• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-09Toon alle posts

Mogelijk latere Wajong-uitkering

Sociale verzekeringen

Het aantal mensen met een Wajonguitkering groeit sterk. De Wajong is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Momenteel hebben 161.000 mensen deze uitkering. De verwachting is dat dit aantal oploopt tot 300.000 in 2040. Ongeveer een kwart van de mensen met een Wajonguitkering heeft een baan. Het kabinet wil jongeren met een beperking eerst aan werk helpen en pas een Wajonguitkering verstrekken als vaststaat dat de jongeren geen perspectief hebben op de...

 • 28-09-2007
Lees meer 

Eén dienst of meerdere diensten?

Omzetbelasting

De exploitant van een seksclub verricht één dienst die bestaat uit het gelegenheid geven tot het hebben van seks met één van de daar werkzame dames. Dat heeft tot gevolg dat de exploitant als dienstverrichter omzetbelasting moet betalen over de gehele aan de bezoeker in rekening gebrachte vergoeding. In navolging van de rechtbank Arnhem kwam ook Hof Arnhem tot dit oordeel. Dit oordeel is gebaseerd op jurisprudentie van het Hof...

 • 28-09-2007
Lees meer 

Afvalstoffenheffing toegestaan?

Overige heffingen

Gemeenten hebben op grond van de Gemeentewet de mogelijkheid om bepaalde belastingen in te stellen die betrekking hebben op door of namens de gemeente verstrekte diensten. Zo mag de gemeente voor het ophalen van huishoudelijk afval op haar grondgebied een heffing instellen. Deze heffing geldt dan voor de gebruikers van binnen de gemeente gelegen percelen, voor zover de gemeente voor die percelen verplicht is om afval op te halen. De...

 • 28-09-2007
Lees meer 

Commanditaire vennoot toonde onderneming niet aan

Inkomstenbelasting

Om een activiteit als onderneming te kunnen bestempelen is het streven naar winst onvoldoende. De nagestreefde winst moet, objectief beoordeeld, ook redelijkerwijs te verwachten zijn. De commanditaire vennoot (geldschieter) in een commanditaire vennootschap (CV) die het ondernemerschap claimde slaagde er naar het oordeel van Hof Den Bosch niet in om aannemelijk te maken dat redelijkerwijs kon worden verwacht dat de activiteiten van de CV tot winst zouden leiden. De CV...

 • 28-09-2007
Lees meer 

Aanpassing tabel laag tarief omzetbelasting

Omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over het verlaagde tarief in de omzetbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het verlaagde tarief is niet meer van toepassing op postzegelalbums, omdat deze niet voldoen aan de nieuwe definitie van boeken. Het verlaagde tarief geldt ook niet meer voor het privégebruik van gas, dat wordt geleverd aan tuinbouwers. Daarvoor wordt voortaan aangesloten bij de regels voor de energiebelasting. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen...

 • 27-09-2007
Lees meer 

Uitvoeringsvoorschriften Belastingregeling Koninkrijk

Internationaal

Waar afzonderlijke landen verdragen sluiten om dubbele belastingheffing te voorkomen, bestaat er voor Nederland en de Antillen en Aruba de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Er zijn nu nieuwe uitvoeringsvoorschriften vastgesteld die betrekking hebben op de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zowel voor de Antillen als voor Aruba. Die uitvoeringsvoorschriften bepalen op welke wijze vennootschappen hun aanspraken op teruggaaf of vermindering van dividendbelasting geldend kunnen maken. Op de Antillen gevestigde vennootschappen met...

 • 27-09-2007
Lees meer 

Door sloop ontstaat geen nieuwe onroerende zaak

Omzetbelasting

De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Er geldt een uitzondering voor nieuw vervaardigde onroerende zaken en voor bouwgrond. Deze uitzonderingsgevallen zijn belaste leveringen voor de omzetbelasting en zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Ter zake van de levering van een parkeerterrein was in geschil of dat een nieuwe onroerende zaak was. Voor de levering van het parkeerterrein waren daarop geplaatste loodsen gesloopt.

 • 26-09-2007
Lees meer 

Vordering op koper grond was ondernemingsvermogen

Inkomstenbelasting

Een landbouwer die zijn grond verkocht aan de gemeente behield het recht om de grond nog gedurende een aantal jaren te gebruiken. Een dergelijke opzet was gebruikelijk om de landbouwvrijstelling optimaal te kunnen benutten voordat de wet op dat punt in het jaar 2000 werd gewijzigd. Een deel van de koopsom zou pas na de gebruiksperiode worden betaald. De landbouwer rekende deze vordering tot zijn privévermogen omdat de verkoop van...

