• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2007-05Toon alle posts

Urencriterium man/vrouwfirma

Inkomstenbelasting

Sinds 1 januari worden voor het recht op zelfstandigenaftrek bij samenwerkingsverbanden tussen verbonden personen zoals de man-vrouwfirma aanvullende eisen gesteld. Het is niet voldoende dat het urencriterium (1.225 uur per jaar besteden aan de onderneming) wordt gehaald wanneer het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen anderen dan verbonden personen wordt aangegaan. Dat is vaak het geval wanneer slechts een van beide partners in het samenwerkingsverband over de kwalificaties voor...

 • 31-05-2007
Lees meer 

Toepassing interne reorganisatievrijstelling

Overdrachtsbelasting

Bij de overdracht van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de onroerende zaak. In een aantal gevallen gelden vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Zo is er een vrijstelling voor de overdracht van onroerende zaken wegens een interne reorganisatie binnen een concern van vennootschappen. Voorwaarde is dat vrijwel alle aandelen van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap in handen van het concern zijn.

 • 31-05-2007
Lees meer 

Schip was vaste inrichting

Ondernemingswinst

Een VOF die zeilvakanties in Griekenland organiseerde kocht in 2003 een zeiljacht. Tot begin 2004 lag het schip op een scheepswerf in Duitsland. Daarna werd het schip naar Griekenland vervoerd. Het schip voer onder Nederlandse vlag. Tijdens het vaarseizoen, dat loopt van maart tot en met oktober, verbleven de vennoten in Griekenland. De vennoten wilden op het schip willekeurig afschrijven en claimden investeringsaftrek over de aanschaf. De belastingdienst weigerde beide...

 • 31-05-2007
Lees meer 

Landbouwcultuurgrondvrijstelling met hardheidsclausule van toepassing

Overdrachtsbelasting

De verkrijging van een onroerende zaak leidt tot heffing van overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 6% van de waarde van de zaak. Er geldt een vrijstelling voor de verkrijging van bedrijfsmatig geëxploiteerde landbouwgrond. Deze vrijstelling geldt op voorwaarde dat de exploitatie nog tenminste tien jaren wordt voortgezet. Deze cultuurgrondvrijstelling is volgens de tekst van de regeling niet van toepassing als de verkrijger zelf geen ondernemer is en de exploitatie door een ander...

 • 31-05-2007
Lees meer 

Wijziging Kansspelbelasting

Overige heffingen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderlinge samenhang tussen het voorstel om de Wet op de Kansspelen te wijzigen en het voorstel om de Wet op de Kansspelbelasting te wijzigen. Beide wijzigingsvoorstellen houden verband met kansspelen via internet. Door de wijziging van de Wet op de Kansspelen kan Holland Casino bij wijze van proef kansspelen via internet aanbieden. Het wetsvoorstel is in...

 • 31-05-2007
Lees meer 

Kabinetsstandpunt evaluatie Motorrijtuigenbelasting

Autobelastingen

Het kabinet heeft naar aanleiding van een evaluatierapport over de Motorrijtuigenbelasting zijn standpunt daarover aan de Tweede Kamer meegedeeld. Volgens dat standpunt zullen enkele vrijstellingen vervallen omdat daarvan slechts beperkt gebruik gemaakt wordt. De bestaande gedeeltelijke vrijstellingen, de zogenaamde half- en kwarttarieven worden omgezet naar zelfstandige tarieven, zoals dat eerder is gebeurd voor campers en voor motoren. De vrijstelling voor kleinere verhuiswagens, die beperkt gebruikt worden, vervalt. De vrijstelling voor...

 • 31-05-2007
Lees meer 

Hof vernietigt naheffing BPM

Autobelastingen

Behoudens enkele uitzonderingen is het inwoners van Nederland niet toegestaan om in Nederland te rijden met een auto met een buitenlands kenteken. Bij de registratie van een auto in Nederland wordt een Nederlands kenteken verschaft en moet belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) worden betaald. Wordt het gebruik van een auto met buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland geconstateerd, dan is naheffing van de BPM over de waarde van...

 • 30-05-2007
Lees meer 

Ondernemingsverlies kan niet in ander jaar worden meegenomen

Inkomstenbelasting

Het verlies van een commanditaire vennootschap over de jaren 1999 en 2000 bedroeg ƒ 144.374. In 2000 werd het bedrijf gestaakt. De verliezen zouden door de beide vennoten ieder voor de helft worden gedragen. De commanditaire vennoot had echter de volledige kapitaalstorting in het bedrijf van ƒ 144.374 voor zijn rekening genomen. Slechts de helft daarvan werd in 2000 in aanmerking genomen als verlies uit onderneming. Het restant wilde de...

