• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-09Toon alle posts

Bepaling hoogte alimentatie

Inkomstenbelasting

Alimentatie voor de ex-partner is aftrekbaar voor de betalende partij en belast bij de ontvangende partij. De afspraken over alimentatie worden bij echtscheiding veelal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In een in december 2005 getroffen regeling was afgesproken dat iemand per kwartaal een bedrag van € 1.773,67 zou betalen aan zijn ex-echtgenote. Dat bedrag was de helft van de uitkeringen uit een verzekeringspolis. Vooruitlopend op de echtscheiding leefden de voormalige echtgenoten...

 • 30-09-2008
Lees meer 

Opbrengst eigen woning belast in box 3

Inkomstenbelasting

Voor de eigen woning geldt in de inkomstenbelasting een aparte regeling. Anders dan andere bezittingen valt de eigen woning namelijk in box 1 en niet in box 3. Er moet een bedrag bij het inkomen in box 1 worden geteld dat afhankelijk is van de waarde van de eigen woning. De hypotheekrente die is betaald voor de financiering van de eigen woning is aftrekbaar. Omdat de woning in box 1...

 • 30-09-2008
Lees meer 

Vrijval herinvesteringsreserve

Ondernemingswinst

De belastingheffing over de bij verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Alleen bij bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven en bedrijfsmiddelen met een afschrijvingsduur van meer dan tien jaar geldt als eis dat de nieuwe bedrijfsmiddelen dezelfde economische functie in de onderneming moeten hebben als de verkochte bedrijfsmiddelen. Deze eis...

 • 30-09-2008
Lees meer 

Nieuw besluit bedrijfsfusieregeling

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: - er is een nieuwe voorwaarde opgenomen in verband met de invoering van de deelnemingsverrekening; - wanneer bij de fusie cumulatief preferente aandelen worden uitgereikt geldt niet langer de eis van een vast dividendpercentage; - er is een passage opgenomen over de opwaarderingsreserve; - de inspecteur mag een verzoek...

 • 29-09-2008
Lees meer 

Toepassing thincapregeling wegens groepsverband

Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting geldt een aftrekbeperking voor rente die is betaald binnen een groepsverband. Voorwaarde is een teveel aan vreemd vermogen. Daarvan is sprake als het gemiddelde vreemd vermogen van een vennootschap driemaal het gemiddelde eigen vermogen met meer dan € 500.000 overschrijdt. Het bestaan van een groepsverband kan worden afgeleid uit een geconsolideerde jaarrekening, tenzij de jaarrekening duidelijk in strijd is met de bestaande regels voor de jaarverslaggeving. In...

 • 29-09-2008
Lees meer 

Bijtelling auto na verlies rijbevoegdheid

Loonbelasting

Werknemers met een auto van de zaak worden geconfronteerd met een bijtelling voor het privégebruik van de auto, tenzij zij bewijzen dat zij de auto voor niet meer dan 500 km privé gebruiken in een jaar. Tot 2006 vond de bijtelling plaats in de inkomstenbelasting, met ingang van dat jaar wordt de bijtelling in de loonbelasting verwerkt. Voorwaarde voor de bijtelling is dat de auto aan de werknemer ter beschikking...

 • 26-09-2008
Lees meer 

Valutaverlies op minderheidsbelang aftrekbaar

Vennootschapsbelasting

Het EG-verdrag verbiedt in het algemeen beperkingen van het kapitaalverkeer. Het EG-verdrag bevat een bijzondere clausule voor bestaande wetgeving, de stand-stillclausule. Deze clausule houdt in dat vóór 31 december 1993 ingevoerde wettelijke beperkingen voor het kapitaalverkeer naar of uit derde landen mogen blijven bestaan. Volgens het Hof van Justitie EG zijn maatregelen van na deze datum ook toegestaan, zolang zij op de voornaamste punten gelijk zijn aan een vroegere wettelijke...

 • 26-09-2008
Lees meer 

Nieuw verdrag met Verenigd Koninkrijk

Internationaal

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben op 26 september 2008 een nieuw belastingverdrag ondertekend dat dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten moet voorkomen. Het nieuwe verdrag is een integrale herziening van het verdrag dat in 1980 werd gesloten (en in 1983 en 1989 werd gewijzigd). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige verdrag zijn: - de invoering van een 0% tarief voor dividenden aan pensioenfondsen, charitatieve instellingen en deelnemingsdividenden;...

