• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2006-11Toon alle posts

Perceel grond was verplicht ondernemingsvermogen

Inkomstenbelasting

Of een vermogensbestanddeel tot het privévermogen of tot het ondernemingsvermogen behoort, is afhankelijk van de wil van de belastingplichtige. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een ondernemer die een perceel grond kocht met de bedoeling om zijn bedrijf daarheen te verplaatsen overschreed de grenzen van de redelijkheid door de grond tot zijn privévermogen te rekenen. Het perceel grond vormde verplicht ondernemingsvermogen. Een latere wijziging van de...

 • 29-11-2006
Lees meer 

Wetsvoorstel Werken aan Winst aangenomen

Ondernemingswinst

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Werken aan Winst aangenomen. Dat betekent dat per 1 januari 2007 de tarieven in de vennootschapsbelasting omlaag gaan. Het normale tarief bedraagt dan 25,5%. Verder komen er twee tariefopstapjes. Over de eerste € 25.000 winst bedraagt het tarief 20%, over de winst tussen € 25.000 en € 60.000 bedraagt het tarief 23,5%. Wanneer goedkeuring van de Europese Commissie wordt verkregen komt er met ingang...

 • 28-11-2006
Lees meer 

Nieuwe Arbeidstijdenwet

Arbeidsrecht

Per 1 april 2007 komt er een nieuwe Arbeidstijdenwet. Deze wet bevat minder regels over de maximale arbeidstijd. De maximale arbeidstijd bedraagt 12 uur per dienst en 60 uur per week. In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week werken. Per periode van 16 weken is het maximum gemiddeld 48 uur. Bij diensten van meer dan 5,5 uur is een pauze verplicht. Een...

 • 28-11-2006
Lees meer 

Dj kan artiest zijn

Loonbelasting

Bij de beoordeling van de vraag of iemand een artiest is hechten rechterlijke instanties veel waarde aan de maatschappelijke opvattingen en aan het spraakgebruik. Het begrip artiest is dynamisch. In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij een onderzoek naar de positie van dj’s niet nodig vindt. Een dj brengt naar eigen artistiek inzicht geselecteerde muziek van geluidsdragers in een zelf gekozen volgorde voor een publiek...

 • 27-11-2006
Lees meer 

Geen nieuwe eigenrisicodragers voor WAO

Sociale verzekeringen

In verband met de afschaffing van de gedifferentieerde WAO-premieregeling kunnen werkgevers er niet meer voor kiezen om de kosten van lopende WAO-uitkeringen van hun werknemers voor eigen rekening te nemen. Vanaf 2008 geldt voor alle werkgevers dezelfde premie voor oude WAO-uitkeringen. Voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn verandert er niets. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) biedt werkgevers de mogelijkheid om de kosten van uitkeringen voor gedeeltelijke...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Brief inzake fiscale knelpunten bij bedrijfsoverdracht

Successiewet

De Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet beschreven. De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven. De eerste drie knelpunten betreffen de voortzettingseis van vijf jaar. Er wordt alleen een vrijstelling voor successie- of schenkingsrecht verleend indien de verkrijger de onderneming vijf jaar voortzet. Bij bedrijfsopvolging binnen...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over afronding BTW

Omzetbelasting

Het tarief van de omzetbelasting is een percentage van de in rekening gebrachte vergoeding. De berekening van omzetbelasting kan leiden tot een bedrag in gedeelten van eurocenten. In een dergelijk geval zal moeten worden afgerond op hele centen. De vraag is hoe dat moet gebeuren. Moet of mag voor ieder artikel de berekende omzetbelasting naar beneden worden afgerond of moet rekenkundig worden afgerond? Die vraag speelt in een procedure van...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Toepassing opting-in niet met terugwerkende kracht ongedaan te maken

Loonbelasting

De wet op de loonbelasting 1964 kent de mogelijkheid om op een arbeidsverhouding die geen dienstbetrekking is de regels voor een dienstbetrekking toe te passen. Deze regeling staat bekend als opting-in. Daarvoor moet een gezamenlijke verklaring van degene die uit de arbeidsverhouding een beloning geniet en de beoogde inhoudingsplichtige worden gestuurd naar de Belastingdienst. Volgens Hof Leeuwarden is met het ondertekenen en de toezending aan de inspecteur van een dergelijke...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Naheffing motorrijtuigenbelasting na ombouw bestelauto niet beperkt tot 12 maanden

Autobelastingen

De Wet op de Motorrijtuigenbelasting kent een bijzondere bepaling voor de vaststelling van het naheffingstijdvak. Wanneer er als gevolg van gebruik van een motorrijtuig of als gevolg van een wijziging geen of weinig belasting is betaald maar niet kan worden vastgesteld wanneer het gebruik is aangevangen of de wijziging heeft plaatsgehad, mag op grond van deze regeling het naheffingstijdvak op 12 maanden worden gesteld. In andere gevallen geldt de normale...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Geen aftrek vooruitbetaalde onderhoudskosten

