• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2009-02Toon alle posts

Gemeente voldoet niet aan inzamelplicht afval

Overige heffingen

Een gemeente kan een afvalstoffenbelasting instellen ter bestrijding van de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval. Voorwaarde om een aanslag afvalstoffenbelasting op te mogen leggen is dat het mogelijk moet zijn om het huishoudelijk afval aan te bieden op een plaats bij het perceel waar het afval is ontstaan. Hof Arnhem vernietigde de aanslag afvalstoffenheffing die een gemeente oplegde aan de eigenaar van een vakantiewoning op een recreatiepark. De...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Compensatieregeling ziekte oudere werknemers

Sociale verzekeringen

In het najaar van 2008 kondigde het kabinet een compensatieregeling voor de loonkosten bij langdurige ziekte van oudere werknemers aan. Het wetsvoorstel dat deze compensatieregeling omvat is nu ingediend bij de Tweede Kamer. De regeling moet ingaan op 1 juli 2009 en loopt tot 1 juli 2019. Op grond van deze regeling krijgen werkgevers de loonkosten vergoed van langdurig zieke oudere werknemers die voor ze in dienst kwamen tenminste 52...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Vergoeding kosten trouwfeest

Loonbelasting

Een werkgever mag, met inachtneming van zekere voorwaarden en beperkingen, de kosten die een werknemer maakt om zijn dienstbetrekking naar behoren te vervullen vergoeden. Op grond daarvan vergoedde een BV een deel van de kosten van het huwelijksfeest van een van haar werknemers. De werknemer was medeaandeelhouder en de beoogde opvolger van de DGA van de BV. De werknemer was de zoon van de DGA. Op het feest waren 145...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Emigratieheffing aanmerkelijk belang

Inkomstenbelasting

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt Nederland een conserverende aanslag op over de waardeaangroei van de aandelen. Om die aanslag op te kunnen leggen gaat de wet uit van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijk belangaandelen op het moment dat onmiddellijk voorafgaat aan de emigratie. De aanslag wordt alleen ingevorderd bij daadwerkelijke vervreemding van de aandelen binnen 10 jaar na emigratie. Door het heffingsmoment voor de emigratie te...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Slechts één uitspraak op bezwaar mogelijk

Formeel recht

Procederen in fiscale zaken is gebonden aan een aantal voorschriften. Een procedure begint met een bezwaarschrift. Om een bezwaarschrift in te kunnen dienen moet er een beschikking, bijvoorbeeld een belastingaanslag, zijn van de inspecteur. In het bezwaarschrift staat tegen welke beschikking het is gericht en wat het bezwaar tegen die beschikking is. Het bezwaarschrift moet binnen de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking zijn ingediend. Een te...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Omzetting vordering was winstuitdeling

Ondernemingswinst

De belastingdienst legde aan een dga een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op in verband met een uitdeling van winst die zijn BV aan hem had gedaan. Die uitdeling bestond uit de omzetting van een vordering van de BV op de dga in een vordering op een dochtermaatschappij. De dochtermaatschappij kreeg tegenover een schuld aan de BV een vordering op de dga. De dochtermaatschappij was in 2000 failliet gegaan en het faillissement was...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Regresvordering op gelieerde stichting

Ondernemingswinst

Een ondernemer had vorderingen op twee stichtingen. De ene stichting was actief, de andere stichting niet. Beide vorderingen waren zogenaamde regresvorderingen, die waren ontstaan doordat de ondernemer in het kader van een schikking schulden van de stichtingen aan de bank had overgenomen. De ondernemer rekende beide vorderingen tot zijn ondernemingsvermogen en wilde deze ten laste van zijn winst afwaarderen. Hof Arnhem stond toe dat de regresvordering op de actieve stichting...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Geen kapitaalsbelasting open CV

Assurantiebelasting

Bij de oprichting van een aandelenvennootschap of bij de uitgifte van nieuwe aandelen was tot 1 januari 2006 kapitaalsbelasting verschuldigd over het op de aandelen gestorte kapitaal. Bij de omzetting van een gesloten commanditaire vennootschap in een open commanditaire vennootschap legde de belastingdienst een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op. Het verschil tussen een gesloten en een open commanditaire vennootschap is dat bij een open commanditaire vennootschap voor toetreding en vervanging van vennoten,...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Rechtspraak wordt toegankelijker