 • 26-09-2008
Lees meer 

Reorganisatievrijstelling verviel door verbreken concern

Overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting betaald worden door de verkrijger. Voor diverse situaties zijn er vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de levering van een onroerende zaak binnen een concern in verband met een reorganisatie. Deze vrijstelling is gebonden aan de voorwaarde dat beide vennootschappen deel blijven uitmaken van het concern gedurende een periode van 3 jaar na de transactie. Is dat niet het geval, dan wordt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting...

 • 25-09-2008
Lees meer 

Geen vorming reserve in jaar van staking

Inkomstenbelasting

Een tandarts die zijn praktijk beëindigde wilde een voorziening vormen voor de kosten van het bewaren van patiëntendossiers. De tandarts was wettelijk verplicht om de medische dossiers nog 15 jaar te bewaren. Uit het zogenaamde baksteenarrest van de Hoge Raad uit 1998 volgt wanneer ten laste van de winst een voorziening voor toekomstige uitgaven mag worden gevormd. Deze uitgaven moeten hun oorsprong vinden voor de balansdatum en betrekking hebben op...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Geen aftrek voorbelasting bij handel in computeronderdelen

Omzetbelasting

Ondernemers die belaste prestaties voor de omzetbelasting verrichten hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die zij betalen aan leveranciers, mits zij beschikken over een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur. Een van de eisen waaraan een factuur moet voldoen is de vermelding van de naam van de leverancier. Een factuur voldoet ondanks de vermelding van een onjuiste naam aan de voorwaarden als er geen misverstand kan bestaan over de...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Pachtersvoordeel en landbouwvrijstelling

Inkomstenbelasting

Een landbouwbedrijf bestond uit een boerderij met 32 ha grond. De boerderij en 23 ha grond werd gepacht; 9 ha grond was eigendom van de landbouwer. De landbouwer kocht eind november 1998 de gepachte boerderij inclusief het melkquotum voor f 2.250.000. De levering vond plaats op 29 maart 1999. De koopsom werd als volgt gesplitst: - grond f 1.120.000 (f 47.435 per ha) - opstallen f 300.000 - ligboxenstal f...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Heffingsrente

Invordering

Bij het vaststellen van een aanslag wordt heffingsrente berekend als op de aanslag een bedrag aan belasting betaald moet worden en de aanslag is vastgesteld na het verstrijken van het tijdvak waarop de aanslag betrekking heeft. Een belastingplichtige maakte bezwaar tegen de bij de aanslag inkomstenbelasting 2002 in rekening gebrachte heffingsrente. De aanslag was opgelegd in 2005. De belastingplichtige had eind augustus 2003 een uitdraai van zijn aangifte inkomstenbelasting 2002...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Geen cassatie tegen hofuitspraak verzekeringsplicht

Internationaal

Een in België wonende DGA van een aantal vennootschappen, gevestigd in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland, meende dat hij in 1997 en 1998 in Nederland niet premieplichtig was voor de volksverzekeringen. De in Nederland verrichte werkzaamheden waren onbezoldigd. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepalen de lidstaten zelf of iemand verzekeringsplichtig is en moet de nationale rechter het door de bevoegde organen van een...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Geen herziening wegens latere rechtspraak

Formeel recht

Onder bijzondere omstandigheden kan een vaststaande uitspraak van de rechter achteraf herzien worden. Latere rechtspraak vormt geen bijzondere omstandigheid die herziening mogelijk maakt, zelfs niet bij uitspraken die betrekking hebben op verwante zaken. Dat blijkt uit de afwijzing van een verzoek om herziening van een uitspraak over een uitdeling van winst aan een DGA. Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting 1997 van een DGA bracht de inspecteur een correctie...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Geen fictieve dienstbetrekking

Loonbelasting

De Wet op de Loonbelasting maakt het mogelijk om arbeidsverhoudingen die niet voldoen aan de omschrijving van een dienstbetrekking toch als zodanig aan te merken. Dat heeft tot gevolg dat op de betaalde vergoeding loonbelasting moet worden ingehouden. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt voor de arbeidsverhouding van thuiswerkers. Een thuiswerker is iemand die persoonlijk arbeid verricht tegen een bepaald bruto-inkomen. Voor het verrichten van persoonlijke arbeid is niet nodig...