Inkomstenbelasting

Een maatschap exploiteerde een aantal onroerende zaken. De maten waren een DGA en zijn BV. De DGA sloot met de BV overeenkomsten waarbij de BV zich verplichtte om het (groot) onderhoud aan de onroerende zaken voor een periode van vijf jaar voor haar rekening te nemen tegen betaling van ƒ 250.000 door de DGA aan de BV. De betaling vond plaats door verrekening in rekening-courant per 30 december 1999. De...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Afschaffing laag BTW-tarief voor hobbydieren

Omzetbelasting

Onder druk van de Europese Commissie vervalt per 1 januari 2007 het lage BTW-tarief van 6% voor de levering van hobbydieren. Volgens de Zesde BTW-richtlijn van de Europese Unie mag het lage BTW-tarief alleen worden toegepast op de levering van levende dieren die voor de landbouw of de voedselproductie worden gebruikt. Het Belastingplan 2007 bevatte een dergelijke aanpassing, maar de Tweede Kamer heeft deze uit het Belastingplan 2007 gehaald. De...

 • 24-11-2006
Lees meer 

Invoervrijstelling particulieren geldt alleen bij eigen vervoer

Douane en Accijnzen

Particulieren die voor eigen gebruik accijnsgoederen als alcoholhoudende dranken kopen in een andere lidstaat van de EU en deze goederen zelf vervoeren naar hun woonland betalen volgens Europese regelgeving accijns in de lidstaat waar zij de goederen hebben gekocht. In het woonland geldt een vrijstelling van accijns. Er gelden echter beperkingen voor deze vrijstelling. Er mag niet meer dan 90 liter wijn worden ingevoerd, waarvan niet meer dan 60 liter...

 • 23-11-2006
Lees meer 

Geen extra last lijfrenteverplichting bij daling marktrente

Ondernemingswinst

Bij de inbreng van een onderneming in een BV ontstond een lijfrenteverplichting van de BV ten behoeve van de inbrenger. Volgens de lijfrenteovereenkomst werd het gestorte bedrag jaarlijks met een vaste rente van 8% verhoogd. Volgens de rechtbank Arnhem is een dergelijke verplichting op één lijn te stellen met een schuld tegen samengestelde interest. Een verhoging van de schuld wegens een daling van de marktrente is niet toegestaan. De BV...

 • 22-11-2006
Lees meer 

Terecht brutering nageheven loonbelasting bij ambulante Poolse werknemers

Formeel recht

Een Nederlands bedrijf maakte gebruik van de diensten van een groot aantal Polen. Volgens het bedrijf waren de Polen niet in loondienst, maar zouden zij vennootschappen onder firma zijn aangegaan. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan het bedrijf omdat er sprake was van dienstbetrekkingen. Met de Polen waren netto vergoedingen per gewerkt uur afgesproken. Hof Amsterdam vond het niet onredelijk dat de inspecteur bij het vaststellen van de...

 • 22-11-2006
Lees meer 

Schriftelijke beantwoording vragen Werken aan Winst

Ondernemingswinst

De minister van Financiën heeft een aantal van de tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Werken aan Winst gestelde vragen schriftelijk beantwoord.

 • 21-11-2006
Lees meer 

Percentages heffings- en invorderingsrente 1e kwartaal 2007

Invordering

De tarieven voor de heffings- en invorderingsrente zijn voor het eerste kwartaal van 2007 vastgesteld op 4,70%. Het verloop van de rentetarieven sedert 1 januari 2002 is als volgt: 4e kwartaal 2006: 4,25%; 3e kwartaal 2006: 4,00%; 2e kwartaal 2006: 3,75%; 1e kwartaal 2006: 3,50%; 4e kwartaal 2005: 5,00%; 3e kwartaal 2005: 5,00%; 2e kwartaal 2005: 5,00%; 1e kwartaal 2005: 5,00%; gehele jaar 2004: 3,50%; 4e kwartaal 2003: 2,00%; 3e...

 • 20-11-2006
Lees meer 

Wetsvoorstel wijziging belastingen op milieugrondslag

Overige heffingen

De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is in 1995 in werking getreden en bevat de grondwaterbelasting, de belasting op leidingwater, de afvalstoffenbelasting, de brandstoffenbelasting en de energiebelasting. De minister van Financiën heeft een voorstel ingediend om de bestaande Wbm op een aantal punten aan te passen. De meeste wijzigingsvoorstellen zijn niet inhoudelijk van aard, maar bedoeld om de wettekst te verduidelijken of de leesbaarheid van de wet te verbeteren. Het...

