• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-12Toon alle posts

Herziening heffingsrente niet mogelijk

Invordering

De belastingdienst stelt in voorkomende gevallen het bedrag van de te betalen heffingsrente bij beschikking vast. De vraag is of de belastingdienst de bevoegdheid heeft om een eenmaal vastgestelde beschikking heffingsrente te herzien door het afgeven van een nieuwe beschikking. Dat zou zich kunnen voordoen als bij het vaststellen van de eerste beschikking een fout is gemaakt waardoor te weinig heffingsrente is berekend. Volgens de rechtbank Haarlem is het herzien...

 • 30-12-2008
Lees meer 

Geen uitsluiting urencriterium

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het voor firmanten in een man-vrouwfirma niet altijd voldoende voor het recht op ondernemersaftrek om het aantal uren van het urencriterium werkzaam te zijn in de onderneming. Vaak is sprake van een samenwerkingsverband tussen iemand die wel en iemand die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen zijn uitzonderlijk. De uren...

 • 24-12-2008
Lees meer 

Tegemoetkoming chronisch zieken

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt een tegemoetkoming in de kosten die deze mensen hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap. Een dergelijke uitkering is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Daarnaast bevat de wet een regeling voor de aftrek van bepaalde zorgkosten. Deze regeling vervangt de vervallen regeling voor de aftrek van buitengewone uitgaven. In grote lijnen komt de...

 • 23-12-2008
Lees meer 

Reisaftrek ondanks ontbreken vervoerbewijzen

Inkomstenbelasting

Werknemers die met openbaar vervoer naar en van hun werk reizen hebben recht op aftrek van de gemaakte reiskosten. Een van de voorwaarden voor aftrek is het bezit van een openbaarvervoerverklaring of van de originele vervoerbewijzen. Een werkneemster die geen openbaarvervoerverklaring had en die de originele vervoerbewijzen niet had bewaard claimde de reisaftrek openbaar vervoer. Als bewijs daarvoor had zij een reisverklaring van haar werkgever, aanvragen via de werkgever van...

 • 22-12-2008
Lees meer 

Periode tussen twee dienstbetrekkingen

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met een in Nederland schaarse deskundigheid kan op verzoek een bijzonder regime in de loonbelasting van toepassing zijn. Dat regime, de 30%-regeling, houdt in dat van de totale bruto beloning inclusief kostenvergoedingen 30% als onbelaste kostenvergoeding wordt aangemerkt. Deze regeling kent een looptijd van maximaal 10 jaar. Ook wanneer een dergelijke werknemer van baan verandert kan op verzoek van de nieuwe werkgever en de...

 • 21-12-2008
Lees meer 

OR krijgt spreekrecht op aandeelhoudersvergadering

Arbeidsrecht

Volgens een nog in te dienen wetsvoorstel van de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen ondernemingsraden spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ondernemingsraden kunnen zo hun mening geven over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en commissarissen voordat de aandeelhouders een besluit nemen. De aandeelhouders hoeven de mening van de ondernemingsraad niet op te volgen.Verder zal volgens de nieuwe regeling een verzoek om goedkeuring van een belangrijk bestuursbesluit pas...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Geen inhoudingsplicht na emigratie en bedrijfsoverdracht

Loonbelasting

De werkgever is verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van loonbelasting. Een niet in Nederland wonende werkgever kan toch inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting als hij in Nederland een vaste inrichting heeft of als hij zich als zodanig heeft gemeld bij de inspecteur omdat hij personeel in dienst heeft van wie het loon in Nederland is onderworpen aan de inkomstenbelasting. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een voormalige...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Camping-BV geen fictieve onroerende zaak

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting betaald worden. Deze bedraagt 6% van de waarde van de zaak. Onder omstandigheden kunnen ook de aandelen in een BV worden aangemerkt als een onroerende zaak. Dat is gedaan om te voorkomen dat de heffing van overdrachtsbelasting wordt gefrustreerd door een onroerende zaak voor de verkoop in te brengen in een BV en vervolgens de aandelen in de BV te verkopen.

