• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-03Toon alle posts

Kort geding RAI en Bovag tegen de staat

Autobelastingen

In het Belastingplan 2008 is de invoering van de zogenaamde fijnstofdifferentiatie in de BPM opgenomen. Deze maatregel houdt in dat het bedrag aan BPM voor nieuwe dieselauto’s afhankelijk is gemaakt van de uitstoot van fijnstof. Bij een uitstoot van 0 mg/km geldt een korting van € 900, waarna voor elke mg meer aan uitstoot de aftrek met € 200 afneemt. Vanaf een uitstoot van 5 mg/km geldt een opslag op...

 • 31-03-2008
Lees meer 

Fijnstofdifferentiatie BPM toegestaan

Autobelastingen

De RAI en de BOVAG hebben het kort geding dat zij hadden aangespannen tegen het ministerie van Financiën om de invoering van de fijnstofdifferentiatie in de BPM per 1 april 2008 te voorkomen verloren. De fijnstofdifferentiatie houdt in dat de BPM voor dieselpersonenauto’s afhankelijk wordt van de uitstoot van fijnstof. Een uitstoot van 0 mg levert een BPM-korting op van € 900. Voor iedere mg wordt de korting met €...

 • 31-03-2008
Lees meer 

Herinvesteringsreserve voor pand dat al voor oplevering verkocht is

Ondernemingswinst

Ondernemers die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behalen, hoeven daarover niet direct belasting te betalen. In plaats daarvan kunnen zij kiezen voor uitstel van belastingheffing door het vormen van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt dan gereserveerd en afgeboekt als eerste afschrijving op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Het vormen van een herinvesteringsreserve kan alleen voor de boekwinst op bedrijfsmiddelen, niet voor de boekwinst op voorraden. In een procedure...

 • 28-03-2008
Lees meer 

Geldigheid concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer na de beëindiging van zijn dienstbetrekking in zijn mogelijkheden om elders te werken. Daarom moet een concurrentiebeding, wil het rechtsgeldig zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en door de werknemer zijn geaccepteerd. De schriftelijke vastlegging van het concurrentiebeding kan gedaan worden in de arbeidsovereenkomst of in een afzonderlijk stuk, waarnaar in de arbeidsovereenkomst of een begeleidende brief wordt verwezen. Het is dan voor de geldigheid van het...

 • 28-03-2008
Lees meer 

Werkgever niet aansprakelijk voor inkomensschade

Arbeidsrecht

Een werknemer van een installatiebedrijf viel bij de uitoefening van zijn werkzaamheden enkele meters naar beneden. Door de val liep de werknemer een gecompliceerde enkelbreuk op, die niet goed herstelde. De werknemer was daardoor blijvend gedeeltelijk invalide. Na enige mislukte pogingen om weer aan het werk te gaan viel de werknemer eind 2002 uit en werd hij met toestemming van het CWI per 1 oktober 2003 ontslagen. Na zijn ontslag...

 • 28-03-2008
Lees meer 

Niet reageren op brief levert geen te beschermen vertrouwen op

Algemeen

De Nederlandse Dierenbescherming bracht tot 1 juli 1998 alle omzetbelasting die aan haar in rekening werd gebracht in aftrek als voorbelasting. Na een onderzoek nam de belastingdienst het standpunt in dat sprake was van een beperkt ondernemerschap voor de omzetbelasting. Dat standpunt berustte op nieuwe jurisprudentie. Activiteiten die niet tegen vergoeding werden verricht vielen buiten het kader van de onderneming. Dat standpunt had uiteraard gevolgen voor de afrek van voorbelasting.

 • 28-03-2008
Lees meer 

Boete bij te late oplevering

Omzetbelasting

Omzetbelasting is verschuldigd over de vergoeding die de ondernemer in rekening brengt voor zijn prestaties. Correctie is mogelijk wanneer de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet wordt betaald of wanneer de vergoeding wordt verminderd. De vraag in een procedure voor Hof Den Haag was of de schadevergoeding die een aannemer op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst aan een opdrachtgever moest betalen wegens te late oplevering een vermindering van de vergoeding vormde. De...

 • 28-03-2008
Lees meer 

Versoepeling verzuimboetes

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd het boetebeleid voor te late afdracht van loon- en omzetbelasting te willen versoepelen in de loop van 2009. Ondernemers die loon- en/of omzetbelasting te laat, maar binnen zeven werkdagen, betalen aan de belastingdienst krijgen niet meer automatisch een boete. Wie twee keer achter elkaar te laat betaalt, krijgt een boete voor de tweede overschrijding. Ondernemers die geregeld hun belasting te laat betalen krijgen hogere...