 • 20-11-2006
Lees meer 

Verrekening van voorlopige aanslagen na ambtshalve vermindering

Formeel recht

De Belastingdienst legde aan iemand over het jaar 2002 een tweetal voorlopige aanslagen inkomstenbelasting op van in totaal € 2 miljoen. Beide aanslagen werden betaald. Na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2002 werden de voorlopige aanslagen - abusievelijk – verminderd tot € 16.000. De man vroeg de Belastingdienst na ontvangst van de verminderingsbeschikkingen om de terugbetaling op een door hem opgegeven bankrekening te storten. De Belastingdienst...

 • 17-11-2006
Lees meer 

Beroepskosten niet als scholingskosten aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Voor de invoering van de Wet IB 2001 waren de kosten die iemand maakte voor een goede vervulling van zijn dienstbetrekking aftrekbaar. Ter voorkoming van discussie over bescheiden bedragen gold er een forfaitaire aftrek. Aftrek van kosten die het forfait te boven gingen was mogelijk. Onder de Wet IB 2001 is aftrek van beroepskosten niet meer mogelijk voor mensen in loondienst. Een hoogleraar claimde in zijn aangifte 2003 aftrek van...

 • 17-11-2006
Lees meer 

Verhuurder melkquotum is BTW-ondernemer

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting geldt niet alleen de persoon die een bedrijf zelfstandig uitoefent als ondernemer, maar ook de persoon die een vermogensbestanddeel zodanig exploiteert dat het langere tijd opbrengsten oplevert. Behoudens de toepassing van eventuele vrijstellingen van omzetbelasting, zoals deze gelden voor de verhuur van onroerende zaken, moet een als ondernemer aangemerkte exploitant dus omzetbelasting in rekening brengen. De verhuur van een melkquotum is een belaste prestatie. Omdat de verhuur...

 • 17-11-2006
Lees meer 

Positief resultaat geen voorwaarde voor ondernemerschap

Omzetbelasting

Een in 1997 opgerichte vennootschap onder firma (VOF) kende als doelstelling de exploitatie van een zeilschip door middel van volledig verzorgde dagtochten of meerdaagse tochten. De VOF liet een zeilschip bouwen. Het zeilschip dat geheel tot het bedrijfsvermogen werd gerekend werd pas in 1999 opgeleverd. Tijdens de bouw vroeg de VOF grote bedragen aan omzetbelasting terug. Pas vanaf het jaar 2000 genereerde de VOF omzet met het schip. Tot en...

 • 17-11-2006
Lees meer 

Geen afzonderlijke activering van aan aandeel verbonden leveringsrecht

Ondernemingswinst

Een akkerbouwbedrijf had aandelen in een coöperatie die onder anderen aardappelen verwerkte tot zetmeel. De aandeelhouders hadden recht op een evenredig gedeelte van het vermogen van de coöperatie en een recht tot levering van een bepaalde hoeveelheid aardappelzetmeel tegen een bepaalde prijs. De omvang van het leveringsrecht werd jaarlijks vastgesteld op maximaal 30 ton aardappelen per aandeel. Daarbij werd rekening gehouden met het aan de coöperatie toegewezen zetmeelquotum. De akkerbouwer...

 • 17-11-2006
Lees meer 

Tarieven reinigingsrecht onverbindend

Overige heffingen

De bevoegdheid om de tarieven voor gemeentelijke heffingen vast te stellen komt volgens de Gemeentewet toe aan de gemeentelijke wetgever. De belastingrechter mag over de vastgestelde tarieven niet oordelen, behalve wanneer het tarief zodanig is vastgesteld dat de geraamde baten van de gemeentelijke heffing uitgaan boven de geraamde lasten. Een gemeente kende een afvalstoffenheffing en een reinigingsrecht. De afvalstoffenheffing had betrekking op huishoudelijk afval; het reinigingsrecht op bedrijfsvuil. Voor de...

 • 15-11-2006
Lees meer 

Bij legaat verkregen rentevordering geen inkomsten uit vermogen

Inkomstenbelasting

Volgens Hof Leeuwarden mocht een ondernemer, die de vordering erfde die een schuldeiser op hem had, de rente over die schuld niet ten laste van zijn winst brengen omdat de schuld door vermenging teniet was gegaan. De ondernemer had over deze schuld rente moeten betalen aan de erflater, maar had dat niet gedaan. In het jaar 1999 verwerkte de ondernemer de niet betaalde rente als last in zijn resultatenrekening. Omdat...

 • 15-11-2006
Lees meer 

Nieuw besluit voortzettingswaarde bij bedrijfsopvolging

Successiewet

De minister van Financiën heeft een tweetal besluiten waarin het beleid over de voortzettingswaarde bij de bedrijfsopvolging voor de Successiewet 1956 samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat geen nieuwe standpunten. Met ingang van 1 januari 2002 geldt een nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling voor het successie- en schenkingsrecht. Uitgangspunt is de waarde in het economische verkeer van de onderneming. 30% van de waarde van een onderneming mag buiten de heffing blijven. Voor slecht...

 • 15-11-2006
Lees meer