• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2008-02Toon alle posts

Margeregeling ook voor gebruikte plezierjachten

Omzetbelasting

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen. Voor de handel in gebruikte goederen die worden ingekocht van particulieren zou een cumulatie van omzetbelasting kunnen ontstaan. In de inkoopprijs zit immers nog een deel van de oorspronkelijk in rekening gebrachte omzetbelasting, terwijl bij de verkoop over het geheel van inkoopprijs plus de marge voor de verkoper omzetbelasting berekend zou moeten worden. De zogenaamde...

 • 29-02-2008
Lees meer 

Hof onderbouwt oordeel te lage omzetverantwoording niet

Ondernemingswinst

Volgens Hof Arnhem had een jachtbouwer niet de vereiste aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan. De jachtbouwer verantwoordde tijdens de bouw van een schip geen winst zolang het schip niet was afgeleverd. De tussentijds ontvangen betalingen van zijn opdrachtgevers verwerkte hij niet in de winstberekening. De waarde van een ingeruild schip werd pas in de omzet opgenomen wanneer dat schip verkocht was. Volgens de inspecteur maakte de inkoopprijs van een ingeruild...

 • 29-02-2008
Lees meer 

Wel afvalstoffenheffing, geen rioolrecht voor gedeelte van woning

Overige heffingen

Een gemeente legde aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrechten op aan iemand die een gedeelte van de woning van zijn dochter in gebruik had. De vraag was of de heffing van deze belastingen wel in overeenstemming was met de gemeentelijke verordeningen. Voor de reinigingsheffingen moest het gedeelte van de woning dan worden aangemerkt als een afzonderlijk perceel en voor de rioolrechten als een afzonderlijk eigendom of als een zelfstandig gedeelte van een...

 • 29-02-2008
Lees meer 

Kwade trouw bij niet indienen aangifte?

Formeel recht

De belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag een aanvankelijk te lage aanslag herstellen. Voorwaarde om een navorderingsaanslag op te leggen is dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit, dat wil zeggen een feit dat hem ten tijde van het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of hoefde te zijn. Een nieuw feit is niet vereist als de belastingplichtige te kwader trouw heeft gehandeld. Dat is...

 • 29-02-2008
Lees meer 

Soortbenadering aandelen

Inkomstenbelasting

Een aandelenbezit van een particulier persoon valt voor de inkomstenbelasting in box 3, tenzij er sprake is van een aanmerkelijk belang. In dat geval valt het bezit in box 2. Een aandelenbezit vormt een aanmerkelijk belang als de particulier, eventueel samen met zijn partner, tenminste 5% van het geplaatste kapitaal houdt. Als de vennootschap verschillende soorten aandelen heeft wordt de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang per soort beoordeeld, tenzij het...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Geen goed werkgeverschap

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn gebonden aan de regels van goed werkgeverschap. Een werkgever, die een werknemer nadat deze de arbeidsovereenkomst had opgezegd en een contract met een andere werkgever had gesloten, overhaalde om zijn dienstverband toch voort te zetten en daarbij een concurrentiebeding oplegde, hield zich niet aan deze regels. De opzegging van de arbeidsovereenkomst was tijdig gedaan. Ten tijde van de opzegging gold geen concurrentiebeding voor de werknemer. De oude werkgever...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Waardering dagrecreatieterrein

Onroerende zaken

In een procedure over de WOZ-waarde van een recreatieterrein heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de waarde van een stuk grond niet op een bedrag van € 1 kan worden gesteld alleen omdat rendabele exploitatie onmogelijk is. De WOZ-waarde is gelijk aan de waarde in het economische verkeer. Dat is de hoogste prijs die bij verkoop verkregen kan worden. Voor onroerende zaken die niet als woning dienen wordt in plaats...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Inbrengvrijstelling niet van toepassing bij doorzakkende onderneming

Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt 6% van de waarde van de verkregen zaak. In een aantal gevallen gelden vrijstellingen. Een daarvan betreft de inbreng van een onderneming in een aandelenvennootschap als het belang van de oprichters in deze vennootschap overeenkomt met hun belang in het vermogen van de ingebrachte onderneming. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de vennootschap de onderneming tenminste drie jaar...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Geen afzonderlijke vergoeding voor huisvestingskosten naast 30%-regeling

Loonbelasting

Onder de 35%-regeling konden de kosten van dubbele huisvesting belastingvrij worden vergoed naast de eveneens onbelaste 35%-vergoeding. Onder de opvolger van de 35%-regeling, de huidige 30%-regeling is dit niet het geval. De 30%-regeling staat belastingvrije vergoeding toe van extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De kosten van dubbele huisvesting vallen hieronder. Het feit dat dergelijke kosten ook vallen onder de kosten die een werkgever belastingvrij mag...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Geen cassatie tegen niet toepassen verlengde navorderingstermijn