 • 26-09-2007
Lees meer 

Samenvoeging beleid beperking kostenaftrek

Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele eerder uitgebrachte besluiten over de uitsluiting en de beperking van de kostenaftrek voor de bepaling van de winst uit onderneming en het resultaat van een werkzaamheid samengevoegd. Het nieuwe besluit betekent niet dat het beleid van het ministerie op dit punt is veranderd. Wel is rekening gehouden met de wijziging van de artikelen 3.16 en 3.17 van de Wet IB 2001 per 1 januari...

 • 26-09-2007
Lees meer 

Beroep op vertrouwensbeginsel

Algemeen

De Hoge Raad vernietigde een uitspraak van Hof Den Bosch, omdat het Hof een beroep van de belanghebbende op schending van het vertrouwensbeginsel door de inspecteur niet had behandeld. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Arnhem om dat beroep alsnog te behandelen. In deze zogenaamde verwijzingsprocedure deed de belanghebbende voor het eerst een beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel. Hof Arnhem behandelde dat beroep niet omdat het niet...

 • 26-09-2007
Lees meer 

Niet doen van aangifte leidt niet altijd tot boete

Formeel recht

Tegelijk met het opleggen van een naheffingsaanslag in de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken van € 30.708 legde de inspecteur een boete op van € 15.354. Na bezwaar verminderde de inspecteur de boete tot € 7.677. Daarna werd de naheffingsaanslag ambtshalve verminderd tot € 25.237 en de boete tot € 6.309. De rechtbank verklaarde het ingestelde beroep gegrond voor zover het de boete betrof en vernietigde deze. De inspecteur ging tegen...

 • 25-09-2007
Lees meer 

Beoordeling kennelijke onredelijkheid ontslag

Arbeidsrecht

Wanneer een werknemer na een lang dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid is ontslagen zonder een behoorlijke ontslagvergoeding, kan het ontslag kennelijk onredelijk zijn. Dit kan ook het geval zijn als de arbeidsomstandigheden niet extreem zwaar waren. Ingeval van ontslag na arbeidsongeschiktheid moet voor de beoordeling van eventuele kennelijke onredelijkheid gelet worden op de relatie tussen de verrichte werkzaamheden en de arbeidsongeschiktheid. Hof Arnhem oordeelde na weging van alle factoren dat een ontslag...

 • 25-09-2007
Lees meer 

Terecht boete voor onjuiste toepassing afdrachtvermindering

Formeel recht

Als stimuleringsmaatregel heeft de wetgever diverse afdrachtverminderingen voor de loonheffing ingevoerd en gedeeltelijk weer afgeschaft. Een van de afdrachtverminderingen had betrekking op het in dienst nemen van langdurig werklozen. Er gold een maximumbedrag per werknemer per kalenderjaar. Voor parttimers moest dit maximum met behulp van de deeltijdfactor worden herrekend. De volledige arbeidsduur werd gesteld op 36 uren per week. Een werkgever die gebruik maakte van deze regeling “vergat” deze herrekening...

 • 24-09-2007
Lees meer 

Bewijs besteding geldlening aan eigen woning voor 2001

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat de verplichting om de besteding van geleend geld aan onderhoud of verbetering van de eigen woning met schriftelijke stukken te bewijzen. Als aan die verplichting niet wordt voldaan geldt de schuld niet als eigenwoningschuld en is de daarover betaalde rende niet aftrekbaar. Deze verplichting geldt niet voor leningen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2001, simpelweg omdat de wet IB 1964 die tot die datum...

 • 21-09-2007
Lees meer 

Post- of herfinanciering onderhoud eigen woning

Inkomstenbelasting

In een procedure over de aftrek van hypotheekrente na de invoering van de Wet IB 2001 was Hof Leeuwarden van oordeel dat de belanghebbende de besteding van de volledige hypotheekverhogingen in 1996 en 1998 aan de eigen woning niet had bewezen. Als bewijs kwam de belanghebbende ondermeer met nota's en facturen van vóór 1996. Volgens het Hof ontbrak het vereiste directe verband tussen de hypotheekverhogingen en de uitgaven voor onderhoud...

 • 21-09-2007
Lees meer 

Besteding geldlening aan eigen woning niet bewezen

Inkomstenbelasting

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het aantal aftrekposten sterk beperkt. Een van de belangrijkste aftrekposten is in stand gebleven: de hypotheekrente die betrekking heeft op de eigen woning. Wel is er het een en ander gewijzigd. Zo moet de besteding van het geleende geld tegenwoordig met schriftelijke stukken bewezen kunnen worden. Voor 2001 kon dat bewijs ook op andere manieren geleverd worden. Een procedure had betrekking...

