• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-06Toon alle posts

Wetsvoorstel verhaal re-integratiekosten

Loonbelasting

Bij de Tweede Kamer is het eerder aangekondigde wetsvoorstel dat het verhalen van re-integratiekosten op de veroorzaker van arbeidsongeschiktheid van werknemers mogelijk maakt ingediend. De werkgever is bij ziekte van werknemers verplicht gedurende twee jaar het loon door te betalen. Verder is hij verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke werknemer. Het Burgerlijk Wetboek (BW) legt aan de werkgever allerlei verplichtingen op. Kern is dat de werkgever al het mogelijke...

 • 30-06-2007
Lees meer 

Geen kansspelbelasting over niet uitbetaalde prijzen Staatsloterij

Algemeen

Bij kansspelen wordt kansspelbelasting geheven van de personen die "gerechtigd zijn tot de prijzen". De belasting wordt geheven door inhouding op de prijs op het tijdstip waarop de prijs "ter beschikking is gesteld”. Volgens de Hoge Raad is pas sprake van het "ter beschikking stellen" van een prijs als de gerechtigde een onvoorwaardelijk recht op uitbetaling van de prijs heeft verkregen. De spelvoorwaarden van de Staatsloterij bepalen dat voor het...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Te laat beroep op keuzeregeling

Sociale verzekeringen

Voor de invoering van de huidige Zorgverzekeringswet gold voor zelfstandige ondernemers die qua inkomen een bepaalde drempel niet overschreden gedurende enkele jaren de verplichte ziekenfondsverzekering. De belastingdienst was belast met de uitvoering van deze regeling. De inspecteur legde aan een ondernemer een voorlopige aanslag ziekenfondspremie op voor het jaar 2002. De ondernemer was het met deze aanslag niet eens en maakte daartegen bezwaar. In zijn bezwaarschrift deed de ondernemer een...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Agrarische bestemming drukt waarde woning

Onroerende zaken

De waarde van een onroerende zaak voor de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) moet gelijk zijn aan de waarde in het economische verkeer. Dat is de prijs die de meestbiedende koper bij aanbieding ten verkoop op de meest geschikte wijze zou willen betalen. De rechtbank Dordrecht heeft in een procedure de WOZ-beschikking van een agrarische bedrijfswoning vernietigd, omdat burgerbewoning op grond van het bestemmingsplan niet zou zijn toegestaan. Dat betekende...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Cumulatie van boete bij meervoudig verzuim

Formeel recht

Een landbouwer voldeed niet aan de verplichting om tijdig aangifte te doen voor de bestemmings-, fosfaat- en stikstofheffing. Voor het doen van aangifte voor de drie genoemde heffingen moet één aangiftebiljet worden ingevuld. Evenmin voldeed de landbouwer aan de verplichting om de verschuldigde heffingen op aangifte te voldoen. De verplichting om aangifte te doen en de verplichting om de heffing te betalen zijn afzonderlijke verplichtingen. In totaal ging het dus...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Bezwaar op tijd door onjuist faxnummer

Formeel recht

Wie bezwaar heeft tegen een aan hem opgelegde belastingaanslag kan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij de inspecteur. Bij verzending per post is een bezwaarschrift nog tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn is gepost en niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. De bezwaartermijn eindigde in een voorkomend geval op 2 februari 2005. Het bezwaarschrift...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering

Algemeen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft een voorstel opgesteld voor een Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV). Dit wetsvoorstel maakt experimenten mogelijk waarbij ondernemers gezamenlijk investeren om de bedrijfsomgeving aantrekkelijker en veiliger te maken. Het kan gaan om activiteiten als het inzetten van surveillancediensten, camerabewaking, bewegwijzering, verkeersvoorzieningen, groenvoorziening, verlichting of de verwijdering van graffiti. De bedoeling is dat de Experimentenwet loopt tot 1 januari 2014. Voor 1 juli 2012 moet een evaluatie...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Onjuist bekostigingsbesluit leidt tot onverbindende baatbelasting

Overige heffingen

Gemeenten mogen op grond van de Gemeentewet een baatbelasting invoeren om de kosten te verhalen van voorzieningen die de gemeente aanbrengt. Voordat de baatbelasting mag worden ingevoerd moet er een bekostigingsbesluit zijn vastgesteld waaruit blijkt in welke mate de lasten van de aan te brengen voorzieningen op de eigenaren van de onroerende zaken die baat hebben bij die voorzieningen zullen worden verhaald. Het bekostigingsbesluit moet het te verhalen bedrag per...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Verlies op kapitaalverzekering geen aftrekpost

