• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-08Toon alle posts

Hof vernietigt aanslag fictieve aanmerkelijk belangwinst

Internationaal

In een procedure over het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting bij emigratie over de op dat moment bestaande meerwaarde van aanmerkelijk belangaandelen heeft Hof Arnhem in 2004 enkele vragen van Europees recht voorgelegd aan het Hof van Justitie EG. De procedure had betrekking op een emigratie in 1997 naar Engeland. Volgens de Nederlandse regeling was emigratie aanleiding om de aanmerkelijk belangaandelen als verkocht te beschouwen. Over de fictief genoten winst...

 • 31-08-2007
Lees meer 

Dienstbetrekking vooruitlopend op toetreding maatschap

Sociale verzekeringen

Vooruitlopend op een mogelijke toetreding tot de maatschap werkten twee tandartsen, die in het bezit waren van een zelfstandigheidsverklaring voor waarnemers, in deeltijd in een tandartspraktijk. Beide tandartsen werkten op basis van een overeenkomst van praktijkwaarneming. Het UWV merkte de tandartsen aan als verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De rechtbank en vervolgens in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep deelden de opvatting van het UWV, omdat er een gezagsverhouding...

 • 30-08-2007
Lees meer 

Eindheffing en anoniementarief bij ontbreken loonbelastingverklaring

Loonbelasting

Na een boekenonderzoek legde de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffing op met toepassing van het anoniementarief wegens het ontbreken van een loonbelastingverklaring, het ontbreken van een loonbelastingverklaring in combinatie met een onvolledig afschrift van een identiteitsbewijs en het ontbreken van een afschrift van een identiteitsbewijs. De rechtbank was van oordeel dat het ontbreken van een loonbelastingverklaring niet kon leiden tot toepassing van het anoniementarief in gevallen waarin de naam en het...

 • 29-08-2007
Lees meer 

Implementatie richtlijn belastingvrijstellingen kleine zendingen

Douane en Accijnzen

De richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van Europa is in de Nederlandse douanewetgeving verwerkt. De richtlijn regelt de belastingvrijstellingen bij invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter uit derde landen. Artikel 69 van de Wet op de Accijns en artikel 21 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 verwijzen naar de Douaneregeling. In artikel 92 van de Douaneregeling wordt verwezen naar de artikelen 29 tot en met 31...

 • 28-08-2007
Lees meer 

Waarnemers tandarts niet in dienstbetrekking

Loonbelasting

Een tandartsenpraktijk maakte gebruik van de diensten van zogenaamde waarnemers. Deze waarnemers werkten in de praktijk op dagen dat de eigenlijke tandarts niet beschikbaar was. Niet alle waarnemende tandartsen bezaten een zelfstandigenverklaring. De belastingdienst was van oordeel dat de waarnemers in dienstbetrekking werkzaam waren bij de praktijk en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op. De aanwezigheid van een dienstbetrekking wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk het bestaan van...

 • 24-08-2007
Lees meer 

Geen samenstel van goederen

Onroerende zaken

De scheidingswand tussen twee naast elkaar gelegen panden die een gemeenschappelijke eigenaar hadden was zowel op de begane grond als op de eerste verdieping doorgebroken. De begane grond van het ene pand was in gebruik bij de eigenaar; de begane grond van het ander pand was in gebruik bij de zoon van de eigenaar. De resterende negen kamers op de verdiepingen waren verhuurd aan studenten. Voorzieningen als keukens, badkamers en...

 • 24-08-2007
Lees meer 

Wijziging Uitvoeringsregeling Invordering

Invordering

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is gewijzigd. De bepaling van het netto besteedbare inkomen aan de hand waarvan de betalingscapaciteit voor het verlenen van kwijtschelding wordt berekend is aangepast in verband met de Wet Voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo). De Wet Vazalo kent een toeslag ter aanvulling van het eigen inkomen van alleenstaande ouders tot 90% van het wettelijke minimumloon en een "bonus" in de vorm van een...

 • 23-08-2007
Lees meer 

Conclusie AG over verzekering bij erflater

Successiewet

Bij het overlijden van iemand worden zijn erfgenamen geconfronteerd met belastingheffing over hun aandeel in de nalatenschap. Deze belasting, het successierecht, kent een groot aantal fictiebepalingen, die ervoor moeten zorgen dat het vermogen van de erflater zoveel mogelijk in de belastingheffing wordt betrokken. Een van deze ficties merkt de schuldigerkenning onder voorwaarde van overleven aan als een onderdeel van de nalatenschap. Een andere fictie betreft de uitkering uit een levensverzekering...

 • 23-08-2007
Lees meer 

WGA voor eigen risico?

