• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2006-12Toon alle posts

Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën stelde beroep in cassatie in tegen een uitspraak van Hof Den Bosch in een procedure over een aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het Hof verminderde wel het bedrag aan premies volksverzekeringen, maar niet het bedrag aan inkomstenbelasting. De uitspraak van het Hof kwam er volgens de Hoge Raad op neer dat de aanslag inkomstenbelasting werd gehandhaafd. Het bedrag van de aanslag was zowel in de zienswijze...

 • 15-12-2006
Lees meer 

Geen arbeidsmarkttoets meer voor Poolse werknemers

Arbeidsrecht

De zogenaamde arbeidsmarkttoets voor werknemers uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië is met ingang van 17 december 2006 jl. vervallen voor een aantal sectoren. Er is nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het CWI geeft zo’n vergunning af als de huisvesting voor de werknemers goed is geregeld en als zij hetzelfde verdienen als Nederlandse werknemers. De arbeidsmarkttoets is de...

 • 15-12-2006
Lees meer 

Realisatie verbetervoorstellen WOZ

Onroerende zaken

De minister van Financiën heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de resultaten van in 2003 gepresenteerde voorstellen ter verbetering van de doelmatigheid van de wet WOZ zijn weergegeven. Volgens de minister zijn de meeste voorstellen inmiddels gerealiseerd. Een voorbeeld is de jaarlijkse waardering van onroerende zaken vanaf 2007. Dat opent mogelijkheden voor een breder gebruik van WOZ-gegevens. In de toekomst zou de WOZ-waarde mogelijk andere taxaties kunnen...

 • 15-12-2006
Lees meer 

Bewijslastverdeling ontvangst van aanmaning om aangifte te doen

Formeel recht

De Belastingdienst mag geen verzuimboete opleggen wanneer een belastingplichtige te laat is met het doen van aangifte als er niet eerst een aanmaning om aangifte te doen is verstuurd naar de belastingplichtige. Dat geldt ook voor het geval de belastingplichtige de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij dat het gevolg is van aan de belastingplichtige toe te rekenen omstandigheden. Het is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de...

 • 15-12-2006
Lees meer 

Resultaat niet van belang voor ondernemerschap

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt geheven van ondernemers. Ondernemer is degene die economische activiteiten verricht. Daaronder vallen werkzaamheden die zijn gericht op een duurzaam deelnemen aan het economische verkeer en werkzaamheden die worden verricht ter beëindiging van een onderneming. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG is niet van belang met welke doelstelling iemand werkzaamheden verricht of wat het resultaat van die werkzaamheden is om hem als ondernemer aan te kunnen...

 • 15-12-2006
Lees meer 

Belastingplan 2007 en Paarse Krokodil aangenomen

Algemeen

Zowel het Belastingplan 2007 als het wetsvoorstel Paarse Krokodil is door de Eerste Kamer aangenomen. Beide wetsvoorstellen treden op 1 januari 2007 in werking. Het Belastingplan 2007 regelt onder meer de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang en bevat een aanpassing van de omzetbelasting aan jurisprudentie van het Hof van Justitie EG. Het wetsvoorstel Paarse Krokodil bevat ondermeer vereenvoudigingen van de vergoedingsregeling voor telefoon en internet, een verruiming van...

 • 13-12-2006
Lees meer 

Geen schadevergoeding voor te late melding einde tijdelijk dienstverband

Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was opgenomen dat de werkgever zes maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst zou laten weten of de overeenkomst zou worden verlengd of niet. De werkgever kwam deze verplichting niet na en deelde minder dan drie maanden voor de afloop mee dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Het niet nakomen van een contractuele verplichting levert wanprestatie van de werkgever op. Door deze wanprestatie...

 • 13-12-2006
Lees meer 

Activiteiten boven normaal vermogensbeheer nog geen onderneming

Vennootschapsbelasting

Een BV gaf in 1990 een obligatielening uit in Peruaanse Inti tegen een rente van 35% per maand. De opbrengst werd omgezet in Nederlandse guldens die op een depositorekening werden gestort. De BV liep zowel een valutarisico (ingeleende Inti’s tegenover uitgeleende guldens) als een renterisico (de rentelasten zijn hoger dan de rentebaten) als een incassorisico (zekerheden zijn gesteld noch gebleken) over een aanzienlijk bedrag. De constructie zou naar verwachting een...