Inkomstenbelasting

Volgens de tot 1 januari 2001 geldende Wet op de Inkomstenbelasting 1964 was de rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering belast. De rente werd gesteld op het verschil tussen de uitkering en de betaalde premies. Bij de invoering van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 is voor bestaande kapitaalverzekeringen een overgangsregeling opgenomen, waardoor ook onder de nieuwe wet de rente in een bestaande verzekering belast is bij uitkering. Wanneer...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Vermissing accijnszegels voor rekening koper

Douane en Accijnzen

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft naar aanleiding van door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen een arrest gewezen over teruggaaf van accijns in het geval accijnszegels zijn verdwenen voordat zij op tabaksproducten zijn aangebracht. Volgens het Hof van Justitie EG is het niet in strijd met het EG-recht om geen teruggaaf te verlenen wanneer verdwijning van accijnszegels niet is toe te schrijven aan overmacht of ongeval...

 • 29-06-2007
Lees meer 

PC-privéregeling met werknemersbijdrage

Loonbelasting

Het UWV legde als gevolg van een uitgevoerde looncontrole een naheffing premies werknemersverzekeringen op aan een werkgever. De naheffing had betrekking op de PC-privéregeling. De verlaging van het brutoloon van de werknemers in verband met de eigen bijdrage aan de computer voldeed niet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Om die reden merkte het UWV de ingehouden bedragen aan als premieloon. Volgens de rechtbank mocht het UWV de voorwaarde stellen dat...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Twee aanslagbiljetten voor één aanslag

Formeel recht

Volgens de wettelijke systematiek wordt de heffing van inkomstenbelasting normaliter afgerond door het opleggen van een aanslag. De inspecteur heeft de bevoegdheid om gebleken fouten te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Soms wordt in de praktijk van de wettelijke systematiek afgeweken. De inspecteur legde aan een belastingplichtige over het jaar 2000 zowel op 16 juli 2003 als op 31 juli 2003 een aanslag op. Vervolgens stuurde de inspecteur...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Inhoudingsplicht bij fictieve vaste inrichting

Loonbelasting

Een in Portugal gevestigde vennootschap detacheerde personeel bij haar zustervennootschappen in Nederland. Het concern was actief in de metaalsector. De gedetacheerde werknemers waren op grond van afgegeven detacheringsverklaringen alleen in Portugal sociaal verzekerd. De Nederlandse belastingdienst legde aan de Portugese vennootschap na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag loonheffingen op. Nadat het bezwaar tegen deze naheffingsaanslag was afgewezen ging de vennootschap in beroep bij Hof Den Bosch. Het Hof verklaarde het beroep...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Registratie gebruikte personenauto

Autobelastingen

Bij de invoer van een auto in Nederland moet BPM betaald worden. Dat geldt ook voor gebruikte auto’s. De BPM wordt dan aangepast, rekening houdend met de leeftijd van de auto. Tot voor enkele jaren gold een voorgeschreven afschrijvingstabel. Hof Arnhem oordeelde in een procedure dat belastingheffing volgens deze afschrijvingstabel niet in strijd was met het EG-verdrag. In een andere procedure heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijvingstabel wel...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Anoniementarief bij ontbreken loonbelastingverklaring

Loonbelasting

De Wet op de Loonbelasting kent een zogenaamd anoniementarief. Dat is gelijk aan het hoogste tarief van de loonbelasting (52%). Het anoniementarief is van toepassing op het hele loon van werknemers van wie de identiteit niet is vastgesteld door de werkgever, van wie een kopie van het identiteitsbewijs ontbreekt of van wie de NAW-gegevens niet bekend zijn. De inspecteur legde na een boekenonderzoek aan een werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting met...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Twee aansprakelijkstellingen voor één belastingschuld

Invordering

Volgens Hof Amsterdam en de Hoge Raad verhindert een eerdere, aanvankelijk te hoge aansprakelijkstelling door de ontvanger niet dat de ontvanger daarna een tweede aansprakelijkstelling doet voor een alsnog opgelegde naheffingsaanslag over hetzelfde tijdvak of een gedeelte daarvan. Op grond van de feiten concludeerde de Hoge Raad dat de tweede beschikking was bedoeld voor het geval de eerdere aansprakelijkstelling wegens een gebrek niet in stand zou blijven. Er is geen...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Maximering eigenwoningforfait

Inkomstenbelasting

Wie een eigen woning bezit moet het genot hiervan als inkomen aangeven. Het genot van een eigen woning wordt uitgedrukt in het zogenaamde eigenwoningforfait, een bijtelling bij het inkomen gerelateerd aan de WOZ-waarde van de woning. Het eigenwoningforfait kent een maximum, waardoor voor heel dure woningen de bijtelling relatief kleiner is dan voor goedkopere woningen. Volgens de Hoge Raad is het opnemen van een waardeplafond in de regeling van het...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Waarde recht van bewoning

