• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-06Toon alle posts

Kleine premieteruggaven niet verwerken in loonadministratie

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat werkgevers kleine teruggaven van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 en van de premies werknemersverzekeringen 2007 niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Daarnaast mogen werkgevers die kleine teruggaven netto doorbetalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen. Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 13 per werknemer. De werkgever hoeft ook een hogere teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 niet...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Omzetting g-rekeningen in depotstelsel

Invordering

Bij de Tweede Kamer is een voorstel in behandeling om de Invorderingswet 1990 te wijzigen. De wijziging betreft de vervanging van het bestaande g-rekeningstelsel door een depotstelsel bij de belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook in het nieuwe stelsel kunnen de inlener van personeel en de aannemer van werk hun aansprakelijkheid voor belastingschulden van andere ondernemers beperken...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Bewaartermijn kassabonnen

Algemeen

Ondernemers zijn wettelijk verplicht om hun administratie nog zeven jaar te bewaren. Kassabonnen en kassarollen vormen in het algemeen een onderdeel van de administratie en moeten dus ook bewaard worden. Wanneer de gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, hoeven de papieren kassabonnen en kassarollen niet bewaard te worden. De digitale administratie moet wel toegankelijk zijn voor een eventuele controle door de belastingdienst.

 • 30-06-2008
Lees meer 

Geen vrijstelling voor duivensportvereniging

Omzetbelasting

Sportverenigingen en organisaties die als doel hebben de bevordering van sportbeoefening zijn vrijgesteld van omzetbelasting, mits de betreffende instellingen geen winstoogmerk hebben. De vrijstelling geldt niet voor de levering van goederen en diensten die niet noodzakelijk zijn om de vrijgestelde handelingen te kunnen verrichten of waarmee in concurrentie wordt getreden met commerciële ondernemingen. De vrijstelling geldt uitsluitend voor de actieve sportbeoefening door de mens en niet om fysieke inspanning van...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Taxivrijstelling ongedaan gemaakt door trouwvervoer

Autobelastingen

Taxi’s zijn vrijgesteld van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). Voorwaarde is dat een auto voor 90% of meer wordt gebruikt voor taxivervoer. Taxivervoer is het vervoer tegen betaling van personen per auto, mits geen sprake is van openbaar vervoer. Trouwvervoer valt niet onder de definitie van taxivervoer. Het gebruik van een taxi voor trouwvervoer kan daarom gevolgen hebben voor de BPM. Dat geldt ook wanneer een trouwondernemer taxi’s...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Vereenvoudigingen verpakkingenbelasting tuinbouwsector

Overige heffingen

De per 1 januari 2008 ingevoerde verpakkingenbelasting wordt met terugwerkende kracht vereenvoudigd voor siertelers en voor de groenten- en fruitsector. Kwekers, telers, producenten en importeurs in deze sectoren mogen voortaan werken met een vast aftrekpercentage voor hun (onbelaste) exportproducten. Door deze maatregelen neemt het aantal belastingplichtigen sterk af. Ongeveer 85% van de omzet van siertelers wordt geëxporteerd. Over geëxporteerde producten hoeft geen verpakkingenbelasting te worden betaald. Bloemen- en plantenkwekers hoeven...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Vrijstelling omzetbelasting optometristen

Omzetbelasting

Voor medische prestaties geldt een vrijstelling van omzetbelasting. Voor sommige prestaties van optometristen geldt deze vrijstelling ook, maar niet over het aanmeten van brillen en contactlenzen. Dat is namelijk een dienst die opgaat in de belaste levering van een bril of contactlenzen. Het Hof van Justitie EG heeft splitsingsregels gegeven aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van één samengestelde prestatie of van meerdere afzonderlijke prestaties. Een...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Geen boete voor onjuiste aangifte belastingadviseur

Formeel recht

Een belastingadviseur sloot in het verleden een tweetal kapitaalverzekeringspolissen met lijfrenteclausule. Deze verzekeringen voldeden niet aan de voorwaarden voor aftrek van de betaalde premies volgens de Wet IB 2001. De belastingadviseur bracht de premies toch in aftrek in zijn aangiften. De inspecteur legde navorderingsaanslagen met vergrijpboetes op. De rechtbank was van oordeel dat de belastingadviseur grove schuld kon worden verweten. In hoger beroep oordeelde het Hof anders. Volgens het Hof...