 • 28-03-2008
Lees meer 

Nieuwbouwpojecten met personeel algemeenheid van goederen

Omzetbelasting

De Wet op de Omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor de overgang van een algemeenheid van goederen. Een dergelijke overgang vormt geen levering en is daardoor niet belast met omzetbelasting. Voorbeeld van een overgang van een algemeenheid van goederen is de overdracht van een onderneming. Volgens Hof Den Haag vormde de overdracht van een aantal nieuwbouwprojecten inclusief de terbeschikkingstelling van personeelsleden door een woningstichting een overgang van een algemeenheid van...

 • 28-03-2008
Lees meer 

Relatie verpakkingenbelasting en verpakkingenbesluit

Overige heffingen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uitleg gegeven van de samenhang tussen het verpakkingenbesluit uit 2005 en de per 1 januari 2008 ingevoerde verpakkingenbelasting. Voor het bedrijfsleven gelden op grond van deze regelingen de volgende administratieve verplichtingen: •Bedrijven die meer dan 15.000 kg verpakkingen op de markt brengen moeten daarvan opgave doen aan de Belastingdienst, gespecificeerd per materiaalsoort en verpakkingstype. •Bedrijven die per...

 • 27-03-2008
Lees meer 

Koersverlies lening niet van belang voor aftrek elders belaste rente

Internationaal

Een in Nederland gevestigde groepsfinancieringsmaatschappij van een internationaal concern had ondermeer een aantal leningen verstrekt aan een in Brazilië gevestigde concernvennootschap. Een deel van de leningen luidde in Amerikaanse dollars, een ander deel in euro’s. De leningen bedroegen in totaal USD 210 miljoen en € 460 miljoen. De groepsfinancieringsmaatschappij leed op de dollarlening een koersverlies van € 33 miljoen De ontvangen rente bedroeg in 2003 € 68 miljoen bruto. Volgens...

 • 27-03-2008
Lees meer 

Uitvoeringsregeling BPM gewijzigd i.v.m. fijnstofdifferentiatie

Autobelastingen

Op 1 april 2008 is in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) de zogenaamde fijnstofdifferentiatie voor dieselpersonenauto’s ingevoerd. Afhankelijk van de uitstoot van fijnstof geldt een korting of een toeslag op de BPM. In verband hiermee is de Uitvoeringsregeling BPM aangepast. De Uitvoeringsregeling bepaalt op welke wijze de uitstoot van fijnstof wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat gebeuren aan de hand van de voor de betreffende auto...

 • 27-03-2008
Lees meer 

Sectorindeling werkgever

Sociale verzekeringen

Volgens de Wet financiering sociale verzekeringen wordt het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld in sectoren. Elke sector omvat één of meer takken van bedrijf of beroep, terwijl een sector kan worden onderverdeeld, waarbij elk sectoronderdeel de bedrijfsactiviteiten van één of meer werkgevers omvat. Een werkgever is van rechtswege aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden van het bedrijf van de werkgever behoren. Op basis van hun essentiële kenmerken wordt rechtstreeks of...

 • 26-03-2008
Lees meer 

Geen bijtelling voor auto van vroegere werkgever

Inkomstenbelasting

Tot 1 januari 2006 was het voordeel dat iemand had doordat zijn werkgever hem een auto voor privégebruik ter beschikking stelde geen loon in de zin van de Wet op de Loonbelasting. Het voordeel werd alleen in de inkomstenbelasting betrokken op voorwaarde dat de persoon aan wie de auto ter beschikking werd gesteld als werknemer van de persoon die de auto ter beschikking stelde kon worden aangemerkt. Werknemer is de...

 • 26-03-2008
Lees meer 

Leeftijdsgrens zelfstandigenaftrek niet discriminerend

Inkomstenbelasting

Zelfstandige ondernemers die voldoen aan het zogenaamde urencriterium hebben recht op ondernemersfaciliteiten zoals de ondernemersaftrek. Dat recht gold tot 2007 slechts zolang de ondernemer nog geen 65 jaar oud was. De vraag was of de leeftijdsgrens van 65 jaar een door het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) verboden discriminatie vormde. De rechtbank vond dat de leeftijdsgrens van 65 jaar objectief en redelijkerwijs gerechtvaardigd was door het doel...

 • 26-03-2008
Lees meer 

Betaling bij overname auto van de zaak

Inkomstenbelasting

Een werkgever had een regeling voor de auto’s die hij aan zijn werknemers ter beschikking stelde. Volgens deze autoregeling kwamen de kosten minus de eigen bijdrage van de werknemer voor rekening van de werkgever. De eigen bijdrage was gelijk aan het verschil tussen de totale autokosten van een jaar en de kosten van de zakelijke kilometers. Tot de kosten behoorde de afschrijving, inclusief het verschil bij verkoop of inruil tussen...