 • 21-09-2007
Lees meer 

Rente lening van partner na 2000 niet aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is op het gebied van de aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning het een en ander gewijzigd. Zo moet sinds 1 januari 2001 met schriftelijke bewijsstukken de besteding van geleend geld aan de eigen woning kunnen worden aangetoond en is de rente die betaald wordt over een geldlening aan de partner niet meer aftrekbaar. Voor een aantal situaties is een overgangsregeling...

 • 21-09-2007
Lees meer 

Bewijs onderhoud eigen woning vóór 2001

Inkomstenbelasting

Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting 1999 stelde de inspecteur vragen over een verhoging van de hypotheekschuld in 1997. In de jaren 1997 had de inspecteur de rente die over de verhoogde schuld was betaald in aftrek gelaten zonder vragen te stellen. In antwoord op de gestelde vragen kwam de belanghebbende met nota's en betalingsbewijzen waaruit bleek dat een bedrag van ƒ 19.000 (€ 8.622) was besteed aan onderhoud...

 • 21-09-2007
Lees meer 

Nedeco-regeling en verwervingskostenaftrek in zelfde jaar

Loonbelasting

Onder de vorige wet op de inkomstenbelasting, die tot 1 januari 2001 gold, hadden werknemers recht op aftrek van kosten die zij maakten in verband met hun dienstbetrekking. Zelfs werknemers die geen kosten konden aantonen hadden recht op een forfaitaire aftrekpost. Voor werknemers, die in Nederland woonden en in het buitenland in loondienst werkten bestond een bijzondere regeling voor de aftrek van kosten die verband hielden met het werk in...

 • 21-09-2007
Lees meer 

Inleveren verlof voor studie

Inkomstenbelasting

Het is altijd lastig om de gevolgen te bepalen van een betaling die een werknemer aan de werkgever doet door het inleveren van loon. De werkgever bespaart door het niet betalen van loon, maar daar staat een andere uitgave tegenover. De werknemer mist een bedrag aan netto loon, maar krijgt daar tegenover een voordeel omdat zijn werkgever iets voor hem betaalt. Soms ziet ook de belastingdienst door de bomen het...

 • 20-09-2007
Lees meer 

Wel 12-jaarstermijn, maar geen boete bij navordering

Formeel recht

De belastingdienst kan onjuistheden in aanslagen herstellen door het opleggen van navorderingsaanslagen. Dat moet gebeuren binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Voor buitenlandse inkomsten geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar. Naar aanleiding van een telefoongesprek met een medewerker van de belastingdienst deed iemand alsnog aangifte van de door hem ontvangen rente op een buitenlandse rekening. De opgave had betrekking op de normale...

 • 20-09-2007
Lees meer 

Kamervragen positie DGA per 1 januari 2008

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2008 hoeft een BV die geen andere werknemer in dienst heeft dan haar DGA niet langer loonbelasting in te houden op het salaris van de DGA. In verband hiermee heeft de belastingdienst een vragenformulier gestuurd naar BV’s om op te geven of zij aan de criteria voldoen om niet langer onder de loonbelasting te vallen. Het formulier moest vóór 21 september 2007 ingeleverd worden. Over...

 • 20-09-2007
Lees meer 

Aanpassing eigenwoningforfait 2009

Inkomstenbelasting

Het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor bezitters van een eigen woning, kent nu een maximum van € 9.150. Daarbij hoort een WOZ-waarde van de woning van € 1.663.636. Voor woningen met een hogere WOZ-waarde geldt het maximumforfait. Vanaf 1 januari 2009 kent het forfait geen maximum meer, maar loopt het eigenwoningforfait op met de WOZ-waarde. Daarnaast gaat voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.000.000...

 • 18-09-2007
Lees meer 

Privégebruik auto

Loonbelasting

De standaardbijtelling voor een auto van de zaak gaat per 1 januari 2008 omhoog van 22 naar 25% van de cataloguswaarde. Voor zeer zuinige auto’s gaat de bijtelling omlaag naar 14%. Zeer zuinig betekent een CO2-uitstoot voor een dieselauto die niet hoger is dan 95 gram per kilometer en voor een benzineauto niet hoger dan 110 gram per kilometer.

 • 18-09-2007
Lees meer 

Maximering pensioengrondslag

Loonbelasting

Fiscaal gefacilieerde opbouw van pensioen is met ingang van 1 januari 2009 slechts mogelijk tot een maximum salaris van € 185.000. De zogenaamde omkeerregel, waardoor de aanspraken op pensioen zijn vrijgesteld van belasting en de latere uitkeringen belast worden, geldt dan niet meer boven de € 185.000. Pensioenopbouw boven deze grens blijft wel mogelijk, maar dan zonder fiscale faciliteiten en dus niet interessant. Bestaande pensioenaanspraken van vóór deze datum blijven...

 • 18-09-2007
Lees meer