 • 30-06-2008
Lees meer 

Extra vergoeding voor huisvesting leidde tot naheffing en boete

Loonbelasting

Een werkgever had een aantal buitenlandse werknemers in dienst die gebruik maakten van de 30%-regeling. Deze regeling geldt voor uit het buitenland afkomstige specialisten en houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als belastingvrije vergoeding mag worden gegeven voor de extra kosten van het verblijf in een ander land dan het thuisland. De werkgever verzorgde gedurende de eerste twee maanden van het verblijf de huisvesting van de werknemers...

 • 27-06-2008
Lees meer 

Bijdrage boven normleasebedrag niet geheel in mindering op bijtelling

Inkomstenbelasting

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak heeft door de jaren heen tot een groot aantal procedures geleid. Daardoor zou je verwachten dat de problematiek nu wel in kaart gebracht is en dat nieuwe procedures geen nieuwe gezichtspunten meer opleveren. Dat blijkt niet zo te zijn. Hof Den Bosch kwam deze zomer tot een opmerkelijke uitspraak. De regeling voor de bijtelling lijkt simpel. Het voordeel van...

 • 27-06-2008
Lees meer 

Niet gespecificeerde kostenvergoeding is loon

Loonbelasting

Werkgevers kunnen de kosten die werknemers maken om hun werk naar behoren te doen vergoeden. Dat kan per uitgave afzonderlijk, hetzij achteraf op declaratiebasis, hetzij vooraf door de werknemer toestemming te geven om een bepaalde uitgave te doen. Vaak wordt ervoor gekozen om een vaste vergoeding te geven die bedoeld is ter bestrijding van een aantal kosten. Een dergelijke vergoeding is alleen maar vrijgesteld van loonbelasting als deze voldoet aan...

 • 26-06-2008
Lees meer 

AG: verrekening verlies met winst in jaar van overdracht aandelen

Vennootschapsbelasting

Verliezen die een vennootschap lijdt kunnen worden verrekend met winsten van eerdere jaren of met winsten van latere jaren. De mogelijkheid om oude verliezen te kunnen verrekenen heeft geleid tot de handel in verliesvennootschappen. Door de aanwezigheid van verrekenbare verliezen konden latere winsten immers onbelast worden genoten. Om de handel in verliesvennootschappen te bestrijden is de verrekening van verliezen met latere winsten niet mogelijk als de aandelen in de vennootschap...

 • 25-06-2008
Lees meer 

Heretikettering ondergrond woning

Inkomstenbelasting

De waardestijging van landbouwgrond is niet belast, maar valt onder de zogenaamde landbouwvrijstelling. Deze is slechts van toepassing op het gebruik van landbouwgrond binnen de agrarische sector. De vrijstelling geldt niet voor de waardevermeerdering die ontstaat bij de bestemmingswijziging van landbouwgrond als gevolg van de bouw van een woning op deze grond. Ondernemers die een deel van de tot hun ondernemingsvermogen en voor bedrijfsdoeleinden bestemde grond gebruiken om daarop een...

 • 25-06-2008
Lees meer 

Tijdstip aftrek voorbelasting

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere ondernemers aan hen in rekening wordt gebracht op voorwaarde dat zij de afgenomen goederen of diensten gebruiken voor met omzetbelasting belaste prestaties. Voorwaarde voor aftrek van voorbelasting is dat er een correcte factuur is. Het recht op aftrek van voorbelasting geldt alleen voor de periode waarin de factuur is opgesteld. Deze omzetbelasting kan niet in de aangifte voor een...

 • 24-06-2008
Lees meer 

Berekening overdrachtsbelasting bij voorbehouden stille reserves

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dat geldt niet alleen als de juridische eigendom wordt overgedragen, maar ook als de economische eigendom wordt overgedragen. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de verkrijging. Deze waarde kan hoger zijn dan de betaalde koopsom. Bij de inbreng van de economische eigendom van een pand in een commanditaire vennootschap speelde het voorbehoud van de stille reserves in...

 • 24-06-2008
Lees meer 

Nader verslag wetsvoorstel Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het nader verslag van het wetsvoorstel Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • 23-06-2008
Lees meer 

Kamervragen vliegbelasting Curaçao

Overige heffingen

Op 1 juli 2008 is de vliegbelasting ingevoerd. De vliegbelasting kent een laag tarief van € 11,25 voor vluchten tot 2.500 km en een hoog tarief van € 45 voor vluchten over grotere afstanden. De grens van 2.500 km wordt verhoogd naar 3.500 km voor landen die door de grens van 2.500 km doorsneden worden. In de Tweede Kamer is gevraagd naar het tarief dat van toepassing is op vluchten...

