• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-12Toon alle posts

Rente over restschuld na staking onderneming

Inkomstenbelasting

Vanwege de aanhoudend slechte resultaten besloot een ondernemer in 1998 zijn bedrijf te beëindigen. In de loop van het jaar sloot de ondernemer met zijn zakelijke crediteuren een akkoord. De ondernemer verhoogde de bestaande hypothecaire lening voor het aflossen van zijn zakelijke rekening-courantschuld bij de bank en voor de betalingen aan zijn zakelijke crediteuren. De rente over dat deel van de hypothecaire geldlening wilde hij in aftrek brengen op zijn...

 • 28-12-2007
Lees meer 

Geen naheffing over betaling aan buitenlandse sportclub

Loonbelasting

De Wet op de Loonbelasting bevat een bepaling waardoor van buitenlandse gezelschappen die in Nederland sportprestaties verrichten loonbelasting wordt geheven. Dat gebeurt door verplichte inhouding door degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen. Op basis van deze bepaling legde de belastingdienst een naheffingsaanslag op aan een Nederlandse profvoetbalclub die in 2002 een vriendschappelijke wedstrijd had gespeeld tegen een Engelse club. De Nederlandse club betaalde een bedrag van € 133.000 aan...

 • 27-12-2007
Lees meer 

Besluit giftenaftrek inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Om vanaf 1 januari 2008 in aanmerking te komen voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting en voor de vrijstellingen van schenkings- en successierecht moet een instelling die het algemene nut (ANBI) beoogt door de belastingdienst zijn aangewezen. Dat gebeurt op verzoek van de betreffende instelling. In verband met deze wijziging is het beleid over de giftenregeling geactualiseerd. Het tot 1 januari 2008 bestaande beleid is vervallen. Diverse...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Kwijtscheldingsbeleid Successiewet

Successiewet

De Successiewet bevat een aantal kwijtscheldingsbepalingen. Het beleid van het ministerie van Financiën over kwijtscheldingen is opgenomen in een besluit, dat is geactualiseerd per 1 januari 2008. Inhoudelijk is het beleid niet gewijzigd. Kwijtschelding van successierecht kan worden verleend voor een schenking om iemand te voorzien van noodzakelijk levensonderhoud en voor de bekostiging van noodzakelijke medische hulp die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, mits de patiënt onvoldoende middelen heeft...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Waardering voorwaardelijke regresvordering

Inkomstenbelasting

Een borg krijgt bij het aangaan van de borgtochtovereenkomst een voorwaardelijke regresvordering op de schuldenaar. De -opschortende- voorwaarde is dat de borg als borg moet hebben betaald. Deze vordering valt onder de terbeschikkingstellingsregeling als de borg aanmerkelijk belanghouder is van de BV die de schuldenaar is. Bij toepassing van de terbeschikkingstelingsregeling moet periodiek een balans worden opgesteld, waarop de voorwaardelijke regresvordering wordt opgenomen. Bij de waardering van de regresvordering op...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2008

Vennootschapsbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 2008. 1. Tarieven De tarieven in de vennootschapsbelasting zijn als volgt: - over de eerste schijf (winst tot 40.000): 20,0% - over de tweede schijf (van 40.000 tot200.000): 23,0% - over de winst boven 200.000: 25,5%. 2. Beperking renteaftrek Per 1 januari 2008 mag de belastingdienst bewijzen dat...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijziging Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001

Inkomstenbelasting

Maatschappelijke beleggingen zijn tot een bepaald maximum uitgezonderd van de bezittingen die de grondslag voor de vermogensrendementsheffing van box 3 vormen. Wie maatschappelijk belegt heeft recht op een extra heffingskorting. De Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 bevat de voorwaarden voor de fondsen die actief zijn in maatschappelijk beleggen. De regeling geldt ook voor fondsen die cultureel beleggen en voor participatiemaatschappijen die indirect beleggen in durfkapitaal. Daarvoor geldt de vrijstelling voor beleggingen in...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijzigingen milieubelastingen 2008