 • 25-03-2008
Lees meer 

Berekening kortingsperiode 30%-regeling

Loonbelasting

De extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst die een werknemer maakt kunnen belastingvrij vergoed worden met toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. De regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding kan worden verstrekt. Deze geldt op verzoek voor uit het buitenland afkomstige werknemers die in Nederland een dienstbetrekking uitoefenen. De regeling is gebonden aan een maximum duur van tien jaar. Periodes...

 • 25-03-2008
Lees meer 

Bewijs eigenwoningschuld voor 2001

Inkomstenbelasting

De betaalde rente op een schuld die is aangegaan voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning is aftrekbaar. Omdat de rente een aftrekpost is moet degene die de aftrek claimt bewijzen dat het geleende geld is besteed aan de eigen woning. In 1983 sloot iemand een doorlopend krediet af dat werd besteed aan verbetering van zijn woning. Het saldo van de schuld was in 2001...

 • 25-03-2008
Lees meer 

Eigenrisicodragerschap WAO bij overgang onderneming

Sociale verzekeringen

Tot 24 november 2006 konden werkgevers er voor kiezen om eigenrisicodrager voor de WAO te worden. Met ingang van die datum is dat niet meer mogelijk in verband met de afschaffing per 1 januari 2008 van de gedifferentieerde WAO-premie. Een werkgever behoudt het eigenrisicodragerschap als hij een deel van zijn activiteiten overdraagt of als hij nieuwe werknemers aanneemt, bijvoorbeeld door overname van een onderneming. Bij de overgang van een onderneming...

 • 24-03-2008
Lees meer 

Overdrachtsbelasting over hogere waarde

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, maar tenminste over het bedrag van de tegenprestatie. Dat betekent dat bij verkoop tegen een te lage prijs niet de prijs maar de waarde in het economisch verkeer uitgangspunt is voor de berekening van de belasting. Bij verkoop tegen een hogere prijs dan de waarde in het economische verkeer...

 • 21-03-2008
Lees meer 

Prejudiciële vragen indeling alcoholhoudende drank

Douane en Accijnzen

De indeling van accijns- en douanegoederen volgens de zogenaamde Gecombineerde Nomenclatuur (GN) is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde accijns of douaneheffing. Niet altijd is zonder meer duidelijk onder welke post van de GN een product moet worden gerangschikt. In een procedure die betrekking had op alcoholhoudende dranken, vervaardigd uit appelwijn waaraan gedistilleerde alcohol en water zijn toegevoegd, was de indeling in geschil. De eindproducten ontstonden door toevoeging van...

 • 21-03-2008
Lees meer 

Buitenlandse anbi recht op gelijke behandeling

Successiewet

Tot 1 januari 2006 gold voor het algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) een bijzonder tarief voor het schenkings- en successierecht van aanvankelijk 11% en later 8%. Sinds die datum zijn schenkingen aan en erfrechtelijke verkrijgingen door een dergelijke instelling vrijgesteld. Het bijzondere tarief gold alleen voor binnen Nederland gevestigde anbi’s. In het buitenland gevestigde anbi’s konden voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen een beroep doen op het bijzondere tarief als het...

 • 21-03-2008
Lees meer 

Geen verzoek om inlichtingen gedaan

Formeel recht

Op grond van de wet is iedereen verplicht om de inspecteur op diens verzoek inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Het opzettelijk verstrekken op een dergelijk verzoek van onjuiste informatie kan omkering en verzwaring van de bewijslast tot gevolg hebben. Dat houdt in dat de belanghebbende in een procedure overtuigend moet aantonen dat en in hoeverre de uitspraak die de inspecteur op het bezwaar heeft...

 • 21-03-2008
Lees meer 

Bewaarplicht detailgegevens bestellingen

Formeel recht

In een arrest over de administratie- en bewaarplicht van een ondernemer heeft de Hoge Raad bepaald dat de ondernemer in kwestie de detailgegevens van de in de bestelcomputers ingevoerde bestellingen moest bewaren omdat deze van belang waren voor de heffing van belasting. De procedure had betrekking op een horecaondernemer. De detailgegevens van de bestellingen werden dagelijks gewist. Slechts een totaaloverzicht werd bewaard, maar uit deze overzichten bleek slechts hoeveel de...

 • 21-03-2008
Lees meer 

Verlengde navorderingstermijn houdbaar in EG-verband?

Formeel recht

De belastingdienst heeft de bevoegdheid om een te lage aanslag te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag, mits er sprake is van een nieuw feit. Dat is een feit dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was en niet bekend hoefde te zijn. De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Gaat het echter om buitenlandse inkomsten of vermogensbestanddelen...

 • 21-03-2008
Lees meer