• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-06Toon alle posts

Vrijwilligersregeling woningcorporaties

Loonbelasting

In de loonbelasting geldt voor sportorganisaties en voor niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen publiek- of privaatrechtelijke lichamen de vrijwilligersregeling. De regeling houdt in dat aan een vrijwilliger een bedrag van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar kan worden betaald zonder inhouding van loonheffing. De betrokken vrijwilliger wordt niet als werknemer aangemerkt. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Verlengde navorderingstermijn niet in strijd met EG-recht

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de inspecteur dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. De termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd is 5 jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen. De verlengde termijn is bedoeld voor situaties waarin de controlemogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst beperkt zijn en de normale navorderingstermijn van vijf jaar te kort is. De verlengde...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Wijziging rente ouderlijke boedelverdeling

Successiewet

In testamenten van gehuwde personen met kinderen was het opnemen van een ouderlijke boedelverdeling niet ongebruikelijk. De gehele nalatenschap werd daarbij toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot. De kinderen kregen een vordering op de achtergebleven ouder, die meestal pas bij overlijden van de ouder opeisbaar was. Deze vordering kon renteloos of rentedragend zijn. Bij de wijziging van het erfrecht per 1 januari 2003 is de ouderlijke boedelverdeling als wettelijk uitgangspunt genomen...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Vestigen vruchtgebruik voor BV

Inkomstenbelasting

Het vestigen van het recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel door een aandeelhouder ten gunste van de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft is een vorm van het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan die vennootschap. Het rendement bestaat uit de aangroei van de waarde van de blote eigendom tot volle eigendom aan het einde van de vruchtgebruiksperiode. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om tijdelijke...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Keuze voor globalisatieregeling mocht worden herzien

Omzetbelasting

Bij de handel in gebruikte goederen die worden ingekocht van particulieren of van vrijgestelde ondernemers kan in de omzetbelasting de margeregeling worden toegepast. De handelaar brengt bij verkoop slechts omzetbelasting in rekening over het verschil tussen in- en verkoopprijs. Voor de afnemer is de omzetbelasting niet aftrekbaar, ook niet als hij ondernemer is en het gekochte goed voor belaste prestaties gebruikt. Een postzegelhandelaar verkocht een partij postzegels aan een ondernemer...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Geen cassatie gelijkheidsbeginsel waardering grond

Onroerende zaken

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij de waardering van een verhuurd perceel grond. De huurder van de grond was de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Een vereniging van grondeigenaren van NAM-locaties had in 1990 een afspraak over de waardering van percelen gemaakt met de belastingdienst. Bij deze vereniging was de meerderheid van NAM-locatiehouders aangesloten. De eigenaar...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Overname personeel

Arbeidsrecht

Een bedrijf wilde een deel van de activiteiten van een failliet bedrijf voortzetten. Het bedrijf bood aan circa 80 van de 200 medewerkers van het failliete bedrijf een arbeidsovereenkomst aan. Tot de groep van werknemers behoorde het voltallige personeel van een bepaalde vestiging van het failliete bedrijf. Een personeelslid was arbeidsongeschikt toen zij de aangeboden arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar tekende. Na circa zes weken ontsloeg de nieuwe...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Pand op grond van een ander

Omzetbelasting

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG mag een ondernemer een investeringsgoed dat hij gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden en gedeeltelijk voor andere doeleinden gebruikt, in zijn geheel als ondernemingsvermogen aanmerken en de volledige omzetbelasting als voorbelasting verrekenen. Dat arrest had betrekking op een investeringsgoed dat eigendom was van de ondernemer. De rechtbank Breda paste deze uitspraak ook toe in het geval van een ondernemer die op grond van zijn...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Verleggingsregeling bij leasing

Omzetbelasting

Lease en verhuur van roerende zaken die in Nederland worden gebruikt zijn belast met Nederlandse omzetbelasting, ongeacht waar de verhuurder of de leasemaatschappij is gevestigd. Gaat het om een buitenlandse ondernemer, dan wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de in Nederland gevestigde afnemer, tenzij de buitenlandse ondernemer in Nederland een vaste inrichting heeft. Het Hof van Justitie EG heeft over het begrip vaste inrichting gezegd dat de buitenlandse ondernemer...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Geldlening onderdeel kostprijs deelneming?

