• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2004-06Toon alle posts

Naheffingsaanslag parkeerbelasting mag niet worden opgelegd als bedrijfsvergunning bij einde parkere

Overige heffingen

Iemand maakte gebruik van de parkeervergunning van zijn werkgever. Na werktijd verwijderde hij de vergunning uit de auto en bracht deze naar het bedrijfspand van zijn werkgever, waardoor de vergunning door een van zijn collega’s gebruikt kon worden. In de tussenliggende tijd constateerde een parkeerwachter, dat er was geparkeerd zonder zichtbare vergunning en zonder parkeerkaartje. Hij legde daarom een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. Hof Amsterdam heeft deze vernietigd, omdat het systeem...

 • 30-06-2004
Lees meer 

Uitvoeringsregeling Belastingdienst gewijzigd in verband met Tijdelijk besluit tegemoetkoming buiten

Algemeen

De Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 wordt gewijzigd. Die wijziging houdt verband met het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven. Als inspecteur en ontvanger die belast zijn met de uitvoering van dat besluit zijn aangewezen de voorzitters van de managementteams van de organisatieonderdelen van de Belastingdienst die ook zijn aangewezen als inspecteur en ontvanger in het kader van de heffing en invordering van rijksbelastingen. In de praktijk zal de functie van inspecteur worden...

 • 28-06-2004
Lees meer 

Niet tot ondernemingsvermogen behorende zaken vormden geen verkrijging voor overdrachtsbelasting bij

Overdrachtsbelasting

Twee broers vormden in 1992 een vennootschap onder firma met hun vader. Vader heeft daarbij een aantal onroerende zaken ingebracht. Volgens de vennootschapsakte ging het om een boerderij en twee nieuw gebouwde woningen. Die waren volgens de akte economisch eigendom van vader en een van de broers en werden door hen ook bewoond. Eind 2000 werd door de notaris een akte opgemaakt, waarin de uittreding van vader uit de vennootschap...

 • 24-06-2004
Lees meer 

Afspraak met belastingdienst over daggeldvergoeding buschauffeurs volgens CAO voortgezet tot 1 juli

Loonbelasting

Volgens de CAO voor het Besloten Busvervoer heeft een buschauffeur tijdens meerdaagse ritten recht op een vergoeding van € 11,34 per dag (hierna: de daggeldvergoeding). Daarvan is € 8,51 vrij vergoedbaar, mits er geen beroepskosten op declaratiebasis worden vergoed. Kosten die de werknemer als intermediair van zijn werkgever moet maken kunnen wel op declaratiebasis worden vergoed zonder gevolgen voor de daggeldvergoeding. Als een werkgever beroepskosten op declaratiebasis beroepskosten vergoedt, is...

 • 24-06-2004
Lees meer 

Uitzendbureau moest BTW berekenen over in rekening gebrachte vergoeding voor werkzaamheden vennoten

Omzetbelasting

Een uitzendbureau maakte voor haar werkzaamheden gebruik van de diensten van een aantal Polen. Met deze Polen was een VOF-contract gesloten. Volgens hof Den Haag waren er geen VOF's maar waren de Polen in dienstbetrekking bij het uitzendbureau. Over de door De VOF's berekende vergoeding aan opdrachtgevers was het uitzendbureau omzetbelasting verschuldigd. De door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag bleef in stand.

 • 24-06-2004
Lees meer 

Verrekening van eerder ten onrechte niet belaste inkomsten met negatieve inkomsten in jaar van terug

Inkomstenbelasting

Iemand ontving gedurende een reeks van jaren ten onrechte kinderbijslag. Nadat dit was geconstateerd door de Sociale Verzekeringsbank werd het ten onrechte uitgekeerde bedrag teruggevorderd. Uiteindelijk werd, na gedeeltelijke kwijtschelding, het resterende bedrag terugbetaald. In haar aangifte verwerkte zij de betaling als negatieve inkomsten uit arbeid. De ten onrechte ontvangen bedragen waren niet als inkomen aangegeven en ook niet als zodanig belast. Door het verstrijken van de tijd was navordering...

 • 24-06-2004
Lees meer 

Op grond van EG-recht had in het buitenland wonende werknemer recht op aftrek voor ondersteuning sti

Inkomstenbelasting

Iemand woonde in Duitsland en was in Nederland in dienstbetrekking werkzaam. Zijn echtgenote had een zoon uit een eerder huwelijk. Die zoon had een studerende dochter. Na het overlijden van de zoon ondersteunde zijn stiefvader de studerende dochter. In het jaar 2000 betaalde hij een bedrag van DM 3.000. Hij wilde dat bedrag in aftrek brengen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur stond dat niet toe, omdat hij meende dat...