Algemeen

Binnenkort zal de minister van Justitie een wetsvoorstel indienen om de rechtspraak in Nederland toegankelijker te maken. De kern van het wetsvoorstel is dat de kantonrechter vaker bevoegd zal zijn om zaken te behandelen. Op dit moment behandelt de kantonrechter geschillen met een belang tot € 5.000. Dit bedrag gaat omhoog naar € 25.000. Alle geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet tot een bedrag van € 40.000 gaan ook naar de...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Leningfaciliteiten voor startende ondernemers

Inkomstenbelasting

De staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken hebben twee maatregelen aangekondigd die zijn gericht op startende ondernemers. Het gaat om proeven, die zich in de periode tot 1 januari 2011 moeten bewijzen. De eerste maatregel is de oprichting van een fonds voor microkredietverlening aan beginnende ondernemers. Hiervoor is € 15 miljoen beschikbaar. Startende ondernemers met een goed bedrijfsplan kunnen via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

 • 25-02-2009
Lees meer 

Fiscaal stelsel BES-eilanden

Internationaal

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat er nog geen fiscaal regime is vastgesteld voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES eilanden). Naar verwachting worden in het tweede kwartaal van 2009 de benodigde wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gezonden. Het toekomstige fiscale stelsel voor de BES-eilanden zal worden verwerkt in drie aparte wetsvoorstellen. Dat zijn de Belastingwet BES, de Douane en Accijnswet...

 • 25-02-2009
Lees meer 

Intensivering VAMIL

Ondernemingswinst

Met ingang van 1 januari 2007 is de afschrijving op gebouwen beperkt. Een gebouw in eigen gebruik mag tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Voor gebouwen die als belegging dienen geldt de WOZ-waarde als bodemwaarde. De wet bevat een bepaling dat deze beperking niet geldt voor willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen. Op gebouwen die onder de VAMIL vallen (groen label kassen en duurzame stallen) kan daardoor worden afgeschreven tot de...

 • 23-02-2009
Lees meer 

Bijleenregeling en kredietcrisis

Inkomstenbelasting

Door de zogenaamde bijleenregeling is het mogelijk dat een deel van de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar is. De bedoeling van de bijleenregeling is dat het deel van de verkoopopbrengst van een eigen woning dat niet nodig is om de bestaande hypotheekschuld af te lossen, wordt gebruikt voor de financiering van een volgende eigen woning. Wie voor dat gedeelte kiest voor financiering met geleend geld, heeft geen recht op aftrek van...

 • 23-02-2009
Lees meer 

Besluit Milieubelastingen

Overige heffingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit op het gebied van de milieubelastingen aangepast. Een van de aanpassingen heeft betrekking op de vliegbelasting die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De vliegbelasting wordt geheven voor vluchten van een Nederlandse luchthaven. Het tarief is afhankelijk van de bestemming van de passagier. De staatssecretaris heeft een aantal onbedoelde gevolgen van de wet opgeheven. Als bestemming geldt de verst gelegen luchthaven...

 • 22-02-2009
Lees meer 

Bewijslast laag tarief gekleurde diesel

Douane en Accijnzen

De handel in minerale oliën valt onder de heffing van accijns. De tarieven variëren ondermeer met het gebruik. Zo geldt voor gasolie (diesel) die wordt gebruikt voor de aandrijving van wegvoertuigen en pleziervaartuigen een hoger tarief dan voor gasolie die wordt gebruikt voor de aandrijving van landbouwvoertuigen of binnenvaartschepen. Ter voorkoming van misbruik zijn bij toepassing van de lagere accijnstarieven kleurstoffen als herkenningsmiddel toegevoegd. Voor de toepassing van het verlaagde...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Heffings- en invorderingsrente tweede kwartaal 3,5%

Invordering

Voor het tweede kwartaal van 2009 is het percentage van de heffings- en de invorderingsrente vastgesteld op 3,50. In het eerste kwartaal was de rente nog 4,90%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2007 is als volgt: 2e kwartaal 2009: 3,50% 1e kwartaal 2009: 4,90% 4e kwartaal 2008: 5,45% 3e kwartaal 2008: 5,15% 2e kwartaal 2008: 4,75% 1e kwartaal 2008: 5,30% 4e kwartaal 2007: 5,40% 3e kwartaal 2007:...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Omzetbelasting over uitlenen personeel in verzekeringsbranche