Inkomstenbelasting

Vòòr 2001 was het fiscaal interessant voor ouders om de eigendom van hun woning over te dragen aan hun kinderen onder het voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning. De ouders bleven gewoon gebruik maken van de woning, terwijl de waardestijging van de woning buiten de heffing van het successierecht kon blijven. Sinds de wetswijziging per 2001 is deze opzet niet meer interessant, omdat de ouders niet onder de...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Einduitspraak HR na HvJ EG 11 januari 2007, C-400/05

Douane en Accijnzen

De Hoge Raad heeft in een arrest van 11 november 2005 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing gevraagd over de tariefindeling van een zogenaamde dumptruck. Het Hof van Justitie heeft die beslissing gegeven in het arrest van 11 januari 2007, C-400/05. Postonderverdeling 8704 10 van de gecombineerde nomenclatuur heeft betrekking op dumptrucks die primair zijn ontworpen voor gebruik buiten de verharde weg. Dumptrucks die...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Geen rioolrecht voor bedrijfsunits zonder aansluiting op riool

Overige heffingen

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is het rioolrecht. Dat is een heffing die betrekking heeft op onroerende zaken die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Rioolrecht wordt niet alleen van gehele onroerende zaken geheven, maar ook van zelfstandige gedeelten van een onroerende zaak. Ook voor deze zelfstandige gedeelten geldt dat de belasting alleen kan worden geheven als dat zelfstandige gedeelte is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Een...

 • 29-06-2007
Lees meer 

Geen toepassing nieuw tarief naar tijdsgelang

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2002 is, voor boekjaren die aanvangen op of na die datum, het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 35% naar 34,5%. Het zogenaamde tariefopstapje over de eerste € 22.689 is van 30% verlaagd naar 29%. Bij boekjaren die niet gelijklopen met het kalenderjaar gold de tariefsverlaging niet per 1 januari maar pas met ingang van het nieuwe boekjaar na 1 januari 2002. Volgens de rechtbank Haarlem hield deze aanpassing een...

 • 28-06-2007
Lees meer 

Kosten inkoop extra dienstjaren ineens ten laste van winst

Ondernemingswinst

Werkgevers kunnen aan hun werknemers pensioenrechten toekennen. De Wet op de Loonbelasting 1964 bevat een aantal bepalingen waaraan een pensioenregeling moet voldoen. Volgens de bepalingen zoals deze golden met ingang van 1 juni 1999 mocht bij de bepaling van de diensttijd waarover pensioenrechten werden toegekend rekening worden gehouden met dienstbetrekkingen bij andere werkgever vóór 8 juli 1994 door de inkoop van ontbrekende dienstjaren. Voorwaarde daarvoor was het bestaan van een...

 • 28-06-2007
Lees meer 

Chirurgisch implantaat

Omzetbelasting

De omzetbelasting kent voor een aantal specifieke goederen en diensten een verlaagd tarief. Niet altijd is duidelijk of een bepaalde zaak onder de omschrijving valt die recht geeft op toepassing van het verlaagde tarief. In 2002 oordeelde Hof Den Bosch dat op een product voor cosmetische chirurgie het verlaagde tarief niet van toepassing was. Daarvoor diende het product te vallen onder de omschrijving “chirurgische implanteringsprothese”. Het product was geen prothese,...

 • 28-06-2007
Lees meer 

Hof staat verruimde kostenaftrek toe

Ondernemingswinst

De Wet op de Inkomstenbelasting bevat een aantal bepalingen waarin de aftrek van kosten wordt beperkt of uitgesloten. Voor tot het privévermogen van een ondernemer behorende bezittingen die in de onderneming worden gebruikt is de aftrek van de winst beperkt tot een bedrag gelijk aan het voordeel dat in box 3 voor deze bezittingen moet worden aangegeven. Daarnaast mag ten laste van de winst van de onderneming een evenredig gedeelte...

 • 28-06-2007
Lees meer 

Ook bijtelling voor auto van maatschap

Loonbelasting

De inkomensbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is vaak aanleiding voor discussie met de belastingdienst. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV die lid van een maatschap was had de beschikking over een auto die eigendom van de maatschap was. De DGA mocht de auto zowel zakelijk als privé gebruiken. De maatschap droeg alle kosten van de auto en ontving van de BV een vergoeding van €...

 • 28-06-2007
Lees meer