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Arnhem waarin het Hof oordeelde dat de verlengde navorderingstermijn voor buitenlandse inkomsten niet geldt voor kostenposten. De aangifte en de boekhouding bevatten in dit geval voldoende aanknopingspunten voor vragen van de inspecteur. Vanwege het niet ontbreken van controlemogelijkheden berust de staatssecretaris in deze uitspraak. Hij is het echter uitdrukkelijk niet eens met het oordeel van het Hof...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Geen aftrek eigen begrafeniskosten

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bepaalt dat zogenaamde buitengewone uitgaven aftrekbaar zijn. Daartoe behoren uitgaven wegens overlijden van de belastingplichtige, van zijn partner en van zijn kinderen mits ze jonger zijn dan 27 jaar. Volgens Hof Den Bosch leidt deze bepaling er niet toe dat iemands begrafeniskosten in aftrek konden komen op zijn inkomen, omdat ze niet op hem drukten. Bepalend daarvoor vond het Hof dat de kosten pas na zijn...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Toepassing tarief niet-woningen door aard pand

Onroerende zaken

De gemeentelijke onroerende zaakbelasting kent verschillende tarieven voor woningen en voor niet-woningen. Het tarief voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen is meestal hoger dan het tarief voor woningen. In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de heffingsambtenaar terecht het tarief voor niet-woningen had gehanteerd in een aanslag die betrekking had op een woning met een bedrijfshal. De oppervlakte van de bedrijfshal bedroeg...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Toepassing invorderingsfaciliteit landgoed

Successiewet

De Natuurschoonwet verleent de verkrijger van een landgoed onder omstandigheden vrijstelling van de invordering van successierecht. Deze faciliteit geldt niet voor overbedelingsvorderingen die erfgenamen krijgen als een landgoed wordt toegedeeld aan de langstlevende echtgenote in het kader van een ouderlijke boedelverdeling. Volgens Hof Den Bosch kan deze invorderingsfaciliteit niet worden aangemerkt als een waarderingsfaciliteit.

 • 28-02-2008
Lees meer 

Besluit vrijstellling medische prestaties

Omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2008 is de vrijstelling van omzetbelasting voor medische diensten beperkt tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een in de wet aangewezen beroep. Daarnaast is de vrijstelling voor de levering van tandprothesen beperkt tot de leveringen door tandartsen en tandtechnici. De staatssecretaris van Financiën gaat in een besluit in op de beperking van de vrijstelling en de betekenis van bestaande jurisprudentie voor...

 • 28-02-2008
Lees meer 

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Arbeidsrecht

Een werkgever en een werknemer legden in een beëindigingsovereenkomst de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vast. De overeenkomst bevatte ondermeer een vastlegging van de door de werkgever toegekende beëindigingsvergoeding en daarnaast een bepaling waarbij partijen elkaar over en weer algehele en finale kwijting verleenden van al wat zij op grond van de arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst van elkaar mochten hebben te vorderen. Volgens deze bepaling bestonden er...

 • 27-02-2008
Lees meer 

Beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling geactualiseerd

Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het geactualiseerde beleid over de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting in een zeer uitgebreid besluit vastgelegd. Door de invoering van de Wet Werken aan Winst per 1 januari 2007 heeft een deel van het tot dan toe bestaande beleid zijn belang verloren. Dat gedeelte is ingetrokken. In verband met de invoering van genoemde wet zijn in dit besluit enkele nieuwe standpunten opgenomen. Het besluit werkt terug...

 • 26-02-2008
Lees meer 

Geen vermindering omzetbelasting voor cash back

Omzetbelasting

Ondernemers die voor de omzetbelasting belaste prestaties verrichten moeten over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen omzetbelasting berekenen. Verleende kortingen verminderen de vergoeding en dus de basis voor de berekening van omzetbelasting. Wanneer een afnemer de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet betaalt, kan de ondernemer een evenredig deel van de omzetbelasting terugvragen. Bedragen die een ondernemer aan een ander uitkeert om omzet te behalen, zoals het...