 • 24-09-2008
Lees meer 

Geen aftrek voorbelasting bij doorstart

Omzetbelasting

De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering voor toepassing van de omzetbelasting. Dat betekent dat er bij een dergelijke transactie geen omzetbelasting berekend kan worden. Wat een algemeenheid van goederen is, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uiteengezet in het arrest Zita Modes. Iedere overdracht van een handelszaak of van een autonoom bedrijfsonderdeel waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend valt onder dit...

 • 23-09-2008
Lees meer 

Belastingverdrag Azerbeidzjan ondertekend

Internationaal

Nederland en Azerbeidzjan hebben op 22 september 2008 een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten ondertekend. Het verdrag geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten en vermogen en voorziet in de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. Het verdrag moet nog worden goedgekeurd in Nederland. Voor dividenden geldt een bronheffing van 5% bij een aandelenbelang van tenminste 25%. In andere gevallen bedraagt de bronheffing 10%. Voor...

 • 22-09-2008
Lees meer 

Beperkte aftrek kosten levensonderhoud dochter

Inkomstenbelasting

Bijdragen in de kosten van levensonderhoud van studerende kinderen zijn niet aftrekbaar als de kinderen recht hebben op studiefinanciering. Hebben de kinderen geen recht op studiefinanciering, dan zijn bijdragen in de kosten van levensonderhoud aftrekbaar tot forfaitaire bedragen. De forfaitaire bedragen zijn afhankelijk van de mate waarin wordt bijgedragen en staan dus los van het werkelijk betaalde bedrag. De genormeerde kosten van levensonderhoud voor een student bedroegen in 2003 volgens...

 • 22-09-2008
Lees meer 

Vorming voorziening

Ondernemingswinst

Volgens de Hoge Raad is de vorming van een voorziening mogelijk voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voor de balansdatum hebben voorgedaan en die aan deze periode kunnen worden toegerekend, mits er een redelijke mate van zekerheid is dat de uitgaven gedaan worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toestand op de balansdatum. Ook als deze toestand op de...

 • 19-09-2008
Lees meer 

Belastingplan 2009 voor ondernemers

Belastingplan

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het Belastingplan 2009 voor ondernemingen. INKOMSTENBELASTING 1. Ondernemerschap Het kabinet wil het accent meer leggen op ondernemers die winst maken. De zelfstandigenaftrek wordt daarom op de langere termijn omgezet in de MKB-winstvrijstelling. De zelfstandigenaftrek neemt af bij toenemende winst. De MKB-winstvrijstelling is gericht op groei, want deze bedraagt een vast percentage van de winst. In 2009 wordt daarmee een begin gemaakt.

 • 19-09-2008
Lees meer 

Belastingplan 2009 voor particulieren

Belastingplan

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor particulieren. INKOMSTENBELASTING 1. Doorwerkbonus Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen krijgen zij een doorwerkbonus. De doorwerkbonus is een extra heffingskorting die doorwerken tot 65 jaar aantrekkelijker moet maken. De systematiek is vergelijkbaar met de bestaande verhoogde arbeidskorting voor ouderen. De hoogte van de bonus loopt op met de leeftijd en met het inkomen uit arbeid. In...

 • 19-09-2008
Lees meer 

Belastingplan 2009 voor werkgevers

Belastingplan

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor werkgevers. 1. Verlaagde bijtelling zuinige auto’s In het Belastingplan 2008 is voor zeer zuinige auto’s van de zaak een verlaagde bijtelling ingevoerd van 14% van de catalogusprijs in plaats van 25% van de catalogusprijs. Er wordt nu een tussencategorie ingevoerd waarvoor een bijtelling geldt van 20%. Deze categorie bestaat uit dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96...

 • 19-09-2008
Lees meer 

Belastingplan 2009 voor vennootschappen

Belastingplan

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor vennootschappen. 1. Uitbreiding faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk De WBSO is de verzamelnaam voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de Wet IB 2001. Per 1 januari 2009 wordt de definitie van speur- en ontwikkelingswerk verruimd. De ontwikkeling van technische...

 • 19-09-2008
Lees meer 

Belastingplan 2009, wijzigingen in de omzetbelasting

Belastingplan

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die het Belastingplan 2009 aanbrengt in de omzetbelasting. 1. Kwartaalaangifte Per 1 januari 2009 gaat de grens voor het doen van kwartaalaangifte omzetbelasting omhoog van € 7.000 naar € 15.000. Hierdoor zal een groot aantal ondernemers niet langer maandaangiften hoeven doen. 2. Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor medische prestaties. Het Hof van Justitie van...

 • 19-09-2008
Lees meer