 • 23-06-2008
Lees meer 

Tuinbouwer mogelijk eigenbouwer en dus aansprakelijk

Invordering

De eigenaar van een klein tuinbouwbedrijf zonder personeel maakte gebruik van de diensten van een vennootschap onder firma (VOF) met een paar honderd Polen en een Nederlander als vennoten. Volgens de belastingdienst had de VOF geen reële betekenis, maar werkten de Polen in een dienstbetrekking voor de Nederlandse vennoot. Er volgden naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting, die niet werden betaald. Vervolgens stelde de ontvanger de eigenaar van het tuinbouwbedrijf aansprakelijk voor...

 • 20-06-2008
Lees meer 

Bijtelling auto grensarbeider

Internationaal

Buitenlandse werkgevers die in Nederland geen vestiging of vaste vertegenwoordiger hebben zijn vrijgesteld van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting als zij in Nederland wonende werknemers hebben. Een in Nederland wonende werknemer van een in België gevestigde werkgever had de beschikking over een auto van de zaak, die hij ook privé mocht gebruiken. Omdat de werkgever geen vaste inrichting of vertegenwoordiger in Nederland had, hoefde hij op het salaris van de...

 • 20-06-2008
Lees meer 

Vermogensetikettering woning met werkkamer

Omzetbelasting

De Nederlandse omzetbelastingwetgeving bevatte een beperking van het recht van aftrek van voorbelasting voor goederen die een ondernemer gedeeltelijk zakelijk gebruikte. Voor zover de goederen niet zakelijk werden gebruikt had de ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting. Het Hof van Justitie EG heeft in 2005 bepaald, dat de Nederlandse wetgeving op dit punt in strijd is met de EG-regels. Een ondernemer kan ervoor kiezen om in dergelijke gevallen een...

 • 20-06-2008
Lees meer 

Bepaling prestaties van manege

Omzetbelasting

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat het gebruik van een rijhal en het schoonhouden van de boxen waarin paarden worden gestald geen bijkomende diensten bij de van omzetbelasting vrijgestelde verhuur van de box zijn. Na verwijzing oordeelde Hof Den Bosch dat het gebruik van de rijhal en het schoonhouden van de box samen met de verstrekking van voer aan de paarden één prestatie vormden. Deze gezamenlijke prestatie merkte het...

 • 19-06-2008
Lees meer 

Werkgever aansprakelijk voor salaris uitzendkracht

Algemeen

Werkgevers moeten hun personeel het overeengekomen salaris betalen. Zo nodig kunnen werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen voor het niet betalen van salaris. Werkgevers die uitzendkrachten inhuren, betalen daarvoor aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau betaalt het salaris van de uitzendkracht. De werkgever is niet aansprakelijk als het uitzendbureau het salaris van de uitzendkracht niet betaalt. Wel is de werkgever aansprakelijk voor door het uitzendbureau niet betaalde loonheffing. De minister van Sociale...

 • 19-06-2008
Lees meer 

Aftrek voorbelasting schoolkantine

Omzetbelasting

De subsidie die de overheid verstrekt aan onderwijsinstellingen is geen vergoeding in de zin van de omzetbelasting omdat de overheid geen goederen of diensten van de onderwijsinstellingen verbruikt. De bedragen die een onderwijsinstelling op grond van de Les- en cursusgeldwet in rekening brengt aan leerlingen van 18 jaar en ouder zijn wel vergoedingen voor het geven van onderwijs. Dat leidt tot de conclusie dat een onderwijsinstelling in een dergelijk geval...

 • 19-06-2008
Lees meer 

Versoepeling mededingingsafspraken

Algemeen

In de mededingingswetgeving is bepaald dat bedrijven niet met elkaar op mogen trekken indien de combinatie van bedrijven een marktaandeel van meer dan 5% heeft. Kleine bedrijven hebben veelal moeite om tegen grote bedrijven, die de markt beheersen, op te boksen. Een initiatiefwet moet de kleine ondernemer meer mogelijkheden geven. De zogenaamde bagatelregeling in de mededingingswet zal worden verruimd. Zo zal de grens van 5% worden opgetrokken naar 10% van...

 • 19-06-2008
Lees meer 

Kabinetsvisie toekomst industrie

Loonbelasting

Het kabinet trekt extra geld uit voor speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO-regeling zal worden verruimd, het zal voor bedrijven makkelijker worden om kennismigranten aan te nemen en onderwijs en scholing op de werkvloer wordt fiscaal ondersteund. Het budget voor de WBSO wordt stapsgewijs verhoogd. De verhoging bedraagt € 39 miljoen in 2009. Dat loopt op tot € 115 miljoen in 2011. Het totale budget bedraagt dan € 540 miljoen. De...

 • 19-06-2008
Lees meer