• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-07Toon alle posts

Bepaling nalatenschap

Successiewet

Broer en zus waren de enige erfgenamen van hun moeder. Bij de verdeling van de nalatenschap werd de ouderlijke boerderij toebedeeld aan de broer. De broer werd daarbij overbedeeld en kreeg wegens overbedeling een schuld aan zijn zus. Daarnaast was bij de boedelscheiding afgesproken dat de broer de eventuele winst bij latere verkoop van de boerderij zou delen met zijn zus. Toen de broer overleed had hij geen andere erfgenamen...

 • 31-07-2008
Lees meer 

Geen rekening gehouden met bodemverontreiniging en gebreken

Onroerende zaken

Op grond van de Wet WOZ wordt van onroerende zaken periodiek de waarde vastgesteld. Deze WOZ-waarde is volgens de tekst van de wet gelijk aan de waarde in het economische verkeer. De gemeenten stellen de WOZ-waarde vast. Dat gebeurt niet door ieder pand uitgebreid te taxeren, maar door vergelijking met andere panden. De behaalde verkoopprijzen in de periode kort voor en kort na de peildatum zijn daarbij belangrijke indicatoren. Toch...

 • 31-07-2008
Lees meer 

Uitbetaling vakantiedagen

Arbeidsrecht

Werknemers hebben recht op doorbetaalde vakantie. Bij het einde van de dienstbetrekking is uitbetaling van niet genoten vakantiedagen mogelijk. De kantonrechter wees de vordering van een vroegere werknemer tot uitbetaling van niet genoten vakantiedagen over de jaren 2003, 2004 en 2005 echter af vanwege bijzondere omstandigheden. De werkgever was in financiële problemen geraakt doordat een leverancier ondeugdelijk materiaal had geleverd en het voorschot op de schadevergoeding onvoldoende was om de...

 • 30-07-2008
Lees meer 

Vergoeding belastingschade niet onder landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

De waardevermeerdering van landbouwgrond valt door de landbouwvrijstelling buiten de belastingheffing. Deze vrijstelling is voor de laatste keer met ingang van 26 juni 2000 als onderdeel van het Belastingplan 2001 gewijzigd. De tot die datum geldende vrijstelling was ruimer dan de huidige bepaling. Onder de oude regeling was in geschil of een aanvulling op de oorspronkelijke verkoopprijs van landbouwgrond ter compensatie van het nadeel dat de verkoper leed door de...

 • 29-07-2008
Lees meer 

Heffingsrente bij tweede teruggave

Invordering

Bij een ambtshalve teruggave van omzetbelasting die volgde op een eerdere teruggave over dezelfde periode weigerde de inspecteur over de tweede teruggave heffingsrente te vergoeden. De rechtbank Breda en Hof Den Bosch waren van oordeel dat dit niet terecht is. Het Hof vond van belang dat een teruggave verband houdt met eerder door leveranciers aan de belastingdienst voldane omzetbelasting. Vanuit het doel en de opzet van de wettelijke regeling van...

 • 29-07-2008
Lees meer 

Rechtbank had zaak moeten teruggeven aan inspecteur

Formeel recht

Wanneer de rechtbank in een procedure vaststelt dat de inspecteur een bezwaarschrift ten onrechte niet ontvankelijk heeft verklaard, is de normale gang van zaken dat de rechtbank de inspecteur opdraagt alsnog inhoudelijk uitspraak te doen op het bezwaar. De rechtbank kan eventueel zelf in de zaak voorzien wanneer de belanghebbende daardoor niet wordt benadeeld of wanneer partijen daarom vragen. Hof Arnhem vernietigde een uitspraak van de rechtbank omdat deze ten...

 • 26-07-2008
Lees meer 

Waardering lijfrenteverplichting

Ondernemingswinst

Als tegenprestatie voor de overdracht van zijn onderneming aan een door hem opgerichte BV kreeg de inbrenger recht op een gerichte lijfrente. De BV was verplicht om aan de koopsom jaarlijks 8% samengestelde rente toe te voegen. Met het op 65-jarige leeftijd behaalde kapitaal zou dan een lijfrente worden aangekocht. Omdat er niet op een eerder moment dan de 65-jarige leeftijd een lijfrente was toegezegd, was tijdens de opbouwperiode op...