Vennootschapsbelasting

Bij de aankoop van een 100%-deelneming nam de koper ook een vordering van de verkoper op de deelneming over. De overgenomen vordering bedroeg € 680.670 (ƒ 1.500.000). De koper bleef dit bedrag schuldig aan de verkoper. Deze schuld aan de verkoper werd achtergesteld ten opzichte van andere schulden. De rente bedroeg 5% per jaar; de aflossing was winstafhankelijk, terwijl de schuld in 2003 definitief zou vervallen. De belastingdienst rekende de...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Ondernemerschap stichting

Omzetbelasting

Een stichting, met als doelstelling de integratie van de verschillende culturen van de inwoners van haar vestigingsplaats, organiseerde jaarlijks een grootschalig multicultureel festival. Het festival was voor bezoekers gratis toegankelijk. De financiering vond plaats door subsidies, sponsorbijdragen, inkomsten uit reclame en advertenties en opbrengsten van verhuur van marktkramen en standplaatsen. De stichting ging ervan uit dat zij ondernemer was voor de omzetbelasting. Zij berekende omzetbelasting over de prestaties die zij...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Bewijs toepassing nultarief

Omzetbelasting

Wanneer een ondernemer goederen levert aan ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie hoeft hij geen omzetbelasting in rekening te brengen. De afnemer moet dan een intracommunautaire verwerving aangeven. De leverancier moet aan de hand van boeken en bescheiden kunnen aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Er worden geen speciale eisen gesteld aan het te leveren bewijs. Uit de boeken en bescheiden van de ondernemer...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Overdracht activa en passiva bij liquidatie

Omzetbelasting

Bij de vereffening van het vermogen van een ontbonden BV werden alle activa en passiva van de BV overgedragen aan de enige aandeelhouder. Een van de vermogensbestanddelen was een jacht. De BV was in België gevestigd, maar het jacht bevond zich op het tijdstip van de vereffening in Nederland. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag op voor de levering van het jacht aan de aandeelhouder. Hof Den Bosch deelde de opvatting...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Tenaamstelling aanslag na fusie

Formeel recht

Bij een juridische fusie tussen rechtspersonen gaat het vermogen van de ene rechtspersoon onder algemene titel over op de andere rechtspersoon. Alle rechten en verplichtingen gaan over op de verkrijgende rechtspersoon als rechtsopvolger van de verdwijnende rechtspersoon. De rechtspersoon van wie het vermogen over gaat houdt door de fusie van rechtswege op te bestaan. Na een juridische fusie constateerde de belastingdienst bij een boekenonderzoek dat een stichting die als gevolg...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Geen extra belastingvrije vergoeding huisvesting

Loonbelasting

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Beleidsbrief scheepvaart

Loonbelasting

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een uiteenzetting van het zeevaartbeleid gegeven. Ten opzichte van België en Duitsland liggen de loonkosten voor Nederlandse reders hoger. Het is niet mogelijk om met behulp van de afdrachtvermindering zeevaart het loonkostenverschil met concurrenten effectief te verminderen. 40% van de reders is niet in staat de afdrachtvermindering volledig te benutten...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Boek en cd-rom samen onder laag tarief

Omzetbelasting

In schoolboeken zit tegenwoordig vaak een cd-rom met extra informatie. Een werkboek met cd-rom wordt voor één prijs verkocht. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de levering van een boek met cd-rom voor de omzetbelasting twee afzonderlijke leveringen omvat. De levering van het boek valt onder het lage tarief voor de omzetbelasting. De levering van de cd-rom valt onder het normale omzetbelastingtarief. Uitgangspunt voor de omzetbelasting is dat...

