• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-03Toon alle posts

Beloningen in de financiele sector

Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Bezwaar tegen aangifte omzetbelasting was te laat

Formeel recht

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak. Daarvoor geldt de normale bezwaartermijn van zes weken. Een na afloop van die termijn ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurde met een ondernemer die in oktober 2004 bezwaar maakte tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2003. In het bezwaar verzocht de ondernemer om teruggaaf van de omzetbelasting die drukte...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Verlenging termijn inkoopregeling AOW

Sociale verzekeringen

Inwoners van Nederland bouwen het recht op een AOW-uitkering op in de periode vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. De opbouw is 2% voor ieder jaar dat iemand in Nederland woont of werkt. Wie in die periode een aantal jaren in het buitenland woont en/of werkt bouwt geen volledig recht op uitkering op. Mensen met een onvolledige AOW-opbouw kunnen hun uitkering aanvullen via de zogenaamde...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Havenkranen zijn onroerende zaken

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. De vraag of zaken roerend of onroerend zijn, wordt beantwoord aan de hand van civielrechtelijke criteria. Het Burgerlijk Wetboek merkt zaken die duurzaam met de grond zijn verbonden aan als onroerend. Die duurzame band met de grond kan rechtstreeks bestaan, maar ook door vereniging van een zaak met andere onroerende zaken. Aan de hand van civielrechtelijke criteria besliste de rechtbank Den...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Uitleg begrip woon-werkverkeer

Inkomstenbelasting

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bedrag bij het inkomen worden geteld. In het jaar 2002 gold een deel van het woon-werkverkeer als privégebruik. In dat jaar was het percentage van de bijtelling afhankelijk van het aantal privékilometers. Een werknemer toonde met een sluitende kilometeradministratie aan dat hij in 2002 minder dan 500 privékilometers had gereden. De werknemer had in zijn woning een werkkamer, waar...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Taxatierapport behoorde tot gedingstukken

Formeel recht

In een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking van zijn woning verwees de eigenaar naar een bijgevoegd taxatierapport. Uit dat rapport bleek een lagere waarde dan de vastgestelde WOZ-waarde. De gemeente refereerde in de uitspraak op bezwaar aan dat taxatierapport. Ook in de verweerschriften voor het Hof en voor de Hoge Raad werd ingegaan op het door de eigenaar overgelegde taxatierapport. Hof Den Bosch gaf geen oordeel over de bewijskracht van het...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Bestelauto met stoelen in laadruimte

Autobelastingen

Tot 2005 was een bestelauto die aan een aantal voorwaarden voldeed vrijgesteld van BPM en gold een lager tarief voor de Motorrijtuigenbelasting. Met ingang van 2005 geldt de vrijstelling van BPM alleen voor ondernemers en voor gehandicapten. Over de periode tot 2005 zijn vele procedures gevoerd over het karakter van bestelauto’s. Hof Arnhem besliste in 2007 dat een bestelauto met een fabrieksmatig aangebracht in de vloer verzonken bevestigingssysteem voor stoelen...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Verontreinigingsheffing openluchtfesitval

Overige heffingen

Een stichting kreeg jaarlijks van de gemeente een vergunning om in de zomer gedurende een aantal weekenden een festival te organiseren in een park. Dat park was een openbare, voor iedereen toegankelijke, ruimte. Tijdens het festival was er een tijdelijke waterput. De kosten van het afgenomen water werden aan de stichting doorberekend. Het Hoogheemraadschap legde ieder jaar een aanslag verontreinigingsheffing op. De stichting mocht volgens de vergunning geen entree heffen...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die voor de levering van goederen of diensten door andere ondernemers in rekening is gebracht op facturen, die voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Hof Leeuwarden was van oordeel dat er geen levering plaats vond wanneer iemand bij een aankoop handelt voor rekening en risico van een ander, die bij de aflevering door de leverancier het volledige economische belang verwerft. Gevolg van...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Aftrek voorbelasting pand in gesplitst gebruik