Sociale verzekeringen

Werkgevers hebben de keuze om een deel van de risico’s van arbeidsongeschiktheid zelf te dragen. Dat geldt alleen voor het zogenaamde WGA-deel van de Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het WGA-deel heeft betrekking op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en op niet-duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. Er zijn twee momenten in het jaar waarop bedrijven zich (bij de belastingdienst) kunnen aan- en afmelden als eigenrisicodrager, namelijk vóór 1 april en vóór 1 oktober.

 • 23-08-2007
Lees meer 

Besluit inzake loon en vrije vergoedingen

Loonbelasting

De minister van Financiën heeft in februari van dit jaar een besluit over de fiscale duiding van arbeidsvoorwaarden geactualiseerd. Dat besluit is nu nogmaals aangepast. De aanpassingen betreffen een verduidelijking van de gegeven goedkeuring over postuum loon en een uitleg van de regeling voor het gebruik van de mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen. Postuum loon Postuum loon vormt voor de erfgenamen van de overledene loon uit vroegere dienstbetrekking van een...

 • 22-08-2007
Lees meer 

Kostprijs software is onderdeel transactiewaarde computer

Douane en Accijnzen

In 2004 verzocht de Douanekamer van Hof Amsterdam het Hof van Justitie EG om een prejudiciële uitspraak over de vraag of bij de invoer van computers rekening gehouden moet worden met de waarde van het daarop geïnstalleerde besturingssysteem, ook als deze kosteloos aan de verkoper ter beschikking is gesteld. Het Hof van Justitie EG beantwoordde deze vraag in de zaak met nummer C-306/04 bevestigend. De douanewaarde is de werkelijke economische...

 • 21-08-2007
Lees meer 

Wijziging Uitvoeringsbeschikking OB

Omzetbelasting

In 2005 heeft het Hof van Justitie EG in het arrest Charles en Charles-Tijmens een streep gezet door de Nederlandse beperking van de aftrek van omzetbelasting op investeringsgoederen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden. Volgens de Europese regelgeving hebben ondernemers recht op aftrek van de volledige omzetbelasting en moet het privégebruik als een belaste prestatie worden verwerkt. In verband met dat arrest zijn de Wet op de Omzetbelasting en...

 • 21-08-2007
Lees meer 

Btw over privégebruik diensten

Omzetbelasting

In het arrest van het Hof van Justitie EG in de zaak Charles en Charles-Tijmens heeft het Hof vastgesteld dat de beperking van het recht op aftrek van voorbelasting op investeringsgoederen van ondernemers, die niet alleen zakelijk maar ook privé gebruikt worden in strijd is met het Europese recht. In plaats van een beperking van de aftrek van voorbelasting dient er een regeling te komen die het privégebruik belast. Het...

 • 21-08-2007
Lees meer 

Geen waardedruk bedrijfsopstallen

Inkomstenbelasting

Wanneer bij de beëindiging van het bedrijf onroerende zaken van het bedrijfs- naar het privévermogen over gaan moet het verschil tussen de waarde in het economische verkeer (WEV) en de boekwaarde van deze onroerende zaken tot de winst gerekend worden. Wanneer een door de ondernemer bewoonde woning overgaat naar privé mag de waarde bij de overgang gesteld worden op de lagere waarde in bewoonde staat als er sprake is van...

 • 20-08-2007
Lees meer 

Geen nultarief op levering mobiele telefoons

Omzetbelasting

De levering van goederen die worden vervoerd naar een andere lidstaat van de EU vallen onder het nultarief voor de omzetbelasting als de goederen in de andere lidstaat zijn onderworpen aan de omzetbelasting, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. De bewijslast voor de toepassing van het nultarief rust op de ondernemer die de toepassing claimt. Een handelaar in mobiele telefoons slaagde er volgens de rechtbank Breda in te bewijzen...

 • 20-08-2007
Lees meer 

Waardering aandelen op intrinsieke waarde

Successiewet

Het successierecht wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van het deel van de nalatenschap dat aan een erfgenaam toekomt. De waarde van aandelen in een BV wordt bepaald als ‘going concern’, dat wil zeggen dat de onderneming in zijn geheel in aanmerking wordt genomen. Voor de waarde van de aandelen in een BV die zich met haar dochtermaatschappijen voornamelijk bezig houdt met de exploitatie en het beheer...

 • 17-08-2007
Lees meer 

Voorraad waarderen inclusief subsidie

Ondernemingswinst

Bij de waardering van de voorraad gereed product moet rekening gehouden worden met de kosten die door het productieproces zijn opgeroepen en die onmiddellijk daarmee samenhangen. Volgens Hof Leeuwarden moest onder omstandigheden een subsidie tot de kostprijs van de voorraad gereed product worden gerekend. Het ging om de voorraden gereed product van een groendrogerij. De groendrogerij kocht groenvoedergewassen die zij droogde en opsloeg en vervolgens verkocht. In de contracten met...

