• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-05Toon alle posts

Belastingvoordeel voor milieubewuste automobilist

Algemeen

In een brief heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van mogelijke fiscale vergroeningsmaatregelen voor het Belastingplan 2009. Uitgangspunt van dergelijke maatregelen is budgettaire neutraliteit, dat wil zeggen dat de totale belastingopbrengst gelijk zal blijven. Wel is het mogelijk dat milieuvervuilers meer gaan betalen en milieuspaarders minder. In dit kader wordt gedacht aan de volgende maatregelen. 1. De BPM wordt met ingang van 2009 omgezet...

 • 30-05-2008
Lees meer 

Bepaling premiegrondslag bij deeltijdwerk in Nederland

Sociale verzekeringen

De Hoge Raad heeft in 1991 een arrest gewezen over de premieheffing volksverzekeringen van personen die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland werken. Het arrest had betrekking op een persoon die in deeltijd werkte en om die reden meende dat de premieplicht beperkt moest worden tot de in Nederland gewerkte dagen. Volgens de Hoge Raad moet iemand die gedurende het jaar regelmatig werkt (in het arrest ging het...

 • 30-05-2008
Lees meer 

Opgaaf van reden ontslag tijdens proeftijd verplicht

Arbeidsrecht

Als een werkgever een bestaande arbeidsovereenkomst opzegt is hij wettelijk verplicht om de werknemer op diens verzoek de reden van de opzegging schriftelijk mee te delen. Deze verplichting geldt ook als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd tijdens de proeftijd. Door deze verplichting is de ontslagen werknemer in staat om na te gaan of het ontslag in strijd is met een opzegverbod. Als de werkgever de reden van het ontslag niet vermeld...

 • 28-05-2008
Lees meer 

Geen kilometerregistratie bestelauto van de zaak

Inkomstenbelasting

In het jaar 2002 gold dat een ondernemer voor het privégebruik van een auto van de zaak op jaarbasis tenminste 25% van de waarde van de auto moest bijtellen tenzij hij kon aantonen dat met de auto niet meer dan 500 kilometer privé was gereden. Wanneer het privégebruik van een bestelauto door de aard of de inrichting beperkt was, bedroeg de bijtelling op jaarbasis ten minste 10% van de waarde...

 • 28-05-2008
Lees meer 

Vragen over de verpakkingenbelasting

Overige heffingen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een krantenartikel over de verpakkingenbelasting, waarin gesteld wordt dat deze belasting leidt tot een gemiddelde prijsstijging in de supermarkt van 1%. De staatssecretaris van Financiën weerlegt de gehanteerde berekening. Naar zijn mening is de verwachte opbrengst van de verpakkingenbelasting gedeeld door de omzet van de supermarktbranche. Dat is niet juist omdat ook in andere sectoren verpakkingenbelasting moet worden betaald. De...

 • 28-05-2008
Lees meer 

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over gestegen restwaarde

Ondernemingswinst

Los van de wettelijke beperking van de afschrijving op onroerende zaken tot 100 resp. 50% van de WOZ-waarde dient bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen rekening gehouden te worden met de restwaarde, dat is de waarde die het bedrijfsmiddel naar verwachting nog heeft aan het einde van de gebruiksperiode. De restwaarde wordt aan het begin van de afschrijvingsperiode bepaald en hoeft niet te worden bijgesteld, behalve ingeval van een blijvende en...

 • 27-05-2008
Lees meer 

Ontbinding rechtspersoon op vordering KvK

Ondernemingsrecht

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een rechtspersoon door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken worden ontbonden als ten minste twee van vier in de wet genoemde omstandigheden zich voordoen. Deze omstandigheden zijn: 1. de rechtspersoon heeft de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het Handelsregister niet binnen een jaar betaald; 2. er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders in het Handelsregister ingeschreven; 3. de rechtspersoon is...

 • 27-05-2008
Lees meer 

Termijnverlenging stakingslijfrente

Inkomstenbelasting

De premies voor lijfrenteverzekeringen zijn tot bepaalde bedragen en mits voldaan is aan een aantal voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Voor ondernemers die hun bedrijf beëindigen zijn er extra aftrekmogelijkheden. Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om van die extra mogelijkheden gebruik te maken is dat de lijfrente binnen zes maanden na het einde van het jaar waarin de onderneming wordt beëindigd moet zijn bedongen bij een verzekeringsmaatschappij.

 • 27-05-2008
Lees meer 

Betaling aan stichting i.v.m. optieverplichtingen

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2001 over de fiscale behandeling van aan werknemers verstrekte optierechten goedgekeurd dat een inkoop van eigen aandelen door een vennootschap ter dekking van deze optierechten die vóór 1 september 2001 heeft plaatsgevonden wordt aangemerkt als een inkoop ter tijdelijke belegging. Indien de aandelen zijn ingekocht vóór 22 februari 2001 mag het verschil tussen de inkoopprijs van de aandelen en de uitoefenprijs...