Overige heffingen

Het Ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2008. Voor de belastingen op milieugrondslag zijn de volgende aanpassingen van belang. 1. Verpakkingenbelasting Per 1 januari 2008 is de verpakkingenbelasting ingevoerd. Er zijn acht soorten verpakkingsmateriaal, waarvoor aparte tarieven gelden. De tarieven zijn afhankelijk van de milieudruk per materiaalsoort. Het tarief voor primaire verpakkingen is hoger dan voor secundaire...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijzigingen autobelastingen 2008

Autobelastingen

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen gegeven. De daarvoor in aanmerking komende bedragen zijn in verband met de inflatiecorrectie per 1 januari 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Verschuiving BPM naar MRB Per 1 februari 2008 wordt de BPM met ongeveer 6,5% verlaagd en de MRB met ongeveer 7,2% verhoogd. De verhoging van de MRB geldt voor alle voertuigen, dus...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Gevolgen arrest Van der Steen

Omzetbelasting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2002 was een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ondernemer voor de omzetbelasting voor de werkzaamheden die hij tegen vergoeding verrichtte voor de vennootschap waarvan hij meer dan de helft van de aandelen bezat. Het ministerie van Financiën heeft dat arrest als uitgangspunt voor een aantal beleidsbesluiten genomen. Door het arrest Van der Steen van het Hof van Justitie EG van 18 oktober 2007 is duidelijk...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Werkleerplicht voor jongeren

Sociale verzekeringen

Het kabinet wil jongeren tot 27 jaar verplichten om te werken, te leren of om werken en leren te combineren. Het recht op bijstand voor jongeren vervalt. De werkleerplicht was al aangekondigd in het coalitieakkoord. Het doel is jongeren betere kansen te bieden op een baan door zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten halen. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo-2 niveau. Jongeren die niet kunnen...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijzigingen inkomstenbelasting 2008

Inkomstenbelasting

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de belangrijkste aanpassingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2008. Bedragen die in verband met de inflatiecorrectie gecorrigeerd worden zijn voor 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Kinderkorting Met ingang van 1 januari 2008 is de kinderkorting vervallen en vervangen door de kindertoeslag. De reden voor de wijziging is dat sommige huishoudens die te weinig belasting betalen niet of...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Overgangsregeling stamrechtuitkeringen

Sociale verzekeringen

Uitkeringen uit een bij ontslag verkregen stamrecht (recht op periodieke uitkeringen) mogen vanaf 1 april 2008 niet meer worden gekort op de IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers). Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2005 was onduidelijkheid ontstaan over de gevallen waarin de uitkering uit een stamrecht moet worden verrekend met de uitkering. Daarom wordt het Inkomensbesluit IOAW nu aangepast. Mensen bij wie...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijzigingen loonbelasting 2008

Loonbelasting

Het ministerie van Financiën geeft in een persbericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de loonbelasting en de afdrachtverminderingen loonbelasting per 1 januari 2008. Daarvoor in aanmerking komende bedragen zijn wegens inflatiecorrectie voor 2008 met 1,5% verhoogd. 1. Auto van de zaak De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt voor een milieuvriendelijke auto 14% van de catalogusprijs. De CO2–uitstoot van een milieuvriendelijke auto moet...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Nieuw besluit energie-investeringsaftrek

Ondernemingswinst

Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen hebben recht op een fiscaal voordeel, de energie-investeringsaftrek. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek. Met ingang van 1 januari 2008 is er een nieuwe lijst met bedrijfsmiddelen die recht geven op energie-investeringaftrek.

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijzigingen overige belastingen 2008

Omzetbelasting

Het ministerie van Financien heeft in een persbericht een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2008. Het merendeel van de wijzigingen is afzonderlijk behandeld. Van de wijzigingen in de overige belastingen is de beperking van de btw-vrijstelling voor medische diensten tot de diensten, die betrekking hebben op de geneeskundige verzorging van de mens, de belangrijkste. Ook de btw-vrijstelling voor tandtechnici is beperkt, namelijk tot...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Bijstellingsregeling 2008