 • 23-07-2008
Lees meer 

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing

Loonbelasting

Loon is de verzamelnaam voor alle voordelen die een werknemer ontvangt uit zijn dienstbetrekking. Tot het loon behoren aanspraken om na het verstrijken van een bepaalde periode uitkeringen te ontvangen. Om belastingheffing te voorkomen over een loonbestanddeel dat nog niet tot een uitkering in geld leidt is in een aantal gevallen niet de aanspraak zelf belast, maar zijn de uitkeringen in de toekomst belast. Voorbeelden daarvan zijn pensioen en bepaalde...

 • 23-07-2008
Lees meer 

Aangifte onvoldoende gecontroleerd

Formeel recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven heeft de inspecteur de bevoegdheid om dat te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voorwaarde voor het opleggen van een navorderingsaanslag is het bestaan van een feit waaruit blijkt dat de oorspronkelijke aanslag te laag is vastgesteld, maar dat de inspecteur destijds niet bekend was. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, verhindert het opleggen van...

 • 23-07-2008
Lees meer 

Overgang van onderneming

Arbeidsrecht

Bij de overgang van een onderneming is de overnemer verplicht om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de overgenomen onderneming in stand te laten. Wanneer de overdragende partij onder een CAO valt, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de CAO op het tijdstip van de overgang over op de overnemende partij. Omdat deze wetsbepaling van dwingend recht is kan daarvan niet bij overeenkomst worden afgeweken. Deze regeling geldt niet...

 • 23-07-2008
Lees meer 

Berekening schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

Arbeidsrecht

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door tussenkomst van de kantonrechter heeft de kantonrechter de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule bepaalt de hoogte van de vergoeding aan de hand van drie factoren, te weten de hoogte van het laatst genoten loon, de duur van het dienstverband...

 • 22-07-2008
Lees meer 

Vergoeding van invorderingsrente na vermindering

Invordering

Bij te late betaling van een belastingaanslag berekent de belastingdienst rente. Deze rente wordt invorderingsrente genoemd. Daar staat tegenover dat de belastingdienst rente vergoedt wanneer een betaalde belastingaanslag wordt verminderd. De rente wordt enkelvoudig (d.w.z. geen rente over rente) berekend. De invorderingsrente wordt berekend over het tijdvak dat begint op de dag na de dag waarop de enige of de laatste termijn moet zijn betaald. Het tijdvak eindigt op de...

 • 21-07-2008
Lees meer 

Vermindering, vrijstelling en teruggaaf onder belastingverdragen

Dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft diverse beleidsbesluiten die betrekking hebben op vermindering, vrijstelling en/of teruggaaf van Nederlandse of buitenlandse dividendbelasting samengevoegd. Het beleid is geactualiseerd en aangepast aan de wijzigingen in de Wet op de Dividendbelasting 1965 per 1 januari 2007. Het besluit bevat een praktische regeling voor het bijvoegen van machtigingen bij formulieren voor vermindering van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend. Verzoeken om teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting namens niet-inwoners van...

 • 18-07-2008
Lees meer 

"Lening" was informeel kapitaal

Vennootschapsbelasting

Bij transacties tussen aandeelhouder en vennootschap, zoals tussen een moedermaatschappij en een dochtermaatschappij, spelen vaak andere aspecten dan zakelijke een rol. Als dat het geval is kan dat gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van de transactie. Zo was de vraag of een moedermaatschappij die aan haar dochtermaatschappij een bedrag van € 150.000 ter beschikking had gesteld, een zakelijke geldlening had verstrekt of een kapitaalstorting had gedaan. Een geldlening zou...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Nevenfunctie niet verboden

Arbeidsrecht

Een ziekenhuis had in de arbeidsovereenkomst met een medisch specialist een verbod op het uitoefenen van nevenfuncties opgenomen. Alleen na toestemming van het ziekenhuis waren nevenfuncties toegestaan. De arbeidsovereenkomst bevatte geen concurrentie- of relatiebeding. Ondanks het verbod op nevenfuncties was de specialist actief als bestuurder van een stichting, die als doelstelling had het leveren van medische zorg in het specialisme van de werknemer. De stichting wilde in de regio waarin...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Beleidsbesluit verrekening buitenlandse belasting

Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heef bestaande besluiten over de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) samengevoegd in een nieuw besluit en het beleid geactualiseerd. Bij de verrekening van buitenlandse belasting op dividend, rente en royalty’s in box 1 en box 2 moet rekening gehouden worden met een tweetal limieten. De eerste limiet is de buitenlandse bronbelasting; de...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Aftrek voorbelasting houdstermaatschappij

Omzetbelasting

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen op de af te dragen omzetbelasting. Dat geldt slechts voor zover de in rekening gebrachte omzetbelasting betrekking heeft op goederen of diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Bij ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten moet de in rekening gebrachte omzetbelasting worden toegerekend aan deze prestaties om het recht op aftrek te kunnen bepalen.