 • 30-05-2007
Lees meer 

Winstverdeling VOF

Ondernemingswinst

De vennoten van een vennootschap onder firma kunnen de winst in iedere gewenste verhouding verdelen. Het besluit over de winstverdeling kan expliciet genomen worden door de vennoten of blijken door de vaststelling van de jaarrekening. De winstverdeling wordt fiscaal gevolgd als het besluit op zakelijke gronden is genomen. De inspecteur moet het bewijs van onzakelijkheid leveren. Volgens Hof Den Haag was de winstverdeling niet onzakelijk in het geval van een...

 • 29-05-2007
Lees meer 

BPM verschuldigd door stoelen in laadruimte

Autobelastingen

Bij een controle bleek dat in de laadruimte van een bestelauto twee stoelen waren aangebracht. De bestelauto voldeed bij de aanschaf aan de voorwaarden voor vrijstelling van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Het monteren van stoelen in de laadruimte had tot gevolg dat de eigenaar alsnog BPM moest betalen. Niet van belang was dat de stoelen weer verwijderd konden worden. Volgens de tekst van de wet wordt de...

 • 29-05-2007
Lees meer 

Verzoek overdracht basisaftrek te laat ingediend

Inkomstenbelasting

Onder de wet IB 1964 was het onder voorwaarden mogelijk om bijdragen in het levensonderhoud van kinderen die ouder waren dan 27 jaar in aftrek te brengen. Een van de voorwaarden was dat het kind niet in aanmerking mocht komen voor overdracht van de zogenaamde basisaftrek. Om die reden wees de inspecteur de door een moeder geclaimde aftrek af. De bijdragen in het levensonderhoud hadden betrekking op haar zoon, die...

 • 29-05-2007
Lees meer 

Keuzerecht buitenlands belastingplichtige

Inkomstenbelasting

Mensen die in het buitenland wonen en die inkomen uit Nederland genieten zijn in Nederland buitenlands belastingplichtig, dat wil zeggen dat de belastingplicht in Nederland beperkt is tot de inkomsten uit Nederland. Sinds 1 januari 2001 kunnen deze mensen in hun aangifte inkomstenbelasting kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlandse belastingplichtigen. Dat heeft als voordeel dat bijvoorbeeld buitenlandse hypotheekrente aftrekbaar kan zijn. De keuze kan ook nadelen hebben. Door...

 • 29-05-2007
Lees meer 

Geen naheffing over niet genoten ontbijt

Loonbelasting

De belastingdienst trof tijdens een zogenaamde waarneming ter plaatse (WTP) in een restaurant een medewerker aan die geen geldige verblijfsvergunning had. De man verklaarde dat hij al een half jaar in het restaurant werkte voor € 500 netto per maand plus kost en inwoning. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op voor een bedrag van € 5.499. Uitgangspunt daarvoor was het netto loon gedurende zes maanden, vermeerderd...

 • 29-05-2007
Lees meer 

Geen recht op herziening beschikking verkrijgingsprijs

Inkomstenbelasting

Een aandelenbelang van 5% of meer in een BV of een NV vormt een aanmerkelijk belang. Bij verkoop van aandelen die deel uitmaken van een aanmerkelijk belang is de gerealiseerde meerwaarde belast. De meerwaarde is het verschil tussen de vervreemdingsprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen. Vanwege het belang van vaststelling van de juiste verkrijgingsprijs bestaat de mogelijkheid dat de inspecteur dat doet in een beschikking. Zo’n beschikking kan op...

 • 29-05-2007
Lees meer 

Aanslag niet te laat opgelegd

Formeel recht

In een procedure voor Hof Leeuwarden was in geschil of de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 1999 wel binnen de wettelijke termijn van drie jaar was opgelegd. Bepalend daarvoor was het antwoord op de vraag of aan de BV al dan niet uitstel voor het indienen van de aangifte was verleend. De inspecteur wilde dat het Hof het beroep van de BV op termijnoverschrijding zou negeren omdat het te laat,...

 • 25-05-2007
Lees meer 

Bijdrage ziektekostenverzekering onderdeel toetsloon

Loonbelasting

Een onderwijsinstelling betaalde aan haar personeel een tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag. Deze tegemoetkoming werd jaarlijks in twee termijnen uitbetaald. Om de tegemoetkoming te krijgen hoefden de personeelsleden niet te bewijzen dat zij ziektekosten hadden gemaakt. Bij de bepaling van het te toetsen loon voor de afdrachtvermindering loonbelasting en premies volksverzekeringen hield de onderwijsinstelling geen rekening met de tegemoetkoming. De tegemoetkoming was volgens de rechtbank en in hoger beroep volgens Hof...

 • 25-05-2007
Lees meer 

Geen recht op proceskostenvergoeding ondanks gelijk

Formeel recht

Een belastingplichtige die in het gelijk wordt gesteld in een procedure met de belastingdienst kan aanspraak maken op een proceskostenvergoeding. Dat geldt zowel voor de bezwaarprocedure als voor de (hoger) beroepsprocedure. Niet in alle gevallen wordt echter een proceskostenvergoeding toegekend. Een belastingplichtige die een aftrekpost claimde maar daarvan onvoldoende bewijsstukken overhandigde aan de inspecteur bij de aanslagregeling of in de bezwaarfase had geen recht op proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase. Op...