 • 27-05-2008
Lees meer 

BTW over belastingvrije aankoop op luchthaven

Douane en Accijnzen

Een reiziger kocht bij zijn vertrek op Schiphol belastingvrij een digitale fotocamera voor € 245. De toepassing van het nultarief omzetbelasting wegens uitvoer was niet terecht, omdat de reiziger in Nederland woonde. Bij zijn terugkeer in Nederland werd de reiziger door de douane gecontroleerd en moest hij alsnog omzetbelasting betalen over de waarde van de camera wegens invoer. De vraag was hoe de waarde van de camera moest worden bepaald.

 • 26-05-2008
Lees meer 

Geen naheffing ambtshalve teruggegeven btw

Formeel recht

De inspecteur heeft de bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen aan een ondernemer die te weinig omzetbelasting heeft betaald aan de belastingdienst. Die bevoegdheid kan hij ook gebruiken wanneer een ondernemer een in de wet geregeld verzoek om teruggaaf, vermindering of vrijstelling heeft gedaan wat heeft geleid tot een te hoge of onterechte teruggaaf, vrijstelling of vermindering. Volgens Hof Den Haag biedt de wet echter niet de mogelijkheid om...

 • 23-05-2008
Lees meer 

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingschuld BV

Algemeen

Als een BV niet in staat is om belasting te betalen, moet dat worden gemeld bij de belastingdienst. Meldt de BV de betalingsonmacht niet, dan geldt een wettelijk vermoeden dat het niet betalen van de belastingschulden het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Ieder van de bestuurders wordt daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de betreffende belastingschulden. Alleen de bestuurder die aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te...

 • 23-05-2008
Lees meer 

Geen lijfrente van BV bij doorverkoop onderneming

Inkomstenbelasting

Premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De voorwaarden hebben betrekking op de vorm van de lijfrente, de verzekeraar, de hoogte van het inkomen en de aanwezigheid van andere oudedagsvoorzieningen. Voor ondernemers geldt een extra aftrekmogelijkheid bij de beëindiging van hun bedrijf. Zij kunnen een lijfrente in dat geval niet alleen bij een verzekeringsmaatschappij aankopen, maar ook als tegenprestatie bedingen van de persoon die de onderneming heeft overgenomen. Van deze...

 • 23-05-2008
Lees meer 

Boete voor dubbele hypotheekrenteaftrek vernietigd

Formeel recht

Bij een door de belastingdienst gehouden boekenonderzoek bleek dat een ondernemer in het jaar 2001 teveel hypotheekrente had afgetrokken. De in totaal betaalde hypotheekrente werd als rente voor de eigen woning in aftrek gebracht en daarnaast gedeeltelijk ten laste van de winst gebracht voor zover de rente betrekking had op het zakelijk gedeelte van het pand. De inspecteur legde een navorderingsaanslag en een boete van 25% van de nagevorderde belasting...

 • 23-05-2008
Lees meer 

Geen verrekening verlies na stilleggen onderneming

Vennootschapsbelasting

Verliezen die een vennootschap maakt zijn verrekenbaar met winsten van eerdere en van latere jaren. De termijn van verrekening is door de jaren nogal eens gewijzigd. Momenteel geldt een termijn van 1 jaar voor de verrekening met winsten van eerdere jaren en een termijn van 9 jaar voor verrekening met winsten van latere jaren. Er geldt een beperking in de verliesverrekening bij een belangrijke verandering in het aandeelhouderschap van de...

 • 22-05-2008
Lees meer 

Reactie op krantenartikel belastingheffing excessieve beloning

Loonbelasting

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht gereageerd op een krantenartikel over het wetsvoorstel Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen. Volgens de krant zouden gewone werknemers met aandelenoptieregeling de dupe worden van dat voorstel. Het wetsvoorstel is beperkt tot bijzondere vermogensbestanddelen, waarvan niet voor de hand ligt dat gewone werknemers deze verwerven.

 • 22-05-2008
Lees meer 

Heffingsrente en invorderingsrente derde kwartaal 2008

Invordering

Voor het derde kwartaal van 2008 zijn de heffings- en de invorderingsrente vastgesteld op 5,15%. In het tweede kwartaal was de rente nog 4,75%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2004 is als volgt: 3e kwartaal 2008: 5,15% 2e kwartaal 2008: 4,75% 1e kwartaal 2008: 5,30% 4e kwartaal 2007: 5,40% 3e kwartaal 2007: 5,25% 2e kwartaal 2007: 5,00% 1e kwartaal 2007: 4,70% 4e kwartaal 2006: 4,25% 3e kwartaal...