 • 18-07-2008
Lees meer 

Vervanging gras door kunstgras

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting merkt als een levering aan het voor bedrijfsdoeleinden beschikken over een in het bedrijf vervaardigd goed. Deze bepaling moet voorkomen dat vrijgestelde ondernemers door in eigen bedrijf goederen te maken feitelijk in de situatie komen dat er geen omzetbelasting op deze goederen drukt. Deze zogenaamde integratieheffing betreft alle elementen van de kostprijs van een goed. Ingeval op eigen grond een zaak wordt aangebracht moet ook...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Besluit afschrijving zeeschepen en participaties scheepvaart-CV

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de bestaande besluiten over de afschrijving op zeeschepen en het besluit over de fiscale behandeling van participaties van commanditaire vennoten in film- en zeescheepvaart-CV’s samengevoegd. Voor wat betreft de afschrijving op zeeschepen is er niets veranderd. Voor participaties in zeescheepvaart-CV’s wordt het houden van meer dan drie participaties niet langer aangemerkt als één onderneming. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend. Onderscheid wordt gemaakt naar de overige...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Fictieve verkijging uit levensverzekering of derdenbeding

Successiewet

De minister van Financiën heeft het bestaande beleid over fictieve verkrijgingen voor de Successiewet geactualiseerd en samengevoegd. Het nieuwe besluit is niet bedoeld als een inhoudelijke beleidswijziging. Het nieuwe besluit is een samenvoeging van een besluit uit 2007, een besluit uit 2000 en een besluit uit 2003. Verkrijgingen uit een levensverzekering of een derdenbeding die het gevolg zijn van het overlijden van een persoon gelden niet als erfrechtelijke verkrijgingen maar...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Besluit geruisloze doorschuiving

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris heeft het beleid op het gebied van de geruisloze doorschuiving in de inkomstenbelasting geactualiseerd. In het besluit zijn de gevolgen van een arrest van de Hoge Raad uit 2007 verwerkt. Ten opzichte van het voorgaande besluit uit 2004 zijn verder inhoudelijk geen wijzigingen opgenomen in het nieuwe besluit. Het arrest uit 2007 heeft betrekking op geruisloze doorschuiving in de familiesfeer. Volgens de staatssecretaris maakt het arrest een gefaseerde...

 • 18-07-2008
Lees meer 

Levering of dienst?

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt berekend bij het verrichten van diensten en leveringen van goederen door ondernemers. Wanneer meerdere personen overeenkomsten sluiten om eenzelfde goed te leveren en dat goed vervolgens door de eerste persoon rechtstreeks aan de laatste afnemer wordt geleverd, is er volgens de tekst van de wet niet sprake van een levering, maar wordt dat goed geacht door ieder van die personen te zijn geleverd. Een levering is de overdracht...

 • 17-07-2008
Lees meer 

Geen economische eigendomsoverdracht

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. In beginsel wordt aangesloten bij de juridische levering van een onroerende zaak, maar het begrip verkrijging omvat ook de overdracht van de economische eigendom. Er moet dan een zodanig samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot een onroerende zaak worden overgedragen dat de koper een belang bij die zaak krijgt. Voor de economische eigendomsoverdracht moet wel eerst de onroerende zaak...

 • 17-07-2008
Lees meer 

Geen cassatie tegen lage latentie bij geruisloze inbreng

Inkomstenbelasting

Een van de (standaard)voorwaarden voor de geruisloze inbreng van een onderneming in een BV onder de Wet IB 1964 was dat de uit te geven aandelen à pari volgestort werden. Het uit te geven aandelenkapitaal werd berekend op basis van de waarde in het economische verkeer van de onderneming, rekening houdend met latent verschuldigde vennootschapsbelasting van ten minste 20%. De bedoeling van de regeling was om de inkomstenbelastingclaim op de...

 • 17-07-2008
Lees meer 

Navordering compensatie grensarbeider

Internationaal

Bij de invoering van het nieuwe belastingverdrag met België is de in het oude verdrag opgenomen grensarbeidersregeling vervallen. Grensarbeiders zijn mensen die in het ene verdragsland wonen en in het andere werken. Tot 1 januari 2003 werd de in België door een inwoner van Nederland verdiende beloning uitsluitend in Nederland belast. Sinds die datum wordt deze beloning ook in België belast. Het tarief van de personenbelasting is hoger dan het...

 • 15-07-2008
Lees meer