 • 19-12-2008
Lees meer 

Werkzaamheden van ondersteunende aard

Inkomstenbelasting

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het voor firmanten in een man-vrouwfirma niet voldoende voor het recht op ondernemersaftrek om het aantal uren van het urencriterium werkzaam te zijn in de onderneming. In veel gevallen is sprake van een samenwerkingsverband tussen iemand die wel en iemand die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen zijn uitzonderlijk. De...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Regeling werktijdverkorting verlengd

Sociale verzekeringen

De termijn voor het aanvragen van werktijdverkorting volgens de tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verlengd tot 15 januari 2009. Aanvankelijk zou de termijn op 1 januari 2009 eindigen. Inhoudelijk is de regeling niet aangepast. Bedrijven moeten nog steeds twee maanden voorafgaand aan de aanvraag tenminste 30% omzetverlies hebben geleden. De regeling is beperkt tot 20.000 full time banen (760.000 uur werktijdverkorting).

 • 19-12-2008
Lees meer 

Werkzaamhedentoets per actitviteit

Inkomstenbelasting

Zelfstandige ondernemers die voldoen aan het zogenaamde urencriterium hebben recht op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 geldt voor firmanten in samenwerkingsverbanden tussen verbonden personen, zoals een man-vrouwfirma, een aanvullende eis. In veel gevallen bestaat het samenwerkingsverband dan uit een persoon die wel en een persoon die niet over de vereiste kwalificaties voor het beroep of bedrijf beschikt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen niet verbonden personen...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Verkrijging aandeel in landgoed

Successiewet

Het successierecht belast de waarde van wat wordt verkregen door de erfgenamen na iemands overlijden. Er bestaan diverse faciliteiten om de belastingdruk te matigen. Voor de verkrijging van een landgoed dat voldoet aan de Natuurschoonwet geldt dat het successierecht niet wordt ingevorderd als de erfgenamen het landgoed tenminste 25 jaar in stand houden. Dat betekent ondermeer dat zij het landgoed niet buiten de kring van erfgenamen mogen overdragen in deze...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Correctie teruggaaf heffingskortingen onmogelijk

Inkomstenbelasting

Bij de invoering van de wet IB 2001 zijn de vroeger bestaande belastingvrije sommen vervangen door heffingskortingen. De reden daarvoor was het opheffen van het progressievoordeel dat mensen met hogere inkomens hadden van de belastingvrije sommen. De heffingskortingen vormen een ingewikkelde regeling. Wie geen inkomen heeft, kan geen gebruik maken van zijn heffingskorting, tenzij hij een fiscale partner heeft die zoveel inkomen heeft dat de partner daarover belasting betaalt. Het...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Richtlijnen vermindering boete bij overschrijding redelijke termijn

Formeel recht

De Hoge Raad heeft de gevolgen van een overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken voor de hoogte van de boete aangepast in een arrest van 17 juni 2008. De Hoge Raad doet dat nu ook voor de rechtspraak in belastingzaken. In het arrest hanteert de Hoge Raad bij overschrijding van de redelijke termijn de volgende uitgangspunten. 1. De Hoge Raad oordeelt in volle omvang over de overschrijding van de...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Terugbetaling aan vader geen studiekosten

Inkomstenbelasting

De kosten van een opleiding kunnen aftrekbaar zijn als zij een zekere drempel overschrijden en de opleiding aan zekere voorwaarden voldoet. De kosten van de opleiding moeten wel drukken op de persoon die de opleiding volgt. Heeft deze persoon recht op vergoeding van de kosten, bijvoorbeeld van zijn werkgever, dan is aftrek slechts mogelijk voor zover de kosten hoger zijn dan de vergoeding. Iemand die achteraf de door zijn vader...

 • 19-12-2008
Lees meer 

Spreidingsconstructie fictieve onroerende zaak

Overdrachtsbelasting

Het staat iedereen vrij om zodanig te handelen dat zo min mogelijk belasting wordt betaald, zolang dat binnen de grenzen van de wet gebeurt. Die grenzen worden overschreden wanneer door een complex van rechtshandelingen met als doorslaggevende beweegreden belasting te besparen doel en strekking van de wet worden aangetast. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van handelen in strijd met doel en strekking van de wet als het...

 • 18-12-2008
Lees meer 

Sociale verzekeringen per 1 januari 2009

Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitkeringsbedragen en premies voor de sociale verzekeringen per 1 januari 2009 gepubliceerd. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan per 1 januari 2009 omhoog in verband met de koppeling aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt naar € 1381,20 bruto per maand. Ook de kinderbijslag gaat omhoog. Het maximumdagloon is per 1 januari 2009 vastgesteld op €...