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die leveranciers in rekening brengen, voor zover zij de afgenomen goederen en diensten gebruiken voor belaste prestaties. Ondernemers die goederen en dienste zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties gebruiken, hebben gedeeltelijk recht op aftrek. De aftrek wordt bepaald in de verhouding van belaste prestaties tot de totale omzet van de ondernemer. Dat staat bekend als de pro-ratamethode. In afwijking daarvan mag...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Laag tarief voor kunstvoorwerpen

Omzetbelasting

Op kunstvoorwerpen is het lage omzetbelastingtarief van toepassing. Sieraden kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar dat is niet snel het geval. In 2006 besliste de Hoge Raad dat in kleine serie gemaakte handgesmede gouden en zilveren sieraden geen kunstvoorwerpen waren. Een voorwerp van plastische kunst heeft namelijk een commercieel karakter wanneer het lijkt op industriële of ambachtelijke producten en daarmee in concurrentie kan komen. Volgens het arrest is niet van belang dat...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Beperking aanvulling loon bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om 70% van het loon van een werknemer door te betalen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het recht op doorbetaling geldt niet als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van opzettelijk handelen van de werknemer. In veel CAO’s is opgenomen dat bij arbeidsongeschiktheid het loon tot 100% wordt aangevuld door de werkgever. Over de vraag wanneer de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid niet geldt, is in...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Toepassing herstelbeleid BPM

Autobelastingen

Een inwoner van Nederland die in Nederland rijdt met een auto met een buitenlands kenteken is volgens de wet verplicht deze auto in Nederland te registreren en BPM te betalen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Wanneer iemand voor de eerste keer wordt aangehouden wegens het rijden in Nederland met een auto met buitenlands kenteken wordt niet onmiddellijk een naheffingsaanslag BPM opgelegd. De bestuurder wordt gewaarschuwd voor de mogelijke...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Normbedragen ander kalenderjaar niet meenemen

Inkomstenbelasting

De kosten van een opleiding of studie zijn aftrekbaar voor zover de kosten hoger zijn dan € 500. De aftrek is beperkt tot € 15.000. De beperking van de aftrek boven een bedrag van € 15.000 geldt niet gedurende een periode van vier jaar voor de eerste studie na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Ook iemand, die recht heeft op studiefinanciering kan recht hebben op aftrek van...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Omzetbelasting bij onttrekking goederen aan douanevervoer

Douane en Accijnzen

Met toepassing van de douaneregeling extern communautair douanevervoer kunnen goederen worden getransporteerd naar het buitenland zonder heffing van douanerechten. Voor toepassing van de douaneregeling moet aangifte worden gedaan. Op de aangifte staat onder meer de hoeveelheid en de aard van de betreffende goederen vermeld. Goederen die op een aangifte zijn vermeld, maar bij aankomst niet aanwezig blijken te zijn, worden vermoed aan het douanetoezicht te zijn onttrokken. Dat levert een...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Verstrekking jaarloongegevens

Loonbelasting

Sinds januari 2006 worden gegevens uit de aangifte loonheffingen gebruikt voor de zogenaamde polisadministratie voor de sociale verzekeringen. De gegevens uit de polisadministratie worden gebruikt voor de definitieve vaststelling van toeslagen, aanslagen of teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en aanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is een tijdelijke mogelijkheid om via ministeriële regeling invoeringsproblematiek op te lossen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt om jaarloongegevens over 2006 en 2007 bij een...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Bewijs toepassing nultarief

Omzetbelasting

Bij de levering van goederen moet een ondernemer omzetbelasting in rekening brengen. Er geldt een tarief van nihil voor de levering van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden vervoerd naar een plaats buiten de EU. Voor de toepassing van het nihiltarief is niet van belang waar de levering plaatsvindt. Ook als de levering in Nederland plaatsvindt, kan het nihiltarief worden toegepast. Onder levering wordt in dit...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Toepassing foutenleer

Ondernemingswinst

Met toepassing van de zogenoemde foutenleer kan worden voorkomen dat een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast als gevolg van een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar. De fout wordt hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Hof Den Bosch paste de foutenleer toe in een geval waarin een BV had verzuimd om een in 1991 verkregen recht...

