeringsgoederen. Volgens de Hoge Raad is het toelaatbaar om bij een dergelijk gemengd gebruik uit te gaan van een pro rata toedeling van...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Onterechte toepassing veehandelsregeling

Omzetbelasting

De omzetbelasting kent voor de landbouwsector een aantal bijzondere regelingen. De belangrijkste is de landbouwregeling. Deze regeling houdt in dat landbouwers, veehouders en dergelijke voor bepaalde prestaties buiten de heffing van omzetbelasting blijven. De afnemers van deze ondernemers kunnen 5,1% van het in rekening gebrachte bedrag als voorbelasting aftrekken. Veehandelaren vallen niet onder de landbouwregeling omdat zij geen producten voortbrengen. In beginsels zijn veehandelaren normaal belastingplichtig. Op verzoek van de...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Verruiming octrooibox

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2007 is de zogenaamde octrooibox ingevoerd in de Vennootschapsbelasting. Deze octrooibox is bedoeld als fiscale stimulans voor innovatie. Er geldt een effectief belastingtarief van 10%, een drempel ter grootte van de gemaakte kosten van research en development en een plafond van 4x de voortbrengingskosten. De octrooibox mag ook worden benut voor immateriële activa waarvoor geen octrooi is verleend maar die zijn voortgekomen uit een Speur- en Ontwikkelingsproject,...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Geen omkering bewijslast

Formeel recht

Net als voor de toepassing van de belastingwetgeving geldt voor de Douanewet dat een ondernemer verplicht is om op verzoek van de inspecteur zijn administratie ter inzage te geven. Het gaat om alle boeken en bescheiden die van belang kunnen zijn voor de heffing van douanerechten. Voldoet een ondernemer niet aan die verplichting, dan kan dat gevolgen hebben in een eventuele procedure. De bewijslast kan dan namelijk worden omgekeerd en...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Diefstal van accijnsgoederen

Douane en Accijnzen

De verwijdering van goederen uit een toegelaten opslagplaats van aan douanetoezicht onderworpen goederen zonder toestemming van de douane is een onttrekking aan het douanetoezicht. Onttrekking aan het douanetoezicht is elke handeling die tot gevolg heeft dat de douane, al is het maar tijdelijk, de toegang wordt belemmerd tot onder douanetoezicht staande goederen en zijn wettelijke controleactiviteiten niet kan uitvoeren. Zolang de goederen de opslagplaats niet hebben verlaten, zijn zij onder...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Geen kwijtschelding

Invordering

De ontvanger van de belastingdienst kan zijn invorderingsactiviteiten opschorten en aan een belastingschuldige meedelen dat hij deze niet zal bemoeilijken. In een procedure tegen een aansprakelijkstelling voor belastingschulden van een ander voerde de aansprakelijk gestelde partij aan, dat het niet verder bemoeilijken van een belastingschuldige gelijk moet worden gesteld met kwijtschelding van de belastingschuld. Kwijtschelding van de belastingschuld zou tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheid vervalt. De Hoge Raad heeft...

 • 21-08-2009
Lees meer 

WOZ-waarde onverhuurbare parkeerplaatsen

Onroerende zaken

Voor de toepassing van de Wet WOZ moet de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken worden vastgesteld. De gemeente stelt deze waarde jaarlijks vast. Indien de eigenaar van de onroerende zaak het niet eens is met de vastgestelde waarde, zal de gemeente in een procedure voor de rechter aannemelijk moeten maken dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. In een procedure over de waarde van een aantal...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Vertrouwensbeginsel

Algemeen

Wanneer de inspecteur een aanslag heeft vastgesteld die overeenstemt met de ingediende aangifte waarin de belastingplichtige een aangelegenheid uitdrukkelijk en gemotiveerd aan de orde heeft gesteld, brengt dat niet altijd mee dat de betrokkene daarna met succes een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel. Voor een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel is vereist dat de belastingplichtige in redelijkheid heeft kunnen aannemen dat de inspecteur kennis heeft genomen van alle bijzonderheden...

 • 21-08-2009
Lees meer 

Keuze voor binnenlandse belastingplicht

Internationaal

De Wet IB 2001 biedt inwoners van andere lidstaten van de Europese Unie dan Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de toepassing van de regels die gelden voor binnenlands belastingplichtigen. Volgens de rechtbank Breda heeft deze keuze niet tot gevolg dat buitenlands belastingplichtigen daardoor binnenlands belastingplichtigen worden. Zij worden alleen voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting behandeld alsof ze binnenlands belastingplichtig zijn. De rechtbank baseert dit oordeel op...

 • 21-08-2009
Lees meer