 • 08-12-2006
Lees meer 

Niet ingehouden loonbelasting is voordeel uit dienstbetrekking

Sociale verzekeringen

Wanneer een werkgever door de belastingdienst nageheven loonbelasting niet op de werknemer verhaalt maar voor eigen rekening neemt vormt deze loonbelasting een voordeel uit dienstbetrekking waarover premies werknemersverzekeringen verschuldigd kunnen zijn. Dat geldt volgens de Centrale Raad van Beroep ook wanneer de naheffing bij de werkgever heeft plaatsgevonden in de vorm van een eindheffing. In een dergelijk geval is verhaal op de werknemers niet meer mogelijk. Ook dan hebben de...

 • 08-12-2006
Lees meer 

Tot wanneer kan verzoek overdracht basisaftrek worden gedaan?

Inkomstenbelasting

Onder de wet IB 1964 was het onder voorwaarden mogelijk om bijdragen in het levensonderhoud van kinderen die ouder waren dan 27 jaar in aftrek te brengen. Een van de voorwaarden was dat het kind niet in aanmerking mocht komen voor overdracht van de zogenaamde basisaftrek. Om die reden wees de inspecteur de door een moeder geclaimde aftrek af. De bijdragen in het levensonderhoud hadden betrekking op haar zoon, die...

 • 08-12-2006
Lees meer 

Toepassing eindheffing bij te weinig inhouding

Loonbelasting

Werkgevers zijn onder meer verplicht om op het loon dat zij aan hun werknemers betalen loonbelasting in te houden en aan de Belastingdienst af te dragen. De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een werkgever die op de met zijn werknemers overeengekomen brutolonen wel bedragen had ingehouden maar niet had afgedragen. Volgens Hof Den Haag mocht in die situatie de eindheffingsregeling niet worden toegepast. De Hoge Raad was het...

 • 08-12-2006
Lees meer 

Aanslagbiljet met vertraging ontvangen in het buitenland

Formeel recht

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag bedraagt 6 weken. Die termijn begint te lopen op het moment van bekendmaking van de aanslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur iemand terecht niet-ontvankelijk had verklaard in zijn bezwaar. De inspecteur had het bezwaarschrift ontvangen op 20 juli 2004, terwijl het aanslagbiljet was gedagtekend 15 mei 2004. Daarmee was het bezwaar inderdaad te laat...

 • 08-12-2006
Lees meer 

Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

Loonbelasting

De minister van Financiën heeft de loonbelasting- en premietabellen die gelden met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld. In dit besluit zijn ook de percentages aangepast die moeten worden gebruikt bij de definitieve berekening van de over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.

 • 07-12-2006
Lees meer 

Mobiel chalet op gehuurde grond was onroerende zaak

Overdrachtsbelasting

Volgens de rechtbank Arnhem heeft de belastingdienst terecht een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd wegens de levering van een verplaatsbaar chalet op een gehuurd perceel grond. In één overeenkomst werden de huur van het perceel grond en de koop van het chalet vastgelegd. Voor de vraag of overdrachtsbelasting verschuldigd is, is bepalend of het chalet een roerende of een onroerende zaak is. De rechtbank verwees naar een arrest van de Hoge Raad...

 • 06-12-2006
Lees meer 

Mobiel van de zaak vrije verstrekking bij 10% zakelijk gebruik

Loonbelasting

De Minister van Financiën heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de behandeling van het wetsvoorstel Paarse Krokodil onder meer een vraag beantwoord over de verstrekking van een mobiele telefoon door de werkgever. Aanleiding voor de vraag was een uitspraak van de rechtbank Breda, waarin de rechtbank het privégebruik als (belast) loon in natura aanmerkte. Volgens het wetsvoorstel is sprake van een vrije verstrekking als de werknemer...

 • 05-12-2006
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2007

Algemeen

Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 in de Eerste Kamer is gevraagd naar de reden van het handhaven van de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat een DGA door een nihilinkomen de heffing van vermogensbelasting verijdelde en oneigenlijk gebruik zou maken van inkomensafhankelijke (subsidie)regelingen. De vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft. Oneigenlijk gebruik van (subsidie)regelingen zou kunnen worden voorkomen door het fictieve loon gelijk...

 • 05-12-2006
Lees meer 

Wijziging van de Douaneregeling

Douane en Accijnzen

De minister van Financiën heeft de Douaneregeling aangepast. De wijzigingen zijn overwegend technisch van aard. In verband met een herschikking van werkzaamheden binnen het douanekantoor Rotterdam is Bijlage II van de Douaneregeling aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om Heerlen en Ridderkerk te schrappen uit de opsomming van plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd.