Algemeen

Door middel van de bijstellingsregeling 2008 zijn diverse bedragen in de belastingwetgeving geïndexeerd. De bijstellingsregeling geldt onder meer voor de loon- en inkomstenbelasting, voor de afdrachtvermindering loonbelasting en voor de vennootschapsbelasting. De per 1 januari 2008 toegepaste tabelcorrectiefactor bedraagt 1,015. De bedragen van de zelfstandigenaftrek zijn bijgesteld met een gehalveerde correctiefactor (1,0075) als uitvloeisel van het Belastingplan 2008. Diverse in deze regeling genoemde bedragen worden per 1 januari 2008 gewijzigd...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Schriftelijke beantwoording kamervragen Belastingplan

Algemeen

Bij de behandeling van het inmiddels aangenomen Belastingplan 2008 in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld, die door de staatssecretaris van Financiën schriftelijk zijn beantwoord. 1. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op laagbelaste beleggingsdeelnemingen. Dat is aan de orde als een dochtervennootschap laagbelast is en voor meer dan 50% vrije beleggingen bezit. De vraag is wanneer voldoende aannemelijk is gemaakt dat de bezittingen niet voor meer dan 50% uit...

 • 21-12-2007
Lees meer 

Wijziging diverse uitvoeringsregelingen

Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele fiscale uitvoeringsregelingen gewijzigd. Een deel van deze wijzigingen vloeit voort uit het Belastingplan 2008, de Overige Fiscale Maatregelen 2008 en de Fiscale Onderhoudswet 2007. Verder zijn bedragen aangepast aan loon- of prijsontwikkelingen en zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd. Aanpassingen van bedragen betreffen onder meer de waarderingsvoorschriften voor loon in natura, energie, kost en inwoning en dergelijke. De wijzigingen zijn op 1 januari 2008 in werking...

 • 20-12-2007
Lees meer 

Vaststelling marktrente 2007

Ondernemingswinst

Voor de berekening van de contante waarde van langlopende renteloze verplichtingen dient gebruik gemaakt te worden van de marktrente. In een besluit geeft de staatssecretaris aan op welke wijze deze per maand berekend wordt. In een bijlage bij het besluit wordt de marktrente vanaf januari 1994 tot en met december 2006 weergegeven. Jaarlijks zal een aanvulling op het besluit worden vastgesteld met de marktrente van het laatst verstreken jaar. Met...

 • 20-12-2007
Lees meer 

Openstelling landgoed

Successiewet

De eigenaar van een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 kan ervoor kiezen het landgoed geheel of gedeeltelijk voor het publiek open te stellen. Dat heeft gevolgen voor de rechten van schenking en successie en voor het recht van overgang als is voldaan aan door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën gestelde voorwaarden en het landgoed ook daadwerkelijk toegankelijk is. Volgens de voorwaarden moet...

 • 20-12-2007
Lees meer 

Wijziging fiscale Uitvoeringsbesluiten

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een verzamelbesluit de wijzigingen opgenomen in de uitvoeringsbesluiten op fiscaal terrein die het gevolg zijn van het Belastingplan 2008, de Overige Fiscale Maatregelen 2008, de Wet Werken aan Winst, de Wet inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld, aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006/112 en de Wet Versterking fiscale rechtshandhaving. Het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 bevat twee nieuwe en aanvullende verleggingsregelingen in...

 • 20-12-2007
Lees meer 

Belastingplan 2008 aangenomen

Algemeen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2008 en de Overige Fiscale Maatregelen 2008 aangenomen. Beide wetsvoorstellen treden in werking per 1 januari 2008. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer zijn twee moties aangenomen. In de eerste motie is gevraagd de vennootschapsbelastingplicht van woningbouwcorporaties na de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Onderneming opnieuw te toetsen. In de tweede motie wordt gevraagd om inzicht te geven in de effecten...

 • 19-12-2007
Lees meer 

Intrekking aanbod verlenging arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding: de ene partij die betrokken is bij de overeenkomst doet een aanbod, dat door de wederpartij aanvaard wordt. Een aanbod is in principe herroepelijk, dat wil zeggen dat het kan worden ingetrokken zolang het nog niet is aanvaard. Ingeval van schriftelijke aanvaarding is voor de totstandkoming van de overeenkomst vereist dat de aanvaarding de aanbieder heeft bereikt. Als de aanvaarding de...

 • 19-12-2007
Lees meer