Omzetbelasting

De diensten van een assurantietussenpersoon zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg dat de aan een tussenpersoon in rekening gebrachte omzetbelasting niet als voordruk in aftrek kan worden gebracht. Het uitlenen van personeel aan een assurantietussenpersoon is een belaste prestatie van de uitlener, ook als het uitgeleende personeel feitelijk werkzaam is als assurantietussenpersoon. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als de aard van de rechtsbetrekking tussen de uitlener van...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Glijclausule bij geruisloze inbreng

Inkomstenbelasting

De inbreng van een onderneming die door een natuurlijke persoon wordt gedreven in een BV kan fiscaal op twee manieren gebeuren. De ene manier houdt in dat de onderneming wordt beëindigd met belastingheffing over de aanwezige meerwaarden tot gevolg. De andere manier houdt in dat de belastingclaim op de meerwaarden wordt doorgeschoven naar de BV. Deze manier staat bekend als geruisloze inbreng. De onderneming wordt dan ingebracht tegen uitreiking van...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Hersteltermijn pensioenfondsen verlengd

Algemeen

Pensioenfondsen hebben wettelijk drie jaar de tijd om hun reserves op peil te brengen. Deze termijn wordt tijdelijk verlengd naar maximaal vijf jaar. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat pensioenfondsen de pensioenuitkeringen moeten verlagen. Uit een inventarisatie van De Nederlandse Bank (DNB) blijkt dat enkele honderden pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van minder dan 105%. De verwachting is dat de meerderheid van de pensioenfondsen binnen een termijn van vijf jaar weer...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Omkering bewijslast en grondslag boete

Formeel recht

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan onder omstandigheden een boete worden opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van het begane verzuim of vergrijp en van de correctie die in de aanslag is aangebracht of van de hoogte van het nagevorderde belastingbedrag. Het doen van een onjuiste aangifte is een vergrijp waarvoor een boete kan worden opgelegd. Het doen van een onjuiste aangifte kan leiden tot omkering en...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Toepassing oude landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

Bij de verkoop van landbouwgrond door een ondernemer is de zogenaamde landbouwvrijstelling van toepassing. Deze vrijstelling voorkomt belastingheffing over de waardestijging van landbouwgrond als zodanig. Vrijgesteld is namelijk het verschil tussen de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik en de boekwaarde van de grond. Een eventuele meeropbrengst is belast. De landbouwvrijstelling is in de loop van de jaren meerdere keren aangepast. De laatste wijziging vond plaats voorafgaand...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Geen beslissing op verzoek om heropening

Formeel recht

De rechter die een zaak behandelt sluit het onderzoek voordat uitspraak wordt gedaan. In de periode na het sluiten van het onderzoek maar voor het doen van de uitspraak kan een van de partijen de rechter vragen om het onderzoek te heropenen. De rechter mag dan geen uitspraak doen in de zaak zonder kennis te hebben genomen van het verzoek. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Hof hanteert onjuiste geschilomschrijving

Onroerende zaken

De Hoge Raad heeft twee uitspraken van Hof Den Haag in procedures over WOZ-beschikkingen vernietigd. Volgens het taxatierapport dat hoorde bij de bestreden beschikkingen bedroeg de inhoud van een onroerende zaak 520 m3. Volgens het taxatieverslag dat hoorde bij de beschikkingen voor het voorafgaande tijdvak bedroeg de inhoud 469 m3. De voor dat tijdvak geldende WOZ-waarde is bij compromis vastgesteld. Het Hof meende dat het geschil zich toespitste op de...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Vrijstelling tussenpersoon verzekeringen

Omzetbelasting

Volgens Hof Amsterdam geldt de vrijstelling in de omzetbelasting voor assurantietussenpersonen ook voor personen, die als zodanig optreden zonder over de daarvoor vereiste inschrijving te beschikken. Het betrof een hypotheekadviseur, die samenwerkte met een makelaar en gebruik maakte van de diensten van een geregistreerde tussenpersoon. Zijn klanten merkten daar niets van: zij deden uitsluitend met hem zaken. De tussenpersoon was nodig voor het verkrijgen van offertes van verzekeringsmaatschappijen en het...

 • 20-02-2009
Lees meer 

Toepassing stakingsfaciliteiten (oud)

Inkomstenbelasting

Een advocaat dreef zijn praktijk in de vorm van een maatschap met drie collega’s. Ieder was voor 25% gerechtigd in de maatschap. Per 31 maart 2000 trad de advocaat uit de maatschap. Daarna zette hij zijn praktijk voor eigen rekening, maar onder de naam van de maatschap, voort. De vraag was of er in 2000 sprake was van een gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming. Hof Amsterdam was van...

 • 20-02-2009
Lees meer