 • 04-12-2006
Lees meer 

Geen cassatie wegens overweging ten overvloede

Formeel recht

Bij het doen van uitspraak in een geschil geeft de rechter soms een overweging ten overvloede. Dat is een kanttekening van de rechter en geen grond waarop zijn uitspraak berust. Klachten tegen een ten overvloede gegeven overweging kunnen niet tot cassatie leiden.

 • 01-12-2006
Lees meer 

Bewijsaanbod bleek niet uit gedingstukken

Formeel recht

In cassatie voerde iemand aan dat Hof Leeuwarden het door haar ter zitting gedane aanbod om stukken over te leggen ter ondersteuning van een ingenomen stelling had afgewezen. Noch uit de uitspraak van het Hof noch uit het proces-verbaal van de zitting bleek dat een zodanig aanbod was gedaan. Omdat deze stukken voor de Hoge Raad de enige bronnen zijn om te achterhalen wat zich ter zitting heeft voorgedaan, kon...

 • 01-12-2006
Lees meer 

Loon ontvangen van buitenlandse werkgever?

Loonbelasting

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus verrichtten werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden voor een Duits bedrijf. Zij deden dat onder toezicht van Nederlandse projectleiders, die in dienst waren van het Duitse bedrijf. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had, werd door de Nederlandse werkgever doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van...

 • 01-12-2006
Lees meer 

Belanghebbende gaf geen toestemming om zitting achterwege te laten

Formeel recht

Hof Den Bosch heeft in een procedure over de WOZ-waarde van een woning uitspraak gedaan zonder een nadere zitting. Volgens de uitspraak was dat met toestemming van partijen gebeurd. De belanghebbende in de procedure had echter in reactie op de vraag om toestemming daartoe geantwoord dat hij alleen instemde met het achterwege laten van een nadere zitting indien het Hof de door de gemeente gemaakte fouten zou corrigeren. De Hoge...

 • 01-12-2006
Lees meer 

Opzet of grove schuld adviseur wordt niet meer toegerekend aan belastingplichtige

Formeel recht

In een arrest uit 1988 besliste de Hoge Raad dat opzet of grove schuld van de adviseur van een belastingplichtige wordt toegerekend aan de belastingplichtige. Het ging in die procedure om een boete wegens het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Op grond van dat arrest kan aan een belastingplichtige een boete worden opgelegd voor de gedragingen van zijn adviseur, tenzij de belastingplichtige aantoont dat er geen reden was om...

 • 01-12-2006
Lees meer 

Exact salaris hoeft niet doorberekend te worden voor recht op aftrek elders belast

Internationaal

Volgens Hof Leeuwarden had een Nederlandse werknemer, die door zijn Nederlandse werkgever tijdelijk werd uitgeleend aan een Duitse zustermaatschappij, recht op aftrek elders belast voor zijn in Duitsland verdiende salaris. De salariskosten werden door de werkgever doorbelast aan de Duitse zustermaatschappij. Bepalend voor het recht op aftrek elders belast is dat de werknemer onder gezag van de Duitse zustermaatschappij stond tijdens zijn werkzaamheden in Duitsland en dat het salaris voor...

 • 01-12-2006
Lees meer 

Geen BPM voor auto van buitenlandse werkmaatschappij

Autobelastingen

Het is inwoners van Nederland in het algemeen niet toegestaan om in Nederland gebruik te maken van een auto met een buitenlands kenteken. De sanctie op dat gebruik is een naheffingsaanslag BPM. Er zijn enkele uitzonderingen waarin het wel is toegestaan om gebruik te maken van een auto met buitenlands kenteken. Een van de vrijstellingen van BPM geldt voor de werknemer van een buitenlands bedrijf, die van zijn werkgever een...

 • 01-12-2006
Lees meer 

Wijziging verdeling investeringsaftrek was niet meer mogelijk

Ondernemingswinst

In een procedure over de aanslag inkomstenbelasting wilden de firmanten van een man-vrouwfirma de verdeling van de investeringsaftrek veranderen. Doel daarvan was indeling in tariefgroep 3 van één van beide firmanten. Het Hof volgde dit nader ingenomen standpunt. Een wijziging van de verdeling van de investeringsaftrek tussen twee firmanten is echter niet meer mogelijk als de aanslag van één van de firmanten over het desbetreffende jaar onherroepelijk vaststaat. De aanslag...

 • 01-12-2006
Lees meer