 • 27-03-2009
Lees meer 

Ontslag zonder vergoeding

Arbeidsrecht

Wanneer de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt is het niet ongebruikelijk dat de kantonrechter de werkgever opdraagt om aan de werknemer een ontslagvergoeding te betalen. Er zijn echter situaties waarin de kantonrechter geen vergoeding toekent. De werknemer heeft het ontslag dan aan zichzelf te wijten. Dat deed zich voor bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de directeur van een zorginstelling. De zorginstelling erkende de grote verdiensten die de directeur in het...

 • 26-03-2009
Lees meer 

Gedeeltelijke overdracht is gehele afkoop

Loonbelasting

Het afkopen van pensioenrechten is niet toegestaan, omdat dit in strijd is met de verzorgingsgedachte die ten grondslag ligt aan pensioen en de fiscaal gunstige behandeling van pensioen in de opbouwfase. Pensioen is bedoeld als inkomensvoorziening voor de oude dag, bij arbeidsongeschiktheid of voor nabestaanden. De betaalde premies zijn aftrekbaar, terwijl de opgebouwde aanspraken niet tot het loon behoren. Sinds 1995 bevat de belastingwetgeving een sanctiebepaling die van toepassing is...

 • 26-03-2009
Lees meer 

Beloningen in de financiële sector

Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij heeft getroffen om de beloningscultuur in de financiële sector te veranderen. De primaire verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid en de beloningen van bestuurders ligt bij de raden van commissarissen en de aandeelhouders. De minister wil dat commissarissen zich niet alleen bemoeien met de salarissen van bestuurders maar ook van de managementlagen daaronder. Onderdeel van het...

 • 23-03-2009
Lees meer 

Door werkgever verhaalde schadevergoeding was loon

Loonbelasting

 Loon is een ruim begrip. Tot het loon behoren namelijk alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking geniet. Volgens de rechtbank Den Haag is er zelfs sprake van loon als de werkgever de schadevergoeding die een derde aan zijn werknemers moet betalen voorschiet en verhaalt op de derde. De rechtbank kwam tot die uitspraak in een procedure die betrekking had op de schadevergoeding die werd betaald aan de leden van...

 • 20-03-2009
Lees meer 

Laag tarief voor arbeidsintensieve diensten blijft

Omzetbelasting

In Europees verband is een akkoord bereikt over de toepassing van het verlaagde btw-tarief op arbeidsintensieve diensten. Dat was een tijdelijke maatregel, maar deze is nu structureel. Het verlaagde tarief geldt onder anderen voor fietsenmakers, schoenmakers en kappers. Het verlaagde tarief geldt voortaan ook voor onderhoud van woonhuizen. Tot nu toe was de toepassing van het verlaagde tarief beperkt tot huizen van 15 jaar en ouder. Het verlaagde tarief mag...

 • 20-03-2009
Lees meer 

Kamervragen algemeen nut beogende instellingen

Inkomstenbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het karakter van het algemeen nut beogende instellingen (anbi's), naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Haarlem. Voor het recht op aftrek van giften in de inkomstenbelasting is het nodig dat de instelling aan wie iemand een gift doet, door de belastingdienst als anbi is aangemerkt. Anbi’s kunnen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Een instelling moet volgens zijn...

 • 20-03-2009
Lees meer 

Waardering recreatieterrein

Onroerende zaken

Van alle onroerende zaken wordt periodiek de waarde vastgesteld op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De vastgestelde waarde is vaak inzet van discussie. Zo ook in geval van de waarde van een terrein voor dagrecreatie, dat vrij toegankelijk was voor fietsers en voetgangers. Voor automobilisten was er de mogelijkheid om tegen betaling te parkeren op een met een slagboom afgezet parkeerterrein. De waarde was namens de gemeente...

 • 20-03-2009
Lees meer