 • 22-05-2008
Lees meer 

BPM bij invoer gebruikte auto

Autobelastingen

BPM wordt geheven bij de registratie van een auto in het kentekenregister, ongeacht de herkomst van de auto. Ook bij de registratie van een gebruikte auto, bijvoorbeeld na invoer van de auto, moet BPM betaald worden. In een procedure over de BPM na invoer van een gebruikte auto was in geschil of de BPM een invoerheffing is. Het belang van die kwalificatie was gelegen in de bepalingen van het EG-verdrag...

 • 22-05-2008
Lees meer 

Intrekking Regeling export- en importgaranties 1992

Subsidies

De Staat der Nederlanden kent een exportkredietfaciliteit in de vorm van herverzekering door de Staat van exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties. Op dit moment is De Nederlandsche Bank (DNB) daarbij betrokken. De faciliteit wordt momenteel herzien. Een deel van de huidige taken van DNB komt te vervallen; de rest wordt overgedragen aan andere partijen. Uiterlijk op 1 juli 2008 zal DNB haar taken op dit terrein hebben beëindigd. De regeling die DNB...

 • 21-05-2008
Lees meer 

Boete bij onterechte lijfrentepremieaftrek

Formeel recht

Voor het opleggen van een boete aan een belastingplichtige bij een aanslag inkomstenbelasting moet tenminste sprake zijn van grove schuld aan de kant van de belastingplichtige. Daarvan is sprake als de belastingplichtige persoonlijk een gedraging kan worden verweten die tot gevolg heeft dat te weinig belasting is geheven, terwijl de belastingplichtige had moeten of kunnen begrijpen dat door zijn gedraging te weinig belasting zou kunnen worden geheven. Volgens de rechtbank...

 • 21-05-2008
Lees meer 

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang bij geruisloze inbreng

Inkomstenbelasting

De overdracht van een onderneming heeft fiscale gevolgen. Over de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij verkoop moet namelijk belasting worden betaald. Een veel voorkomende vorm van overdracht is de inbreng van een bestaande eenmanszaak of de onderneming van een vennootschap onder firma in een BV. De onderneming wordt dan overgedragen aan de BV tegen uitreiking van aandelen. Er bestaat een faciliteit om deze inbreng zonder directe belastingheffing mogelijk te maken.

 • 21-05-2008
Lees meer 

Eerste resultaten vermindering regels voor ondernemers

Algemeen

Het kabinet streeft naar een vermindering van administratieve lasten voor ondernemers en naar verbetering van dienstverlening door de overheid. Aan het eind van de kabinetsperiode moet de administratieve lastenverlichting 25% bedragen. Over de resultaten tot nu toe is het kabinet tevreden. - Startende ondernemers kunnen sinds 31 maart 2008 tegelijk met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel de aanmelding voor de belastingdienst doen. - Vanaf het boekjaar 2007 kunnen...

 • 20-05-2008
Lees meer 

Kamervragen invloed onkostenvergoedingen

Algemeen

Naar aanleiding van een krantenartikel zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over de invloed van onkostenvergoedingen op de hoogte van toeslagen en eigen bijdragen. Anders dan de vragenstellers menen behoren vrije vergoedingen niet tot het fiscale loon en zijn deze dus niet van invloed op inkomensgerelateerde regelingen die voor het toetsingsinkomen aansluiten bij het fiscale inkomensbegrip. Dat betekent dat er ook geen sprake is van ongelijke behandeling bij het...

 • 19-05-2008
Lees meer 

Vermindering aanslag OZB verzorgingstehuis

Onroerende zaken

De onroerende zaakbelasting kent de mogelijkheid van verschillende tarieven voor woningen en voor andere onroerende zaken. De belasting van een zogenaamde niet-woning kan worden verminderd met het percentage van de waarde van de onroerende zaak dat kan worden toegerekend aan delen van de onroerende zaak die in hoofdzaak dienen als woning. Een verzorgingstehuis werd door de gemeentelijke belastingambtenaar aangemerkt als niet-woning, zonder rekening te houden met een vermindering voor delen...

 • 19-05-2008
Lees meer 

Bevoegdheid belastingrechter bij inlichtingenverzoek

Formeel recht

De belastingdienst wilde bij een trustkantoor een onderzoek instellen naar aanleiding van een uit het buitenland afkomstig verzoek om inlichtingen. Het trustkantoor voerde de directie over een aantal vennootschappen. De inspecteur wilde in dat kader inzicht in de volledige administratie van het trustkantoor over de jaren 2003 tot en met 2005. Het trustkantoor maakte in een brief bezwaar tegen het aangekondigde onderzoek en het ter inzage geven van de administratie.

 • 16-05-2008
Lees meer