 • 26-02-2008
Lees meer 

Toepassing CAO o.g.v. arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan de afspraak worden gemaakt dat een bepaalde CAO op de arbeidsrelatie van toepassing kan zijn hoewel de werknemer geen lid is van één van de bonden die haar aangingen. In de arbeidsovereenkomst van een werknemer was bepaald dat gedurende zijn dienstverband de bepalingen van de bedrijfs-CAO voor het zittend ziekenvervoer van kracht waren. De werkgever werd per 1 januari 1998 overgenomen door een ander bedrijf. Dit...

 • 25-02-2008
Lees meer 

Wetsvoorstel tijdelijke opschorting Vamil, EIA en MIA

Ondernemingswinst

De regeling willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek zijn gebudgetteerde regelingen. Ter voorkoming van budgetoverschrijding kunnen deze regelingen tijdelijk buiten werking gesteld worden. Dit is eind november 2007 gebeurd. Investeringen in milieubedrijfsmiddelen in de periode van 28 november 2007 tot 1 januari 2008 komen niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving. De investeringsaftrek over deze periode is op nihil gesteld. Deze tijdelijke buitenwerkingstelling dient geformaliseerd te worden door...

 • 25-02-2008
Lees meer 

Belastingplichtige mocht vertrouwen op aftrek van rente

Algemeen

Onder bepaalde omstandigheden kan aan uitlatingen of handelingen van de inspecteur het in rechte te beschermen vertrouwen worden ontleend dat de inspecteur bepaalde feiten op hun fiscale merites heeft beoordeeld en dat hij voor de belastingheffing een bepaalde zienswijze zal hanteren. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is voor een dergelijk vertrouwen meer nodig dan dat de inspecteur enkele jaren niet is afgeweken van de ingediende aangifte. Dat berust namelijk...

 • 22-02-2008
Lees meer 

Inspecteur moet privégebruik auto's uit handelsvoorraad bewijzen

Inkomstenbelasting

De belastingdienst legde aan een garagebedrijf een naheffingsaanslag omzetbelasting op voor het vermeende privégebruik auto van beide DGA’s. Volgens de belastingdienst konden zij uit hoofde van hun positie ook voor privédoeleinden beschikken over de handelsvoorraad personenauto's en waren deze personenauto's ook feitelijk privé gebruikt. De belastingdienst berekende het bedrag van de bijtelling aan de hand van het dealerbesluit van het ministerie van Financiën. Hof Den Bosch heeft deze naheffingsaanslag vernietigd...

 • 22-02-2008
Lees meer 

Ongelijke behandeling ANBI opgeheven door rechter

Algemeen

Voor giften aan en erfrechtelijke verkrijgingen door een algemeen nut beogende instelling (ANBI) geldt tegenwoordig een vrijstelling van schenkings- resp. successierecht. Tot 2006 gold nog een bijzonder tarief van 11%. Een ANBI met als doel het verwerven van fondsen voor de financiering van een stichting die een vakantiedorp exploiteerde waar kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun gezin een vakantie kunnen doorbrengen beriep zich op het begunstigend beleid van de...

 • 22-02-2008
Lees meer 

Geen cassatie tegen uitspraak over aftrek hypotheekrente

Inkomstenbelasting

Over de aftrekbaarheid van hypotheekrente heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen. Voor aftrekbaarheid is namelijk vereist dat het geleende geld wordt besteed aan de aankoop, het onderhoud of de verbouwing van een eigen woning. Besteding aan andere doelen dan de eigen woning heeft tot gevolg dat de rente niet aftrekbaar is. Vooral bij externe financiering achteraf van verbouwingen of bij financiering voorafgaand aan verbouwingen is niet altijd duidelijk hoe...

 • 22-02-2008
Lees meer 

Toepassing gelijkheidsbeginsel

Algemeen

Een van de beginselen van behoorlijk bestuur is het gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat gelijke gevallen in principe gelijk behandeld moeten worden. In een procedure deed de belanghebbende een beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel omdat de belastingdienst de meerderheid van gelijke gevallen anders had behandeld dan de belanghebbende. Het verschil in behandeling betrof de toepassing van het bijzondere tarief in de inkomstenbelasting, zoals dat onder de wetgeving tot...

 • 22-02-2008
Lees meer 

Redelijkheid schatting door inspecteur

Formeel recht

Wanneer iemand de vereiste aangifte niet doet kan de belastingdienst ambtshalve een aanslag opleggen. De straf op het niet doen van aangifte is dat de belastingplichtige moet bewijzen dat en in hoeverre de aanslag niet juist is. De belastingdienst moet bij het vaststellen van de aanslag wel uitgaan van een redelijke schatting van het belastbare bedrag. In een procedure voor de rechtbank Haarlem was in geschil in hoeverre de belastingplichtige...

 • 21-02-2008
Lees meer