 • 25-05-2007
Lees meer 

Minderheidsbelang was deelneming

Vennootschapsbelasting

Een BV, die fungeerde als holding en managementvennootschap, had een belang van 80% in een werkmaatschappij. Deze aandelen werden verkocht aan een beursgenoteerde vennootschap. De helft van de koopprijs van ƒ 6.400.000 werd in contanten betaald, de andere helft in aandelen in de beursgenoteerde vennootschap. In de koopovereenkomst was vastgelegd dat de BV de aandelen in de beursgenoteerde vennootschap niet direct en niet ineens mocht verkopen, een zogenoemde 'lock-upbepaling'. Ook...

 • 25-05-2007
Lees meer 

Boete ten onrechte vernietigd

Formeel recht

Bij het opleggen van een boete moet de belastingdienst de schuldgradatie stellen en bewijzen. Bij het opleggen van een naheffingsaanslag loonbelasting aan een BV, die geen rekening had gehouden met het gebruikelijk loon voor de DGA, legde de inspecteur een boete op van 50% van de nageheven belasting. In de procedure die volgde vernietigde de rechtbank de opgelegde boete omdat er geen sprake was van (voorwaardelijk) opzet. De rechtbank ging...

 • 25-05-2007
Lees meer 

Verzuimboete bij meerder malen te laat indienen ICL-opgave

Formeel recht

Ondernemers die leveringen verrichten aan afnemers in andere lidstaten van de EU moeten periodiek een opgave van deze transacties doen bij de belastingdienst. Deze opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen) moet binnen een maand na afloop van ieder kalenderkwartaal gebeuren. Dient de ondernemer deze opgave niet of te laat in, dan kan de inspecteur een boete opleggen van maximaal € 4.537. De inspecteur moet, voordat hij een boete oplegt, de ondernemer die...

 • 24-05-2007
Lees meer 

Geen afwijking van minnelijke waardering pand bij staking onderneming

Inkomstenbelasting

Bij de beëindiging van een bedrijf gaan de tot het bedrijfsvermogen behorende zaken die niet verkocht worden over naar het privévermogen van de stakende ondernemer. Die overgang gebeurt tegen de waarde in het economische verkeer. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde is onderdeel van de winst van de ondernemer. In het kader van de beëindiging van zijn bedrijf per 31 december 2000 liet een...

 • 24-05-2007
Lees meer 

€ 42 miljoen voor innovatie automobielsector

Subsidies

De Nederlandse automobielsector heeft een innovatieprogramma High Tech Automotive Systems (HTAS) ontwikkeld. De bedoeling van het programma is om de internationale concurrentiepositie te versterken. De omzet moet in 10 jaar tijd met meer dan 6 miljard euro toenemen en de werkgelegenheid met 10.000 arbeidsplaatsen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een bedrag van € 42 miljoen voor dit doel ter beschikking gesteld.

 • 24-05-2007
Lees meer 

Kamervragen Duitse uitkeringen

Inkomstenbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over belastingheffing over Duitse uitkeringen aan joodse Nederlanders en hun nabestaanden. Anders dan de vragensteller veronderstelde gaat het niet om een compensatie voor in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstschatten maar om uitkeringen aan slachtoffers van vervolging. Het gaat om door de Duitse overheid verstrekte uitkeringen van € 270 per maand aan vervolgingsslachtoffers die niet eerder een tegemoetkoming voor immateriële schade hebben ontvangen. Het...

 • 23-05-2007
Lees meer 

Forellenkwekerij moest grondwaterbelasting betalen

Overige heffingen

De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) bevat ondermeer de grondwaterbelasting. Deze belasting moet betaald worden voor het onttrekken en toevoegen van grondwater. Er geldt een vrijstelling voor onttrekking en toevoeging van water door middel van een gesloten systeem. Daarmee wordt een volledig van de buitenlucht afgeschermd stelsel bedoeld waardoor het water niet de kans krijgt van samenstelling te veranderen. Het afvangen van zand en het ontluchten is toegestaan. Volgens Hof...

 • 23-05-2007
Lees meer 

Boekwaarde gesloopt pand in kostprijs nieuwbouw

Ondernemingswinst

Wanneer een kantoorpand wordt gesloopt om ter plaatse een nieuw kantoorpand te kunnen realiseren is de vraag of de boekwaarde van het bestaande pand de kostprijs van de nieuwbouw verhoogt of ten laste van de winst kan worden afgeboekt tot nul. Volgens Hof Leeuwarden moet de boekwaarde van het opgeofferde gebouw bij de investeringen in de nieuwbouw worden geteld wanneer het oude pand tot de sloop in gebruik was. Afboeken...

 • 23-05-2007
Lees meer