 • 23-06-2004
Lees meer 

Aanslag rioolrecht voor bedrijfshal was terecht ondanks gekoppelde watermeter en bescheiden waterver

Overige heffingen

Een BV was eigenaar van een bedrijfshal. Deze was via een doorgang verbonden met het woonhuis van haar directeur. De woning en de hal waren kadastraal gescheiden. Het woonhuis en de hal deelden een watermeter. In de hal was een toilet en een wasbak. In het verleden was de hal eigendom van de directeur. In die jaren werd steeds één aanslag rioolrecht opgelegd voor de woning en de hal tezamen.

 • 23-06-2004
Lees meer 

Hoogte van reiskosten buitenlandse artiest niet aannemelijk gemaakt: geen aanpassing kostenvergoedin

Loonbelasting

De wet op de loonbelasting kent een bijzondere regeling voor artiesten en beroepssporters. Zij worden belast over de gage. Daartoe behoort niet het aan de artiest toe te rekenen deel van de kostenvergoedingsbeschikking. Dat is een door de belastingdienst gegeven beschikking waarin deze aangeeft, welk deel van de ontvangen bedragen als een niet tot de gage behorende vergoeding kan worden aangemerkt. Die vergoeding heeft betrekking op de kosten, lasten en...

 • 23-06-2004
Lees meer 

Hof hield terecht geen rekening met schuld aan erfgenaam wegens door haar met erflater getroffen reg

Successiewet

Iemands erfgenamen waren zijn vrouw en zijn dochter. Zij erfden ondermeer gezamenlijk een verhuurde onroerende zaak. De huuropbrengsten werden nooit tussen hen verdeeld. De opbrengsten werden onder aftrek van de kosten door moeder aangegeven; de dochter gaf nooit huuropbrengsten aan. Na het overlijden van de moeder nam de dochter in de aangifte successierecht een schuld op aan haarzelf wegens nog te verdelen huurbedragen. Het Hof was van oordeel, dat de...

 • 18-06-2004
Lees meer 

Omzetting lidmaatschapsrecht in coöperatieve flatexploitatievereniging in appartementsrecht kan zond

Overdrachtsbelasting

Op grond van een besluit van 25 november 2002 was het tot en met 31 december 2003 mogelijk om bestaande lidmaatschapsrechten in coöperatieve flatexploitatieverenigingen om te zetten in appartementsrechten zonder heffing van overdrachtsbelasting. De coöperatieve verenigingen zijn destijds opgericht ter voorkoming van verhoging van de erfpachtcanon, een beleid, dat de gemeente Amsterdam hanteerde bij de splitsing in appartementsrechten. Dat beleid is inmiddels beëindigd, met als gevolg, dat lidmaatschapsrechten worden omgezet...

 • 16-06-2004
Lees meer 

Wegens onjuist zaaknummer teruggestort griffierecht leidde tot niet-ontvankelijkheid van beroepschri

Formeel recht

Hof Den Bosch heeft het verzet tegen een niet-ontvankelijkverklaring van een beroepschrift ongegrond verklaard. Het beroepschrift was niet ontvankelijk verklaard, omdat het griffierecht niet op tijd was betaald. De nota en de acceptgiro waren wel ontvangen. Na het verstrijken van de betaaltermijn werd een herinnering gestuurd met een nieuwe acceptgiro. Het griffierecht werd betaald met vermelding van een ander zaaknummer. Voor die procedure was het griffierecht al betaald. Daarom werd...

 • 16-06-2004
Lees meer 

Is naheffing douanerechten toegestaan als onjuistheid certificaat van oorsprong niet kan worden vast

Douane en Accijnzen

In 1997 heeft een douane-expediteur meerdere keren partijen boter uit Estland ingevoerd. Vanwege de herkomst van de boter werd bij de aangifte ten invoer aanspraak gemaakt op een preferentieel tarief van douanerechten (0%) door middel van EUR.1-certificaten. Omdat het vermoeden bestond, dat met partijen boter carrouselfraude werd gepleegd (uitvoer uit de EG, gevolgd door invoer alsof de boter afkomstig was uit een land buiten de EG) stelde de Europese Commissie...

 • 14-06-2004
Lees meer 

Beoordeling ziekenfondsverzekering ondernemer

Sociale verzekeringen

Iemand was sinds 1 januari 1999 ondernemer voor de inkomstenbelasting. Op grond daarvan was zij verzekerd voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Als gevolg van het door haar ingediende schattingsformulier werd op 15 september 2000 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opgelegd naar een belastbaar inkomen van ƒ 35.000. Op 13 september 2000 diende zij haar aangiftebiljet inkomstenbelasting 1999 in. Het aangegeven belastbare inkomen was ƒ 56.390. De definitieve aanslag inkomstenbelasting 1999 werd...

