• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-07Toon alle posts

Kinderen zonder recht op vrijstelling successierecht hebben geen recht op algemene drempelvrijstelli

Successiewet

Het successierecht kent een aantal vrijstellingen. De vrijstelling voor kinderen, die erven van een van hun ouders, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en soms van de hoogte van hun erfdeel. Voor kinderen tot 23 jaar geldt een vrijstelling van € 4.243 voor ieder jaar dat zij jonger zijn dan 23. De vrijstelling bedraagt voor deze kinderen echter minimaal € 8.483. Voor gehandicapte kinderen bedraagt de minimumvrijstelling €...

  • 22-07-2004
Lees meer 

Verhoging verkrijgingsprijs aandelen bij geruisloze terugkeer geldt slechts voor economische waarde

Ondernemingswinst

Bij de invoering van de wet IB 2001 is er een zogenaamde geruisloze terugkeerregeling opgenomen, die het mogelijk moet maken om zonder directe belastingheffing de onderneming uit een BV te halen als deze door de aandeelhouders/natuurlijke personen wordt voortgezet. In een besluit uit 2002 heeft de staatssecretaris van Financiën een aanvullende regeling getroffen voor de situatie waarin de BV een schuld heeft aan de aandeelhouder(s). Omdat zo’n schuld niet kan...

  • 15-07-2004
Lees meer 

Financien keurt goed, dat cursus stoppen met roken met terugwerkende kracht in Arboplan wordt opgeno

Loonbelasting

Met ingang van 1 januari 2004 geldt voor de meeste werkplekken een rookverbod. Het aanbieden door een werkgever van een cursus om te stoppen met roken aan zijn werknemers kan worden gezien als een maatregel, die de handhaving van het rookverbod vergemakkelijkt. Daarom kan een dergelijke cursus belastingvrij worden vergoed of verstrekt, mits deze onderdeel vormt van een Arboplan. De staatssecretaris keurt goed dat cursussen met terugwerkende kracht tot 1...

  • 15-07-2004
Lees meer 

Bij vooruitbetaling van studiekosten vindt toetsing dure studie plaats over de periode waarop betali

Inkomstenbelasting

Iemand die een studie volgt kan in aanmerking komen voor de persoonsgebonden aftrek van een deel van de uitgaven. Aftrek is ook mogelijk als hij recht heeft op studiefinanciering. De hoogte van de aftrek is gesteld op de normbedragen van de Wet studiefinanciering 2000 verminderd met de onbelaste beurs. Als de scholingsuitgaven hoger zijn dan tweemaal de normbedragen is sprake van een “dure studie”. In zo'n geval mogen de werkelijke...

  • 15-07-2004
Lees meer 

Accountant was in dienstbetrekking omdat zijn werkzaamheden onvoldoende onderscheidend waren van ove

Sociale verzekeringen

Een accountant werkte voor een accountantskantoor. In geschil was of hij in dienstbetrekking werkte of als zelfstandige. Zijn werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het samenstellen van jaarstukken. Hij presenteerde zich naar klanten toe niet als een externe kracht. Hij rapporteerde ook op briefpapier van het accountantskantoor. De conceptjaarstukken moesten ter goedkeuring aan een van de vennoten worden voorgelegd. Dergelijke werkzaamheden werden ook door werknemers van het accountantskantoor uitgevoerd. De Centrale Raad...

  • 15-07-2004
Lees meer 

Tijdelijk vruchtgebruik op AB-aandelen was onder IB'64 geen AB: geen toepassing kwijtscheldingsfacil

Invordering

Iemand had een aanmerkelijk belang in een besloten vennootschap. In zijn testament legateerde hij deze aandelen aan zijn kleinkinderen. Aan zijn kinderen legateerde hij het vruchtgebruik van deze aandelen. Aan dat vruchtgebruik waren enkele beperkende voorwaarden gesteld. Toen hij overleed waren zijn kinderen ouder dan 50 jaar. Zij deden een beroep op de kwijtscheldingsfaciliteit van de Invorderingswet voor de erfrechtelijke verkrijging van aanmerkelijk belangaandelen. Dat verzoek werd door de ontvanger...

  • 09-07-2004
Lees meer 

Financien keurt goed, dat door werknemer in 2001 tot en met 2004 zelf betaalde premies voor C-polis

Loonbelasting

De pensioenregeling die een werkgever voor zijn werknemers heeft opgesteld kan worden ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een verzekeringsmaatschappij. In dat laatste geval kan de werkgever als verzekeringnemer optreden (B-polis), maar ook is het mogelijk, dat de werknemer de verzekeringnemer is (C-polis). In het laatste geval kan het voorkomen, dat de werknemer zelf de premies rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt. Fiscaal leidt dat tot problemen, omdat de premies dan...

  • 08-07-2004
Lees meer 

In de loop van 2004 verschijnen uitvoeringsvoorschriften voor verdragen ter voorkoming dubbele belas

Internationaal

Nederland heeft met Mongolië een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Het verdrag is van toepassing voor belastingjaren en –tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2004. Nederland zal voor de uitvoering van het verdrag geen aparte voorschriften vaststellen. In de loop van 2004 zal een nieuwe regeling met uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld. Deze zal gaan gelden voor alle verdragslanden, ook die waarvoor geen uitvoeringsvoorschriften waren vastgesteld. Met de...

  • 06-07-2004
Lees meer