 • 26-06-2009
Lees meer 

BTW-constructie medische apparatuur

Omzetbelasting

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG uit 2006 is voor ondernemerschap niet nodig dat er winst wordt behaald of wordt beoogd met een economische activiteit. Zelfs als een activiteit alleen wordt verricht om daarmee een belastingvoordeel te behalen kan er toch sprake zijn van ondernemerschap. In navolging van de rechtbank Den Haag was Hof Den Haag van oordeel dat een BV die medische apparatuur verhuurde aan een...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Geen boete voor niet melden van te hoge teruggaaf

Formeel recht

Het niet op tijd aangeven van verschuldigde omzetbelasting kan tot gevolg hebben dat de belastingdienst een boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schuldgradatie en van het niet aangegeven belastingbedrag. Het in de jaarrekening opnemen van een omzetbelastingschuld zonder het indienen van een suppletieaangifte kwalificeert volgens de belastingdienst als opzet of grove schuld. Het indienen van een suppletieaangifte is een vrijwillige verbetering van een onjuiste aangifte...

 • 26-06-2009
Lees meer 

Uitstel verbod op spam aan bedrijven

Inkomstenbelasting

Eerder berichtten wij, dat het zogenaamde spamverbod, het ongevraagd aanbieden van diensten per fax, sms of e-mail, richting bedrijven per 1 juli van kracht zou worden. De invoering is echter uitgesteld tot 1 oktober 2009. De wijziging in de opzegtermijn voor stilzwijgend verlengde telecom- en internetcontracten gaat wel in per 1 juli aanstaande.

 • 26-06-2009
Lees meer 

Aanvang terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is de categorie “overige werkzaamheden” uitgebreid met de terbeschikkingstelling van vermogen aan een vennootschap waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat bijvoorbeeld het bedrijfspand dat door een DGA aan zijn BV wordt verhuurd in box 3 terecht zou komen en daar gunstig belast zou zijn. Over het moment waarop een terbeschikkingstelling begint zijn al...

 • 19-06-2009
Lees meer 

WOZ-waarde landgoed

Onroerende zaken

De waarde van onroerende zaken wordt op grond van de Wet WOZ jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde van een onroerende zaak is de waarde in het economische verkeer. Dat is de prijs die bij overdracht van de volle en onbezwaarde eigendom van de zaak in de huidige staat zou worden gerealiseerd. Voor landgoederen die vallen onder de Natuurschoonwet 1928 geldt een speciale regeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de verplichting om...

 • 19-06-2009
Lees meer 

Wijziging winstverdeling onzakelijk

Ondernemingswinst

De firmanten van een VOF maken doorgaans afspraken over de verdeling van de winst voor langere tijd. Dergelijke afspraken kunnen afhangen van de arbeidsprestatie of van de kapitaalinbreng van een firmant. De firmanten kunnen in een jaar afwijken van de eerder overeengekomen winstverdeling. Als deze nieuwe afspraken sterk afwijken van de oude kan van een firmant gevraagd worden om te onderbouwen waarom de nieuwe winstverdeling meer recht doet aan de onderlinge...

 • 19-06-2009
Lees meer 

Verplichting onder opschortende voorwaarde

Successiewet

Bij iemands overlijden moeten zijn erfgenamen successierecht betalen over hun aandeel in de nalatenschap. De nalatenschap is het saldo van bezittingen en schulden van de overledene op zijn sterfdatum. De omvang van de nalatenschap is niet altijd eenvoudig te bepalen. In een zaak die onlangs door Hof Amsterdam is behandeld deden zich enkele bijzondere omstandigheden voor, waarvan niet op voorhand duidelijk was welke invloed zij hadden op de omvang van...

 • 19-06-2009
Lees meer 

Auto van uitvaartonderneming

Autobelastingen

Bij de registratie van personenauto’s en motorrijwielen moet BPM worden betaald. Er gelden vrijstellingen voor bijzondere categorieën voertuigen. Een daarvan betreft lijkwagens. Een uitvaartonderneming kocht voor het vervoer van stoffelijke overschotten een personenauto. Na de aanschaf werd de auto omgebouwd. De achterstoelen werden verwijderd, de laadvloer verhoogd, de zijkanten betimmerd en er werd een tussenschot geplaatst achter de bijrijderstoel. De balk met bevestigingspunten met kliksluiting van de driepuntsgordels van de...

 • 19-06-2009
Lees meer