 • 11-06-2004
Lees meer 

Bij gedeeld recht op kinderbijslag na scheiding hebben beide ouders recht op aftrek kosten levensond

Inkomstenbelasting

De Hoge Raad heeft aan een gescheiden ouder, die voor zijn kinderen de helft van de kinderbijslag ontving, aftrek van buitengewone lasten toegestaan voor het levensonderhoud van zijn kinderen. De opvatting van de belastingdienst, dat er geen recht op aftrek bestaat als een belastingplichtige zijn recht op kinderbijslag gedeeltelijk geldend kan maken, is onjuist. Volgens de Hoge Raad bestaat er recht op aftrek wegens buitengewone lasten indien en voorzover een...

 • 11-06-2004
Lees meer 

Geen discriminatie ongehuwd samenwonenden m.b.t. aftrek persoonlijke verplichtingenrente onder IB '6

Algemeen

Een ongehuwd samenwonende beriep zich op het discriminatieverbod. Hij was van mening, dat hij anders werd behandeld dan gehuwden, omdat hij onder de wet IB 1964 rente als persoonlijke verplichting tot maximaal f 5.202 in aftrek kon brengen, terwijl gehuwden maximaal f 10.404 in aftrek kunnen brengen. De Hoge Raad heeft het beroep op het discriminatieverbod afgewezen, omdat niet ieder verschil in behandeling is verboden. In het arrest worden beide...

 • 11-06-2004
Lees meer 

Hoge Raad geeft praktische uitwerking voor toerekening ontslagvergoeding bij internationale dienstbe

Internationaal

Iemand werkte al bijna 20 jaar voor het zelfde bedrijf in Nederland toen hij benoemd werd tot directeur van de Engelse tak van het bedrijf. In verband daarmee verhuisde hij op 1 maart 1996 naar Engeland. Wegens onvoldoende functioneren werd de dienstbetrekking per 1 augustus 1998 ontbonden. De werkgever werd veroordeeld tot een ontslagvergoeding van f 1.800.000. Een gedeelte daarvan werd uitbetaald aan de werknemer onder inhouding van loonbelasting. Hof...

 • 11-06-2004
Lees meer 

In containers verpakt grondwater valt als mineraalwater onder verbruiksbelasting alcoholvrije dranke

Douane en Accijnzen

Een onderneming pompte drinkwater op uit een grondwaterput. Dit water werd gefilterd en vervolgens gebotteld in plastic containers van ruim 18 liter. Die containers werden gebruikt op speciale koel/tapinstallaties. Over de geleverde hoeveelheid water legde de belastingdienst een naheffingsaanslag verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken op, omdat het water voldeed aan de omschrijving mineraalwater, zoals die is opgenomen in de wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken. De vraag of water in...

 • 10-06-2004
Lees meer 

Gebruik werkruimte eigen woning voor onderneming leidde alleen tot hogere huurwaarde en niet tot aft

Inkomstenbelasting

Een psychiater werkte in loondienst. Daarnaast had hij als zelfstandig ondernemer een eigen praktijk aan huis. Een deel van zijn woning had hij verbouwd tot praktijkruimte. Hij rekende de praktijkruimte tot zijn privé-vermogen. De kosten van de praktijkruimte wilde hij ten laste van zijn winst brengen. Dat werd door de inspecteur en Hof Leeuwarden niet toegestaan, omdat hij niet voldeed aan de voorwaarden voor aftrek van die kosten. Door zijn...

 • 04-06-2004
Lees meer 

Door ministerie ten onrechte berekende omzetbelasting over opkoopregeling varkens moest aan varkensh

Omzetbelasting

Een varkenshouder was ondernemer voor de omzetbelasting. Hij viel niet onder de zogeheten landbouwregeling. In de omgeving van zijn bedrijf heerste de varkenspest. In verband daarmee gold een vervoersverbod voor vee. Op de varkenshouder was de opkoopregeling voor varkens van toepassing. Deze regeling hield in dat hij recht had op een uitkering naar rato van de aan de autoriteiten overgedragen varkens en biggen. De uitvoering van de opkoopregeling was opgedragen...

 • 01-06-2004
Lees meer 

Financieringsrente premie gemengde verzekering slechts als persoonlijke verplichting aftrekbaar omda

Inkomstenbelasting

Iemand had een gemengde verzekering gesloten. De premies voor die verzekering had hij geleend. De rente, die hij in 1997 over die schuld betaalde, trok hij af van zijn inkomen. De inspecteur was van mening, dat de rente alleen als persoonlijke verplichting kon worden afgetrokken. Daarvoor gold in 1997 een maximum, dat lager was dan het betaalde rentebedrag. De Hoge Raad bepaalde in deze zaak, dat de financieringskosten aftrekbare kosten...

 • 01-06-2004
Lees meer