 • 17-08-2007
Lees meer 

Recht van gebruik en bewoning bij verandering van woning

Successiewet

De verkoop van een huis onder het voorbehoud van een vruchtgebruik kan tot gevolg hebben, dat bij het overlijden van de verkoper de woning voor de koper een fictieve verkrijging voor het successierecht vormt. Over een dergelijke verkrijging is successierecht verschuldigd. Uitgangspunt voor de berekening van het successierecht is de waarde van de verkrijging op het tijdstip van overlijden van de erflater. Op dit bedrag mag in aftrek worden gebracht...

 • 16-08-2007
Lees meer 

Toepassing landbouwvrijstelling

Overdrachtsbelasting

De Wet Belastingen van Rechtsverkeer (WBR) bevat onder meer de overdrachtsbelasting. Deze wordt geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak. Voor een aantal verkrijgingen geldt een vrijstelling. Een daarvan is de verkrijging in het belang van een verbetering van de landbouwstructuur. Deze vrijstelling was beperkt tot de verkrijging van landerijen met een oppervlakte niet groter dan de oppervlakte van de naburige landerijen die de verkrijger al ten minste vijf...

 • 16-08-2007
Lees meer 

Ruime uitleg vrijstelling zorgboerderijen

Omzetbelasting

Sinds 1 januari 2002 is er een vrijstelling van omzetbelasting voor zogenaamde zorgboerderijen. Zorgboerderijen zijn agrarische bedrijven die dat werk combineren met het geven van een zinvolle dagbesteding aan personen die daaraan behoefte hebben. Deze vrijstelling is onderdeel van de vrijstelling in de Zesde EG-richtlijn voor medische verzorging, verpleging en diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en sociale zekerheid. Deze vrijstelling is volgens de rechtbank Arnhem ook van toepassing...

 • 16-08-2007
Lees meer 

Nederlands recht van toepassing op Duitse arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een Duitse werkgever sloot met een in Duitsland wonende werknemer een arbeidsovereenkomst. Daarop was, ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijke rechtskeuze, Duits recht van toepassing. Vervolgens spraken partijen met elkaar af dat de werknemer de functie van Geschäftsführer Niederlande met standplaats in Nederland ging vervullen. De standplaats in Nederland was daarmee onderdeel van de arbeidsovereenkomst geworden. Ook bij de aanvullende afspraak was geen rechtskeuze gemaakt. Door het ontbreken van een...

 • 15-08-2007
Lees meer 

Douaneverdrag Nederland en Canada

Internationaal

Nederland en Canada hebben een verdrag ondertekend waarin de wederzijde administratieve bijstand in douanezaken is geregeld. Het gaat om het toezicht op de juiste naleving van de douanewetgeving en om het voorkomen, opsporen en bestrijden van douanefraude door snelle en efficiënte informatie-uitwisseling. Na advies van de Raad van State wordt het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd.

 • 15-08-2007
Lees meer 

Voorlopige koopovereenkomst

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van onroerende zaken. Dat geldt niet alleen voor de verkrijging van de juridische eigendom, maar ook voor de verkrijging van de economische eigendom. Economische eigendom is een samenstel van rechten en verplichtingen dat betrekking heeft op een onroerende zaak, waarbij enig risico van waardeverandering toekomt aan een ander dan de juridische eigenaar. De verkrijging van alleen een recht op levering valt niet onder het...

 • 14-08-2007
Lees meer 

Borgstelling voor BV van zoon

Inkomstenbelasting

De vermogensbestanddelen van een natuurlijke persoon vallen doorgaans in box 3 van de inkomstenbelasting, met uitzondering van bestanddelen van het ondernemingsvermogen en de eigen woning. Daarnaast geldt er een uitzondering voor vermogensbestanddelen die iemand ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Dergelijke vermogensbestanddelen vallen in box 1. Winsten of verliezen die worden behaald met deze bestanddelen hebben gevolgen voor de inkomstenbelasting. Naast de terbeschikkingstelling van...

 • 13-08-2007
Lees meer 

Opzegging voor ingang arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. De duur van de proeftijd is aan een maximum gebonden. Tijdens de proeftijd hebben zowel de werkgever als de werknemer het recht om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De wet hanteert de formulering: zolang de proeftijd niet is verstreken. Op grond van die formulering wordt algemeen aangenomen dat bij een proeftijdbeding opzegging ook kan plaatsvinden vóór de...

 • 13-08-2007
Lees meer