 • 18-12-2008
Lees meer 

Regeling wijziging fiscale uitvoeringsregelingen

Algemeen

De staatssecretaris heeft een aantal fiscale uitvoeringsregelingen gewijzigd. De wijzigingen waren nodig door de invoering van het Belastingplan 2009, de Overige fiscale maatregelen 2009, de Fiscale onderhoudswet 2009 en de Wet van 27 juni 2008. Diverse bedragen zijn aangepast aan loon- of prijsontwikkelingen. Tevens zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd en zijn enige omissies hersteld.

 • 17-12-2008
Lees meer 

Gevolgen ongedaan maken herkapitalisatie

Vennootschapsbelasting

Bij een herkapitalisatie worden winstreserves van een vennootschap fiscaal vriendelijk omgezet in aandelenkapitaal. Fiscaal gefacilieerde herkapitalisatie is gebonden aan een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de herkapitalisatie niet geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt mag worden door terugbetaling van kapitaal binnen een periode van 10 jaar. De sanctie daarop is een verhoging van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Een BV die werd geconfronteerd met een verhoging van de vennootschapsbelasting vanwege...

 • 17-12-2008
Lees meer 

Wijzigingen 2009 Verpakkingenbelasting

Overige heffingen

Per 1 januari 2009 is de verpakkingenbelasting vereenvoudigd. Het onderscheid tussen primaire en secundaire/tertiaire verpakkingen is vervallen, waardoor het aantal tarieven is gehalveerd. Er is een algemeen tarief ingevoerd voor belastingplichtigen die geen uitsplitsing naar verpakkingsmaterialen in hun administratie kunnen opnemen. Logistieke hulpmiddelen als pallets, grote kratten en vaten en dergelijke worden niet meer belast. Voor verpakkingen van geïmporteerde producten kan gebruik gemaakt worden van een forfait om de hoeveelheid...

 • 17-12-2008
Lees meer 

Gevolgen van administratieve fout

Formeel recht

Een administratieve fout kan grote gevolgen hebben als deze fout ertoe leidt dat gedurende langere periode te weinig belasting wordt aangegeven en betaald. Hoewel de fout eenmalig is, kan voor iedere verkeerde aangifte die daarvan het gevolg is, bij naheffing van belasting een boete worden opgelegd. Dat ondervond een ondernemer die een aan zijn klanten berekende brandstoftoeslag niet opnam in zijn omzet, maar afboekte op een kostenrekening. Gevolg van deze...

 • 17-12-2008
Lees meer 

Verhuur sportaccomodatie

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is, behoudens enkele uitzonderingen, voor de omzetbelasting een vrijgestelde prestatie. Volgens het Hof van Justitie EG houdt verhuur van onroerende zaken in dat de verhuurder aan de huurder voor een zekere periode tegen betaling het exclusieve recht verleent om de onroerende zaak te gebruiken alsof de huurder eigenaar is van deze zaak. Aan het recht van de huurder om het gehuurde bij uitsluiting van ieder...

 • 16-12-2008
Lees meer 

Navordering niet toegestaan door systeemfout

Formeel recht

De belastingdienst kan een te lage aanslag herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde voor het opleggen van een navorderingsaanslag is het bestaan van een nieuw feit, dat is een feit dat de inspecteur bij het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was. Verder is navordering mogelijk als de belastingplichtige bij het indienen van de aangifte te kwader trouw is geweest of als de aanslag als gevolg van...

 • 16-12-2008
Lees meer 

Bijstellingsregeling 2009

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de Bijstellingsregeling 2009 gepubliceerd. Alle daarvoor in aanmerking komende bedragen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting zijn geïndexeerd. De toegepaste correctiefactor bedraagt 1,017.

 • 16-12-2008
Lees meer 

Marktrente 2008

Algemeen

Voor de berekening van de contante waarde van langlopende renteloze verplichtingen dient gebruik gemaakt te worden van de marktrente. In een besluit geeft de staatssecretaris aan op welke wijze deze per maand berekend wordt. In een bijlage bij het besluit wordt de marktrente vanaf januari 1994 tot en met december 2008 weergegeven. Jaarlijks zal een aanvulling op het besluit worden vastgesteld met de marktrente van het laatst verstreken jaar. Met...

 • 16-12-2008
Lees meer